ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monsieur

M AH0 S Y ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monsieur-, *monsieur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monsieur(n) นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Monsieur(n) นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
monsieur(n) คำเรียกสุภาพบุรุษ, See also: นาย, ท่าน, Syn. sinor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monsieur(มะเซอร์') n., Fr. นาย, ท่าน pl. messieurs, Syn. man, gentleman

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shouldn't you have paid your bills, Monsieur Royale?ไม่มีคุณเคยจ่ายแล้วตั๋วเงินของคุณ . , \ NMonsieur Royale ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Of course, Monsieur Jujuแน่นอน, ของขลัง Monsieur Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This is Monsieur D'Arnot.นี่คือนาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Monsieur D'Arnot, it's a great day for us.นาย ดึอาโนท มันเป็นวันที่ดีสำหรับเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I hope you'll come see us... at the earliest opportunity, Monsieur D'Arnot.ฉันหวังว่าคุณจะมาเห็นเรา ... ในโอกาสแรก, นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Monsieur D'Arnot.นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He is the earl of Greystoke, Monsieur D'Arnot.เขาเป็นเอิร์ลแห่งสโตก, นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bellและตอนนี้นายหนุ่มและแหม่มได้รุ่งระฆังโบสถ์ Pulp Fiction (1994)
I can't imagine Monsieur Monet blushing.มองซิเออร์โมเน่ต์ ไม่เคยเขินนะ Titanic (1997)
Monsieur Poussin, this is Kaspar Weiss.มองสิเออร์ ปูแซงต์ นี่คือ แคสป้า ไว้ส์ The Red Violin (1998)
Monsieur Poussin?มองสิเออร์ ปูแซงต์ The Red Violin (1998)
Monsieur Poussin?มองสิเออร์ ปูแซงต์ The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[khaphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[khraphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
หม่อง[mǿng] (x) EN: Maung (Mr)  FR: Monsieur
นาย[nāi] (n) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader  FR: maître [ m ] ; monsieur [ m ] ; sieur [ m ] (vx) ; maître [ m ] ; patron [ m ] , chef [ m ]
นาย...[Nāi ...] (n) EN: Mister ... ; Mr ...  FR: Monsieur ... ; M. ...
พ่อคุณ[phøkhun] (n) EN: my good man  FR: mon bon monsieur ; cher monsieur
ผู้ชาย[phūchāi] (n) EN: man ; male  FR: homme [ m ] ; monsieur [ m ] ; garçon [ m ] ; mâle [ m ]
เรียนคุณ...[rīen khun ...] (n, exp) EN: My dear ...   FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
สุภาพบุรุษ[suphāpburut] (n) EN: gentleman  FR: gentleman [ m ] ; monsieur [ m ]
ท่าน[than] (n) EN: sir ; mister  FR: monsieur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MONSIEUR M AH0 S Y ER1
MONSIEURS M AH0 S Y ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monsieur (n) mˈəsjˈɜːʳr (m @1 s y @@1 r)

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: garçon, homme, Ant. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムッシュー[musshu-] (n) monsieur (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monsieur \Mon*sieur"\, n.; pl. {Messieurs}. [F., fr. mon my +
   Sieur, abbrev. of seigneur lord. See {Monseigneur}.]
   1. The common title of civility in France in speaking to, or
    of, a man; Mr. or Sir. [Represented by the abbreviation M.
    or Mons. in the singular, and by {MM.} or {Messrs.} in the
    plural.]
    [1913 Webster]
 
   2. The oldest brother of the king of France.
    [1913 Webster]
 
   3. A Frenchman. [Contemptuous] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Monsieur
   n 1: used as a French courtesy title; equivalent to English `Mr'

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 monsieur /məsjø/ 
  gentleman

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Monsieur /məsjø/
  sir; mister; Mr.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top