ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

placid

P L AE1 S AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -placid-, *placid*, placi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
placid(adj) สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, นิ่งเงียบ, Syn. calm, peaceful, untroubled, Ant. agitated, disturbed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
placid(แพลส'ซิด) adj. เงียบสงบ, จิตสงบ, See also: placidity n., Syn. tranquil

English-Thai: Nontri Dictionary
placid(adj) เงียบสงบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้ Rebecca (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขสงบ(adv) peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai Definition: มีความสุขและสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLACID P L AE1 S AH0 D
PLACID P L AE1 S IH0 D
PLACIDA P L AA0 CH IY1 D AH0
PLACIDO P L AA1 CH IH0 D OW0
PLACIDO P L AH0 S IY1 D OW0
PLACID'S P L AE1 S IH0 D Z
PLACIDLY P L AE1 S IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
placid (j) plˈæsɪd (p l a1 s i d)
placidly (a) plˈæsɪdliː (p l a1 s i d l ii)
placidity (n) plˈəsˈɪdɪtiː (p l @1 s i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
静心[しずごころ, shizugokoro] (n) placid temperament [Add to Longdo]
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something) [Add to Longdo]
鷹揚;大様[おうよう(鷹揚);おおよう(大様), ouyou ( ouyou ); ooyou ( dai sama )] (adj-na, adv, n) (1) largehearted; generous; (2) placid; composed; cool; collected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Placid \Plac"id\, a. [L. placidus, originally, pleasing, mild,
   from placere to please: cf. F. placide. See {Please}.]
   Pleased; contented; unruffied; undisturbed; serene; peaceful;
   tranquil; quiet; gentle. "That placid aspect and meek
   regard." --Milton. "Sleeping . . . the placid sleep of
   infancy." --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 placid
   adj 1: (of a body of water) free from disturbance by heavy
       waves; "a ribbon of sand between the angry sea and the
       placid bay"; "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of
       tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"; "a
       smooth channel crossing"; "scarcely a ripple on the still
       water"; "unruffled water" [syn: {placid}, {quiet},
       {still}, {tranquil}, {smooth}, {unruffled}]
   2: not easily irritated; "an equable temper"; "not everyone
     shared his placid temperament"; "remained placid despite the
     repeated delays" [syn: {equable}, {even-tempered}, {good-
     tempered}, {placid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top