Search result for

characters

(57 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characters-, *characters*, character
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charactersตัวละคร [TU Subject Heading]
Characters and characteristicsบุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Characters and characteristics in literatureตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Characters per second อักขระต่อวินาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To write about, uh, damaged characters.ที่เขียนเกี่ยวกับ อืม . . damaged characters New Haven Can Wait (2008)
How nice. Say hello to the charactersดียัไง /ฝากหวัดดี New Haven Can Wait (2008)
There are those, who by reading out loud can bring characters to life.เมื่อพวกเขาอ่านออกเสียง... ...จะทำให้ตัวละครต่างๆ มีชีวิตขึ้นมา Inkheart (2008)
I know my characters are so believable that they seem to leap off the page.ผมรู้ว่าตัวละครของผมมันสมจริงมาก เหมือนกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษได้ Inkheart (2008)
I'm sure that this must be very exciting for you to meet your characters.ผมรู้ว่าการได้เจอตัวละครของตัวเอง มันคงจะตื่นเต้นมาก Inkheart (2008)
After all these years, I still remember the characters.ผ่านมาตั้งหลายปี ผมก็ยังจำตัวละครได้อยู่เลย Inkheart (2008)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
Play characters.เล่นไปตามบท Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Unlike many of the tough characters... - ... I've portrayed in my film career...ไม่เหมือนกับตัวละครน่ากลัว ที่ฉันวาดภาพไว้ในหนังของฉันเลย 2012 (2009)
Sam and Dean are fictional characters.แซมกับดีนเป็นแค่ตัวละครที่แต่งขึ้นเท่านั้น The Monster at the End of This Book (2009)
Confronted by my characters.เจอกับตัวละครที่ฉันแต่งขึ้น The Monster at the End of This Book (2009)
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charactersAll the characters in this book are imaginary.
charactersAll the characters in this drama are fictitious.
charactersAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
characters- Correction of misprinted/missing characters in the text data.
charactersDreams are the touchstones of our characters.
charactersHere we explain about creating outlines of characters and paths.
charactersIn Disneyland, popular characters in various stories march in procession at one o'clock.
charactersIn no way is he a man of characters.
charactersIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
charactersJohn and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
charactersJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
charactersLeave more space between characters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวนาครี[N] Devanagari, See also: characters of Sanskrit, divine city's writing, Syn. อักษรเทวนาครี, Example: ใบลานผูกนี้เขียนด้วยตัวเทวนาครี, Thai definition: อักษรที่ใช้สำหรับเขียนภาษาสันสกฤต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARACTERS    K AE1 R IH0 K T ER0 Z
CHARACTERS'    CH EH1 R AH0 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characters    (n) (k a1 r @ k t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
アニメキャラ[, animekyara] (n) (abbr) (See アニメキャラクター) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメキャラクター[, animekyarakuta-] (n) (See アニメキャラ) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
カリグラフィー[, karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
ギリシャ文字;ギリシア文字[ギリシャもじ(ギリシャ文字);ギリシアもじ(ギリシア文字), girisha moji ( girisha moji ); girishia moji ( girishia moji )] (n) Greek character; Greek characters [Add to Longdo]
サブキャラクター[, sabukyarakuta-] (n) minor characters (wasei [Add to Longdo]
サロゲートペア[, saroge-topea] (n) surrogate pair (of characters); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]
全角カナ[ぜんかくかな, zenkakukana] full width kana (characters) [Add to Longdo]
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters [Add to Longdo]
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top