Search result for

acronym

(44 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acronym-, *acronym*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acronym[N] ตัวย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acronymรัสพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acronymรัสพจน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acronymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acronymคำย่อ
Acronym หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำเอาอักษรย่อของชื่อเฉพาะหรือวลีมารวมกัน ส่วนประกอบของคำย่อเหล่านี้อาจเป็นอักษรแต่ละตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำ คำย่อบางคำสามารถอ่านได้ เช่น IFLA มาจากอักษรย่อชื่อของ International Federation of Library Association ในภาษาอังกฤษ คำย่อเหล่านี้นี้มีประวัติการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันมีคำย่อต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มาจากชื่อของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน โครงการ เป็นต้น และมีการใช้คำย่อเหล่านี้อย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยังมีการจัดทำพจนานุกรมคำย่อด้วย การเขียนคำย่ออาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดหลังอักษรนั้นๆ โดยนิยมนำเอาอักษรต้นพยางค์ หรือสองสามตัวแรก แต่บางครั้งก็ใช้อักษรท้ายพยางค์ ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) เช่น อบต. ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. ร.ร. พ.ศ. เป็นต้น ในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรลาติน ส่วนใหญ่จะไม่มีจุด เช่น APEC, ASEAN, UNESCO เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acronymsคำย่อชื่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The military and their acronyms.พวกตัวย่อของกองทัพอีกแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
I don't care what acronym it is.ผมไม่สนว่าตัวย่อมันจะเป็นอะไร Bound (2009)
Pick your acronym...เลือกชื่อย่อคุณ -- โอซีดี พีซีพี I Believe the Children Are Our Future (2009)
Yeah, I'm not familiar with the acronym "KMN""เอ่อ, ฉันไม่เข้าใจคำว่า "ฆฉด" นะ The Thespian Catalyst (2011)
Three-letter acronyms are your specialty, suit.อักษรย่อสามตัวคืองานถนัด ของคุณนะสูท Where There's a Will (2011)
Yeah, that was dad's favorite acronym.รู้ นั่นเป็นอักษรย่อชุดโปรดของพ่อ Where There's a Will (2011)
Actually, it makes a better acronym.ที่จริง มันทำให้ผสมชื่อย่อได้ดีกว่า Chuck Versus the Zoom (2011)
It's an acronym.อักษรตัวย่อนะ Chuck Versus the Zoom (2011)
NSA, Interpol, FBI, CIA, DOD, every other acronym you can think of-- and I've come up with exactly zero.เอ็นเอสเอ ตำรวจสากล เอฟบีไอ ซีไอเอ ดีโอดี ชื่อย่อทุกชื่อที่คิดออก แต่ไม่เจออะไรเลย Alaheo Pau'ole (2011)
Moab is not a city, it's an acronym:โมอับไม่ได้เป็นเมือง มันเป็นตัวย่อ Blue on Blue (2013)
N.P.P., it's an acronym... stands for nitrogen, phosphate, potash.N.P.P. ย่อมาจากไนโตรเจน ฟอสเฟต ฟอแทส Draw Back Your Bow (2014)
I think the acronym is hysterical.ผมคิดว่าตัวอักษรมันผิดนะ Demolition (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรย่อ[N] abbreviation, See also: acronym, Syn. ตัวย่อ, Example: อาร์ปา” เป็นอักษรย่อมาจากชื่อขององค์การโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
คำย่อ[n.] (khamyø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRONYM    AE1 K R AH0 N AH0 M
ACRONYMS    AE1 K R AH0 N AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acronym    (n) (a1 k r @ n i m)
acronyms    (n) (a1 k r @ n i m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロニム[, akuronimu] (n) acronym [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
頭字語[とうじご, toujigo] (n) acronym; initialism [Add to Longdo]
頭文字[かしらもじ, kashiramoji] (n) (1) initials; initialism; (2) first letter of a word; (3) acronym; (4) (See 大文字) capital letter; (P) [Add to Longdo]
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] (n) {comp} acronym [Add to Longdo]
略語[りゃくご, ryakugo] (n) abbreviation; acronym; (P) [Add to Longdo]
略字[りゃくじ, ryakuji] (n) (1) simplified character (i.e. kanji); (2) (col) (See 頭字語,略語) acronym; abbreviation [Add to Longdo]
略成語[りゃくせいご, ryakuseigo] (n) {comp} acronym [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, / ] acronym; abbreviation using initial letters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクロニム[あくろにむ, akuronimu] acronym [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
頭字語[とうじご, toujigo] acronym [Add to Longdo]
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
略語[りゃくご, ryakugo] acronym [Add to Longdo]
略成語[りゃくせいご, ryakuseigo] acronym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acronym
   n 1: a word formed from the initial letters of the several words
      in the name

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACRONYM
     Abbreviated Coded Rendition Of Name Yielding Meaning (slang)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACRONYM
     Abbreviation by CROping Names that Yield Meaning (slang)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top