ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstract

AE0 B S T R AE1 K T   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstract-, *abstract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract[N] ข้อสรุป, See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. summary
abstract[N] ความคิดในทางทฤษฎี
abstract[VT] คิดในเชิงทฤษฎี
abstract[VT] ถอน, See also: ดึง, Syn. withdraw, separate, remove
abstract[ADJ] ทางทฤษฎี, See also: ทางหลักวิชา, ทางหลักการ, ทางวิชาการ, Syn. theoretical
abstract[ADJ] ที่เป็นนามธรรม, Syn. ideal, conceptual
abstract[VT] ลอบเอามา, See also: ขโมย, ล้วงเอา, Syn. steal
abstract[VT] สรุป, Syn. summarize, condense
abstracted[ADJ] ใจลอย, Syn. absent-minded
abstraction[N] นามธรรม, Syn. idea, concept

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abstractนามธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract๑. บทคัดย่อ๒. นามธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract๑. ถอนออกไป, ลอบเอาไป๒. บทคัดย่อ๓. นามธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract๑. นามธรรม๒. บทคัดย่อ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abstract algebraพีชคณิตนามธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abstract artศิลปะนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract data type (ADT)แบบชนิดข้อมูลนามธรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abstract data type (ADT)แบบชนิดข้อมูลนามธรรม (เอดีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract exampleตัวอย่างนามธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abstract expressionismลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstractบทคัดย่อ / สาระสังเขป เอกสารสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Abstract บทคัดย่อ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstractหัวข้อสรุป, บทคัดย่อ [การแพทย์]
Abstractนามธรรม [การแพทย์]
Abstract bulletinวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract journalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract Journalsวารสารบทคัดย่อ [การแพทย์]
Abstract periodicalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract Propertiesคุณสมบัติทางนามธรรม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The Project 5 abstracts that you were exposed to... were never meant for the human mind.โปรเจคที่ห้าซึ่งเธอได้ไปเกี่ยวข้อง ไม่เคยมีเป้าหมายพัฒนามนุษยชาติ The Lawnmower Man (1992)
I was briefly in love with the abstract concept of getting married.ฉันแค่เพิ่งเจอกับผู้หญิงในเสป็คที่ฉันอยากแต่งงานด้วย Purple Giraffe (2005)
Man, Farmer you have the most abstract thoughts.ฟาร์มเมอร์.. ...นายมีความคิดรวบยอดที่ดีมาก The Astronaut Farmer (2006)
Subject made the leap from rote memorization to a grasp of abstract theory.เรื่องที่ทำให้ก้าวกระโดดจากการท่องจำ ที่จะเข้าใจในทฤษฎีที่เป็นนามธรรม Sex Trek: Charly XXX (2007)
More abstract than the ones he did a couple of months ago.นามธรรมมากขึ้นกว่าคนที่เขาทำ สองสามเดือนที่ผ่านมา Sex Trek: Charly XXX (2007)
I mean, an abstract version.หมายถึง ถ้าดูอย่างภาพแอ็บส์แทร็กน่ะค่ะ Henry Poole Is Here (2008)
It's a number, Dr. simcoe... an abstract object.มันเป็นจำนวนตัวเลข ดร.ซิมคอร์ เป็นสิ่งเชิงนามธรรม Revelation Zero: Part 1 (2010)
and your abstract expressionism day with mom, but it's been nice having you, even for a minute.และวันกล่าวเปิดอกของคุณกับแม่ แต่มันดีที่มีเธออยู่ แม้ว่าไม่นานก็ตาม The Witches of Bushwick (2010)
Sometimes possession is an abstract concept--บางทีเรื่องการเป็นเจ้าของ มันก็จับต้องไม่ได้-- A Golden Crown (2011)
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ Sucker Punch (2011)
The future used to be such an abstract idea.อนาคตเคยเป็นอะไรที่จับต้องได้ยาก Yes/No (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abstractAbstract art is not to the taste of everyone.
abstractAbstract art is something to feel.
abstractAbstract salt from seawater.
abstractA sudden noise abstracted their attention from the game.
abstractCritics may argue that all the foregoing characterizations are very abstract.
abstractGoodness is abstract, a kind act is concrete.
abstractHe abstracted a passage from the poem.
abstractHis idea is too abstract to be of practical use to us.
abstractHis notion of welfare is pretty abstract.
abstractHis notion was neither concrete nor abstract.
abstractHis speech is too abstract to understand.
abstractI have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาระสังเขป[N] abstract, Syn. บทคัดย่อ, Example: หนังสือที่ระลึกนี้ได้รวบรวมสาระสังเขปของบทความวารสารทั่วโลกด้านธุรกิจและการจัดการไว้, Thai definition: เนื้อหาโดยย่อ, ใจความทั้งหมดโดยย่อ
อาการนาม[N] abstract noun, Example: ภาษาไทยในปัจจุบันจะใช้อาการนามมาก, Thai definition: คำนามที่บอกกิริยาอาการ หรือความปรากฏเป็นต่างๆ ของคน สัตว์ และสิ่งของ
นามธรรม[N] abstract, Ant. รูปธรรม, Example: ความดีความชั่วเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้, Thai definition: สิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส, ความไม่มีรูป, ความไม่มีตัวตน, การจับต้องไม่ได้
ข้อคัดย่อ[N] abstract, Syn. บทคัดย่อ, Example: บรรณาธิการกำลังรวบรวมข้อคัดย่อที่ผู้วิจัยส่งมา, Thai definition: ข้อความที่ย่อเอาแต่ใจความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
ความคิดรวบยอด[n. exp.] (khwāmkhit rūap yøt) EN: concept ; idea ; abstract notion   
ไม่มีตัวฅน[adj.] (mai mī tūaton) EN: immaterial ; abstract   FR: immatériel ; abstrait
นามธรรม[n. exp.] (manōthat nāmmatham) EN: abstract concept   FR: concept abstrait [m]
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted   FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted   FR: être inattentif
นามธรรม[n.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles   FR: abstraction [f] ; abstrait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTRACT AE0 B S T R AE1 K T
ABSTRACT AE1 B S T R AE2 K T
ABSTRACTS AE1 B S T R AE0 K T S
ABSTRACTED AE1 B S T R AE2 K T IH0 D
ABSTRACTION AE0 B S T R AE1 K SH AH0 N
ABSTRACTIONS AE0 B S T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abstract (n) ˈæbstrækt (a1 b s t r a k t)
abstract (v) ˈəbstrˈækt (@1 b s t r a1 k t)
abstracts (n) ˈæbstrækts (a1 b s t r a k t s)
abstracts (v) ˈəbstrˈækts (@1 b s t r a1 k t s)
abstracted (v) ˈəbstrˈæktɪd (@1 b s t r a1 k t i d)
abstracting (v) ˈəbstrˈæktɪŋ (@1 b s t r a1 k t i ng)
abstraction (n) ˈəbstrˈækʃən (@1 b s t r a1 k sh @ n)
abstractedly (a) ˈəbstrˈæktɪdliː (@1 b s t r a1 k t i d l ii)
abstractions (n) ˈəbstrˈækʃənz (@1 b s t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽象[chōu xiàng, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ, ] abstract, #9,442 [Add to Longdo]
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, ] abstract; gist; main points, #35,893 [Add to Longdo]
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] abstract thought; logical thinking, #56,063 [Add to Longdo]
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] abstract number [Add to Longdo]
抽象代数[chōu xiàng dài shù, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] abstract algebra [Add to Longdo]
抽象词[chōu xiàng cí, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄘˊ, / ] abstract word [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszug {m}; Abriss {m} | einen Auszug machen vonabstract | to abstract [Add to Longdo]
Eigentumsnachweis {m}abstract of title [Add to Longdo]
Kontoauszug {m}abstract of account [Add to Longdo]
abstrakte Zahlabstract number [Add to Longdo]
abstrakter Begriffabstract term [Add to Longdo]
reine Mathematik {f}abstract mathematics [Add to Longdo]
unbekanntes Symbol (Zeichen)abstract symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
アブストラクション[, abusutorakushon] (n) abstraction [Add to Longdo]
アブストラクト[, abusutorakuto] (adj-na,n) abstract (of a paper) [Add to Longdo]
アブストラクトアート[, abusutorakutoa-to] (n) abstract art [Add to Longdo]
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] (n) {comp} data abstraction [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] (n) {comp} parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] (n) {comp} parameterized abstract test suite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstract \Ab"stract`\ (#; 277), a. [L. abstractus, p. p. of
   abstrahere to draw from, separate; ab, abs + trahere to draw.
   See {Trace}.]
   1. Withdraw; separate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The more abstract . . . we are from the body.
                          --Norris.
    [1913 Webster]
 
   2. Considered apart from any application to a particular
    object; separated from matter; existing in the mind only;
    as, abstract truth, abstract numbers. Hence: ideal;
    abstruse; difficult.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic)
    (a) Expressing a particular property of an object viewed
      apart from the other properties which constitute it;
      -- opposed to {concrete}; as, honesty is an abstract
      word. --J. S. Mill.
    (b) Resulting from the mental faculty of abstraction;
      general as opposed to particular; as, "reptile" is an
      abstract or general name. --Locke.
      [1913 Webster]
 
         A concrete name is a name which stands for a
         thing; an abstract name which stands for an
         attribute of a thing. A practice has grown up in
         more modern times, which, if not introduced by
         Locke, has gained currency from his example, of
         applying the expression "abstract name" to all
         names which are the result of abstraction and
         generalization, and consequently to all general
         names, instead of confining it to the names of
         attributes.            --J. S. Mill.
      [1913 Webster]
 
   4. Abstracted; absent in mind. "Abstract, as in a trance."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {An abstract idea} (Metaph.), an idea separated from a
    complex object, or from other ideas which naturally
    accompany it; as the solidity of marble when contemplated
    apart from its color or figure.
 
   {Abstract terms}, those which express abstract ideas, as
    beauty, whiteness, roundness, without regarding any object
    in which they exist; or abstract terms are the names of
    orders, genera or species of things, in which there is a
    combination of similar qualities.
 
   {Abstract numbers} (Math.), numbers used without application
    to things, as 6, 8, 10; but when applied to any thing, as
    6 feet, 10 men, they become concrete.
 
   {Abstract mathematics} or {Pure mathematics}. See
    {Mathematics}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstract \Ab*stract"\, v. t.
   To perform the process of abstraction. [R.]
   [1913 Webster]
 
      I own myself able to abstract in one sense. --Berkeley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstract \Ab*stract"\, v. t. [imp. & p. p. {Abstracted}; p. pr.
   & vb. n. {Abstracting}.] [See {Abstract}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To withdraw; to separate; to take away.
    [1913 Webster]
 
       He was incapable of forming any opinion or
       resolution abstracted from his own prejudices. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw off in respect to interest or attention; as, his
    was wholly abstracted by other objects.
    [1913 Webster]
 
       The young stranger had been abstracted and silent.
                          --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate, as ideas, by the operation of the mind; to
    consider by itself; to contemplate separately, as a
    quality or attribute. --Whately.
    [1913 Webster]
 
   4. To epitomize; to abridge. --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   5. To take secretly or dishonestly; to purloin; as, to
    abstract goods from a parcel, or money from a till.
    [1913 Webster]
 
       Von Rosen had quietly abstracted the bearing-reins
       from the harness.           --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) To separate, as the more volatile or soluble parts
    of a substance, by distillation or other chemical
    processes. In this sense extract is now more generally
    used.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstract \Ab"stract`\, n. [See {Abstract}, a.]
   1. That which comprises or concentrates in itself the
    essential qualities of a larger thing or of several
    things. Specifically: A summary or an epitome, as of a
    treatise or book, or of a statement; a brief.
    [1913 Webster]
 
       An abstract of every treatise he had read. --Watts.
    [1913 Webster]
 
       Man, the abstract
       Of all perfection, which the workmanship
       Of Heaven hath modeled.        --Ford.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of separation from other things; as, to consider a
    subject in the abstract, or apart from other associated
    things.
    [1913 Webster]
 
   3. An abstract term.
    [1913 Webster]
 
       The concretes "father" and "son" have, or might
       have, the abstracts "paternity" and "filiety." --J.
                          S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A powdered solid extract of a vegetable substance
    mixed with lactose in such proportion that one part of the
    abstract represents two parts of the original substance.
    [1913 Webster + AS]
 
   {Abstract of title} (Law), a document which provides a
    summary of the history of ownership of a parcel of real
    estate, including the conveyances and mortgages; also
    called {brief of title}.
    [1913 Webster + PJC]
 
   Syn: Abridgment; compendium; epitome; synopsis. See
     {Abridgment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstract
   adj 1: existing only in the mind; separated from embodiment;
       "abstract words like `truth' and `justice'" [ant:
       {concrete}]
   2: not representing or imitating external reality or the objects
     of nature; "a large abstract painting" [syn: {abstract},
     {abstractionist}, {nonfigurative}, {nonobjective}]
   3: dealing with a subject in the abstract without practical
     purpose or intention; "abstract reasoning"; "abstract
     science"
   n 1: a concept or idea not associated with any specific
      instance; "he loved her only in the abstract--not in
      person" [syn: {abstraction}, {abstract}]
   2: a sketchy summary of the main points of an argument or theory
     [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   v 1: consider a concept without thinking of a specific example;
      consider abstractly or theoretically
   2: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   3: consider apart from a particular case or instance; "Let's
     abstract away from this particular example"
   4: give an abstract (of)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abstract /ɑpstrɑkt/
  abstract

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top