Search result for

ตัวกระตุ้น

(41 entries)
(0.0703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวกระตุ้น-, *ตัวกระตุ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกระตุ้น[N] stimulator, See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip, Syn. สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, Example: ประเทศตะวันตกได้ใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stimulusตัวกระตุ้น, สิ่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, heterotopicตัวกระตุ้นนอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterotopic stimulusตัวกระตุ้นนอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, thresholdตัวกระตุ้นระดับขีดเริ่มเปลี่ยน, ตัวกระตุ้นพอออกฤทธิ์ [มีความหมายเหมือนกับ stimulus, liminal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threshold stimulusตัวกระตุ้นระดับขีดเริ่มเปลี่ยน, ตัวกระตุ้นพอออกฤทธิ์ [มีความหมายเหมือนกับ stimulus, liminal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, chemicalตัวกระตุ้นเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemical stimulusตัวกระตุ้นเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, mechanicalตัวกระตุ้นเชิงกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mechanical stimulusตัวกระตุ้นเชิงกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, thermalตัวกระตุ้นเชิงอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ตัวกระตุ้นทางใจตัวกระตุ้นทางใจ, สิ่งที่ไปเร้าจิตใจให้เกิดการกระทำจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นอาจสร้างผลดีหรือผลเสียได้หลายรูปแบบ เช่น ความสับสน (Confusion) ความกดดัน (Pressure) ความเครียด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย้ [สุขภาพจิต]
Melanocyte Stimulating Effectตัวกระตุ้นการทำงานของเซลล์ซึ่งสร้างสีของร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
A hallucinatory effect of the stimuli,perhaps.บางทีนั่นอาจเป็นภาพหลอนจากตัวกระตุ้นนี้ก็ได้ The No-Brainer (2009)
She's listening to pillow talk. Could serve as some sort of trigger.เธอฟังหมอนพูดได้ อาจเป็นตัวกระตุ้นบางอย่าง Pleasure Is My Business (2009)
so, spring for the unsub is a stressor.งั้นฤดูใบไม้ผลิเป็นตัวกระตุ้นThe Big Wheel (2009)
Do you need a refresher?พวกเธอต้องการตัวกระตุ้นมั้ย? Carrnal Knowledge (2009)
And job loss is a classic stressor.ตกงานเป็นตัวกระตุ้นความเครียดคลาสสิคเลยนะ Roadkill (2009)
The moment he decided to go rogue.และสิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้น เวลาที่เขาตัดสินใจเป็นคนพาล Amplification (2009)
The impact will ignite the propellant, and that generates the gas that fills the airbag.แรงกระแทกเป็นตัวกระตุ้นจุดระเบิด ให้แก๊สกระจายตัวเต็มในถุงลม Out of Time (2009)
You know... tickle.ตัวกระตุ้นดีๆก็ได้นะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
The active virus.ตัวกระตุ้นไวรัส What Lies Below (2010)
The stressor's in here somewhere.ตัวกระตุ้นอยู่ที่ไหนสักที่ในนี้ The Fight (2010)
We just needed a stronger trigger to find the data.เราต้องหาตัวกระตุ้นที่แรงกว่านี้เพื่อดึงข้อมูลออกมา Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวกระตุ้น[n.] (tūakratun) EN: incentive ; stimulator   
ตัวกระตุ้นการซื้อ[n. exp.] (tūakratun kān seū) EN: buying incentive ; go-between   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fillip[N] สิ่งกระตุ้น, See also: ตัวกระตุ้น, Syn. goad, incentive, spur
fuel[N] ตัวกระตุ้น, See also: เชื้อ
stimulus[N] ตัวกระตุ้น, See also: สิ่งกระตุ้น, Syn. encouragement, incentive, inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocatalysis(ออโทคะแทล'ลิซิส) n., (pl. -ses) ภาวะที่เพิ่มขึ้นของปฏิกริยาทางเคมีเนื่องจากตัวกระตุ้น (catalyst) ที่เกิดขึ้น. -autocatalytic adj.
catalysis(คะแทล'ลิซิส) n. การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมสารกระตุ้น,ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลหรือแรงโดยมีตัวกระตุ้นที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน, See also: catalytic adj. ดูcatalysis pl. catalyses, Syn. katalysis,stimulation
excitant(เอคไซ'เทินทฺ) adj.,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งกระตุ้น. n. สิ่งที่เร้า,ตัวกระตุ้น
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
sense organn. อวัยวะสัมผัส,อวัยวะประสาทสัมผัส,อวัยวะที่ไวต่อตัวกระตุ้น,ตัวรับ, Syn. receptor
stimulant(สทิม'มิวเลินทฺ) n. ตัวกระตุ้น,อาหารกระตุ้น,เครื่องดื่มกระตุ้น,ยาบำรุง,ยากระตุ้นหัวใจ. adj. กระตุ้น,กระตุ้นการทำงาน,ทำให้ตื่นเต้น
stimulate(สทิม'มิวเลท) vt. กระตุ้น,เร้าใจ,เร้า,ปลุกใจ,ส่งเสริม,กระตุ้นประสาท,ชูกำลัง. vi. เป็นตัวกระตุ้น,ชูกำลัง., See also: stimulability n. stimulator n. stimulater adj. stimulation n., Syn. rouse,arouse,urge
stimulus(สทิม'มิวลัส) n. สิ่งกระตุ้น,ตัวกระตุ้น,ยาชูกำลัง, Syn. bracer,stimulant
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elicitor (n) ตัวกระตุ้น การกระตุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top