ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profile

P R OW1 F AY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profile-, *profile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profile(n) รูปหน้าด้านข้าง, Syn. side view
profile(n) รูปโครงร่าง, Syn. outline
profile(n) ประวัติโดยย่อ, See also: ข้อมูลโดยรวม, Syn. biography
profile(vt) วาดรูปโครงร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก, รูปโครงร่าง, รูปเส้นรอบนอก, รูปหน้าเสี้ยว, รูปด้านข้าง, โครงร่าง, ภาพเงา, การวินิจฉัยขบวนการ, ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว, บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ, วาดโครงร่าง, วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
profile(n) รูปด้านเสี้ยว, โครงร่าง, รูปภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profileโพรไฟล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
profile angleมุมโพรไฟล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
profile fo equilibrium; graded profileหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profile, Soilหน้าตัดข้างของดิน, Example: ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับ เป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ ลึกลงไปในดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติจะสามารถแลเห็นหน้าตัด ของดินได้จากปากหลุมลงไปจนถึงก้นหลุม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้ Deep Throat (1993)
- Unfortunately his profile says he's 6'1".- ในบันทึกเขียนว่า 6 ฟุต 1 นิ้ว Gattaca (1997)
Well his profile does suggest the violent temperament.แต่ประวัติเค้าไม่ชอบใช้ความรุนแรง Gattaca (1997)
If I'm not mistaken, his profile also suggests he's a sick man.บันทึกก็บอกว่าเค้าเป็นคนผิดปกติ Gattaca (1997)
Police say they are constructing a profile of a likely abductor.ตำรวจกำลังรวบรวม ข้อมูลที่อาจเป็นได้ของผู้ลักพาตัว White Noise (2005)
I don't need a psychological profile from this guy.นี่ ฉันไม่ได้ต้องการใคร มาวิเคราะห์จิตใจฉันนะ Just Like Heaven (2005)
Was there a specific profile for those being sent there?คุณมีข้อมูลเฉพาะตัว ของพวกที่ถูกส่งไปที่นั่นไหม? V for Vendetta (2005)
I walked into that store, and I saw pieces of a profile that I'd given to virginia P.D.Almost a year ago.ฉันเดินเข้าไปในร้านค้า/Nแล้วเห็นข้อมูลที่ฉันเคยให้ไว้ กับตำรวจเวอร์จิเนีย/Nเมื่อเกือบปีมาแล้ว Compulsion (2005)
It's just the standard profile of a serial arsonist.นี่เป็นข้อมูลโพรไฟล์พิ้นฐาน/Nของมือลอบวางเพลิงต่อเนื่อง Compulsion (2005)
The standard profile of a serial arsonist.ข้อมูลโพรไฟล์ทั่วไปของมือวางเพลงต่อเนื่อง Compulsion (2005)
I know why the profiles never fit.ฉันรู้ว่าทำไมข้อมูลโพร์ไฟล์ถึงไม่ตรง Compulsion (2005)
Our profile said you'd be too stupid.เราวิเคราะห์ว่านายน่ะโง่เกิน Compulsion (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profileEnclosed is our company profile.
profileI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
profileThe paper published a profile of its new editor.
profileThe portrait shows the profile of a beautiful woman.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [ f ] ; profil [ m ] ; apparence [ f ]
ด้านข้าง[dān khāng] (n) EN: side view ; profile
ภาวะการณ์[phāwakān] (n) EN: situation ; event ; profile  FR: situation [ f ] ; contexte [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFILE P R OW1 F AY2 L
PROFILED P R OW1 F AY2 L D
PROFILES P R OW1 F AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profile (v) prˈoufaɪl (p r ou1 f ai l)
profiled (v) prˈoufaɪld (p r ou1 f ai l d)
profiles (v) prˈoufaɪlz (p r ou1 f ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] profile; portrait #10,604 [Add to Longdo]
外貌[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ,  ] profile; appearance #16,427 [Add to Longdo]
剖面[pōu miàn, ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ,  ] profile; section #28,739 [Add to Longdo]
总则[zǒng zé, ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ,   /  ] profile; general provision (legal) #36,799 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formlehre { f }profile gauge [Add to Longdo]
Profil { n }; Querschnitt { m }; Längsschnitt { m } | Profile { pl } | gezogenes Profilprofile | profiles | profile in tension [Add to Longdo]
Profilabtaster { m }profile gauge [Add to Longdo]
Profileisen { n }; Formeisen { n }profile iron [Add to Longdo]
Profilextrusionsanlage { f }extrusion profile plant [Add to Longdo]
Profilschiene { f }profile rail [Add to Longdo]
Profilelement { n }tread element [Add to Longdo]
Profilzeichnung { f }profile drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロフィール(P);プロフィル[purofi-ru (P); purofiru] (n) profile; (P) #1,715 [Add to Longdo]
アラームプロファイル[ara-mupurofairu] (n) { comp } alarm profile [Add to Longdo]
カスタムプロファイル[kasutamupurofairu] (n) { comp } custom profile [Add to Longdo]
スキャンプロファイル[sukyanpurofairu] (n) { comp } scan profile [Add to Longdo]
フェースシート[fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile [Add to Longdo]
プロフ[purofu] (n) (abbr) (See プロフィール) profile [Add to Longdo]
プロファイラ;プロファイラー[purofaira ; purofaira-] (n) profiler [Add to Longdo]
プロファイル[purofairu] (n) { comp } profile [Add to Longdo]
プロファイルエディタ[purofairuedeita] (n) { comp } profile editor [Add to Longdo]
プロファイルチケット[purofairuchiketto] (n) { comp } profile ticket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
文書応用仕様[ぶんしょおうようしよう, bunshoouyoushiyou] document application profile [Add to Longdo]
文書概要[ぶんしょがいよう, bunshogaiyou] document profile [Add to Longdo]
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profile \Pro"file\, v. t. [imp. & p. p. {Profiled}; p. pr. & vb.
   n. {Profiling}] [Cf. F. profiler, It. profilare. See
   {Profile}, n.]
   1. to draw the outline of; to draw in profile, as an
    architectural member.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) To shape the outline of an object by passing a
    cutter around it.
    [1913 Webster]
 
   {Profiling machine}, a jigging machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profile \Pro"file\, n. [It. profilo, fr. L. pro before + filum a
   thread, an outline, shape: cf. F. profil. See {File} arow,
   and cf. {Purfle}, {Purl}, a fringe.]
   1. An outline, or contour; as, the profile of an apple.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint & Sculp.) A human head represented sidewise, or in
    a side view; the side face or half face.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Arch.) A section of any member, made at right angles
      with its main lines, showing the exact shape of
      moldings and the like.
    (b) (Civil Engin.) A drawing exhibiting a vertical section
      of the ground along a surveyed line, or graded work,
      as of a railway, showing elevations, depressions,
      grades, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profile
   n 1: an analysis (often in graphical form) representing the
      extent to which something exhibits various characteristics;
      "a biochemical profile of blood"; "a psychological profile
      of serial killers"
   2: an outline of something (especially a human face as seen from
     one side)
   3: biographical sketch
   4: degree of exposure to public notice; "that candidate does not
     have sufficient visibility to win an election" [syn:
     {visibility}, {profile}]
   5: a vertical section of the Earth's crust showing the different
     horizons or layers
   v 1: write about; "The author of this article profiles a famous
      painter"
   2: represent in profile, by drawing or painting

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 profile
  n.
 
   1. A control file for a program, esp. a text file automatically read from
   each user's home directory and intended to be easily modified by the user
   in order to customize the program's behavior. Used to avoid {hardcoded}
   choices (see also {dot file}, {rc file}).
 
   2. [techspeak] A report on the amounts of time spent in each routine of a
   program, used to find and {tune} away the {hot spot}s in it. This sense is
   often verbed. Some profiling modes report units other than time (such as
   call counts) and/or report at granularities other than per-routine, but the
   idea is similar. 3.[techspeak] A subset of a standard used for a particular
   purpose. This sense confuses hackers who wander into the weird world of ISO
   standards no end!
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Profile /proːfiːlə/ 
  profiles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top