ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alphabet

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alphabet-, *alphabet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabet(n) ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. letters, syllabary, characters
alphabet(n) สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabetic(adj) ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetical
alphabetize(vt) จัดตามลำดับอักษร, Syn. arrange alphabetically
alphabetical(adj) ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic
alphabet soup(sl) คำย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร, อักขระ, ระบบตัวอักษร, ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
latin alphabetn. พยัญชนะภาษาลาติน

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ, ตัวอักษร, อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetชุดตัวอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Alphabet bookหนังสือสอนตัวอักษร, Example: <p>Alphabet book หมายถึง หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงตัวอักษรพร้อมด้วยคำที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับภาพซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่กำหนด บางครั้ง ใช้จังหวะที่สอดคล้องในบทกวี หรือใช้เพียงแค่ประโยคเดียวเพื่อเน้นตัวอักษรที่กำลังเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อสอนอ่านให้กับเด็กเล็ก ตัวอย่างของหนังสือนี้ ได้แก่ หนังสือ ก. ไก่ และ หนังสือ A B C <p>หนังสือ ก. ไก่ มีประวัติวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีการนำเอา ก ข ไปเขียนควบคู่กับตัวหวย จากนั้นจึงมีการคิดคำกำกับ ก ข ครบทั้ง 44 ตัว เพื่อให้เด็กจดจำได้ง่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มมีการผูกกลอน เพื่อให้เด็กท่องจำได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีกลอนกำกับ ก ข ตามมาอีกมากมาย แต่กลอนที่คนรุ่นปัจจุบันจำได้มากที่สุด คือ กลอนของบริษัทประชาช่าง จำกัด เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา (อเนก นาวิกมูล, 2536) <p>ในต่างประเทศ หนังสือ Alphabet Book มีวิวัฒนาการเริ่มต้นจาก Hornbooks ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 15 ในยุโรปและอเมริกา แต่แรก Hornbook ทำด้วยแผ่นไม้มีด้ามถือ มีแผ่นหนังที่เขียนตัวอักษรติดไว้บนแผ่นไม้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ในศตวรรษที่ 18 มีการใช้กระดาษแข็งและพิมพ์ตัวอักษรบนกระดาษแข็ง เรียกว่า Battledores ใน Battledores นี้มีภาพประกอบด้วย จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อการพิมพ์มีวิวัฒนาการดีขึ้นและมีความสะดวกในการเย็บเล่มหนังสือมากขึ้น จึงได้เริ่มมีการจัดพิมพ์หนังสือ ABC ในแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetadiacylglycerolอัลฟ่าเบต้าไดอะซิลกลีเซอรอล [การแพทย์]
Alphabetizationการเรียงลำดับอักษร, Example: Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ (word-by-word) <p>การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง <p> New <p> Newel <p> Newfoundland <p> New Haven <p> Newton <p> New York <p> การเรียงแบบคำต่อคำ เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง <p> Book <p> Book binding <p> Book of English essays <p> Book of famous ship <p> Booking <p> Books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux, verb) เรียงตามลำดับตัวอักษร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who knows the next letter in the alphabet after E?Who knows the next letter in the alphabet after E? Anna and the King (1999)
-Why? You've covered much more of the alphabet than I have. Who's J.M.?โอ ดูสิ ไม่ใช่แมคแฮะ "จ.ม." Valentine (2001)
Recite the alphabet backwards.ท่องเอบีซีกลับหลัง. 11:14 (2003)
Why is the alphabet in that order?ทำไมตัวอักษรถึงเรียงกันแบบนั้นคะ Imagine Me & You (2005)
CDC, FBI, DHS, CIA, I've got the whole damn alphabet on my ass, demanding that we shut this operation down.CDC, FBI, DHS, CIA, ฉันจะเอาชื่อย่อทั้งหมดมาติดก้น ต้องการให้เราหยุดปฎิบัติการนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Officer Alphabet made sure of that.คุณตำรวจพยัญชนะ ทำให้ผมแน่ใจ Living the Dream (2009)
[ ji ] ...like a letter of the alphabet vending machine...อย่างตัวหนังสือน่ะ ตู้หยอดเหรียญ [ ji-do-u-ha-n-ba-i-ki ] Episode #1.3 (2009)
And each letter in the Hebrew alphabet is ascribed a number.และทุกตัวอักษร ในพยัญชนะฮิบรู ถูกใช้แทนตัวเลข 137 Sekunden (2009)
Rebuilding community gardens in alphabet city.สร้างสวนชุมชนใหม่ ในเมือง Alphabet The Treasure of Serena Madre (2009)
Yes, yes! I went to kindergarten. I know how the alphabet works!ฉันรู้ฉันก็เรียนมา ฉันรู้ว่าอักษรมันรียงยังไง Despicable Me (2010)
Then a plan d, and--you know how the alphabet works, แล้วก็แผนสี่ และคุณนับเลขเป็น Plan B (2010)
And then later, we'll begin adding the alphabet as more of a support system.จากนั้นค่อยเติมพยัญชนะ เพื่อช่วยสนับสนุน Take Shelter (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alphabet'A' comes before 'B' in the alphabet.
alphabetA is the first letter of the alphabet.
alphabetAll the names are listed in alphabetical order.
alphabetHe cannot so much as write the alphabet.
alphabetHow many letters are there in the alphabet?
alphabetIn the alphabet B comes after A.
alphabetIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
alphabetI remember my mother's teaching me the alphabet.
alphabetLet's classify the names of the students alphabetically.
alphabetSay the alphabet backward.
alphabetThe alphabet consists of 26 letters.
alphabetThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักขรานุกรม(n) alphabetic index, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร
เลขอนุกรม(n) alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
เลขอนุกรม(n) alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [ f ] ; caractère [ m ] ; idéogramme [ m ]
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [ m ] ; index alphabétique [ m ]
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [ f ] ; consonne [ f ] ; caractère (alphabétique) [ m ] ; alphabet [ m ]
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [ m ]
อักษรไทย[aksøn Thai] (n, exp) EN: Thai alphabet  FR: alphabet thaï [ m ]
อนุกรม[anukrom] (n) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order  FR: liste alphabétique [ f ] ; ordre alphabétique [ m ] ; série [ f ]
จัดตามลำดับอักษร[jat tām lamdap aksøn] (v, exp) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คีย์ตัวอักษร[khī tūa aksøn] (n, exp) EN: aphabetic keys  FR: touche alphabétique [ f ] ; clavier alphabétique [ m ]
ลำดับอักษร[lamdap aksøn] (n, exp) EN: alphabetical order  FR: ordre alphabétique [ m ]
เลขอนุกรม[lēk anukrom] (n, exp) EN: alphabetical order

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alphabet
alphabetic
alphabetize
alphabetical
alphabetized
alphabetizes
alphabetizing
alphabetically
alphabetization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alphabet
alphabets
alphabetical
alphabetically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ,     /    ] alphabetic stage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphabet { n }; ABC { n }alphabet [Add to Longdo]
Alphabetisierung { f }alphabetization [Add to Longdo]
Alphabetisierungskampagne { f }; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Alphabetprüflocher { m }alphabetic verifier [Add to Longdo]
Alphabetsortierung { f }alphabetic sort [Add to Longdo]
alphabetisch { adj }alphabetic [Add to Longdo]
alphabetischalphabetical [Add to Longdo]
alphabetisch { adv }alphabetically [Add to Longdo]
alphabetisch ordnento arrange alphabetically; to arrange in alphabetical order [Add to Longdo]
alphabetische Ablage { f }alphabetical filing [Add to Longdo]
alphabetischer Katalogalphabetical catalogue [Add to Longdo]
alphabetisches Ordnungssystemalphabetical principle of arrangement [Add to Longdo]
alphabetisches Registeralphabetical index [Add to Longdo]
alphabetisches Zeichen; Alphazeichen { n }; Buchstabe { m }alphabetic character [Add to Longdo]
alphabetisieren | alphabetisierend | alphabetisiert | alphabetisierteto alphabetize | alphabetizing | alphabetized | alphabetizes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
文字[もじ(P);もんじ(ok)(P), moji (P); monji (ok)(P)] (n) (1) letter (of alphabet); character; (adj-no) (2) literal; (P) #863 [Add to Longdo]
アルファベット[arufabetto] (n, adj-no) alphabet; (P) #3,741 [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) #5,625 [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] (n) English letter; alphabetic character; (P) #16,126 [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) { comp } alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) { comp } alphabetical notation [Add to Longdo]
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alphabet \Al"pha*bet\, n. [L. alphabetum, fr. Gr. ? + ?, the
   first two Greek letters; Heb. [=a]leph and beth: cf. F.
   alphabet.]
   1. The letters of a language arranged in the customary order;
    the series of letters or signs which form the elements of
    written language.
    [1913 Webster]
 
   2. The simplest rudiments; elements.
    [1913 Webster]
 
       The very alphabet of our law.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Deaf and dumb alphabet}. See {Dactylology}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alphabet \Al"pha*bet\, v. t.
   To designate by the letters of the alphabet; to arrange
   alphabetically. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alphabet
   n 1: a character set that includes letters and is used to write
      a language
   2: the elementary stages of any subject (usually plural); "he
     mastered only the rudiments of geometry" [syn: {rudiment},
     {first rudiment}, {first principle}, {alphabet}, {ABC},
     {ABC's}, {ABCs}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 alphabet /alfabɛ/ 
  alphabet

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Alphabet /alfabeːt/ 
  alphabet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top