Search result for

graphes

(793 entries)
(0.2452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graphes-, *graphes*, graphe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา graphes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *graphes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
geography(n) ภูมิศาสตร์
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graph[N] เส้นกราฟ, Syn. chart, diagram
graph[SUF] เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน
graphy[SUF] เกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการทางศิลปะการเขียน การวาด การนำเสนอหรืออื่นๆ
graphic[ADJ] แสดงชัดเจน, See also: แสดงด้วยภาพ, Syn. descriptive, visible, illustrated, Ant. ambiguous, abstract
graphic[ADJ] เกี่ยวกับภาพ, See also: เกี่ยวกับเส้นกราฟ, เกี่ยวกับการเขียน
diagraph[N] เครื่องวัดมุมและเส้นแบ่งองศา, See also: ไม้โปรแทรกเตอร์
epigraph[N] คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
epigraph[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง, Syn. inscription
graphics[N] ภาพพิมพ์, See also: ภาพกราฟฟิก
graphite[N] ตะกั่วดำ, See also: แกรไฟต์
autograph[N] ลายเซ็น, Syn. signature
bar graph[N] กราฟแท่ง, Syn. bar chart
biography[N] อัตชีวประวัติ, See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ, Syn. autobiography, profile
epigraphy[N] การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
epigraphy[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้, See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, Syn. inscription
geography[N] ภูมิศาสตร์, Syn. geology, earth science
graph out[PHRV] แสดง (ข้อมูล) ด้วยกราฟ
homograph[N] คำพ้องรูป
ideograph[N] ตัวเขียนแทนความหมาย / ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น), See also: สัญลักษณ์แทนความหมาย / ความคิด, Syn. ideogram
monograph[N] บทความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ, See also: เอกสาร, ข้อเขียน, หนังสือ, Syn. treatise, dissertation, essay, report
orography[N] การศึกษาเกี่ยวกับภูเขา, Syn. orology
paragraph[N] ย่อหน้า, See also: ตอนหนึ่งของข้อความ, Syn. passage, section, article
paragraph[VI] แบ่งเป็นย่อหน้า, Syn. group, section, divide
paragraph[VT] เขียนข่าวหรือบทความย่อหน้าสั้นๆ
polygraph[N] อุปกรณ์ทำสำเนาภาพ, Syn. detector
serigraph[N] สิ่งตีพิมพ์ซิลค์สกรีน
telegraph[N] ระบบการส่งโทรเลข, Syn. electric telegraph, wireless, radio telegraph
telegraph[VI] ส่งโทรเลข, See also: ส่งสัญญาณทางไกล, Syn. wire, flash
telegraph[VT] ส่งโทรเลข, See also: ส่งสัญญาณทางไกล, Syn. wire, flash
telegraph[VT] สื่อสารแบบไม่ใช้คำพูด
xylograph[N] การแกะสลักไม้
zoography[N] สาขาสัตวแพทย์วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณของสัตว์
aerography[N] การศึกษาสภาพอากาศหรือบรรยากาศ
anemograph[N] เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วและทิศทางของลม
biographer[N] ผู้เขียนชีวประวัติของผู้อื่น
demography[N] การศึกษาเรื่องประชากร, See also: ประชากรศาสตร์
geographer[N] นักภูมิศาสตร์
hectograph[N] เครื่องพิมพ์อัดสำเนา
hectograph[VT] พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์อัดสำเนา
heliograph[N] เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์), Syn. photoheliograph
heliograph[N] เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph[VI] ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph[VT] ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
hydrograph[N] กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา
mimeograph[N] เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข
mimeograph[VT] อัดสำเนาจากกระดาษไข, Syn. copy, simulate
pantograph[N] อุปกรณ์คัดลอก
phonograph[N] เครื่องเล่นจานเสียง, See also: หีบเสียง, Syn. record player
photograph[N] ภาพถ่าย, See also: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน, Syn. photo, picture, portrait, painting, snapshot
photograph[VT] บันทึกภาพ, See also: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, Syn. snap, shoot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
actinograph(แอคทิน' โนกราฟ) n. บันทึกจากเครื่อง actinometer. -actinographic adj., -actinography n.
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
aerograph(แอ' โรกราฟ) n. บันทึกอุตุวิทยา
aerography(แอรอก' กระฟี) n การเขียนบรรยากาศเกี่ยวกับอากาศหรือบรรยากาศ. -aerographer n., -aerographic adj.
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
arcograph(อาร์ค'โคกราฟ) n. เครื่องมือวาดรูปโค้ง, วงเวียน, Syn. cyclograph
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม
biographer(ไบออก'กระเฟอะ) n. ผู้เขียนชีวประวัติ'
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี,ลายมือสวย,การคัดลายมือ,ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี
cardiographดูelectrocardiograph., See also: cardiographic adj.
cartographyn. การสร้างแผนที่,วิชาการทำแผนที่หรือแผนภาพ., Syn. chartography, See also: cartographer n. ดูcartography cartographic adj. ดูcartography cartographical adj. ดูcartography
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
chirographn. เอกสารหนังสือลงลายมือ
chronographn. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก., See also: chronographer n. ดูchronograph -chronographic adj. ดูchronograph
cinematographn. เครื่องฉายภาพยนตร์,กล้องถ่ายภาพยนตร์.
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
computer graphics metafilใช้ตัวย่อว่า CGM (อ่านว่า ซีจีเอ็ม) เป็นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บภาพแบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm
cryptograph(คริพ'ทะกราฟ) n. = cryptogram,ระบบการเขียนอักษรลับหรือรหัสลับ,เครื่องเขียนรหัสหรืออักษรลับ
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
demographics(ดีมะแกรฟ'ฟิคสฺ) n.สถิติประชากร
demography(ดิมอก'กระพี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถิติประชากร, See also: demographer n. ดูdemography demographic adj. ดูdemography demographist n. ดูdemography
demonographyn. เรื่องเขียนเกี่ยวกับภูต
diagraphn. เครื่องมือวาดแผนภาพ
digraph(ได'กราฟ) n. อักษรคู่ที่ออกเสียงเดี่ยว
discographer(ดิสคอก'ระเฟอะ) n. ผู้สะสมรายชื่อจานเสียง
discographyn. การสะสมรายชื่อจานเสียง
dittographn. คำที่ซ้ำ (เพราะเขียนหรือพิมพ์ผิด) ., See also: dittography n. ดูdittograph
eidograph(ไอ'โดกราฟ) n. เครื่องมือขยายภาพวาด
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph
electrographn. บันทึกเป็นกราฟที่ได้จากวิธีการทางไฟฟ้า
encephalographyn. การตรวจสมองด้วยการดูจากภาพเอกซเรย์., See also: encephalographic adj.
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
autograph(vt) ลงชื่อ,เซ็นชื่อ
bibliographer(n) บรรณารักษ์
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา,ชาติวงศ์วรรณนา
geographer(n) นักภูมิศาสตร์
geographic(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
geographical(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
graph(n) กราฟ,เส้นกราฟ
graph(vi) เขียนกราฟ
graphic(adj) โดยกราฟ,เกี่ยวกับภาพวาด,เกี่ยวกับการขีดเขียน
graphically(adv) โดยกราฟ,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
graphite(n) ถ่านดำใช้ทำดินสอ,กราไฟท์
hydrography(n) อุทกศาสตร์
lexicographer(n) ผู้เขียนพจนานุกรม,ผู้รวบรวมพจนานุกรม
lithograph(n) รูปพิมพ์หิน,สิ่งพิมพ์เรียบ
lithograph(vt) พิมพ์หิน
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา,ทำสำเนา,โรเนียว
orthography(n) การสะกดคำ
paragraph(n) ย่อหน้า
phonograph(n) หีบเสียง,เครื่องเล่นจานเสียง
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
photography(n) การถ่ายรูป,การถ่ายภาพ,เทคนิคการถ่ายภาพ
stenograph(n) ชวเลข
stenograph(vi) จดชวเลข
stenographer(n) คนจดชวเลข,นักชวเลข
stenographic(adj) เกี่ยวกับชวเลข
stenography(n) การจดชวเลข
stereograph(n) ภาพสามมิติ
telegraph(n) เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล
telegraph(vi) ส่งโทรเลข,ส่งสัญญาณทางไกล
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
topography(n) สภาพของท้องที่,ภูมิประเทศ
xylography(n) การแกะสลักไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, geographicalภูมิศาสตร์พยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrographyศิลาวรรณนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phonocardiographเครื่องบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographyการบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonographเครื่องบันทึกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poruegraphicเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyelographyการทำไพอีโลแกรม, การถ่ายภาพรังสีกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, excretionการทำไพอีโลแกรมขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, intravenous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, intravenousการทำไพอีโลแกรมวิธีฉีดเข้าหลอดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, excretion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, retrogradeการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelviography; pelvioradiography; pelviradiography; pelviroentgenographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvioradiography; pelviography; pelviradiography; pelviroentgenographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planigraphy; laminagraphy; laminography; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelviradiography; pelviography; pelvioradiography; pelviroentgenographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelviroentgenography; pelviography; pelvioradiography; pelviradiographyการถ่ายภาพรังสีเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pornographyเรื่องเร้ากามารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pornographyงานลามก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathography๑. ประวัติโรค๒. โรคาวรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political geographyภูมิศาสตร์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantographเครื่องวาดเขียนย่อขยาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantographแพนโทกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
photomicrographภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photomicrographyการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plane graphกราฟบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pharmacographyเภสัชพรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paragraphอนุเฉท, ย่อหน้า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paragraphวรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paleo-demographyประชากรศาสตร์สมัยดึกดำบรรพ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planography; laminagraphy; laminography; planigraphy; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planographyกลวิธีพิมพ์พื้นราบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phlebography; venography๑. กระบวนการบันทึกภาพรังสีหลอดเลือดดำ๒. การบันทึกชีพจรหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pure demographyประชากรศาสตร์บริสุทธิ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lithographyกลวิธีพิมพ์หิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lexico-graphic orderลำดับอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lexico-graphic orderอันดับอักษร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lithostratigraphic horizonแนวชั้นลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lithostratigraphic unitหน่วยลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lithostratigraphic zoneส่วนชั้นลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lithostratigraphy๑. วิชาลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน๒. การลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน๓. ลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
laminography; laminagraphy; planigraphy; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laminagraphy; laminography; planigraphy; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphangiographyการถ่ายภาพรังสีหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphographyการถ่ายภาพรังสีระบบน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logarithmic graphกราฟลอการิทึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
laryngograph; glottographเครื่องวัดเส้นเสียงสั่น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lithostratigraphic classificationการจำแนกลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radiophotographyการถ่ายภาพรังสีวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrograde pyelographyการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographyบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Author bibliographyบรรณานุกรมของผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographic citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author bibliographiesบรรณานุกรมของผู้แต่ง, บรรณานุกรมของผู้แต่ง
เป็นรายชื่อผลงานของผู้แต่งที่รวบรวมขึ้น

ตัวอย่าง บรรณานุกรมของผู้แต่ง

1. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป)

2. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน

3. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน และพระสารประเสริฐ

4. บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

5. บรรณานุกรมงานส่วนบุคคลของศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร

6. บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8. เรียงร้อยบรรณรัตน์ : บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9. รายชื่อหนังสือพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Autobiographyอัตชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ
Autobiography หมายถึง อัตชีวประวัติ เป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่เขียนขึ้นโดยบุคคลคนนั้นเอง เนื้อหาของอัตชีวประวัติ อาจเล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน หรือ ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยทั่วไปอยู่ในรูปของการเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญหรือน่าสนใจมากที่สุดที่คัดเลือกจากผู้ที่เต็มใจจะเปิดเผย คำว่า “อัตชีวประวัติ” ใช้เป็นครั้งแรกโดย โรเบิร์ต ซัทธีย์ (Robert Southey) ในปี ค.ศ. 1809 ส่วนอัตชีวประวัติที่เขียนอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 มีชื่อว่า The Confessions เขียนโดยเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine) อัตชีวประวัติบางเรื่องเจ้าของชีวประวัติเขียนให้เป็นนวนิยาย เช่น เรื่อง David Copperfield ของ ชาร์ลส์ ดิคเกนส์ (Charles Dickens) ในปัจจุบันอัตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียงมักเขียนโดยเจ้าของชีวประวัติร่วมกับนักประพันธ์อาชีพในลักษณะบอกให้เขียน ซึ่งลักษณะการเขียนแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้นักเขียนชีวประวัติมักจะเขียนชีวประวัติจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ และจากความคิดเห็นของตนเอง แต่นักเขียนอัตชีวประวัติเขียนชีวประวัติจากความทรงจำของตนเองทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจำ (Memoir) ที่บางครั้งแยกออกจากกันได้ยาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographyบรรณานุกรม
หรือ เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ บทความจากวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ) ที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายชื่อที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม อาจอยู่ท้ายเล่มหรือท้ายบทแต่ละบทก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic controlการควบคุมทางบรรณานุกรม

การควบคุมทางบรรณานุกรม หมายถึง การเข้าถึงบันทึกความรู้ต่างๆ โดยการใช้บรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรมช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งพิมพ์หรือบันทึกความรู้ใดบ้างที่มีผู้บันทึกหรือจัดทำไว้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า นำออกมาใช้ได้ การควบคุมทางบรรณานุกรมสามารถทำได้โดย การจัดทำบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป นามานุกรม เป็นต้น

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมทางบรรณานุกรมที่ปารีส ค.ศ. 1950 ถึงความจำเป็นในการควบคุมทางบรรณานุกรม ว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติเพื่อบันทึกหลักฐานของสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้อื่นๆ ที่ผลิตภายในประเทศ หน้าที่หนึ่งในจำนวนหน้าที่หลายประการขององค์การศึกษาฯ ก็คือ การปรับปรุงงานด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงงานห้องสมุด งานด้านบรรณานุกรมและการผลิตสิ่งพิมพ์

บทบาทขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติ คือ

1. ร่วมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในการสำรวจงานด้านบรรณานุกรมและจัดพิมพ์ผลการสำรวจชื่อ Bibliographical Services : Their Present State and Posibilities of Improvement (ปี ค.ศ. 1953)

2. ชักชวนให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การศึกษาฯ จัดทำบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ และร่วมมือในการให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมแก่กัน จึงได้เริ่มรณรงค์เพื่อความร่วมกันดังกล่าว ตั้งแต่ ค.ศ. 1946

3. จัดพิมพ์คู่มือการทำงานด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม เขียนโดย Knud Larsen ชื่อ National Bibliographical Services : Their Creation and Operation และตีพิมพ์บทความ เขียนโดย Knud Larsen ในวารสาร Unesco Bulletin for Libraries ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1961 กล่าวถึง หน้าที่ของศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางบรรณานุกรม

4. สำรวจและจัดพิมพ์ Guide to National Bibliographical Centeres (ปี ค.ศ. 1970)

5. การส่งเสริมการก่อตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติ (National Information System หรือ NATIS) วัตถุประสงค์ของระบบสารนิเทศแห่งชาติ คือ การสร้างโครงงานสำหรับกิจกรรมเพื่อที่จะประสานงานกันในงานสารนิเทศของประเทศต่างๆ ช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินงานนี้ร่วมกัน และมุ่งจะช่วยให้ประเทศที่มีพัฒนาการต่างกันได้ประโยชน์จากระบบสารนิเทศของโลกทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการกระจายสารนิเทศสองทาง คือ เป็นผู้ให้สารนิเทศและเป็นผู้ที่รับสารนิเทศด้วย องค์การศึกษาฯ ได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสนับสนุนเพื่อให้ความพยายามที่จะควบคุมบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographical Control หรือ UBC) โดยให้เข้าถึงข้อมูลทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นโดยที่มีการบันทึกหลักฐานทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ไว้ในแบบแผนที่เป็นสากล

บรรณานุกรม

สุนทรี หังสะสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographical informationรายละเอียดทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliography of bibliographiesบรรณานุกรมของบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic citationการอ้างถึงบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Critical bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Demographic libraryห้องสมุดประชากรศาสตร์, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Holographต้นฉบับลายมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Monographหนังสือ, เอกสารทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Retrospective bibliographyบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่มีพิมพ์เผยแพร่นานแล้ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Selective bibliographyบรรณานุกรมเลือกสรร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Trade bibliographyบรรณานุกรมที่สำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อการ ค้า, บรรณานุกรมเพื่อการค้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal bibliographyบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographical citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Special bibliographyบรรณานุกรมหัวข้อวิชาใดหัวข้อวิชาหนึ่ง

บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล รายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทที่บอกให้ทราบว่าจะค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งใด

ลักษณะของบรรณานุกรม ในหนึ่งรายการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา หรืออาจมีคำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อประกอบด้วย

ความสำคัญของบรรณานุกรม คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาสารสนเทศประกอบการศึกษา วิจัย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน เป็นเครื่องมือติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นคู่มือในการจัดหาและช่วยในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณานุกรม มีหลายประเภท เช่น บรรณานุกรมทั่วไป บรรณานุกรมแห่งชาติ บรรณานุกรมเฉพาะวิชา

บรรณานุกรมเฉพาะวิชา (Special bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจมีบทคัดย่อประกอบ ตัวอย่างเช่น บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ

ในอีกความหมายหนึ่ง บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในการเขียนผลงาน เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ เและเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านที่สนใจติดตามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Subject bibliographyบรรณานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Quantum cryptographyระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public key cryptographyการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical photographyการถ่ายภาพทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photographic interpretationการแปลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flexographyการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metallographyโลหศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spectrographสเปกโทรกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet in cartographyอินเทอร์เน็ตในการทำแผนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Demographic indicatorสิ่งชี้ประชากร [เศรษฐศาสตร์]
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bibliographic (n ) รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
chromatograph (n ) กรรมวิธีในการวิเคราะห์ทางวิชาเคมี : เทคนิคสำหรับการแยกส่วนประกอบในสารผสม
chromatography (n ) การแยกสี
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี
ideographic[ไอดีออแกรฟ'ฟิค] (adj) ภาพแสดงความหมาย ตัวอักษรแสดงความหมาย เช่น ตัวอักษรภาษาจีน
infographic[อินโฟ กราฟฟิค] (n computer ) ย่อมาจาก Information Graphic - ภาพ/กราฟิก ที่บ่งชี้ข้อมูล ประเภทสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ มาย่นย่อข้อมูลในแผ่นกระดาษ หรือการนำเสนอ เพื่อให้มองดู/ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอที ที่มีข้อมูลซับซ้อนมหาศาล สามารถเข้าใจรับรู้ในเวลาอันจำกัด (ภาพหนึ่งภาพแทนพันอักษร) และในปัจุบันเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network
lexicographic order (n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP)เป็นเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้การถ่ายภาพสะท้อนแบบแม่เหล็กเพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำดีและท่อตับอ่อนในลักษณะที่ไม่รุกราน ขั้นตอนนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบว่านิ่วในท่อที่อยู่รอบถุงน้ำดีหรือไม่
Oceanographer[โอ๊เชียนโนกราฟเฟอ] (n ) นักประดาน้ำ, นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทะเล
Oceanographer[โอ๊เชี่ยนโนกราฟเฟอ] (n ) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, นักประดาน้ำ
See also: S. Frogman,
oceanography[โอ-เชีย-นอ-กราฟ-ฟี] (n ) “สมุทรศาสตร์” เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โลก (Earth science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรในหัวข้อต่างๆ ที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร, ระบบการหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อม, กระแสคลื่นในมหาสมุทร, พฤติกรรมของคลื่น, แผ่นเปลือกโลกที่ก้นมหาสมุทร, ธรณีวิทยาของก้นมหาสมุทร, และความผันผวนของสารเคมีและลักษณะทางฟิสิคส์ของทั้งมหาสมุทรและบริเวณรอบข้าง (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Pantograph (jargon ) แหนบรับไฟ
pneumograph (n ) อุปกรณ์บันทึกกำลังแรงความเร็วของการขยับหน้าอกระหว่างการหายใจเข้า-ออกรัดรอบหน้าอก
polygraph (n) เครื่องจับเท็จ
See also: S. lie detector,
royal geographical society (n) ราชสมาคมภูมิศาสตร์
tomography (n) ภาพตัดขวาง
tomography (n) การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด The Great Dictator (1940)
See about the photography.คุมกล้องซิ The Great Dictator (1940)
Tell the press to see that our Phooey is well photographed.ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี The Great Dictator (1940)
I remember her standing here holding out her hand for the photograph.ผมจําได้ว่าหล่อนยืนตรงนี้ ยื่นมือออกรับภาพถ่าย Rebecca (1940)
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง Night and Fog (1956)
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง The Old Man and the Sea (1958)
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย Jaws (1975)
Matt Hooper. I'm from the Oceanographic Institute.เเม็ท ฮูเปอร์ ผมมาจากสถาบันวิจัยทะเล Jaws (1975)
Matt's from the Oceanographic Institute.- เเม็ทมาจากสถาบันวิจัยทะเล Jaws (1975)
Get your name into the National Geographic.จะได้มีชี่ออยู่ใน เนชั่นเเนล จีโอกราฟิค Jaws (1975)
He's from the Oceanographic Institute.- ทรานสเเพลนส์ - เขามาจากสถาบันวิจัยทะเล Jaws (1975)
Graziella had a photograph under her pillowGraziella มี photograph under หมอนของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Give me that photographให้ว่าให้ฉันภาพถ่าย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Some folks say that love is what they saw in a pornographic movie.บางคนบอกว่าความรัก คือสิ่งที่เขาเห็นในหนังลามก Oh, God! (1977)
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ Gandhi (1982)
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you suppose we could get him a medal... from the Royal Geographical Society?คุณคิดว่าเราจะได้รับเหรียญเขา ... จากสมาคมภูมิศาสตร์รอยัล? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
This pictograph represents Sankara, a priest.สัญลักษณ์นี้แสดงถึงสันการา พระสงฆ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Do you mean you have photographs?คุณถ่ายภาพไว้เหรอ? Clue (1985)
That's why you were so desperate to get your hands on those negatives, photographs of you and Yvette in flagrante delicto, remember?นั่นคือเหตุผลที่คุณพยายาม จะชิงฟิล์มเนกาทีฟเหล่านั้น รูปถ่ายของคุณกับอีเว็ตต์ กำลังทำอะไรกันอยู่ จำได้ไหม? Clue (1985)
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
recognized the singing telegram from her photograph, and shot her.จำคนร้องเพลงโทรเลข จากรูปถ่ายได้ และยิงเธอ Clue (1985)
The murderer picked up the gun where Yvette dropped it, ran to the door, opened it, recognized the girl from her photograph, shot her, and then ran back to the cellar.ฆาตกรหยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้ วิ่งไปที่ประตู เปิดประตูออก จำเธอได้จากรูปถ่ายของเธอ แล้วก็ยิงเธอ Clue (1985)
Now, here you come... here you come with a whole new set of charts... and graphs and records.แต่พอคุณมาถึงที่นี่ คุณก็เอาชาร์ต.. เอากราฟ เอาบันทึกอะไรมาเยอะแยะ Day of the Dead (1985)
Photographed by Kenji TakamaPhotographed โดย Kenji Takama 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
These tests were conducted over a six-month period,... ..using a double-blind format of eight overlapping demographic groups.ถ้าหากว่าคุณมีทุกคนเรียงราย ซูซาน ดื่มสิ อะไรนะคะ Big (1988)
Even the photographs burned!แม้แต่รูปยังไหม้เลย ! Cinema Paradiso (1988)
I won't watch pornography.ฉันจะไม่ดูหนังโป๊หรอก. Cinema Paradiso (1988)
"How about 8-millimeter pornographic loops? "Or pictures of her with me?วิดีโอโป๊ล่ะ เป็นหนังก็มีนะ Punchline (1988)
Folks, can you stop just for a photograph, please? Come on!หยุดให้ถ่ายรูปไม่ได้เหรอ Punchline (1988)
Just for a lively little photograph.โธ่เอ๊ย แค่ถ่ายรูป Punchline (1988)
It's pornography!- มันเป็นหนังสือลามกอนาจาร Field of Dreams (1989)
They said I was photographing a military subject.พวกเขาบอกว่าฉันได้รับการถ่ายภาพเป็นเรื่องที่ทหาร The Russia House (1990)
You've got to telegraph for them.นายก็โทรเลขไปหาพวกนั้น . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Not into autobiography.ไม่เลยในประวัติส่วนตัว Basic Instinct (1992)
T o study Nietzsche psychobiographically may seem naive.การศึกษาเรื่องภาวะจิตไม่ปกติของเนเช่ ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล Basic Instinct (1992)
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ? Basic Instinct (1992)
- Can I have your autograph?ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะ The Bodyguard (1992)
Graph 5... engage.แทรกกราฟระดับห้า The Lawnmower Man (1992)
Virtual reality will grow... just as the telegraph grew to the telephone.โลกเสมือนกำลังเติบโต เหมือนที่โทรเลขพัฒนาเป็นโทรศัพท์ The Lawnmower Man (1992)
Now, as he studied photographs of the hideous monster, he recalled the words of the painter Constable:ตอนนี้เขากำลังศึกษารูปถ่ายของเหล่าปิศาจ เขานึกถึงคำพูดของศิลปินผู้หนึ่ง The Cement Garden (1993)
He's an Oxford-educated psychologist who wrote a monograph on serial killers and the occult that helped to catch Monty Props in 1988.- อย่างไร ? - จากกิตติศัพท์ ค่ะ อืม... Deep Throat (1993)
Who's the photographer?- ใครถ่ายภาพนี้ ? Squeeze (1993)
He sent me a dozen roses and an autographed picture with the band!เขาส่งช่อกุหลาบและรูปถ่ายวงมาให้ฉันด้วย Junior (1994)
The second paragraph is no good.ย่อหน้าที่สองไม่ดีเลย Wild Reeds (1994)
National Geographics.Geographics แห่งชาติ The Shawshank Redemption (1994)
We have these photographs... of your wife tooling around town... wearing various articles... that you claim were destroyed in the fire.ลองดูรูปที่เราถ่ายมาสิ ภรรยาคุณเดินเฉิดฉายไปทั่วเมือง พร้อมเครื่องประดับต่างๆ In the Mouth of Madness (1994)
Cartographer, actually.จริง ๆ แล้วเป็นนักเขียนแผนที่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Graphic design.กราฟฟิคดีไซน์ Heat (1995)
...pornography would not exist... if politicians didn't make laws to protect them.... ภาพลามกอนาจารจะไม่อยู่ ... ถ้านักการเมืองไม่ได้ทำให้กฎหมายเพื่อปกป้องพวกเขา The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graphA good biography is interesting and instructive.
graphA map helps us study geography.
graphA photographer took a photograph of my house.
graphAttach a recent photograph to your application form.
graphA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
graphChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
graphCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
graphComputers will save you much time and energy when you deal with figures and graphs.
graphCould I have your autograph on this book?
graphDid you have your photograph taken for the driver's license?
graphDo you know who invented the telegraph?
graphEmphasise the message in that paragraph.
graphFrankly speaking this 'on board' means "doesn't have a graphics card".
graphGlue the photograph to your application form.
graphGreat geniuses have the shortest biographies.
graphHe cherishes the old photographs.
graphHe comes out well in photographs.
graphHe devoted the last years of his life to writing his autobiography.
graphHe did not look over a few typographical errors.
graphHe had the photograph of the friend that I am able to trust to me shown.
graphHe is at home with the geography of Tokyo.
graphHe likes geography and history.
graphHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
graphHere is a photograph of my family.
graphHe showed his photograph album to me.
graphHe showed me his photograph album.
graphHe telegraphed me his congratulations.
graphHe took a photograph of the family.
graphHe tore the photographs into pieces.
graphHe wanted to publish his photographs in the newspapers.
graphHe wrote a biography of a famous poet.
graphHis autobiography was released today and was sold out by noon.
graphHis biography is quite true to life.
graphHis knowledge of geography is poor.
graphI always photograph badly.
graphI am at home with the geography of Higashikakogawa.
graphI am familiar with the geography of this town.
graphI am weak in geography.
graphIf I had noticed her, I would have got her autograph.
graphI got a famous singer's autograph.
graphI had my photograph taken.
graphI had my photograph taken by my father.
graphI have an interest in photography.
graphI illustrated his biography with some pictures.
graphI know the photographer who took this picture.
graphI like geography and history.
graphI'll pick up the photographs at six o'clock.
graphI'm going to ask him for an autograph. Do you have anything to write with?
graphI'm introducing some pictures I took, dabbling in photography, along with my diary.
graphIn another paragraph he put in a comma.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count unit: ใบ, รูป, Thai definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
การถ่ายภาพ[N] photography
หนังลามก[N] pornographic film/movie, Syn. ภาพยนตร์ลามก, Example: รัฐบาลห้ามมิให้นำหนังลามกเข้ามาฉายในประเทศ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ที่มีเรื่องส่อไปในทางน่ารังเกียจ (มักใช้ในเรื่องเพศ)
หนังสือโป๊[N] pornographic book, See also: porno book, obscene book, Syn. หนังสือลามก, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือโป๊, Count unit: เล่ม
ภาพลามก[N] pornography, Syn. ภาพอนาจาร, ภาพถ่ายลามก, ภาพลามกอนาจาร, Example: เดี๋ยวนี้ภาพลามกมีให้เห็นอย่างเปิดเผยใน อินเทอร์เน็ต, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพน่าบัดสีเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นในด้านความดีงาม
ภูมิศาสตร์[N] geography
ข้อมูลรูปภาพ[N] pictorial information, See also: graphic, Syn. ข้อมูลภาพ, Example: เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถที่จะประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ
โทรสาร[N] facsimile, See also: fax, telegraph, teletext, Syn. แฟกซ์, โทรภาพ, Example: โต๊ะพนันบอลสามารถใช้สถานที่ไม่เปิดเผยได้ เพราะใช้การสื่อสารที่ทันสมัยในการติดต่อ หรือต่อรองกัน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต, Thai definition: กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพ โดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย
ภาพถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, snap, shot, Syn. รูปถ่าย, รูป, Example: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก, Count unit: ภาพ, รูป, ใบ, Thai definition: ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น
สมุดภาพ[N] picture album, See also: photograph album, Syn. อัลบั้ม, Example: รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
อัตชีวประวัติ[N] autobiography, Example: นายไอเอค็อกกาได้เขียนอัตชีวประวัติไว้เล่มหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก, Thai definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง, Notes: (บาลี)
ล้างฟิล์ม[V] develop a photographic film, Syn. ล้างรูป, Example: ช่างภาพล้างฟิล์มที่ร้านนี้เป็นประจำ
ล้างรูป[V] process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ
พระรูป[N] picture, See also: photo, photograph, Syn. รูปภาพ, รูปถ่าย, Example: แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 8 ทั้งชุดมีทั้งหมด 43 ดวง, Thai definition: รูปภาพหรือรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย, Notes: (ราชา)
โทรเลข[N] telegraph, See also: wire, cable, cablegram, telegram, Example: การสื่อสารด้วยโทรเลขและเทเล็กซ์สามารถเปลี่ยนขึ้นมาใช้ดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์ได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
นักถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ตากล้อง, ช่างกล้อง, Example: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐานคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชื่นชอบการถ่ายรูป
ภูมิศาสตร์[N] geography, Syn. วิชาภูมิศาสตร์, Example: พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มีส่วนสร้างเสริมระเบียบวินัยให้แก่คนญี่ปุ่นมาก่อน, Thai definition: วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏในดินแดนต่างๆ ของโลก
ย่อหน้า[V] indent, See also: begin a new paragraph, Example: นักเขียนบางคนไม่ยอมย่อหน้าด้วยคำว่าแต่, Thai definition: เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
ย่อหน้า[N] indentation, See also: new paragraph, Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท, ตอนย่อย, Example: ผู้เขียนกล่าวคำขอบคุณถึงผู้อ่านในย่อหน้าแรก, Thai definition: ข้อความตอนย่อยๆ ที่แยกออกจากกันด้วยวิธีเขียนย่อหน้า
โรเนียว[N] duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
วิทยุโทรเลข[N] radio telegraph, See also: radiogram, wireless telegraph, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรเลขไม่มีสาย
อนาจาร[V] be lewd, See also: be pornographic, be obscene, be immoral, Syn. ลามก, ลามกอนาจาร, Example: พลเมืองดีช่วยเหลือเนตรนารีให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย และกระทำอนาจาร, Thai definition: น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัตประวัติ[N] autobiography, Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: จากอัตประวัติของท่านทำให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่ตั้งบ้านเรือนของท่าน เมื่อท่านยังเด็ก, Thai definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง
รูป[N] photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป
ลามก[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
ภูมิศาสตร์กายภาพ[N] physical geography, See also: geophysics, Example: วิชาภูมิศาสตร์แบ่งเป็นหลายแขนง เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์การเกษตร ภูมิศาสตร์การเมือง, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่แวดล้อมตัวมนุษย์
ภูมิศาสตร์การเกษตร[N] agricultural geography, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ และการประมง
ภูมิศาสตร์การเมือง[N] political geography, See also: geopolitics, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของรัฐต่างๆ ในโลก
ภูมิศาสตร์ประชากร[N] demographic geography, See also: population geography, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับประชากรในถิ่นต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆ
ภูมิศาสตร์ประวัติ[N] historical geography, Syn. ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ[N] economic geography, Example: เขาศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับการครองชีพของมนุษย์
เอกสารอ้างอิง[N] bibliography, Example: ผู้สนใจสามารถศึกษาพื้นฐานเรื่องอัลกอริทึมและการคำนวณได้จากเอกสารอ้างอิงที่อยู่ในท้ายเล่ม, Thai definition: เอกสารของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการเขียนหนังสือหรืองานวิจัย
นางรำ[N] species of plant, See also: telegraph plant, Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
ช่างถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ช่างภาพ, Example: เขาเป็นช่างถ่ายรูปประจำร้านที่อยู่ตรงหัวมุมถนน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายรูปหรือภาพนิ่ง
แผ่นเสียง[N] gramophone record, See also: phonograph disk, Syn. จานเสียง, Example: พ่อสะสมแผ่นเสียงเก่าๆ เอาไว้เป็นร้อยๆ แผ่น ส่วนใหญ่เป็นเพลงฝรั่งทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เดินตามร่องก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
ภูมิประเทศ[N] topography, See also: landscape, scenery, Syn. ตำแหน่งที่ตั้ง, ทำเลที่ตั้ง, พื้นที่, Example: ผู้สร้างออกแบบฐานเป็นสกีเพื่อใช้ลงในภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะได้สะดวกขึ้น, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ
เกียรติประวัติ[N] glorious biography, See also: prestige, renowned deed, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ, Example: ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศ, Thai definition: ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญ, ประวัติที่เลื่องลือ
คำจารึก[N] epigraph, See also: inscription
คำพ้อง[N] homonym, See also: homophone, homograph
คำพ้องรูป[N] homograph
เครื่องเล่นจานเสียง[N] record player, See also: phonograph, gramophone, pick-up, Example: เครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องเล่นจานเสียงธรรมดาทั่วๆ ไป, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่จานเสียง
แผนภาพ[N] diagram, See also: chart, drawing, figure, graph, Example: ตรงนี้ผู้สอนอธิบายให้ได้ใจความอย่างสั้นๆ ด้วยแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อน, Count unit: แผ่น, Thai definition: ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว
พระประวัติ[N] biography, Syn. ประวัติ, พระราชประวัติ, Example: พระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนมาจากโรงเรียน, Notes: (ราชา)
พุทธประวัติ[N] biography of Lord Buddha, Example: วัดไชยวัฒนารามมีประติมากรรมผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติรอบพระวิหาร, Thai definition: เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ฟองมัน[N] a sign indicating the beginning of a paragraph, Syn. ตาไก่, Example: ถ้อยคำที่ยกมาอ้างในหนังสือเล่มนี้จะใช้ฟองมันสกัดหัวท้าย, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายชนิดหนึ่งใช้ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นวรรคหรือต้นบรรทัด
ฟิล์ม[N] film, See also: photographic film, Syn. ฟิล์มถ่ายรูป, Example: อย่าปล่อยให้ฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างถูกแสงแดด เพราะอาจเกิดเสียหายได้, Count unit: แผ่น, ม้วน, Thai definition: แผ่นวัตถุบาง ประเภทพลาสติกชนิดหนึ่ง ฉาบผิวด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง ใช้สำหรับถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์, Notes: (อังกฤษ)
ภาพถ่ายทางอากาศ[N] aerial photograph, Example: เขาชี้ให้ทุกคนเห็นการก่อตัวของพายุจากภาพถ่ายทางอากาศ, Thai definition: รูปที่ปรากฏขึ้นจากการที่ตั้งกล้องถ่ายภาพอยู่บนท้องฟ้า
ไปรษณีย์โทรเลข[N] telegraph, See also: posts and telegraph, Syn. โทรเลข, Example: งานไปรษณีย์โทรเลข รับ - จ่าย จดหมาย ธนาณัติ สิ่ง ตีพิมพ์ โทรเลข และ ไปรษณีย์ภัณฑ์อื่นๆ, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
ลงชื่อ[V] sign, See also: autograph, put down one's name, Syn. ลงนาม, เซ็นชื่อ, เซ็น, เขียนชื่อ, ลงลายมือชื่อ, Example: ชาวบ้านลงชื่อผ่านกำนันว่า จะเข้ามานั่งรับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อักขระสมัย[n. exp.] (akkhara samai) EN: orthography rule   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   
บรรณานุกรม[n.] (bannānukrom) EN: bibliography   FR: bibliographie [f]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: paragraph ; stanza ; chapter   FR: paragraphe ; chapitre
ชักรูป[v. exp.] (chak rūp) EN: take a photograph   FR: prendre une photo
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างพิมพ์หิน[n. exp.] (chang phim hin) EN: lithographe [m]   
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāiphāp faēchan) EN: fashion photographer   FR: photographe de mode [m]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
ชวเลข[n.] (chawalēk) EN: shorthand ; stenography   FR: sténographie [f]
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story   FR: biographie [f]
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī cheū nangseū) EN: title index   FR: bibliographie [f]
เอกสารอ้างอิง[n.] (ēkkasān āng-ing) EN: reference ; bibliography   
เอ็กซเรย์ = เอ๊กซเรย์[n.] (eksaraē) EN: X-ray   FR: radiographie [f]
ฟิล์มเอ็กซเรย์[n. exp.] (fīm eksaraē) EN: X-ray film   FR: film radiographique [m]
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]   
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player   FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor   FR: viseur (d'un appareil photographique) [m] ; moniteur [m]
การถ่ายภาพ[n.] (kān thāiphāp) EN: photography   FR: photographie [f]
การถ่ายรูป[n.] (kān thāirūp) EN: photography   FR: photographie [f] ; photo [f]
การ์ดจอ[n. exp.] (kāt jø) FR: carte graphique [f]
เขียนพู่กันจีน[n.] (khīen phūkan jīn) EN: calligraphy   FR: calligraphie [f]
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision   FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; paragraphe [m]
ค้นคว้าเพิ่มเติม[n. exp.] (khonkhwā phoēmtoēm) FR: références bibliographiques [fpl]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawat) EN: glorious biography   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องถ่ายรูป[n.] (klǿng thāirūp) EN: camera   FR: appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กระดาษอัดรูป[n. exp.] (kradāt at rūp) EN: printing paper ; photographic paper   FR: papier photographique [m]
กราฟ[n.] (krāp) EN: graph   FR: graphe [m]
กราฟฟิก[n.] (krāpfik) EN: graphic   FR: graphique [m]
กราฟเส้น[n. exp.] (krāp sen) EN: line graph   
กรมไปรษณีย์โทรเลข[org.] (Krom Praisanī Thōralėk) EN: Post and Telegraph Department   
ลักษณะของภูมิประเทศ[n. exp.] (laksana khøng phūmīprathēt) EN: topography   FR: topographie [f]
ลักษณะภูมิประเทศ[n. exp.] (laksana phūmīprathēt) EN: geographical features ; topography   FR: caractéristiques topographiques [fpl]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ล้างฟิล์ม[v. exp.] (lāng fīm) EN: develop a photographic film   FR: développer un film (photographique)
ล้างรูป [v. exp.] (lāng rūp) EN: process photographs   FR: développer un film (photographique)
เลขา[n.] (lēkhā) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern   FR: écriture [f]
ลงชื่อ [v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name   FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name   FR: signer ; apposer sa signature
มหรรถสัญญา[n. exp.] (mahora rot sanyā) EN: indentation ; new paragraph   FR: alinéa [m]
มาตราส่วน[n.] (māttrāsuan = māttrāsūan) EN: scale   FR: échelle (graphique) [f] ; rapport [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAPH    G R AE1 F
GRAPHS    G R AE1 F S
GRAPHIC    G R AE1 F IH0 K
GRAPHITE    G R AE1 F AY2 T
GRAPHICS    G R AE1 F IH0 K S
TELEGRAPH    T EH1 L AH0 G R AE2 F
POLYGRAPH    P AA1 L IH0 G R AE2 F
MONOGRAPH    M AA1 N AH0 G R AE2 F
GRAPHICS'    G R AE1 F IH0 K S
BIOGRAPHY    B AY0 AA1 G R AH0 F IY0
PARAGRAPH    P EH1 R AH0 G R AE2 F
GRAPHICAL    G R AE1 F IH0 K AH0 L
GEOGRAPHY    JH IY0 AA1 G R AH0 F IY0
AUTOGRAPH    AO1 T AH0 G R AE2 F
LITHOGRAPH    L IH1 TH AH0 G R AE2 F
POLYGRAPHS    P AA1 L IY0 G R AE2 F S
GEOGRAPHER    JH IY0 AA1 G R AH0 F ER0
TOPOGRAPHY    T AH0 P AA1 G R AH0 F IY0
REPROGRAPH    R EH1 P R OW0 G R AE2 F
BIOGRAPHER    B AY0 AA1 G R AH0 F ER0
OROGRAPHIC    AO2 R AH0 G R AE1 F IH0 K
DEMOGRAPHY    D EH0 M AA1 G R AH0 F IY0
EPIGRAPHIC    EH2 P AH0 G R AE1 F IH0 K
PARAGRAPHS    P EH1 R AH0 G R AE2 F S
GEOGRAPHIC    JH IY2 AH0 G R AE1 F IH0 K
PHONOGRAPH    F OW1 N AH0 G R AE2 F
INTERGRAPH    IH1 N T ER0 G R AE2 F
GRAPHOLOGY    G R AH0 F AA1 L AH0 JH IY0
TYPOGRAPHY    T AH0 P AA1 G R AH0 F IY0
MIMEOGRAPH    M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F
HECTOGRAPH    HH EH1 K T AH0 G R AE2 F
AUTOGRAPHS    AO1 T AH0 G R AE2 F S
PHOTOGRAPH    F OW1 T AH0 G R AE2 F
PHOTOGRAPHY    F AH0 T AA1 G R AH0 F IY0
PENDERGRAPH    P EH1 N D ER0 G R AE2 F
ICONOGRAPHY    AY2 K AH0 N AA1 G R AH0 F IY0
BIOGRAPHIES    B AY0 AA1 G R AH0 F IY0 Z
AUTOGRAPHED    AO1 T AH0 G R AE2 F T
BIOGRAPHERS    B AY0 AA1 G R AH0 F ER0 Z
DISCOGRAPHY    D AH0 S K AO1 G R AH0 F IY0
CALLIGRAPHY    K AH0 L IH1 G R AH0 F IY0
CHOREOGRAPH    K AO1 R IY0 AH0 G R AE2 F
PHOTOGRAPHS    F OW1 T AH0 G R AE2 F S
LOGOGRAPHIC    L AO2 G AH0 G R AE1 F IH0 K
HOLOGRAPHIC    HH AA2 L AH0 G R AE1 F IH0 K
ORTHOGRAPHY    AO0 R TH AA1 G R AH0 F IY0
LITHOGRAPHY    L AH0 TH AA1 G R AH0 F IY0
DEMOGRAPHIC    D EH2 M AH0 G R AE1 F IH0 K
HAGIOGRAPHY    HH AE2 G IY0 AA1 G R AH0 F IY0
LITHOGRAPHS    L IH1 TH AH0 G R AE2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graph    (n) (g r aa1 f)
graphs    (n) (g r aa1 f s)
digraph    (n) (d ai1 g r aa f)
graphic    (j) (g r a1 f i k)
biograph    (n) (b ai1 @ g r aa f)
digraphs    (n) (d ai1 g r aa f s)
graphics    (n) (g r a1 f i k s)
graphite    (n) (g r a1 f ai t)
polygraph    (n) (p o1 l i g r a f)
autograph    (v) (oo1 t @ g r aa f)
biographs    (n) (b ai1 @ g r aa f s)
biography    (n) (b ai1 o1 g r @ f ii)
geography    (n) (jh i1 o1 g r @ f ii)
graphical    (j) (g r a1 f i k l)
holograph    (n) (h o1 l @ g r aa f)
homograph    (n) (h o1 m @ g r aa f)
ideograph    (n) (i1 d i@ g r aa f)
monograph    (n) (m o1 n @ g r aa f)
paragraph    (v) (p a1 r @ g r aa f)
telegraph    (v) (t e1 l i g r aa f)
Geographic    (n) (jh i1 ou g r a1 f i k)
autographs    (v) (oo1 t @ g r aa f s)
biographer    (n) (b ai1 o1 g r @ f @ r)
biographic    (j) (b ai2 @ g r a1 f i k)
demography    (n) (d i1 m o1 g r @ f ii)
geographer    (n) (jh i1 o1 g r @ f @ r)
heliograph    (v) (h ii1 l i@ g r aa f)
holographs    (n) (h o1 l @ g r aa f s)
homographs    (n) (h o1 m @ g r aa f s)
ideographs    (n) (i1 d i@ g r aa f s)
lithograph    (v) (l i1 th @ g r aa f)
mimeograph    (v) (m i1 m i@ g r aa f)
monographs    (n) (m o1 n @ g r aa f s)
pantograph    (n) (p a1 n t @ g r aa f)
paragraphs    (v) (p a1 r @ g r aa f s)
phonograph    (n) (f ou1 n @ g r aa f)
photograph    (v) (f ou1 t @ g r aa f)
radiograph    (n) (r ei1 d i@ u g r a f)
tachograph    (n) (t a1 k ou g r aa f)
telegraphs    (v) (t e1 l i g r aa f s)
telegraphy    (n) (t i1 l e1 g r @ f ii)
topography    (n) (t @1 p o1 g r @ f ii)
typography    (n) (t ai1 p o1 g r @ f ii)
autographed    (v) (oo1 t @ g r aa f t)
biographers    (n) (b ai1 o1 g r @ f @ z)
biographies    (n) (b ai1 o1 g r @ f i z)
calligraphy    (n) (k @1 l i1 g r @ f ii)
cartography    (n) (k aa1 t o1 g r @ f ii)
demographic    (j) (d e2 m @ g r a1 f i k)
ethnography    (n) (e1 th n o1 g r @ f ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds, #339 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] surname Duan; paragraph; section; segment, #774 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top, #959 [Add to Longdo]
照片[zhào piàn, ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, ] photo; photograph; picture, #1,138 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] biography, #1,254 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph, #1,471 [Add to Longdo]
图片[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] image; picture; photograph, #1,551 [Add to Longdo]
朝鲜[Cháo xiǎn, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] Korea; North Korea; geographic term for Korea, #1,919 [Add to Longdo]
摄影[shè yǐng, ㄕㄜˋ ˇ, / ] to take a photograph, #2,542 [Add to Longdo]
签名[qiān míng, ㄑㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] to sign (one's name with a pen etc); to autograph, #4,151 [Add to Longdo]
地理[dì lǐ, ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ, ] geography, #4,275 [Add to Longdo]
黄色[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic, #5,203 [Add to Longdo]
图像[tú xiàng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] image; picture; graphic, #5,474 [Add to Longdo]
摄像[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] photograph, #6,210 [Add to Longdo]
摄影师[shè yǐng shī, ㄕㄜˋ ˇ ㄕ, / ] photographer, #7,555 [Add to Longdo]
军区[jūn qū, ㄐㄩㄣ ㄑㄩ, / ] a military region; a geographical area of command, #7,789 [Add to Longdo]
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical, #7,995 [Add to Longdo]
书法[shū fǎ, ㄕㄨ ㄈㄚˇ, / ] calligraphy; penmanship, #8,083 [Add to Longdo]
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, ] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, #8,281 [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫, #8,387 [Add to Longdo]
光线[guāng xiàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] light ray; optical line; optical cable; lighting (for a photograph), #8,530 [Add to Longdo]
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes, #9,667 [Add to Longdo]
地形[dì xíng, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] topography; terrain; landform, #10,144 [Add to Longdo]
书画[shū huà, ㄕㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] calligraphy, #10,684 [Add to Longdo]
色情[sè qíng, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, ] erotic; pornographic, #10,841 [Add to Longdo]
照相[zhào xiàng, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] take a photograph, #12,095 [Add to Longdo]
渲染[xuàn rǎn, ㄒㄩㄢˋ ㄖㄢˇ, ] rendering (computer graphics), #12,406 [Add to Longdo]
相片[xiàng piàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] image; photograph, #12,783 [Add to Longdo]
电报[diàn bào, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] telegram; cable; telegraph, #13,429 [Add to Longdo]
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, / ] blueprint; drawing; design plans; graph paper, #13,537 [Add to Longdo]
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] basin (low-lying geographical feature); depression, #14,018 [Add to Longdo]
字体[zì tǐ, ㄗˋ ㄊㄧˇ, / ] calligraphic style; typeface; font, #15,632 [Add to Longdo]
苍老[cāng lǎo, ㄘㄤ ㄌㄠˇ, / ] old; aged; vigorous; forceful (of calligraphy or painting), #16,174 [Add to Longdo]
闪光灯[shǎn guāng dēng, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] a flash light (for photography), #16,552 [Add to Longdo]
编导[biān dǎo, ㄅㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] to write and direct (a play, film etc); playwright-director; choreographer-director; scenarist-director, #18,097 [Add to Longdo]
史学[shǐ xué, ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] historiography, #18,314 [Add to Longdo]
胶片[jiāo piàn, ㄐㄧㄠ ㄆㄧㄢˋ, / ] (photographic) film, #18,331 [Add to Longdo]
传记[zhuàn jì, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biography, #18,759 [Add to Longdo]
专著[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] monograph; specialized text, #18,837 [Add to Longdo]
墨迹[mò jì, ㄇㄛˋ ㄐㄧˋ, / ] ink marks; original calligraphy or painting of famous person, #19,064 [Add to Longdo]
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] autobiography, #19,066 [Add to Longdo]
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble, #19,476 [Add to Longdo]
平地[píng dì, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˋ, ] (geography) plains, #20,803 [Add to Longdo]
塔斯社[Tǎ sī shè, ㄊㄚˇ ㄙ ㄕㄜˋ, ] TASS; Information Telegraph Agency of Russia, #21,611 [Add to Longdo]
开打[kāi dá, ㄎㄞ ㄉㄚˊ, / ] to perform acrobatic or choreographed fight, #21,728 [Add to Longdo]
段落[duàn luò, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, ] part; paragraph, #21,872 [Add to Longdo]
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, ] extremely large (of paintings, photographs etc), #21,897 [Add to Longdo]
电线杆[diàn xiàn gān, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 线 / ] electric pole; telegraph pole, #22,506 [Add to Longdo]
电线杆[diàn xiàn gǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢˇ, 线 / ] electric pole; telegraph pole, #22,506 [Add to Longdo]
书法家[shū fǎ jiā, ㄕㄨ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄚ, / ] calligrapher, #23,249 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
写る[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายเป็นรูป English: to be photographed

German-Thai: Longdo Dictionary
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autobiographie (n ) (die) อัตชีวประวัติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m}; Abschnitt {m} | neuer Absatzparagraph; subsection | new paragraph [Add to Longdo]
Aktfotografie {f}nude photography [Add to Longdo]
Aktfotografie {f} (Bild)nude photograph [Add to Longdo]
Allgemeinbibliographie {f}general bibliography; universal bibliography [Add to Longdo]
Anpressdruck {m} des Stromabnehmerspantograph pressure [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Bildschirm {m}; Ausstellung {f}; Ansicht {f} | grafische Anzeigedisplay | graphic display [Add to Longdo]
Auswahlbibliographie {f}selective bibliography [Add to Longdo]
Autobiografie {f}; Autobiographie {f} [alt] | Autobiographien {pl}autobiography | autobiographies [Add to Longdo]
Autogramm {n} | Autogramme {pl}autograph | autographs [Add to Longdo]
Autogrammjäger {m}autograph hunter [Add to Longdo]
Autograph {m} | Autographen {pl} | das Originalautograph | autographs | the original autograph [Add to Longdo]
Balkenanzeige {f}bargraph [Add to Longdo]
Bibliografie {f}; Bibliographie {f} | Bibliografien {pl}; Bibliographien {pl} | abgeschlossene Bibliographiebibliography | bibliographies | closed bibliography [Add to Longdo]
Bibliograph {m}bibliographer [Add to Longdo]
Bildfernschreiben {n}teleautography [Add to Longdo]
Bildfernschreiber {m}teleautograph [Add to Longdo]
Bildübertragung {f}phototelegraphy [Add to Longdo]
Bildzeichen {n}; Piktogramm {n}pictogram; pictograph [Add to Longdo]
Biograph {m} | Biographen {pl}biographer | biographers [Add to Longdo]
Biographie {f}; Lebensbeschreibung {f} | Biographien {pl}; Lebensbeschreibungen {pl}biography | biographies [Add to Longdo]
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH)Federal Maritime and Hydrographic Agency [Add to Longdo]
Choreograph {m}choreographer [Add to Longdo]
Choreographie {f} | Choreographien {pl}choreography | choreographies [Add to Longdo]
Chromatographie {f}chromatography [Add to Longdo]
Chromolithographie {f}chromolithography [Add to Longdo]
Dachstromabnehmer {m}pantograph [Add to Longdo]
Datenverarbeitung {f} | Datenverarbeitungen {pl} | automatisierte Datenverarbeitung {f} | dezentralisierte Datenverarbeitung {f} | graphische Datenverarbeitung {f} | kommerzielle Datenverarbeitung {f}data processing; data handling | data processings | automatic data processing | decentralized data processing | computer graphics | business data processing [Add to Longdo]
Demograph {m}; Demograf {m}demographer [Add to Longdo]
Demographie {f}; Demografie {f} | Demographien {pl}; Demografien {pl}demography | demographics [Add to Longdo]
Digraph {m}digraph [Add to Longdo]
Drucktechnik {f}typography [Add to Longdo]
Dünnschichtchromatographie {f}thin-layer chromatography [Add to Longdo]
Durchstrahlungsprüfung {f} [techn.]radiographic test [Add to Longdo]
Echograf {m}; Echograph {m}echograph [Add to Longdo]
Echografie {f}; Echographie {f}echography [Add to Longdo]
Einholm-Dachstromabnehmer {m}single-arm pantograph [Add to Longdo]
Einzelwerk {n}Monograph [Add to Longdo]
Elektrokardiogaphie {f}electrocardiography [Add to Longdo]
Elektrokardiograph {n}electrocardiograph [Add to Longdo]
Entschlüssler {m}cryptographer [Add to Longdo]
Fahrtenschreiber {m}tachograph [Add to Longdo]
Fahrtlichter {pl} [naut.] | Fahrtenschreiber {pl}running lights | tachographs [Add to Longdo]
Farbendruck {m}chromotypography [Add to Longdo]
Farbenphotographie {f}heliochromy [Add to Longdo]
Farbfotografie {f}colour photography [Add to Longdo]
Farbphotographie {f} | Farbphotographien {pl}colour photography | colour photographies [Add to Longdo]
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy [Add to Longdo]
Filmbiographie {f}biopic [Add to Longdo]
Filmvorführapparat {m}cinematographer [Add to Longdo]
Flüssigchromatography {f}liquid chromatography [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form) [Add to Longdo]
ろ紙クロマトグラフィー;濾紙クロマトグラフィー[ろしクロマトグラフィー, roshi kuromatogurafi-] (n) paper chromatography [Add to Longdo]
アートフォトグラフィー[, a-tofotogurafi-] (n) art photography [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]
アフィニティークロマトグラフィー[, afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
アンジオグラフィー[, anjiogurafi-] (n) angiography [Add to Longdo]
イコノグラフィー[, ikonogurafi-] (n) iconography [Add to Longdo]
インディーズビデオ[, indei-zubideo] (n) (abbr) pornographic videos (wasei [Add to Longdo]
インフォグラフィック[, infogurafikku] (n) infographic [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] (n) {comp} inline graphic [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エスノグラフィー[, esunogurafi-] (n) ethnography [Add to Longdo]
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
エピグラフ[, epigurafu] (n) epigraph [Add to Longdo]
エラーバー[, era-ba-] (n) {comp} error bar (graph) [Add to Longdo]
エロい[, ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great [Add to Longdo]
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
エロビデオ[, erobideo] (n) pornographic film [Add to Longdo]
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.) [Add to Longdo]
エロ写真[エロしゃしん, ero shashin] (n) erotic photograph [Add to Longdo]
エロ漫画[エロまんが, ero manga] (n) erotic or pornographic manga [Add to Longdo]
オーストラリア区[オーストラリアく, o-sutoraria ku] (n) Australian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
オーソグラフィー[, o-sogurafi-] (n) orthography [Add to Longdo]
オートバイオグラフィー[, o-tobaiogurafi-] (n) autobiography [Add to Longdo]
オートラジオグラフィー[, o-torajiogurafi-] (n) autoradiography [Add to Longdo]
オシログラフ[, oshirogurafu] (n) oscillograph [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
カーボングラファイト[, ka-bongurafaito] (n) carbon graphite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] Graphical Kernel System [Add to Longdo]
グラフィック[ぐらふぃっく, gurafikku] graphic (a-no) [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
グラフィックス[ぐらふぃっくす, gurafikkusu] graphics [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
グラフィックツール[ぐらふぃっくつーる, gurafikkutsu-ru] graphic(al) tool [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
グラフィックモード[ぐらふぃっくもーど, gurafikkumo-do] graphics mode [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area [Add to Longdo]
コンピューターグラフィックス[こんぴゅーたーぐらふぃっくす, konpyu-ta-gurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
コンピュータージオグラフィックス[こんぴゅーたーじおぐらふぃっくす, konpyu-ta-jiogurafikkusu] computer geographics [Add to Longdo]
コンピュータートモグラフィー[こんぴゅーたーともぐらふぃー, konpyu-ta-tomogurafi-] computer tomography [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
コンピュータマイクログラフィックス[こんぴゅーたまいくろぐらふぃっくす, konpyu-tamaikurogurafikkusu] computer micrographics [Add to Longdo]
スケーリング[すけーりんぐ, suke-ringu] scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]
パラグラフ[ぱらぐらふ, paragurafu] paragraph [Add to Longdo]
ホログラフィ[ほろぐらふぃ, horogurafi] holography [Add to Longdo]
モノグラフ[ものぐらふ, monogurafu] monograph [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形処理[らすたずけいしょり, rasutazukeishori] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形要素[らすたずけいようそ, rasutazukeiyouso] raster graphics element [Add to Longdo]
ラスタ方式グラフィクス[らすたほうしきグラフィクス, rasutahoushiki gurafikusu] raster graphics [Add to Longdo]
ローカルバスグラフィックス[ろーかるばすぐらふぃっくす, ro-karubasugurafikkusu] local bus graphics [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
暗号検査値[あんごうけんさち, angoukensachi] cryptographic checkvalue [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
暗号同期[あんごうどうき, angoudouki] cryptographic synchronization [Add to Longdo]
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart [Add to Longdo]
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
関連図[かんれんず, kanrenzu] graphic display [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] Diagramm, Tafel, graphische Darstellung [Add to Longdo]
地理[ちり, chiri] Geographie [Add to Longdo]
地誌[ちし, chishi] Topographie [Add to Longdo]
春画[しゅんが, shunga] obszoenes_Bild, Pornographie [Add to Longdo]
書誌学[しょしがく, shoshigaku] Bibliographie, Buecherkunde [Add to Longdo]
書道[しょどう, shodou] Kalligraphie [Add to Longdo]
[じょう, jou] ARTIKEL, PARAGRAPH, LINIE, STRICH [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] Artikel, Paragraph, -Punkt [Add to Longdo]
[ふし, fushi] JAHRESZEIT, GELEGENHEIT, GRUNDSATZ, PARAGRAPH, STROPHE [Add to Longdo]
[けい, kei] GEOGRAPHISCHE_LAENGE, VERLAUF [Add to Longdo]
習字[しゅうじ, shuuji] Schoenschreiben, Kalligraphie [Add to Longdo]
肉筆[にくひつ, nikuhitsu] eigenhaendig_geschrieben, Autograph [Add to Longdo]
能筆[のうひつ, nouhitsu] Kalligraphie, Schoenschreiben [Add to Longdo]
自叙伝[じじょでん, jijoden] Autobiographie [Add to Longdo]
色紙[しきし, shikishi] japan.Kalligraphie, japan.Zeichenpapier [Add to Longdo]
草書[そうしょ, sousho] kalligraphisch_verkuerzte, Form_der_Kanji [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
速記[そっき, sokki] Kurzschrift, Stenographie [Add to Longdo]
[こう, kou] PUNKT, ARTIKEL, ABSCHNITT, PARAGRAPH [Add to Longdo]
風土[ふうど, fuudo] geographische Eigenart, Klima [Add to Longdo]
黒鉛[こくえん, kokuen] Graphit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top