ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

par

P AA1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -par-, *par*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Parasites(n) an organism that lives inside or on another living organism (host) and benefits at the expense of the host
Parasitism(n) a relationship between two living organisms of different species in which one organism called a parasite obtains its food directly from another living organisms

English-Thai: Longdo Dictionary
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
theme park(n) สวนสนุก
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. especially
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, Syn. participate
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership
third party(n) บุคคลที่สาม, Syn. third person

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
par(prf) ข้าง, See also: เกิน, นอกเหนือจาก
par(n) การเท่ากัน, Syn. equality, equivalence, Ant. inequality
par(n) ราคาปกติ, See also: ราคาเดิม
par(n) เกณฑ์, See also: ค่าเฉลี่ย, Syn. average
par(n) คะแนนมาตรฐานสำหรับการตีลูกลงหลุมแต่ละครั้ง (กีฬากอล์ฟ), See also: พาร์, Syn. score
par(prf) ข้าง
para(prf) ข้าง, See also: เกิน, นอกเหนือจาก
para(n) ทหารพลร่ม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. paratrooper
para(prf) ข้าง
pard(n) เสือดาว, Syn. leopard, panther

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
par(พาร์) n. ราคาปกติ, ราคาเดิม, ปริมาณปกติ, ภาวะปกติ, เดิม, เกณฑ์, ราคาในใบหุ้น, ระดับมาตรฐาน, จำนวนครั้งที่ตีที่เป็นเกณฑ์สำหรับหลุมกอล์ฟหนึ่งหลุม -Phr. (at par พอซื้อได้ตามเกณฑ์)
par avion(พะ'ระไวออน) fr. โดยทางเครื่องบิน
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
par valuen. ราคาตามใบหุ้น (face value)
parabiosisn. การมีชีวิตร่วมกันของสองสิ่ง, See also: parabiotic adj.
parablast(พา'ราบลาสทฺ) n. ไข่แดงของไข่
parable(แพร'ระเบิล) n. นิยายเปรียบเทียบ, สุภาษิต
parabola(พะแรบ'บะละ) n. เส้นโค้งรูปไข่
parabolicadj. (เกี่ยวกับ) รูปparabola
parabolisevt. อธิบายหรือบอกเล่าในรูป parable

English-Thai: Nontri Dictionary
par(n) ความเสมอกัน, เกณฑ์, รายเฉลี่ย, ราคาที่ปรากฏ, ระดับมาตรฐาน
parable(n) นิยายเปรียบเทียบ, การอุปมาอุปไมย
parabola(n) รูปโค้ง
parachute(n) ร่มชูชีพ
parade(n) ขบวนแห่, การสวนสนาม, การเดินขบวน
parade(vi) เดินแห่, สวนสนาม, เดินแถว, เดินขบวน
paradise(n) สวรรค์, แดนสุขาวดี
paradox(n) คำพูดที่แย้งกันเอง
paradoxical(adj) เหมือนขัดกัน, ที่ขัดแย้ง
paraffin(n) น้ำมันพาราฟิน, น้ำมันก๊าด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paraหญิงเคยมีบุตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
para-ข้าง ๆ, ข้างเคียง, เข้าถึง, ต่าง, ยกเว้น, พิการ, ล้ำหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
para-anaesthesia; para-anesthesiaภาวะชาท่อนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
para-analgesiaภาวะไม่รู้เจ็บท่อนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
para-anesthesia; para-anaesthesiaภาวะชาท่อนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parabiosisภาวะแนบติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parableนิทานคติสอนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parabolaพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parabolic antennaสายอากาศแบบพาราโบลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parabolic coneกรวยเชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้), Example: มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Par valueราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ [การบัญชี]
para rubberยางพารา, ยางที่ได้จากต้นยางพารา ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parablesนิทานคติธรรม [TU Subject Heading]
Parabolaพาราโบลา [TU Subject Heading]
parabolaพาราโบลา, เซตของจุดทุกจุดบนระนาบ ซึ่งแต่ละจุดมีระยะห่างจากเส้นตรงคงที่ (ไดเรกทริกซ์)เป็นระยะทางเท่ากับระยะห่างจากจุดคงที่(โฟกัส)จุดหนึ่งเสมอ ดูรูป   ไดเรกทริกซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Paracel Islandsหมู่เกาะพาราเซล [TU Subject Heading]
Parachute troopsทหารพลร่ม [TU Subject Heading]
Parachutesร่มชูชีพ [TU Subject Heading]
Parachutingการกระโดดร่ม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
paradigmกรอบ
paradigm(n) กระบวนทัศน์
paradigm shift[ぱらだいむしふと] (n) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์, See also: paradigm
paralyzed(vt) ไม่เคลื่อนไหว, เป็นอัมพาต (participle)
paranoid schizophrenia(n) โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง
Parasymapathetic[ซิมพะเธท'ทิค] adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง คำที่มีความหมายเหมือนกัน: kindly, kind
parchment paper(n) กระดาษรองอบ
pari delicto(phrase) ความผิดเท่าเทียมกัน
paronychia[พาโรนิคเคีย] เป็นหนอง อักเสบ บริเวณเนื้อรอบข้างเล็บ
paronychia[พาโรนิคเคีย] เป็นหนอง อักเสบ บริเวณเนื้อรอบข้างเล็บ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The boy who was kidnapped isn't on par with you, but he's another user of the Dark Hadou, isn't he?งั้นแสดงว่าเด็กผู้ชายที่ถูกจับตัวไป เค้าเป็นอีกคนที่ใช้จิตสังหารได้เช่นกันสินะ Street Fighter Alpha (1999)
I lost my wallet, but that's par for the course. It's lookin' good.แต่พ่อทำกระเป๋าตังหายอีกแล้วนี้สิ แต่ก็ยังดีอยู่ Red Eye (2005)
That's, uh, pretty par for the course, actually.มัน เอ่อ เป็นเรื่องที่ ต้องทำอยุ่แล้ว The Usual Suspects (2006)
The airforce has been Interested in ai applications For a long time now, as par Back as the '80s.ฐานทัพอาการถึงสนใจมัน AI มีประโยชน์ มานานแล้ว ย้อนไปตั้งแต่ ปี 80 Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Dr. Yang, watch karev to see if his skills are up to par for the solo.ดร.หยาง มองคาเรฟไว้ถ้าฝีมือของเขาคู่ควรกับการได้ผ่าตัดเดี่ยว All by Myself (2008)
To be on par with God, there's only one way.ในการที่จะไปยืนเคียงบ่าเทพเจ้าได้ มันมีเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้น Orutorosu no inu (2009)
- par for the course.- อย่างโชคไม่ดีเลย Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
On par with all the jocks and popular kids.เราอยู่ระดับเดียวกับพวกนักกีฬาและพวกเด็กป๊อปแล้ว Hell-O (2010)
Par for the course.เรื่องปกติ Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Fractures to the pars interarticularis of the C2 indicate a blow to the forehead, which may have caused unconsciousness, but not death.มีรอยร้าวส่วน pars intercularis ในกระดูกสันหลังระดับ C2 ชี้ว่ามีการกระแทก\ ส่วนหน้าผาก ซึ่งอาจทำให้หมดสติ แต่ไม่ถึงเสียชีวิตครับ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Which is par for the course with us.แล้วนั้นเป็นส่วนไหนของเราหล่ะ Kill or Be Killed (2010)
So while the FBI is busy collaring Lawrence by sea, we'll be making our escape par avion...ดังนั้น ขณะที่ FBI กำลังยุ่งและจับลอเรนซ์ขณะอยู่ที่ทะเล เราจะหลบหนี ด้วยเครื่องบิน On Guard (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parA band led the parade through the city.
parA band of robbers attacked the party.
parA car in the parking lot is on fire.
parAccident was caused by an error on the part of the driver.
parAccording to the newspaper he participated in the plot.
parA child has the problem which parents don't know.
parA child's education is the charge of his parents.
parA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
parA child whose parents are dead is called an orphan.
parA combination of parties formed the new government.
parA company based in Paris.
parA crowd of people were present at a party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ช่วงใดช่วงหนึ่ง(n) certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
บัตรจอดรถ(n) parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
ผู้ร่วมประชุม(n) attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count Unit: คน
ผู้ร่วมรายการ(n) participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
สมทบทุน(v) join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai Definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
ลานจอดรถ(n) parking lot, Syn. ที่จอดรถ, Example: ฉันไม่ชอบลานจอดรถที่ห้างนี้เลยมันแคบและมืดมาก, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: ที่โล่งกว้างซึ่งแบ่งเป็นช่องไว้ให้รถจอด
กองทัพมด(n) party, Example: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด, Count Unit: กองทัพ, Thai Definition: หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน
สถานที่จอดรถ(n) parking lot, See also: car park

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารสำเร็จ[āhān samret] (n, exp) EN: prepared food  FR: plat préparé [ m ]
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [ m ] ; condo [ m ] (Québ.)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAR P AA1 R
PARE P EH1 R
PARK P AA1 R K
PARY P AA1 R IY0
PARR P AA1 R
PARS P AA1 R Z
PARC P AA1 R K
PARO P AA1 R OW0
PARA P EH1 R AH0
PART P AA1 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
par (n) pˈaːr (p aa1 r)
para (n) pˈærə (p a1 r @)
pare (v) pˈɛəʳr (p e@1 r)
park (v) pˈaːk (p aa1 k)
parr (n) pˈaːr (p aa1 r)
pars (n) pˈaːz (p aa1 z)
part (v) pˈaːt (p aa1 t)
Paris (n) pˈærɪs (p a1 r i s)
Parma (n) pˈaːmə (p aa1 m @)
parch (v) pˈaːtʃ (p aa1 ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending #26 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part #141 [Add to Longdo]
部分[bù fèn, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] part; share; section; piece #405 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang #601 [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss #777 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] parents-in-law of one's offspring #777 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy #870 [Add to Longdo]
党委[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee #2,788 [Add to Longdo]
局部[jú bù, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ, ] part; local #3,299 [Add to Longdo]
伙伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner (for an activity) #3,302 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung
Parkett(n) |das, pl. Parketts/Parkette| พื้นปาร์เก้, See also: der Boden
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.|, See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
parfum(n) น้ำหอม
Parkservice { m }(n) บริการรับจอดรถ, Syn. valet parking

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nennwert { m }; Pari (von Aktien) | Nennwerte { pl } | über Nennwert | unter Nennwert | zum Nennwert; al pari | unter Nennwert; unter Paripar value | pars | above par | at a discount | at par | sub-par [Add to Longdo]
Parabolantenne { f }dish antenna [Add to Longdo]
Paritätsprüfung { f }parity check [Add to Longdo]
Partner { m } | Partner { pl }mate | mates [Add to Longdo]
Parapsychologie { f }psychic research [Add to Longdo]
Park { m }; Grünanlage { f } | Parks { pl }park | parks [Add to Longdo]
Parka { m }; Anorak { m }parka [Add to Longdo]
Parkanlage { f }parkway [Add to Longdo]
Parametrierung { f }parametrization [Add to Longdo]
Parabel { f } [ math. ]parabola [Add to Longdo]
Parabel { m } (Gleichnis)parable [Add to Longdo]
Parade { f }; Korso { m } | Paraden { pl }parade | parades [Add to Longdo]
Paradeiser { m } [ Ös. ] | Paradeiser { pl } [ Ös. ]tomato | tomatoes [Add to Longdo]
Paradies { n } | Paradiese { pl }paradise | paradises [Add to Longdo]
Paradiesvogel { m }bird of paradise [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: regarder
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว, Syn. aller, provenir
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป, See also: voler, Syn. prendre l'avion, aller en avion
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
parc(n) สวน เช่น สวนสนุก parc d'attractions
parkour(n) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n, n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) #98 [Add to Longdo]
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator [Add to Longdo]
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]
国会[こっかい, kokkai] Parlament [Add to Longdo]
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
天国[てんごく, tengoku] Paradies [Add to Longdo]
寄生[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
平行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top