ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eins

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eins-, *eins*, ein
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง, Es.
reinstate(รีอินสเทท') vt. นำกลับ, ใส่กลับ, คืนสิทธิ, See also: reinstatement, reinstation n. reinstator n, Syn. establish again

English-Thai: Nontri Dictionary
reinstate(vt) คืนสิทธิ, ทำให้เหมือนเดิม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Einstein equationสมการไอสไตน์, ดู mass-energy equation [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
einsBefore Einstein, scientists used to think that space had no end.
einsEinstein has been dead for nearly forty years.
einsEinstein loved playing the violin.
einsEinstein's theories contributed greatly to modern science.
einsEinstein's theory of relativity is Greek to me.
einsEinstein was a mathematical genius.
einsEinstein was far in advance of his time.
einsHe respects Einstein, an American scientist.
einsI want you to be an Einstein.
einsSuch scientists as Einstein are rare.
einsTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
einsThe theory of relativity originated with Einstein.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอน์สไตเนียม(n) einsteinium, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 99 สัญลักษณ์ Es เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอน์สไตเนียม[aisatainīem] (n) EN: einsteinium  FR: einsteinium [ m ]
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[Anboēt Aisatai] (num) EN: Albert Einstein  FR: Albert Einstein
เอว[ēo] (n) EN: waist  FR: taille [ f ] ; tour de taille [ m ] ; reins [ mpl ]
การประกันภัยต่อ[kān prakanphai tø] (n, exp) EN: reinsurance
การตรวจซ้ำ[kān trūat sam] (n, exp) EN: double-check ; reinspection
คิดอุตริ[khit uttari] (v, exp) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea
กลุ่ม[klum] (n) EN: [ classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons ]  FR: [ classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes ]
กุมบังเหียนประเทศ[kum banghīen prathēt] (v, exp) EN: hold the reins of government  FR: tenir les rênes du pouvoir
ผู้มีอำนาจเต็ม[phū mī amnā tem] (n, exp) EN: plenipotentiary  FR: personne qui a pleins pouvoirs [ f ]
รื้อ[reū] (v) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back  FR: rétablir ; réinstaurer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EINSPAHR AY1 N S P AA0 R
EINSTEIN AY1 N S T AY0 N
EINSTEIN'S AY1 N S T AY0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Einstein (n) ˈaɪnstaɪn (ai1 n s t ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, ㄞ, / ] einsteinium Es99, radioactive actinoid element, #73,612 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] einsteinium Es, atomic number 99, #578,604 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
einsเลขหนึ่ง
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Einsätze(n) |pl.|, See also: der Einsatz
einschalten(vt) |schalte ein, hat eingeschlatet, etw.(A)| เปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), เปิดไฟ เช่น Ulrich, kannst du bitte das Licht einschalten? อูลริคช์จ๊ะ เธอช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม, See also: A. ausschalten, ausmachen, Syn. anmachen
einschlafen(vi) |schlief ein, ist eingeschlafen| หลับ เริ่มนอนหลับ
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| เขียนลง (ในสมุด), See also: eintragen
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzbereitschaft { f }readiness for duty [Add to Longdo]
Einschaltquote { f }audience rating; viewing figures [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }loneliness [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }lonesomeness [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }reclusion [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }reclusiveness [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }secludedness [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }solitariness [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }solitude [Add to Longdo]
Einsamkeit { f }; Alleinsein { n }loneliness [Add to Longdo]
Einsatz { m }; Einsatzteil { n } | Einsätze { pl }inset | insets [Add to Longdo]
Einsatz { m }action; operation [Add to Longdo]
Einsatz { m }; Einsatzzeichen { n } [ mus. ] | jdm. den Einsatz gebencue | to give sb. hos cue [Add to Longdo]
Einsatz { m }; Schubladeneinsatz { m }tray [Add to Longdo]
Einsatz { m } (Musik)entry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
アインスタイニウム[ainsutainiumu] (n) einsteinium (Es) [Add to Longdo]
アゲンスト;アゲィンスト[agensuto ; ageinsuto] (adv) against [Add to Longdo]
カランティンサービス[karanteinsa-bisu] (n) { comp } quarantine service [Add to Longdo]
グレナディンシロップ[gurenadeinshiroppu] (n) grenadine syrup [Add to Longdo]
パブリックドメインソフト;パブリックドメインソフトウェア[paburikkudomeinsofuto ; paburikkudomeinsofutouea] (n) { comp } public domain software; PDS [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウエア[paburikkudomeinsofutouea] (n) public-domain software [Add to Longdo]
ブレインストーム;ブレーンストーム[bureinsuto-mu ; bure-nsuto-mu] (n) brainstorm [Add to Longdo]
プリインストール[puriinsuto-ru] (n, vs) { comp } preinstall [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[puriinsuto-rusofutouea] (n) { comp } preinstalled software [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
重ね印刷[かさねいんさつ, kasaneinsatsu] overprint (vs) [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仙人[せんにん, sennin] Einsiedler, Eremit [Add to Longdo]
偏食[へんしょく, henshoku] einseitige_Ernaehrung [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
分別[ふんべつ, funbetsu] Einsicht, Vernunft [Add to Longdo]
包囲[ほうい, houi] Einschliessung, Umschliessung, Belagerung [Add to Longdo]
[たん, tan] EINS, EINFACH [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] einschliessen;, Anweisungen_erteilen [Add to Longdo]
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] einsaugen, aufsaugen, absorbieren [Add to Longdo]
吸引[きゅういん, kyuuin] einsaugen, aufsaugen, absorbieren [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] einschliessen, umgeben, belagern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Eins /ains/ 
   unity

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  eins /ains/
   one

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top