ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even-, *even*
Possible hiragana form: えう゛ぇん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
event of default(n) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)

English-Thai: Longdo Dictionary
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, See also: stable, Syn. patient
event(n) ผลการฟ้องร้อง
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), Syn. about 7 o'clock

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even(adj) (จำนวน) เท่ากัน, Syn. balanced, equal, equivalent
even(adj) (เลข) คู่
even(vi) ทำให้เท่ากัน, See also: เสมอกัน
even(vt) ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เสมอกัน
even(adv) แม้กระทั่ง, See also: แม้แต่
even(adv) ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. furthermore, moreover, still
even(adj) เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
even(adj) สงบ, See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น, Syn. calm, steady
event(n) การแข่งขันกีฬา, Syn. competition, contest
event(n) ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
even(อี'เวิน) adj. เรียบ, ราบ, สม่ำเสมอ, ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว, ได้สมดุล, ยุติธรรม, พอดี, ไม่ขาดไม่เกิน, เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ, ยังคง, ยิ่งกว่านั้น, แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้สมดุล, ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง, ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น, เวลาเย็น, สายัณห์, ตอนค่ำ, ตอนกลางคืน, ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต, ช่วงสุดท้าย, งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evening schooln. โรงเรียนกลางคืน
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) , ดาวประจำเมือง
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน, อย่างสม่ำเสมอ
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, ผลที่เกิดขึ้น, ผลที่ตามมา, การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก, ซึ่งมีผลสำคัญ, เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful

English-Thai: Nontri Dictionary
even(adj) สม่ำเสมอ, เสมอกัน, เป็นคู่, เท่า, พอดี, คงที่, เรียบ
even(adv) แม้แต่, แม้ว่า, ยิ่งกว่านั้น
even(vt) ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอกัน, ทำให้สม่ำเสมอ, ทำให้เท่ากัน, ทำให้สมดุล
evening(n) เวลาเย็น, ตอนเย็น, ยามเย็น, ยามสายัณห์, ตอนค่ำ, เวลาพลบค่ำ
event(n) เหตุการณ์, กรณี, ผลที่เกิด, การแข่งขัน
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ, ซึ่งมีเรื่องมาก, เป็นเหตุการณ์สำคัญ
eventual(adj) ในตอนท้าย, ในขั้นสุดท้าย, ท้ายที่สุด, ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด, ในบั้นปลาย, ในตอนท้าย, ลงท้าย
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด, ทีมฟุตบอล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evenคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even functionฟังก์ชันคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even integerจำนวนเต็มคู่ [ มีความหมายเหมือนกับ even number ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even numberจำนวนคู่ [ มีความหมายเหมือนกับ even integer ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even number parityภาวะจำนวนคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
even parityภาวะคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
even parityภาวะคู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
even parityภาวะคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even-pinnate; abruptly pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
even numberจำนวนคู่, จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
even vertexจุดยอดคู่, จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การทูต]
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]
eventเหตุการณ์, สับเซตของแซมเปิลสเปซ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eventing (Horsemanship)การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง [TU Subject Heading]
Eventsเหตุการณ์ [การแพทย์]
Events, Compoundเหตุการณ์เชิงประกอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
evenด้วยซ้ำ
even through(phrase) แม้ว่า, Syn. even if
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not even 40.. The Hard Drive (2012)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน The Great Dictator (1940)
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
Why, I, I even built a raft.ทำไมฉันฉันยังสร้างแพ แพ? Pinocchio (1940)
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี Rebecca (1940)
No, I don't. I'm afraid I don't even ride.- ไม่ค่ะ แค่ขี่ม้ายังไม่เป็นเลย Rebecca (1940)
And if you had my memories, you wouldn't go there or talk about it or even think about it.ถ้าคุณมีความทรงจำอย่างที่ผมมี คุณก็จะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่น Rebecca (1940)
All the time, whenever I meet anyone, Maxim's sister or even the servants, ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับใคร แม้กระทั่งพี่สาวเเม็กซิมหรือพวกคนใช้ Rebecca (1940)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
even3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
evenAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
evenA chain of events led to the outbreak of the war.
evenA fast child may win the race but even a slow child can compete.
evenA friend of mine is coming this evening.
evenAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
evenAfter eight months he eventually started dating girls again.
evenA gas stove provides the most even heat for cooking.
evenA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
evenA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
evenAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
evenAll people can become friends, even if their languages and customs are different.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้กระทั่ง(conj) even if, See also: though, Syn. กระทั่ง
แม้กระทั่ง(conj) even if, See also: even, Syn. แม้แต่, Example: วันนี้งานยุ่งมาก แม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
แม้แต่(conj) even, Example: จนบัดนี้ ผมก็ยังลืมเธอไม่ได้ แม้แต่หลับก็ยังฝันเห็น, Thai Definition: คำที่แสดงว่าไม่ยกเว้น ถึงแม้จะน่ายกเว้น
แม้น(conj) even, See also: though, even if, even though, although, Syn. แม้, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
ยัก(aux) even now, See also: even then, nevertheless, Example: ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา, Thai Definition: คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง
ยิ่งกว่า(adv) more…than, See also: even more…than, Syn. มากกว่า, Example: ในอนาคตนั้นภาพเขียนของศิลปินดังจะมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าหลักทรัพย์ใดๆ
เรียบ(adj) smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
อาหารค่ำ(n) dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
เวลาเย็น(n) evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai Definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เหตุการณ์(n) event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai Definition: เรื่องที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [ f ]
อากรแสตมป์[ākønsataēm] (n, exp) EN: revenue stamp  FR: timbre d'impôt [ m ]
เอาอกเอาใจ[ao-ok aojai] (v, exp) EN: try to please ; please  FR: être prévenant
อารมณ์เย็น[ārom yen] (n, exp) EN: calm temper ; even temper  FR: calme [ m ] ; sang-froid [ m ] ; fermeté [ f ]
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[baeng chalīa thao-thao kan] (v, exp) EN: distribute evenly
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บอกให้รู้ตัว[bøk hai rūtūa] (v, exp) FR: prévenir ; avertir
บอกล่วงหน้า[bøk lūangnā] (v, exp) FR: avertir ; prévenir
บวชชี[būatchī] (v, exp) EN: become a nun ; enter a sisterhood  FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
even
evens
event
event
evened
evenly
events
events
evening
evensen

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
even
evens
event
evened
evenly
events
evening
evenings
evenness
evensong

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甚至[shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ,  ] even; so much so that #490 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] evening; night; late #689 [Add to Longdo]
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] event; happening; incident #867 [Add to Longdo]
即使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ,  使] even if; even though #1,126 [Add to Longdo]
即便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ,  便] even if; even though #3,773 [Add to Longdo]
晚会[wǎn huì, ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] evening party #3,961 [Add to Longdo]
哪怕[nǎ pà, ㄋㄚˇ ㄆㄚˋ,  ] even; even if; even though; no matter how #4,952 [Add to Longdo]
均匀[jūn yún, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ,   /  ] even; well-distributed; homogeneous #5,514 [Add to Longdo]
晚饭[wǎn fàn, ㄨㄢˇ ㄈㄢˋ,   /  ] evening meal; dinner; supper #5,924 [Add to Longdo]
晚餐[wǎn cān, ㄨㄢˇ ㄘㄢ,  ] evening meal; dinner #6,018 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eventualfonds { m }contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität { f }; möglicher Fall | Eventualitäten { pl } | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität { f }eventuality [Add to Longdo]
auch wenneven if [Add to Longdo]
eventuell; möglich; zufällig; ungewiss; gelegentlich { adj }contingent [Add to Longdo]
eventuell; möglicherweise { adv }contingently [Add to Longdo]
eventuellmaybe [Add to Longdo]
eventuell; möglich { adj }possible [Add to Longdo]
gerade { adj } [ math. ] | gerade Zahl { f }even | even number [Add to Longdo]
quitteven with [Add to Longdo]
selbst danneven so [Add to Longdo]
selbst jetzteven now [Add to Longdo]
selbst wenn; wenn aucheven if; even though [Add to Longdo]
trotzdem { conj }even though [Add to Longdo]
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. [ Sprw. ]Even a blind hen sometimes finds a grain of corn. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
七(P);7[しち(P);なな;な, shichi (P); nana ; na] (num) (1) seven; (pref) (2) hepta-; (P) #764 [Add to Longdo]
陸上[りくじょう, rikujou] (n, adj-no) (1) land; ground; shore; (n) (2) (abbr) (See 陸上競技・りくじょうきょうぎ) track-and-field events; (P) #772 [Add to Longdo]
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P) #820 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
偶数[ぐうすう, guusuu] even number [Add to Longdo]
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
試験事象[しけんじしょう, shikenjishou] test event [Add to Longdo]
事象[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
事象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\ ([=e]v"'n) n. [OE. eve, even, efen, [ae]fen. AS.
   [=ae]fen; akin to OS. [=a]band, OFries, [=a]vend, D. avond,
   OHG. [=a]band, Icel. aptan, Sw. afton, Dan. aften; of unknown
   origin. Cf. {Eve}, {Evening}.]
   Evening. See {Eve}, n. 1. [Poetic.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, a. [AS. efen. efn; akin to OS. eban, D. even, OHG.
   eban, G. efen, Icel. jafn, Dan. jevn, Sw. j[aum]mn, Goth.
   ibns. Cf. {Anent}, {Ebb}.]
   1. Level, smooth, or equal in surface; not rough; free from
    irregularities; hence uniform in rate of motion of action;
    as, even ground; an even speed; an even course of conduct.
    [1913 Webster]
 
   2. Equable; not easily ruffled or disturbed; calm; uniformly
    self-possessed; as, an even temper.
    [1913 Webster]
 
   3. Parallel; on a level; reaching the same limit.
    [1913 Webster]
 
       And shall lay thee even with the ground. --Luke xix.
                          44.
    [1913 Webster]
 
   4. Balanced; adjusted; fair; equitable; impartial; just to
    both sides; owing nothing on either side; -- said of
    accounts, bargains, or persons indebted; as, our accounts
    are even; an even bargain.
    [1913 Webster]
 
       To make the even truth in pleasure flow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Without an irregularity, flaw, or blemish; pure. "I know
    my life so even." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Associate; fellow; of the same condition. [Obs.] "His even
    servant." --Wyclif (Matt. xviii. 29).
    [1913 Webster]
 
   7. Not odd; capable of division by two without a remainder;
    -- said of numbers; as, 4 and 10 are even numbers.
    [1913 Webster]
 
       Whether the number of the stars is even or odd.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {On even ground}, with equal advantage.
 
   {On even keel} (Naut.), in a level or horizontal position.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, v. t. [imp. & p. p. {Evened}; p. pr. & vb. n.
   {Evening}]
   1. To make even or level; to level; to lay smooth.
    [1913 Webster]
 
       His temple Xerxes evened with the soil. --Sir. W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       It will even all inequalities     --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To equal. [Obs.] "To even him in valor." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To place in an equal state, as to obligation, or in a
    state in which nothing is due on either side; to balance,
    as accounts; to make quits; to make equal; as, to even the
    score. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To set right; to complete.
    [1913 Webster]
 
   5. To act up to; to keep pace with. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, v. i.
   To be equal. [Obs.] --R. Carew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, adv. [AS. efne. See {Even}, a., and cf. {E'en}.]
   1. In an equal or precisely similar manner; equally;
    precisely; just; likewise; as well. "Is it even so?"
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Even so did these Gauls possess the coast.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Up to, or down to, an unusual measure or level; so much
    as; fully; quite.
    [1913 Webster]
 
       Thou wast a soldier
       Even to Cato's wish.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Without . . . making us even sensible of the change.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. As might not be expected; -- serving to introduce what is
    unexpected or less expected.
    [1913 Webster]
 
       I have made several discoveries, which appear new,
       even to those who are versed in critical learning.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. At the very time; in the very case.
    [1913 Webster]
 
       I knew they were bad enough to please, even when I
       wrote them.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Even is sometimes used to emphasize a word or phrase.
      "I have debated even in my soul." --Shak.
      [1913 Webster]
 
         By these presence, even the presence of Lord
         Mortimer.             --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 even
   adv 1: used as an intensive especially to indicate something
       unexpected; "even an idiot knows that"; "declined even to
       consider the idea"; "I don't have even a dollar!"
   2: in spite of; notwithstanding; "even when he is sick, he
     works"; "even with his head start she caught up with him"
   3: to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked
     sick and felt even worse"; "an even (or still) more
     interesting problem"; "still another problem must be solved";
     "a yet sadder tale" [syn: {even}, {yet}, {still}]
   4: to the full extent; "loyal even unto death"
   adj 1: divisible by two [ant: {odd}, {uneven}]
   2: equal in degree or extent or amount; or equally matched or
     balanced; "even amounts of butter and sugar"; "on even
     terms"; "it was a fifty-fifty (or even) split"; "had a fifty-
     fifty (or even) chance"; "an even fight" [syn: {even},
     {fifty-fifty}]
   3: being level or straight or regular and without variation as
     e.g. in shape or texture; or being in the same plane or at
     the same height as something else (i.e. even with); "an even
     application of varnish"; "an even floor"; "the road was not
     very even"; "the picture is even with the window" [ant:
     {uneven}]
   4: symmetrically arranged; "even features"; "regular features";
     "a regular polygon" [syn: {even}, {regular}]
   5: occurring at fixed intervals; "a regular beat"; "the even
     rhythm of his breathing" [syn: {even}, {regular}]
   6: of the score in a contest; "the score is tied" [syn:
     {tied(p)}, {even}, {level(p)}]
   n 1: the latter part of the day (the period of decreasing
      daylight from late afternoon until nightfall); "he enjoyed
      the evening light across the lake" [syn: {evening}, {eve},
      {even}, {eventide}]
   v 1: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush},
      {level}, {even out}, {even}]
   2: become even or more even; "even out the surface" [syn:
     {even}, {even out}]
   3: make even or more even [syn: {even}, {even out}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 even /evən/
  1. alike; allthesame; equally
  2. awhile; momentarily
  3. afewminutes; amoment
  4. even
  5. equally; likewise
  6. as; so; that

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top