Search result for

profile

(67 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profile-, *profile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profile[N] รูปหน้าด้านข้าง, Syn. side view
profile[N] รูปโครงร่าง, Syn. outline
profile[N] ประวัติโดยย่อ, See also: ข้อมูลโดยรวม, Syn. biography
profile[VT] วาดรูปโครงร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profileโพรไฟล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
profile angleมุมโพรไฟล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
profile fo equilibrium; graded profileหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profile, Soil หน้าตัดข้างของดิน
ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับ เป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ ลึกลงไปในดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติจะสามารถแลเห็นหน้าตัด ของดินได้จากปากหลุมลงไปจนถึงก้นหลุม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keep a low profile. No buying Aston Martins, Bambas.อย่าให้ผิดสังเกต ไม่ซื้อรถ แอสตันมาร์ตินส์นะ แบมบาส The Bank Job (2008)
Tonight, the Toronto Maple Leafs' Darren Roanoke is the subject of our player profile.คืนนี้ ดาร์เรน โรอาโน้ค จากทีมโตรอนโต เมเปิล ลีฟ เป็นผู้เล่นที่เราจะพูดถึง The Love Guru (2008)
collins, right now you're a sufficiently high profile that I think even the police would hesitate to go after you out in the open, but I have to warn you that could change very quickly if they feel their position threatened;แม้แต่ตำรวจก็ยัง ลังเลยที่จะตามจับคุณในที่โล่ง แต่ผมขอเตือนคุณไว้ก่อน นั่นอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถ้าพวกเขาเกิดรู้สึกว่า กำลังถูกคุกคามอยู่ Changeling (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
Who knows? That profile certainly fits.ใครจะรู้ ข้อมูลนั่นอาจจะถูกต้อง WarGames: The Dead Code (2008)
One of my people, as part of the preparation for this interview, she did a profile on you.ทีมเตรียมข้อมูลของผมคนหนึ่ง ในการสัมภาษณ์นี้ เธอทำแฟ้มเกี่ยวกับคุณ Frost/Nixon (2008)
I had to fill out a verbal profile, what turns me on, what turns me off.แค่กรอกประวัติปากเปล่า ชอบอะไรไม่ชอบอะไร Burn After Reading (2008)
In the executive profile for SENSA,ในบัญชีระดับสูงของเซนซ่า Eagles and Angels (2008)
And find a profile.แล้วหาแฟ้มประวัติ Eagles and Angels (2008)
I read your profile.ฉันอ่านประวัติของนายมาแล้ว Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Please attach Jack Bauer's profile to the APB.ช่วยแนบข้อมูลแจ็ค บาวเออร์ไปที่ apb Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I know your profile.ฉันรู้ประวัติของนาย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profileEnclosed is our company profile.
profileI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
profileThe paper published a profile of its new editor.
profileThe portrait shows the profile of a beautiful woman.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile   
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile   FR: situation [f] ; contexte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFILE    P R OW1 F AY2 L
PROFILED    P R OW1 F AY2 L D
PROFILES    P R OW1 F AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profile    (v) (p r ou1 f ai l)
profiled    (v) (p r ou1 f ai l d)
profiles    (v) (p r ou1 f ai l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formlehre {f}profile gauge [Add to Longdo]
Profil {n}; Querschnitt {m}; Längsschnitt {m} | Profile {pl} | gezogenes Profilprofile | profiles | profile in tension [Add to Longdo]
Profilabtaster {m}profile gauge [Add to Longdo]
Profileisen {n}; Formeisen {n}profile iron [Add to Longdo]
Profilextrusionsanlage {f}extrusion profile plant [Add to Longdo]
Profilschiene {f}profile rail [Add to Longdo]
Profilelement {n}tread element [Add to Longdo]
Profilzeichnung {f}profile drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラームプロファイル[, ara-mupurofairu] (n) {comp} alarm profile [Add to Longdo]
カスタムプロファイル[, kasutamupurofairu] (n) {comp} custom profile [Add to Longdo]
スキャンプロファイル[, sukyanpurofairu] (n) {comp} scan profile [Add to Longdo]
フェースシート[, fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile [Add to Longdo]
プロフ[, purofu] (n) (abbr) (See プロフィール) profile [Add to Longdo]
プロファイラ;プロファイラー[, purofaira ; purofaira-] (n) profiler [Add to Longdo]
プロファイル[, purofairu] (n) {comp} profile [Add to Longdo]
プロファイルエディタ[, purofairuedeita] (n) {comp} profile editor [Add to Longdo]
プロファイルチケット[, purofairuchiketto] (n) {comp} profile ticket [Add to Longdo]
プロファイルプロパティ[, purofairupuropatei] (n) {comp} profile property [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剖面[pōu miàn, ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, ] profile; section [Add to Longdo]
外貌[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, ] profile; appearance [Add to Longdo]
总则[zǒng zé, ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ, / ] profile; general provision (legal) [Add to Longdo]
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] profile; portrait [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
文書応用仕様[ぶんしょおうようしよう, bunshoouyoushiyou] document application profile [Add to Longdo]
文書概要[ぶんしょがいよう, bunshogaiyou] document profile [Add to Longdo]
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profile \Pro"file\, v. t. [imp. & p. p. {Profiled}; p. pr. & vb.
   n. {Profiling}] [Cf. F. profiler, It. profilare. See
   {Profile}, n.]
   1. to draw the outline of; to draw in profile, as an
    architectural member.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) To shape the outline of an object by passing a
    cutter around it.
    [1913 Webster]
 
   {Profiling machine}, a jigging machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profile \Pro"file\, n. [It. profilo, fr. L. pro before + filum a
   thread, an outline, shape: cf. F. profil. See {File} arow,
   and cf. {Purfle}, {Purl}, a fringe.]
   1. An outline, or contour; as, the profile of an apple.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint & Sculp.) A human head represented sidewise, or in
    a side view; the side face or half face.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Arch.) A section of any member, made at right angles
      with its main lines, showing the exact shape of
      moldings and the like.
    (b) (Civil Engin.) A drawing exhibiting a vertical section
      of the ground along a surveyed line, or graded work,
      as of a railway, showing elevations, depressions,
      grades, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profile
   n 1: an analysis (often in graphical form) representing the
      extent to which something exhibits various characteristics;
      "a biochemical profile of blood"; "a psychological profile
      of serial killers"
   2: an outline of something (especially a human face as seen from
     one side)
   3: biographical sketch
   4: degree of exposure to public notice; "that candidate does not
     have sufficient visibility to win an election" [syn:
     {visibility}, {profile}]
   5: a vertical section of the Earth's crust showing the different
     horizons or layers
   v 1: write about; "The author of this article profiles a famous
      painter"
   2: represent in profile, by drawing or painting

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 profile
  n.
 
   1. A control file for a program, esp. a text file automatically read from
   each user's home directory and intended to be easily modified by the user
   in order to customize the program's behavior. Used to avoid {hardcoded}
   choices (see also {dot file}, {rc file}).
 
   2. [techspeak] A report on the amounts of time spent in each routine of a
   program, used to find and {tune} away the {hot spot}s in it. This sense is
   often verbed. Some profiling modes report units other than time (such as
   call counts) and/or report at granularities other than per-routine, but the
   idea is similar. 3.[techspeak] A subset of a standard used for a particular
   purpose. This sense confuses hackers who wander into the weird world of ISO
   standards no end!
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Profile [proːfiːlə] (n) , pl.
   profiles
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top