ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

letters

L EH1 T ER0 Z   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -letters-, *letters*, letter
English-Thai: Nontri Dictionary
letters(n) อักษรศาสตร์,วรรณคดี,การประพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lettersวรรณกรรมจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Letters ; Correspondenceจดหมาย [TU Subject Heading]
Letters of creditเลตเตอร์ออฟเครดิต [TU Subject Heading]
Letters of intentหนังสือแสดงเจตจำนง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just some letters on one of the fins.มีเเต่ตัวอักษรไม่กี่ตัว บนครีบปีกข้างนึง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Well, I've written a few letters for you.ดีฉันได้เขียนตัวอักษรไม่กี่สำหรับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
More letters cameจดหมายอื่นถูกส่งมา 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
That was it. No more letters from truant officers. No letters from school.แค่นั้นล่ะ ไม่มีจดหมายจาก บุรุษไปรษณีย์นั่นอีก ไม่มีจดหมายจากรร. Goodfellas (1990)
In fact, no more letters from anybody.จริงๆแล้ว ไม่มีจดหมายจากใครส่งมาอีกเลย Goodfellas (1990)
Let her stay up all night crying and writing letters to the parole board.ให้หล่อนอยู่นี่ทั้งคืน ร้องขอทัณฑ์บนให้เลยละกัน Goodfellas (1990)
I'm sure the number of nuts writing fan letters jumps whenever Rachel's on a magazine.นิคกี้ บอกเขาด้วยเรื่องที่มี จม.บ้าๆ จากแฟนมาเรื่อย ทุกครั้งที่ราเชลขึ้นปกหนังสือ The Bodyguard (1992)
There were some letters before. Same kind of threats.เคยมีจดหมายขู่แบบนี้มาก่อนแล้ว The Bodyguard (1992)
The letters came first. I don't know who's writing them.ตอนที่จดหมายมา ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่ง.. The Bodyguard (1992)
We'll write letters from in here. Start a campaign.เราจะเขียนจดหมายจากที่นี่ เริ่มต้นแคมเปญ In the Name of the Father (1993)
From now on, I'll write two letters a week, instead of one.จากนี้ไปฉันจะเขียนจดหมายสองฉบับต่อสัปดาห์แทนหนึ่ง The Shawshank Redemption (1994)
He wrote two letters a week instead of one.เขาเขียนจดหมายสองฉบับสัปดาห์แทนหนึ่ง The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lettersActually, I haven't gotten any letters yet.
lettersAre there any letters for me?
lettersAre there any letters for me in today's mail?
lettersAs I read though the letters.
lettersBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
lettersCompare the style of those letters.
lettersCompare the style of those three letters.
lettersDozens of letters are awaiting you.
lettersFan letters lay in a heap on the desk.
lettersFather is busy writing letters.
lettersHave any letters arrived for me?
lettersHe bound old letters into a bundle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
เดินทอง[v.] (doēnthøng) EN: print in gold letters   FR: écrire en lettres d'or
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām māyang) EN: form of address formerly used in official letters   
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa banjong) EN: write in block letters   FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
คนที่มีความรู้ [n. exp.] (khon thī mī khwāmrū) EN: man of letters ; learned man ; lettered man   FR: homme de lettres [m] ; lettré [m]
พระราชหัตถเลขา[n.] (phrarātchahatthalēkhā) EN: letters patent ; royal writing   

CMU English Pronouncing Dictionary
LETTERS L EH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
letters (n) lˈɛtəz (l e1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] letters; correspondence, #36,459 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] letters; to close; seal, #81,052 [Add to Longdo]
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, / ] letters or words; words or phrase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
パウロの手紙[パウロのてがみ, pauro notegami] (n) the letters of Paul [Add to Longdo]
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
迂生[うせい, usei] (pn) (arch) (male) self-deprecating first person pronoun used in letters [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] (n) lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] (n) {comp} upper-case letters; upper-case alphabetics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 letters
   n 1: the literary culture; "this book shows American letters at
      its best"
   2: scholarly attainment; "he is a man of letters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top