หรือคุณหมายถึง actreß?
Search result for

actress

(62 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actress-, *actress*, actres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actress[N] นักแสดงหญิง, See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง, Syn. female performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is she an actress?เธอเป็นนักแสดง Lucky Thirteen (2008)
She is an actress.เธอเป็นแค่นักแสดงนะ Bolt (2008)
Yeah, New York actresses... they drive you nuts.ใช่แล้วล่ะ พวกนักแสดงนิวยอร์คอะไรเนี่ย จะทำให้พวกเราเป็นบ้าเอา New York, I Love You (2008)
Actresses?นักแสดงหรอครับ New York, I Love You (2008)
There are also 127,000 Method actresses in New York, which is 2% of the population.มีนักแสดงทฤษฏีในนิวยอร์คกว่า 127000 คน ซึ่งนับเป็น ร้อยละ 2 ของประชากรในเืมืองทั้งหมด New York, I Love You (2008)
"good with actresses, not so good with stonewalling presidents."ไีปได้ดีกับนางแบบสาวๆ\ แต่ไปกันไม่ได้กับปธน.ผู้แข็งทื่อ Frost/Nixon (2008)
- I'm studying to be an actress. You?- ฉันเรียนจะเป็นนักแสดง คุณ? Revolutionary Road (2008)
Number two, it sure as hell isn't my fault that you didn't turn out to be an actress, and the sooner you get over that little piece of soap opera, the better off we're both going to be.อันดับสองก็แน่ใจว่าเป็นนรกไม่ใช่ความผิดของฉัน ที่คุณไม่ได้เปิดออกมาเป็นนักแสดง และเร็วคุณจะได้รับมากกว่าที่ชิ้นเล็ก ๆ ของละคร Revolutionary Road (2008)
If you wanna be an actress, why weren't you in Drama Club?why weren't you in Drama Club? I Love You, Beth Cooper (2009)
I know you're not, honey. You're an actress. I get it.ฉันรู้เธอไม่ใช่ ที่รัก/N เธอมันนักแสดง เข้าใจละ Confessions of a Shopaholic (2009)
They wanna be actresses, baby. I mean, who am I to kill their dream?พวกเธออยากเป็นนักแสดง แล้วผมเป็นใครถึงไปทำลายฝันเธอ The Ugly Truth (2009)
So, are you, uh, a model, actress?แล้ว, คุณเป็น อ่า.. นางแบบ, หรือนักแสดงละ? Chuck Versus the Third Dimension (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actressAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
actressAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
actressBesides being an actress she was a famous painter.
actressHe made the actress his wife.
actressHe married an actress.
actressHer mind is filled with dreams of becoming an actress.
actressHer wish is to be an actress.
actressHe said he knew the famous actress, which was a lie.
actressI once saw the actress at a distance.
actressI spoke to the actress herself.
actressI think that actress is one of the most beautiful women on earth.
actressI think your favourite actress is in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แสดงฝ่ายหญิง[N] actress, Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
ตัวนาง[N] heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count unit: ตัว,คน, Thai definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
ตัวนาง[N] heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count unit: ตัว,คน, Thai definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
นางละคร[N] actress, See also: performer, Example: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม, Count unit: คน, Thai definition: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
นาฏ[N] actress, See also: dancer, Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ, Count unit: นาง, คน, Thai definition: หญิงสาวสวยที่เป็นนางละคร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักแสดงหญิง[N] actress, Example: ความพิเศษของหนังเรื่องนี้ต้องยกให้นักแสดงหญิงทั้ง 5 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress   
ดาราหญิง[n. exp.] (dārāying) EN: actress   FR: actrice [f] ; comédienne [f]
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage   
นักแสดง[n.] (naksadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer   FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงหญิง[n. exp.] (naksadaēng ying) EN: actress   FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นางเอก[n.] (nāng ēk) EN: heroin ; star ; leading actress   FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f]
นางละคร[n.] (nāng-lakhøn) EN: actress   FR: actrice de théâtre [f]
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman   
แสดงนำ[v.] (sadaēng-nam) EN: play the leading role ; be the leading actor/actress   FR: jouer le rôle principal

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTRESS    AE1 K T R AH0 S
ACTRESS'S    AE1 K T R AH0 S AH0 Z
ACTRESSES    AE1 K T R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actress    (n) (a1 k t r i s)
actresses    (n) (a1 k t r i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress [Add to Longdo]
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things [Add to Longdo]
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer [Add to Longdo]
殺陣師;立師[たてし, tateshi] (n) man who teaches actors or actresses how to use swords [Add to Longdo]
芝居者[しばいもの, shibaimono] (n) actor; actress; someone who works at a theater [Add to Longdo]
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P) [Add to Longdo]
女優[じょゆう, joyuu] (n,adj-no) actress; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress, #16,271 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actress \Ac`tress\, n. [Cf. F. actrice.]
   1. A female actor or doer. [Obs.] --Cockeram.
    [1913 Webster]
 
   2. A female stageplayer; a woman who acts a part.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actress
   n 1: a female actor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top