Search result for

treatise

(41 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treatise-, *treatise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treatise[N] บทความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treatise(ทรี'ทิส) n. บทความ,ความเรียง,เรื่องราว,หนังสือ,ตำรา, Syn. thesis,monograph,study,disquisition

English-Thai: Nontri Dictionary
treatise(n) เอกสาร,หนังสือ,ตำรา,บทความ,ความเรียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treatiseศาสตรนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is also a treatise on Victorian social mores.มันยังเป็นบทความแห่งชัยชนะของประเพณีทางสังคม The Psychic Vortex (2010)
This one has a lengthy treatise on ziegevolk anatomy, but...เล่มนี้มีกายวิภาคของซีกโวล์ค อย่างละเอียด แต่... One Angry Fuchsbau (2013)
Treatises of Civil Government.วิชาสิทธิของพลเมือง Blood Moon (2013)
Found writings include treatise on the creation of a time machine.ค้นพบข้อเขียน การสร้างเครื่องเดินทางผ่านเวลา The Time Machine (2002)
What would you like... a treatise on photosynthesis and its effect on fourth-generation computers?ตำราในการสังเคราะห์แสง และผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่? Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treatiseIt's a work that's a consumer society treatise on the class problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิชัยสงคราม[N] treatise on war strategy, Syn. ตำราพิชัยสงคราม, Example: เขาดัดแปลงคำสอนของซุนวูในตำราพิชัยสงครามมาใช้ในการต่อสู้, Thai definition: ตำราว่าด้วยกลยุทธ์หรือตำราว่าด้วยการเอาชนะในสงคราม
ตำรา[N] textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
มหาวงศ์[N] treatise on the history of Buddhism in Lankha, Ant. จุลวงศ์, Example: ราชสำนักจัดให้มีการแปลมหาวงศ์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise   
พรหมชาติ[n.] (phrommachāt) EN: name of for fortune-teller book ; name of a treatise in astrology   
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual   FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise   
ตู้พระมาลัย[n.] (tūphramālai) EN: kind of case for holding treatises in Buddhism   
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREATISE    T R IY1 T AH0 S
TREATISES    T R IY1 T AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treatise    (n) (t r ii1 t i s)
treatises    (n) (t r ii1 t i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhandlung {f} | Abhandlungen {pl}treatise | treatises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
奥義書[おうぎしょ, ougisho] (n) esoteric writings; Upanishad (sacred Hindu treatises) [Add to Longdo]
学術論文[がくじゅつろんぶん, gakujutsuronbun] (n) treatise; monograph; study; paper (scientific, technical) [Add to Longdo]
研究論文[けんきゅうろんぶん, kenkyuuronbun] (n) research thesis; treatise [Add to Longdo]
史論[しろん, shiron] (n) historical treatise; historical discussion [Add to Longdo]
専門書[せんもんしょ, senmonsho] (n) technical book; specialized book; treatise [Add to Longdo]
全書[ぜんしょ, zensho] (n) complete book; complete set; treatise [Add to Longdo]
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment [Add to Longdo]
論集[ろんしゅう, ronshuu] (n) treatise or essay collection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论述[lùn shù, ㄌㄨㄣˋ ㄕㄨˋ, / ] treatise; discourse; exposition, #8,117 [Add to Longdo]
举贤良对策[jǔ xián liáng duì cè, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, / ] Treatise 134 BC by Han dynasty philosopher Dong Zhongshu 董仲舒 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全書[ぜんしょ, zensho] treatise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treatise \Trea"tise\, n. [OE. tretis, OF. treitis, traitis, well
   made. See {Treat}.]
   1. A written composition on a particular subject, in which
    its principles are discussed or explained; a tract.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He published a treatise in which he maintained that
       a marriage between a member of the Church of England
       and a dissenter was a nullity.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: A treatise implies more form and method than an essay,
      but may fall short of the fullness and completeness of
      a systematic exposition.
      [1913 Webster]
 
   2. Story; discourse. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treatise
   n 1: a formal exposition

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top