ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parallel

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parallel-, *parallel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parallel(adj) ขนาน, Syn. nonconvergent, nonintersect, Ant. oblique, perpendicular
parallel(adj) คล้ายกัน, Syn. alike, like, Ant. divergent, opposite, unique, unlike
parallel(adj) (วงจรไฟฟ้า) ขนาน
parallel(n) ความตรงกัน, See also: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน, Syn. correspondence, similarity, Ant. different
parallel(n) การเปรียบเทียบ
parallel(n) เส้นขนาน
parallel(n) สิ่งที่ขนานกัน
parallel(vt) ทำให้คล้ายกัน, See also: ทำให้เหมือนกัน, Syn. duplicate, twin, Ant. diverge
parallel(vt) ทำให้ขนาน, Syn. collimate, Ant. diverge
parallel(vt) เปรียบเทียบ, Syn. fit, match

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parallel(แพ'ระเลล) adj. ขนาน, เสมอ vt. เทียบเท่า
parallel axiomn. =parallel postulate (ดู)
parallel barsn. บาร์คู่
parallel forcesn. แรงขนาน
parallel of latituden. วงเส้นแวง (ที่ขนานกัน)
parallel portช่องขนานหมายถึง ช่องที่ใช้เสียบสายไฟต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตัวว่าเครื่องพิมพ์ การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางช่องขนานนี้ ข้อมูลจะเดินทางไปตามวงจรขนานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ไปได้เร็วกว่าช่องอนุกรมที่เรียกว่า serial port ดู serial port เปรียบเทียบ
parallelepipedn. ปริซึม หกด้านที่ขนานกัน.
parallelepipedonn. ปริซึม หกด้านที่ขนานกัน.
parallelise(แพ'ระเลลไลซ) vt. ทำให้ขนาน., See also: parallelisation n. parallelization n.
parallelize(แพ'ระเลลไลซ) vt. ทำให้ขนาน., See also: parallelisation n. parallelization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
parallel(adj) ขนาน, เสมอ, เท่าเทียมกัน
parallel(n) เส้นขนาน, การเปรียบเทียบ
parallel(vt) เสมอกัน, เปรียบเทียบ
parallelism(n) ความขนาน, ความเท่าเทียม, สิ่งเปรียบ
parallelogram(n) สี่เหลี่ยมด้านขนาน
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน, ไม่มีคู่แข่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parallelขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallel๑. ขนาน๒. เส้นขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallel accessการเข้าถึงแบบขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parallel bore nozzleหัวตัดรูขนาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parallel circuitวงจรขนาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallel computerคอมพิวเตอร์งานขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parallel drainage patternแบบรูปทางน้ำขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parallel evolutionวิวัฒนาการแนวขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallel flowการไหลขนาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
parallel flowการไหลแบบขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parallel algorithmsขั้นตอนวิธีแบบขนาน [TU Subject Heading]
Parallel computersคอมพิวเตอร์แบบขนาน [TU Subject Heading]
parallel connectionการต่อแบบขนาน, การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า(เช่นตัวต้านทาน)เข้ากับวงจรโดยที่ปลายทั้งสองของอุปกรณ์ต่อกับจุด 2 จุดร่วมกัน เพื่อแบ่งกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์คร่อมอุปกรณ์แต่ละอันมีค่าเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parallel edgesเส้นเชื่อมขนาน, เส้นเชื่อมตั้งแต่ 2 เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่เดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parallel linesเส้นขนาน, เส้นตรงใด ๆ ในระนาบเดียวกันที่มีความชันเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parallel processing (Electronic computers)การประมวลผลแบบขนาน (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Parallel processing (Electronic computers))การประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parallel programming (Computer science)การเขียนโปรแกรมแบบขนาน (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Parallel titleชื่อเรื่องเทียบเคียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Parallel titleชื่อเรื่องเทียบเคียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're doing parallels.ตามแจเลยล่ะ Heat (1995)
I prefer non US equipment. Single parallel system.ไม่ใช้อุปกรณ์ของอเมริกา ระบบลำกล้องเดี่ยว The Jackal (1997)
All handles parallel with the right elbow.All handles parallel with the right elbow. Maid in Manhattan (2002)
Parallel strands of research.เป็นการวิจัยคู่ขนาน Resident Evil: Apocalypse (2004)
This early morning, North Koreans passed the 38th parallel and attacked...พลทหารทุกคนที่จะไปรบกับเรา มารายงานตัวด่วน Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
They're not parallel.พวกมันไม่ได้เป็นเส้นขนาน พวกมัน... Mr. Monk and the Blackout (2004)
My upper right body and your upper left should be parallel!ด้านขวาของฉัน กับด้านซ้ายของเธอ ต้องขนานกัน! Innocent Steps (2005)
It says that there's a world similar to the one we're living in, but with some differences that runs parallel with this world.เรื่องราวเกี่ยวกับอีกโลกหนึ่งที่เหมือนกับโลกที่เราอาศัยอยู่ แต่ก็มีบางอย่างที่ในโลกเราไม่มี Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I suppose it should be called a parallel universe.เรียกได้ว่าเป็นโลกคู่ขนาน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
In that parallel world, dragons and magic may exist, or alchemy might be developed rather than science.ในโลกนั้นอาจจะมีมังกร รึเวทย์มนต์อยู่จริงก็ได้ หรือมีวิชาเล่นแร่แปรธาตุที่พัฒนายิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
well, it might continue parallel to the new branch, but most likely it ceases to exist.-I'm not playing games. -Yeah, you are. -No, I'm not. Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parallelCats show emotional habits parallel to those of their owners.
parallelHe is without parallel.
parallelHer character parallels yours.
parallelHis background parallels of his predecessor.
parallelHis humble background parallels that of his predecessor.
parallelIt has no parallel.
parallelLet the two lines be parallel.
parallelSki on equally weighted parallel skis.
parallelThe girl exercised on the parallel bars.
parallelThe opposite sides of a square are parallel.
parallelThe parallel with English becomes even more striking when we realize that Latin continued to be used for many hundreds of years more as the world's first "international language."
parallelThe promenade is parallel to the shore.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน(n) parallelogram, Syn. สี่เหลี่ยมด้านขนาน, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
คู่ขนาน(adj) parallel, Example: ทางไฮเวย์สายนี้เป็นทางคู่ขนานกันไปกับแม่น้ำ
เรือขนาน(n) parallel state barge, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือที่ผูก หรือตรึงติดเรียงคู่กันสำหรับข้ามฟาก
สี่เหลี่ยมด้านขนาน(n) parallelogram, Syn. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, Example: สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนาน หมายถึงปรับพื้นที่ในการมองเมื่อจอเอียงไปทางซ้ายหรือขวา, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
เส้นขนาน(n) parallel, Ant. เส้นตัด, Example: กรุงเทพและธนบุรีขนานกันไปเหมือนเส้นขนาน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นตรงคู่ใดๆ ซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากันโดยตลอด, Notes: (คณิตศาสตร์)
ขนานลี่(n) paralleling boats, See also: boats that sail side by side, Thai Definition: เรือแล่นคู่เคียงกันไป
แสงขนาน(n) parallel light

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
การอภิปรายคู่ขนาน[kān aphiprāi khūkhanān] (n, exp) EN: parallel discussion  FR: discussions parallèles [ fpl ]
ขนาน[khanān] (v) EN: be parallel  FR: être parallèle à
ขนาน[khanān] (adj) EN: parallel ; simultaneous  FR: parallèle
ขนานกัน[khanān kan] (v, exp) EN: parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other  FR: être parallèles (l'un à l'autre)
ขนานลี่[khanānlī] (n) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side
คู่ขนาน[khūkhanān] (adj) EN: parallel
ไม่มีที่เปรียบ[mai mī thī prīep] (adj) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare  FR: incomparable ; sans comparaison
เปรียบ[prīep] (v) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison  FR: comparer ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เรือนแฝด[reūoen faēt] (n, exp) EN: house built in parallel  FR: maisons jumelles [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
parallel
parallels
paralleled
paralleling
parallelism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parallel
parallels
paralleled
paralleling
parallelism
parallelisms
parallelogram
parallelograms

WordNet (3.0)
parallel(n) (mathematics) one of a set of parallel geometric figures (parallel lines or planes)
parallel(v) be parallel to
parallel(v) make or place parallel to something, Syn. collimate
parallel(adj) being everywhere equidistant and not intersecting, Ant. oblique, perpendicular
parallel(adj) of or relating to the simultaneous performance of multiple operations
parallelepiped(n) a prism whose bases are parallelograms, Syn. parallelopipedon, parallelopiped, parallelepipedon
parallelism(n) similarity by virtue of corresponding, Syn. correspondence
parallelize(v) place parallel to one another
parallelogram(n) a quadrilateral whose opposite sides are both parallel and equal in length, Ant. trapezium
parallel-park(v) park directly behind another vehicle

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Parallel

v. t. [ imp. & p. p. Paralleled p. pr. & vb. n. Paralleling ] 1. To place or set so as to be parallel; to place so as to be parallel to, or to conform in direction with, something else. [ 1913 Webster ]

The needle . . . doth parallel and place itself upon the true meridian. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

2. Fig.: To make to conform to something else in character, motive, aim, or the like. [ 1913 Webster ]

His life is paralleled
Even with the stroke and line of his great justice. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To equal; to match; to correspond to. Shak. [ 1913 Webster ]

4. To produce or adduce as a parallel. [ R. ] Locke. [ 1913 Webster ]

My young remembrance can not parallel
A fellow to it. Shak. [ 1913 Webster ]

Parallel

a. [ F. parallèle, L. parallelus, fr. Gr. &unr_;; para` beside + &unr_; of one another, fr. &unr_; other, akin to L. alius. See Alien. ] 1. (Geom.) Extended in the same direction, and in all parts equally distant; as, parallel lines; parallel planes. [ 1913 Webster ]

Revolutions . . . parallel to the equinoctial. Hakluyt. [ 1913 Webster ]

☞ Curved lines or curved planes are said to be parallel when they are in all parts equally distant. [ 1913 Webster ]

2. Having the same direction or tendency; running side by side; being in accordance (with); tending to the same result; -- used with to and with. [ 1913 Webster ]

When honor runs parallel with the laws of God and our country, it can not be too much cherished. Addison. [ 1913 Webster ]

3. Continuing a resemblance through many particulars; applicable in all essential parts; like; similar; as, a parallel case; a parallel passage. Addison. [ 1913 Webster ]


Parallel bar. (a) (Steam Eng.) A rod in a parallel motion which is parallel with the working beam. (b) One of a pair of bars raised about five feet above the floor or ground, and parallel to each other, -- used for gymnastic exercises. --
Parallel circles of a sphere, those circles of the sphere whose planes are parallel to each other. --
Parallel columns, or
Parallels
(Printing), two or more passages of reading matter printed side by side, for the purpose of emphasizing the similarity or discrepancy between them. --
Parallel forces (Mech.), forces which act in directions parallel to each other. --
Parallel motion. (a) (Mach.) A jointed system of links, rods, or bars, by which the motion of a reciprocating piece, as a piston rod, may be guided, either approximately or exactly in a straight line. Rankine. (b) (Mus.) The ascending or descending of two or more parts at fixed intervals, as thirds or sixths. --
Parallel rod (Locomotive Eng.), a metal rod that connects the crank pins of two or more driving wheels; -- called also couping rod, in distinction from the connecting rod. See Illust. of Locomotive, in App. --
Parallel ruler
, an instrument for drawing parallel lines, so constructed as to have the successive positions of the ruling edge parallel to each other; also, one consisting of two movable parts, the opposite edges of which are always parallel. --
Parallel sailing (Naut.), sailing on a parallel of latitude. --
Parallel sphere (Astron. & Geog.), that position of the sphere in which the circles of daily motion are parallel to the horizon, as to an observer at either pole. --
Parallel vise, a vise having jaws so guided as to remain parallel in all positions.
[ 1913 Webster ]

Parallel

v. i. To be parallel; to correspond; to be like. [ Obs. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

Parallel

n. 1. A line which, throughout its whole extent, is equidistant from another line; a parallel line, a parallel plane, etc. [ 1913 Webster ]

Who made the spider parallels design,
Sure as De Moivre, without rule or line ? Pope. [ 1913 Webster ]

2. Direction conformable to that of another line, [ 1913 Webster ]

Lines that from their parallel decline. Garth. [ 1913 Webster ]

3. Conformity continued through many particulars or in all essential points; resemblance; similarity. [ 1913 Webster ]

Twixt earthly females and the moon
All parallels exactly run. Swift. [ 1913 Webster ]

4. A comparison made; elaborate tracing of similarity; as, Johnson's parallel between Dryden and Pope. [ 1913 Webster ]

5. Anything equal to, or resembling, another in all essential particulars; a counterpart. [ 1913 Webster ]

None but thyself can be thy parallel. Pope. [ 1913 Webster ]

6. (Geog.) One of the imaginary circles on the surface of the earth, parallel to the equator, marking the latitude; also, the corresponding line on a globe or map; as, the counry was divided into North and South at the 38th parallel. [ 1913 Webster +PJC ]

7. (Mil.) One of a series of long trenches constructed before a besieged fortress, by the besieging force, as a cover for troops supporting the attacking batteries. They are roughly parallel to the line of outer defenses of the fortress. [ 1913 Webster ]

8. (Print.) A character consisting of two parallel vertical lines (thus, ‖) used in the text to direct attention to a similarly marked note in the margin or at the foot of a page. [ 1913 Webster ]

9. (Elec.) That arrangement of an electrical system in which all positive poles, electrodes, terminals, etc., are joined to one conductor, and all negative poles, etc., to another conductor; -- called also multiple. Opposed to series.

☞ Parts of a system so arranged are said to be
in parallel or
in multiple. [ Webster 1913 Suppl. ]


Limiting parallels. See under Limit, v. t. --
Parallel of altitude (Astron.), one of the small circles of the sphere, parallel to the horizon; an almucantar. --
Parallel of declination (Astron.), one of the small circles of the sphere, parallel to the equator. --
Parallel of latitude. (a) (Geog.) See def. 6. above. (b) (Astron.) One of the small circles of the sphere, parallel to the ecliptic.
[ 1913 Webster ]

Parallelable

a. Capable of being paralleled, or equaled. [ R. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

parallelepiped

n. (Geometry) A prism whose bases are parallelograms.
Syn. -- parallelopiped, parallelepipedon, parallelopipedon. [ WordNet 1.5 ]

parallelepipedon

n. (Geometry) Same as parallelepiped.
Syn. -- parallelepiped, parallelopiped, parallelopipedon. [ WordNet 1.5 ]

Parallelism

n. [ Gr. &unr_;, fr. &unr_; to place side by side, or parallel: cf. F. parallélisme. ] [ 1913 Webster ]

1. The quality or state of being parallel. [ 1913 Webster ]

2. Resemblance; correspondence; similarity. [ 1913 Webster ]

A close parallelism of thought and incident. T. Warton. [ 1913 Webster ]

3. Similarity of construction or meaning of clauses placed side by side, especially clauses expressing the same sentiment with slight modifications, as is common in Hebrew poetry; e. g.: --

At her feet he bowed, he fell:
Where he bowed, there he fell down dead. Judg. v. 27. [ 1913 Webster ]

Parallelistic

a. Of the nature of a parallelism; involving parallelism. [ 1913 Webster ]

The antithetic or parallelistic form of Hebrew poetry is entirely lost. Milman. [ 1913 Webster ]

Parallelize

v. t. To render parallel. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平行[píng xíng, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] parallel #10,692 [Add to Longdo]
并联[bìng lián, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] parallel connection #33,006 [Add to Longdo]
双杠[shuāng gàng, ㄕㄨㄤ ㄍㄤˋ,   /  ] parallel bars (gymnastics event) #41,113 [Add to Longdo]
平行线[píng xíng xiàn, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ,   线 /   ] parallel lines #42,440 [Add to Longdo]
排比[pái bǐ, ㄆㄞˊ ㄅㄧˇ,  ] parallelism (grammar) #48,607 [Add to Longdo]
并行计算[bìng xíng jì suàn, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ,     /    ] parallel computing #116,175 [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ,   /  ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
并行程序[bìng xíng chéng xù, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ,     /    ] parallel program [Add to Longdo]
平行四边形[píng xíng sì biān xíng, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ,      /     ] parallelogram [Add to Longdo]
排偶[pái ǒu, ㄆㄞˊ ㄡˇ,  ] parallel and antithesis (paired sentences as rhetoric device) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parallel-Schnittstelle { f }parallel interface [Add to Longdo]
Parallel-Seriell-Umsetzung { f }parallel-to-serial conversion [Add to Longdo]
Parallel-Serien-Umschalter { m }dynamicizer [Add to Longdo]
Parallel-Übertragung { f }carry look [Add to Longdo]
Parallelbetrieb { m }parallel operation [Add to Longdo]
Parallelbezeichnung { f }; Pseudonym { n }alias [Add to Longdo]
Parallele { f }; Gegenstück { n }parallel [Add to Longdo]
Parallelendmaß { n }gauge block [Add to Longdo]
Parallelflächner { m }parallel-epiped [Add to Longdo]
Parallelisierung { f }parallelizing [Add to Longdo]
Parallelität { f }; Parallelismus { m } | Parallelismen { pl }parallelism | parallelisms [Add to Longdo]
Parallelogramm { n }parallelogram [Add to Longdo]
Parallelogramm { n }rhomboid [Add to Longdo]
Parallelrechner { m }simultaneous computer [Add to Longdo]
Parallelregister { n }parallel register [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no, n, vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na, adj-no, n, vs) (3) (平行 only) { math } parallel; (P) #5,726 [Add to Longdo]
無双[むそう, musou] (n, adj-no) peerless; unparalleled; unparallelled; matchless #8,425 [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] (n, vs, adj-no) arrangement; parallel; abreast; (P) #11,802 [Add to Longdo]
パラレル[parareru] (adj-na, n) parallel #14,869 [Add to Longdo]
中黒;・[なかぐろ, nakaguro] (n) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) #19,561 [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
に沿って[にそって, nisotte] (exp, adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
エタロン[etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[enhansutoparareruintafe-su] (n) { comp } enhanced parallel interface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer [Add to Longdo]
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface [Add to Longdo]
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
平行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
緯線[いせん, isen] Parallele_zum_Breitengrad [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top