Search result for

alphabet

(112 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alphabet-, *alphabet*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux. verb ) เรียงตามลำดับตัวอักษร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabet    [N] ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. letters, syllabary, characters
alphabet    [N] สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabetic    [ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetical
alphabetize    [VT] จัดตามลำดับอักษร, Syn. arrange alphabetically
alphabetical    [ADJ] ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic
alphabet soup    [SL] คำย่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetชุดตัวอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Alphabet bookหนังสือสอนตัวอักษร

Alphabet book หมายถึง หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงตัวอักษรพร้อมด้วยคำที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับภาพซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด บางครั้ง ใช้จังหวะที่สอดคล้องในบทกวี หรือใช้เพียงแค่ประโยคเดียวเพื่อเน้นตัวอักษรที่กำลังเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อสอนอ่านให้กับเด็กเล็ก ตัวอย่างของหนังสือนี้ ได้แก่ หนังสือ ก. ไก่ และ หนังสือ A B C

หนังสือ ก. ไก่ มีประวัติวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีการนำเอา ก ข ไปเขียนควบคู่กับตัวหวย จากนั้นจึงมีการคิดคำกำกับ ก ข ครบทั้ง 44 ตัว เพื่อให้เด็กจดจำได้ง่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มมีการผูกกลอน เพื่อให้เด็กท่องจำได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีกลอนกำกับ ก ข ตามมาอีกมากมาย แต่กลอนที่คนรุ่นปัจจุบันจำได้มากที่สุด คือ กลอนของบริษัทประชาช่าง จำกัด เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา (อเนก นาวิกมูล, 2536)

ในต่างประเทศ หนังสือ Alphabet Book มีวิวัฒนาการเริ่มต้นจาก Hornbooks ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 15 ในยุโรปและอเมริกา แต่แรก Hornbook ทำด้วยแผ่นไม้มีด้ามถือ มีแผ่นหนังที่เขียนตัวอักษรติดไว้บนแผ่นไม้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ในศตวรรษที่ 18 มีการใช้กระดาษแข็งและพิมพ์ตัวอักษรบนกระดาษแข็ง เรียกว่า Battledores ใน Battledores นี้มีภาพประกอบด้วย จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อการพิมพ์มีวิวัฒนาการดีขึ้นและมีความสะดวกในการเย็บเล่มหนังสือมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการจัดพิมพ์หนังสือ ABC ในแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alphabetadiacylglycerolอัลฟ่าเบต้าไดอะซิลกลีเซอรอล [การแพทย์]
Alphabetizationการเรียงลำดับอักษร
Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ (word-by-word)

การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง

New

Newel

Newfoundland

New Haven

Newton

New York

การเรียงแบบคำต่อคำ เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง

Book

Book binding

Book of English essays

Book of famous ship

Booking

Books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
latin alphabetn. พยัญชนะภาษาลาติน

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alphabetA is the first letter of the alphabet.
alphabetThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
alphabetIn the alphabet B comes after A.
alphabet'A' comes before 'B' in the alphabet.
alphabetThe alphabet consists of 26 letters.
alphabetHow many letters are there in the alphabet?
alphabetSay the alphabet backward.
alphabetWrite the alphabet in capitals.
alphabetIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
alphabetThe clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.
alphabetThe English alphabet has 26 letters.
alphabetWhen the school had no books or paper or pencils, she wrote the alphabet on the ground with a stick.
alphabetThe entry words are arranged alphabetically.
alphabetI remember my mother's teaching me the alphabet.
alphabetLet's classify the names of the students alphabetically.
alphabetHe cannot so much as write the alphabet.
alphabetAll the names are listed in alphabetical order.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an "I."ในอักษรภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It took me a year just to learn the Latin alphabet.ตอนฉันเรียนภาษาลาติน ยังต้องใช้เวลาเป็นปี The Lawnmower Man (1992)
Forget it! Not after your cousin who could belch the alphabet.ลืมได้เลย คราวก่อนก็ญาติเธอที่คุยว่าต่อพยัญชนะได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Who knows the next letter in the alphabet after E?Who knows the next letter in the alphabet after E? Anna and the King (1999)
-Why? You've covered much more of the alphabet than I have. Who's J.M.?โอ ดูสิ ไม่ใช่แมคแฮะ "จ.ม." Valentine (2001)
Recite the alphabet backwards.ท่องเอบีซีกลับหลัง. 11:14 (2003)
You know what, give me the Greek alphabet.What did you say to me? give me the Greek alphabetThe Butterfly Effect (2004)
- There are only 26 letters in the English alphabet.- มีเพียง 26 ตัวอักษรในตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็น Cubeº: Cube Zero (2004)
Why is the alphabet in that order?ทำไมตัวอักษรถึงเรียงกันแบบนั้นคะ Imagine Me & You (2005)
Who invented the Korean alphabet?ใครเป็นผู้ประดิษอักษรเกาหลี? Innocent Steps (2005)
We proceed alphabetically.เราเชิญแขกตามลำดับอักษรครับ Casino Royale (2006)
Now,you all have numbers,so we're gonna do this alphabetically.ตอนนี้ทุกคนก็มีหมายเลขประจำตัวแล้ว เราจะเรียงตามลำดับหล่ะทีนี้ The Right Stuff (2007)
I'm going to fill it with alphabets!ผมจะแต่งเติมตัวอักษรเข้าไป Like Stars on Earth (2007)
All the cooking and the cleaning and the alphabetizing... it's helping me feel like I'm not just about to fall apart.ทั้งเรื่องที่ทำกับข้าว ทำความสะอาด จัดเรียง... . มันช่วยให้รู้สึกว่าฉันจะไม่ล้ม Welcome to Kanagawa (2008)
- Sam, listen to me. - Brian tried to burp the alphabet, - but he gagged when he got to "M."แซม ฟังแม่นะ ฟังแม่นะ แซม Eagle Eye (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักขรานุกรม    [N] alphabetic index, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร
เลขอนุกรม [N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
เลขอนุกรม [N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aksøn) EN: aphabetic keys   FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksøn) EN: alphabetical order   FR: ordre alphabétique [m]
เลขอนุกรม[n. exp.] (lēk anukrom) EN: alphabetical order   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPHABET    AE1 L F AH0 B EH2 T
ALPHABETIC    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K
ALPHABETIZE    AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z
ALPHABETICAL    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L
ALPHABETICALLY    AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K L IY0
ALPHABETIZATION    AE2 L F AH0 B EH2 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alphabet    (n) (a1 l f @ b e t)
alphabets    (n) (a1 l f @ b e t s)
alphabetical    (j) (a2 l f @ b e1 t i k l)
alphabetically    (a) (a2 l f @ b e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphabet {n}; ABC {n}alphabet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet [Add to Longdo]
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet [Add to Longdo]
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence [Add to Longdo]
フェニキア文字[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] alphabetic stage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alphabet \Al"pha*bet\, n. [L. alphabetum, fr. Gr. ? + ?, the
   first two Greek letters; Heb. [=a]leph and beth: cf. F.
   alphabet.]
   1. The letters of a language arranged in the customary order;
    the series of letters or signs which form the elements of
    written language.
    [1913 Webster]
 
   2. The simplest rudiments; elements.
    [1913 Webster]
 
       The very alphabet of our law.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Deaf and dumb alphabet}. See {Dactylology}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alphabet \Al"pha*bet\, v. t.
   To designate by the letters of the alphabet; to arrange
   alphabetically. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alphabet
   n 1: a character set that includes letters and is used to write
      a language
   2: the elementary stages of any subject (usually plural); "he
     mastered only the rudiments of geometry" [syn: {rudiment},
     {first rudiment}, {first principle}, {alphabet}, {ABC},
     {ABC's}, {ABCs}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alphabet [alfabɛ]
   alphabet
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Alphabet [alfabeːt] (n) , s.(n )
   alphabet
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 alphabet
 alphabet	(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) 
 E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) 
 N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง
 อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Are you satisfied with the result?

Go to Top