ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monsieur

M AH0 S Y ER1   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monsieur-, *monsieur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
monsieur[N] คำเรียกสุภาพบุรุษ, See also: นาย, ท่าน, Syn. sinor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monsieur(มะเซอร์') n.,Fr. นาย,ท่าน pl. messieurs, Syn. man,gentleman

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shouldn't you have paid your bills, Monsieur Royale?ไม่มีคุณเคยจ่ายแล้วตั๋วเงินของคุณ . ,\ NMonsieur Royale ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Of course, Monsieur Jujuแน่นอน, ของขลัง Monsieur Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Monsieur, let us toast our success in the desert.คุณ, เชิญดื่มเพื่อความสำเร็จของเรา ในทะเลทราย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This is Monsieur D'Arnot.นี่คือนาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Monsieur D'Arnot, it's a great day for us.นาย ดึอาโนท มันเป็นวันที่ดีสำหรับเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I hope you'll come see us... at the earliest opportunity, Monsieur D'Arnot.ฉันหวังว่าคุณจะมาเห็นเรา ... ในโอกาสแรก, นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Monsieur D'Arnot.นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He is the earl of Greystoke, Monsieur D'Arnot.เขาเป็นเอิร์ลแห่งสโตก, นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Oui, monsieur.- เรียบร้อยแล้วค่ะท่าน. Clue (1985)
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bellและตอนนี้นายหนุ่มและแหม่มได้รุ่งระฆังโบสถ์ Pulp Fiction (1994)
Oui, monsieur? Sophie Stanislovskievna Somorkov-Smirnoff! Vladimir Vanya Voinitsky Vasilovich!เอ่อ คุณผู้ชาย? เอาล่ะ นี่คาดไม่ถึงเลย Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
หม่อง[X] (mǿng) EN: Maung (Mr)   FR: Monsieur
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader   FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นาย...[n.] (Nāi ...) EN: Mister ... ; Mr ...   FR: Monsieur ... ; M. ...
พ่อคุณ[n.] (phøkhun) EN: my good man   FR: mon bon monsieur ; cher monsieur
ผู้ชาย[n.] (phūchāi) EN: man ; male   FR: homme [m] ; monsieur [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
เรียนคุณ...[n. exp.] (rīen khun ...) EN: My dear ...   FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]
ท่าน[n.] (than) EN: sir ; mister   FR: monsieur

CMU English Pronouncing Dictionary
MONSIEUR    M AH0 S Y ER1
MONSIEURS    M AH0 S Y ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monsieur    (n) mˈəsjˈɜːʴr (m @1 s y @@1 r)

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムッシュー[, musshu-] (n) monsieur (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monsieur \Mon*sieur"\, n.; pl. {Messieurs}. [F., fr. mon my +
   Sieur, abbrev. of seigneur lord. See {Monseigneur}.]
   1. The common title of civility in France in speaking to, or
    of, a man; Mr. or Sir. [Represented by the abbreviation M.
    or Mons. in the singular, and by {MM.} or {Messrs.} in the
    plural.]
    [1913 Webster]
 
   2. The oldest brother of the king of France.
    [1913 Webster]
 
   3. A Frenchman. [Contemptuous] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Monsieur
   n 1: used as a French courtesy title; equivalent to English `Mr'

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 monsieur /məsjø/ 
  gentleman

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Monsieur /məsjø/
  sir; mister; Mr.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top