ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

photographer

F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -photographer-, *photographer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photographer[N] ช่างภาพ, See also: ตากล้อง, Syn. cameraman, picture-taker, photographist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
photographer(ฟะทอก'ระเฟอะ) n. ช่างภาพ,ช่างถ่ายรูป,ผู้ถ่ายภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photographersนักถ่ายภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who's the photographer?- ใครถ่ายภาพนี้ ? Squeeze (1993)
A photographer.ช่างภาพ James and the Giant Peach (1996)
Of course. He's a really well-known photographer.แหงสิ เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพนะ American Beauty (1999)
Hey, Rufus. I couldn't do it. All those photographers all the time?ฉันทนถูกช่างภาพตามตื้อ ตลอดเวลาไม่ไหวแน่ Maid in Manhattan (2002)
Matthew is a, uh, photographer. Beautifully, wonderfully creative man.แมททิวเป็นนักถ่ายภาพ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆครับ Wicker Park (2004)
So, why did you want to become a photographer?แล้วทำไมคุณถึงอยากเป็นนักถ่ายภาพล่ะ? Wicker Park (2004)
Could we send the photographers in now, please?เราจะเข้าไปถ่ายภาพข้างในได้รึยังครับ Match Point (2005)
Though, I tell you, that photographer should be sacked.แต่ว่าก็ว่าเถอะ ตาช่างภาพนั่นควรโดนเล่นงาน Imagine Me & You (2005)
I was the official photographer and if I lose it, I'm going to get an incomplete.หนูได้รับคัดเลือกให้เป็นตากล้อง และถ้าหนูทำมันหายหนูจะถูกลงโทษค่ะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You're T.H. Moss, the photographer.คุณคือทีเอชมอสเป็นช่างภาพ? The Wicker Man (2006)
I'm first a physician, second a photographer.อาชีพหลักฉันเป็นหมอ งานอดิเรกคือถ่ายรูป The Wicker Man (2006)
The list of designers, photographers, editors, writers, models all of whom were found by me, nurtured by me and have promised me they will follow me whenever and if ever I chose to leave Runway.รายชื่อดีไซเนอร์ ช่างภาพ บ.ก. นักเขียน นางแบบ... ที่ถูกค้นพบและฟูมฟักโดยฉัน... ที่สัญญาว่าจะตามฉันไป The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
photographerA photographer took a photograph of my house.
photographerA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
photographerI know the photographer who took this picture.
photographerShe's a good photographer because she's so observant.
photographerShe wanted to know if the photographer could remove the hat from the picture.
photographerWe criticized the photographer for not rescuing the child first.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ตากล้อง, ช่างกล้อง, Example: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐานคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชื่นชอบการถ่ายรูป
ช่างถ่ายรูป[N] photographer, Syn. ช่างภาพ, Example: เขาเป็นช่างถ่ายรูปประจำร้านที่อยู่ตรงหัวมุมถนน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายรูปหรือภาพนิ่ง
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ช่างภาพ[N] cameraman, See also: photographer, lensman, Syn. ช่างถ่ายรูป, คนถ่ายรูป, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกำลังประกาศรับสมัครช่างภาพหลายอัตรา, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāiphāp faēchan) EN: fashion photographer   FR: photographe de mode [m]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOTOGRAPHER    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0
PHOTOGRAPHERS    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0 Z
PHOTOGRAPHER'S    F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
photographer    (n) fˈətˈɒgrəfər (f @1 t o1 g r @ f @ r)
photographers    (n) fˈətˈɒgrəfəz (f @1 t o1 g r @ f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄影师[shè yǐng shī, ㄕㄜˋ ˇ ㄕ, / ] photographer, #7,555 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
フォトグラファー[, fotogurafa-] (n) photographer [Add to Longdo]
撮影者[さつえいしゃ, satsueisha] (n) photographer [Add to Longdo]
写真愛好家[しゃしんあいこうか, shashin'aikouka] (n) shutter bug; photography enthusiast; keen (amateur) photographer [Add to Longdo]
写真屋[しゃしんや, shashinya] (n) (1) photo studio; photographer; (2) camera shop; photography supplies shop; (3) photo processing shop; photo finishing shop [Add to Longdo]
写真家[しゃしんか, shashinka] (n) photographer [Add to Longdo]
写真師[しゃしんし, shashinshi] (n) photographer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photographer \Pho*tog"ra*pher\, n.
   One who practices, or is skilled in, photography.
   [1913 Webster] Photographic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 photographer
   n 1: someone who takes photographs professionally [syn:
      {photographer}, {lensman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top