ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุกรม

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุกรม-, *อนุกรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุกรม[N] sequence, See also: order, series, Syn. อันดับ, Example: เลขต่างๆ ข้างต้นเรียงกันเป็นอนุกรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุกรม(อะนุกฺรม) น. ลำดับ, ระเบียบ, ชั้น, เช่น โดยอนุกรม, นิยมใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น พจนานุกรม ปทานุกรม นามานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seriesอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
seriesอนุกรม, ชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power seriesอนุกรมกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite seriesอนุกรมจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Fourier seriesอนุกรมฟูเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descending seriesอนุกรมลด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Laurent seriesอนุกรมลอเรนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional convergent seriesอนุกรมลู่เข้ามีเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fourier seriesอนุกรมฟูเรียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Actinium seriesอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Decay chainลูกโซ่การสลายกัมมันตรังสี , อนุกรมของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เรียกว่านิวไคลด์แม่ สลายตัวเป็นนิวไคลด์ลำดับต่อ ๆ กันไป ที่เรียกว่านิวไคลด์ลูก จนถึงผลผลิตสุดท้ายที่เป็นนิวไคลด์เสถียร [นิวเคลียร์]
Uranium seriesอนุกรมยูเรเนียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากยูเรเนียม-238 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-206 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู decay radioactive, radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Thorium seriesอนุกรมทอเรียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากทอเรียม-232 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-208 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู radioactive decay และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radioactive seriesอนุกรมกัมมันตรังสี, อนุกรมของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เรียกว่านิวไคลด์แม่ สลายตัวเป็นนิวไคลด์ลำดับต่อ ๆ กันไป ที่เรียกว่านิวไคลด์ลูก จนถึงผลผลิตสุดท้ายที่เป็นนิวไคลด์เสถียร
(ดู decay, radioactive ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive chainลูกโซ่กัมมันตรังสี, อนุกรมกัมมันตรังสีต่าง ๆ เช่น อนุกรมยูเรเนียม
(ดู radioactive series ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Neptunium seriesอนุกรมเนปทูเนียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตขึ้น โดยเริ่มต้นจากพลูโทเนียม-241 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นบิสมัท-209 ในอนุกรมนี้มี เนปทูเนียม-237 เป็นนิวไคลด์ที่มีครึ่งชีวิตยาวที่สุด เท่ากับ 2.14 x 106 ปี
(ดู decay, radioactive และ radioactive series ประกอบ)
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Torah is just a long string of numbers.พระบัญญัติก็คืออนุกรมยาว ๆ ของตัวเลข Pi (1998)
Yeah, sum of series, that makes sense.ผลรวมต่ออนุกรม ก็สมเหตุสมผลดี Primer (2004)
They're Fibonacci Numbers. He's a mathematical genius.พวกนี้คืออนุกรมเลข เขาเป็นอัจริยะด้านคณิตศาสตร์ Death Note: L Change the World (2008)
- I had to preserve the time-space continuum.ผมต้องปกป้องอันตรายของ อนุกรมกาลเวลา-ระยะทางเอาไว้ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
On the space-time continuum.ต่ออนุกรมเวลาและอวกาศ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Life is a series of choices.ชีวิตคืออนุกรมทางเลือก There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Can you explain why the sequence begins with 318?หนูอธิบายได้ไหมว่าทำไมอนุกรมนี้ ถึงเริ่มต้นด้วยเลข318? Gyre, Part 1 (2012)
she was fixated on this certain sequence of numbers, and I...เธอก็หมกมุ่นอยู่ กับการจัดอนุกรมที่ถูกต้องของตัวเลขพวกนี้ และฉัน... Gyre, Part 1 (2012)
I fed the sequence into the equation, and-and I came up with this date and this time and this set of coordinates that led me to this beach at this time on this day, and it's time's up and she's not here!ฉันป้อนอนุกรมพวกนี้เข้าไปยังสมการ และ-และฉันได้พบ วัน และเวลา รวมถึงระยะพิกัดพวกนี้ ได้นำฉันมาที่ชายหาดนี้ Gyre, Part 1 (2012)
He found the Amelia Sequence.เขาพบเลขอนุกรมอมีเลีย Lost & Found (2012)
The sequence that connects everything, everyone...ลำดับอนุกรม ที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทุกๆคน Lost & Found (2012)
Your sequence has three more digits that Jake's.อนุกรมของคุณมีตัวเลข มากกว่าของเจคอยู่สามตัว Lost & Found (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
อนุกรมเลขคณิต [n. exp.] (anukrom lēkkhanit) EN: arithmetic series ; arithmetical series   FR: série arithmétique [f]
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geometric progression[N] อนุกรมเรขาคณิต
power series[N] อนุกรมค่าที่ยกกำลัง
sequence[N] ลำดับ, See also: อนุกรม, อันดับ, Syn. chain, string, series
series[N] อนุกรม, See also: ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, Syn. file, line, row
series[N] ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์, See also: อนุกรมเลขหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
alkane(แอล' เคน) n. สมาชิกในอนุกรม alkane series
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
catena(คะท''นะ) n. อนุกรมที่ติดต่อกัน,สายโซ่ -pl. catenae
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
continuum(คันทีน'นิวอัม) n. ส่วนหรืออนุกรมหรือลำดับที่ต่อเนื่อง -pl. continua
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
gamma(แกม'มะ) พยัญชนะกรีกตัวที่2 (r) ,ลำดับที่ 3 ของอนุกรม,หน่วยน้ำหนัก ที่เท่ากับหนึ่งไมโครกรัม,หน่วยกำลังสนามแม่เหล็กที่เท่ากับ10-5 gauss
geometric progressionอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series

English-Thai: Nontri Dictionary
series(n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Reihenschaltung(n) |die, pl. Reihenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม, See also: A. Parallelschaltung,
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top