ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chart

CH AA1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chart-, *chart*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chart(vt) กำหนดแผนการ, See also: วางแผน, Syn. plan
chart(n) ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
chart(vt) ทำแผนที่, See also: ทำแผนภาพ, ทำแผนภูมิ, Syn. draft, draw up, out line
chart(n) แผนที่, See also: แผนที่การบิน, แผนที่ทะเล, ผังอากาศ, Syn. map
charts(n) การขึ้นอันดับ, See also: การทำสถิติ
charter(n) กฎบัตร, See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
charter(vt) เช่า, See also: ให้บริการ, ให้เช่ารถ, Syn. hire, lease, rent
charter(adj) ที่เช่ามา, See also: ที่เหมาจ้าง, ที่ว่าจ้าง, ซึ่งเหมา
charter(n) ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
charter(n) สัญญาเช่า, See also: หนังสือสัญญา, สัญญารับเหมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chart(ชาร์ท) n. ผัง, แผนภูมิ, บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ, วางแผนการ
charter(ชาร์'เทอะ) { chartered, chartering, charters } n. ตราตั้ง, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่าเรือ, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง, ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา, เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered กริยาช
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
chartist(ชาร์'ทิสทฺ) n. ผู้เชียวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
chartulary(คาร์'ชะเลอรี) n. หนังสือสัญญา, หนังสือรวมแผนภูมิหรือแผนที่
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
chart(n) แผนภูมิ, แผนที่, แผนผัง, บัญชี, ตาราง, แผนภาพ
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chartแผนภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chart, flowผังงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Charta; Magna Cartaมหากฎบัตร (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chartaceous; papyraceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chartaceous; papyraceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chartel; cartel๑. เอกสารแลกเปลี่ยนเชลยศึกระหว่างคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ข้อตกลงระงับการแข่งขันกันทางธุรกิจ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charterกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter๑. กฎบัตร (ก. ระหว่างประเทศ) [ ดู carta ]๒. พระบรมราชานุญาต (ก. อังกฤษ)๓. สัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charter agreementสัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Charter of the United Nationsกฎบัตรสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chartแผนภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chartแผนภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
chartแผนภูมิ, รูปเรขาคณิตหรือรูปภาพแทนขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chart of accountsผังบัญชี [การบัญชี]
Chart Presentationการนำเสนอโดยแผนภูมิ [การแพทย์]
charterกฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มีข้อผูกพันแน่นอน เช่น กฎบัตร สหประชาชาติ [การทูต]
Charter schoolsโรงเรียนในกำกับของรัฐ [TU Subject Heading]
Charter-partiesการเช่าเหมาเรือ [TU Subject Heading]
Chartersกฎบัตร , กฎบัตร [TU Subject Heading]
Chartersกฎบัตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง The Bodyguard (1992)
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น Ghost in the Shell (1995)
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก James and the Giant Peach (1996)
I saw the chart on Balford.ฉันได้ดูแผนผังของบัลฟอร์ดแล้ว City of Angels (1998)
Here's the seating chart and Spencer's list of groomsmen.แผนผังที่นั่ง กับรายชื่อเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ Mona Lisa Smile (2003)
(Male DJ) 'It's a rainy Christmas Eve all over the UK 'and the question is who is number one on the Radio One chart show tonight?เป็นคริสต์มาสอีฟ ที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับ และที่ท่านรอคอยกันว่า ใครจะได้อันดับหนึ่งในชาร์ทเราคืนนี้ Love Actually (2003)
My advisors tell me the charts are clear.ที่ปรึกษาบอกข้าว่า เส้นทางนั้นปลอดโปร่ง Mulan 2: The Final War (2004)
This ship charts back to Helion Prime.ยานลำนี้ออกมาจากเฮเลี่ยน ไพร์ม The Chronicles of Riddick (2004)
Can't chart the fastest route before you begin.จากแผนที่คุณไม่อาจเลือกเส้นที่เร็วกว่านี้ จนกว่าคุณจะไปถึงที่นั่น Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Can we just download chart data and trade on each movement?เราแผนภูมิข้อมูลแล้วจัดการซื้อหุ้นตามนั้นเอาไม่ได้เหรอ Primer (2004)
This is the performance chart from last month.นี่คือกราฟการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนที่แล้ว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
There's a chart on the inside of the door here.มันถูกจัดให้เป็นระเบียบถูกสัดส่วนNจากตรงประตูตู้เย็น Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chartA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
chartCar? Ah, if you mean that limousine I chartered it.
chartI want to charter a bus.
chartPlease hand in this chart at the front desk.
chartPlease take this chart to the X-ray Room on the third floor.
chartThe charter flight is to take off at three.
chartThe chart illustrates how the body works.
chartThe Premier subscribed his name to the charter.
chartThe United Nations Charter was signed in 1945.
chartThey chartered a bus for the firm's outing.
chartThis chart illustrates the function of ozone layer.
chartThis song is No. 1 on the hit chart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก(adj) chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai Definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
แผนภูมิ(n) chart, Example: น้องกำลังฝึกสร้างแผนภูมิในคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองาน, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: แผนที่ เส้น หรือ ตารางที่ทำขึ้นเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แผนภาพ(n) diagram, See also: chart, drawing, figure, graph, Example: ตรงนี้ผู้สอนอธิบายให้ได้ใจความอย่างสั้นๆ ด้วยแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อน, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว
แผ่นภาพ(n) chart, See also: figure, drawing, Example: เครื่องอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้งก็มีเครื่องขยายเสียง โปสเตอร์ แผ่นภาพ แผ่นปลิวหาเสียงเป็นต้น, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: สิ่งที่วาดขึ้นหรือทำเป็นรูปในแผ่นกระดาษเพื่อแสดงเรื่องราว
กฎบัตร(n) charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ
กฎบัตรสหประชาชาติ(n) United Nations Charter, See also: Charter of the United Nations, Example: ในวันที่ 24 ตุลาคม 2488 มีการประกาศกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งลงนามรับรองโดย 5 ประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ตราสารที่สถาปนาและจัดระเบียบองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่าองค์การสหประชาชาติ
ธรรมนูญ(n) charter, See also: constitution, code, covenant, compact, contract, Syn. กฎหมายธรรมนูญ, Count Unit: บท, มาตรา, Thai Definition: กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกคนไข้[bantheuk khonkhai] (n, exp) EN: patient's chart
เช่าเหมา[chaomao] (v) EN: charter  FR: louer ; affréter
ชาร์ต[chāt] (n) EN: chart
การเช่าเหมาเรือ[kān chaomao reūa] (n, exp) EN: charter
เครื่องบินเหมาลำ[khreūangbin mao lam] (n, exp) EN: charter plane ; charter flight   FR: charter [ m ] (angl.) ; avion nolisé [ m ]
กฎบัตร[kotbat] (n) EN: charter  FR: charte [ f ]
กฎบัตรสหประชาชาติ[Kotbat Sahaprachāchāt] (n, prop) EN: United Nations Charter  FR: Charte des Nations unies [ f ]
กฎหมายธรรมนูญ[kotmāi thammanūn] (n, exp) EN: charter  FR: charte [ f ]
เหมา[mao] (v) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease
ปาริชาติ[Pārichāt] (n, prop) FR: Parichat ; Parichart

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHART CH AA1 R T
CHARTS CH AA1 R T S
CHARTED CH AA1 R T AH0 D
CHARTED CH AA1 R T IH0 D
CHARTER CH AA1 R T ER0
CHARTIER CH AA1 R T IY0 ER0
CHARTERS CH AA1 R T ER0 Z
CHARTRES CH AA1 R T R IY0 Z
CHARTIST CH AA1 R T IH0 S T
CHARTING CH AA1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chart (v) tʃˈaːt (ch aa1 t)
charts (v) tʃˈaːts (ch aa1 t s)
charted (v) tʃˈaːtɪd (ch aa1 t i d)
charter (v) tʃˈaːtər (ch aa1 t @ r)
Chartism (n) tʃˈaːtɪzəm (ch aa1 t i z @ m)
Chartist (n) tʃˈaːtɪst (ch aa1 t i s t)
charters (v) tʃˈaːtəz (ch aa1 t @ z)
charting (v) tʃˈaːtɪŋ (ch aa1 t i ng)
Chartists (n) tʃˈaːtɪsts (ch aa1 t i s t s)
chartered (v) tʃˈaːtəd (ch aa1 t @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǔ, ㄆㄨˇ, / ] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.), #3,609 [Add to Longdo]
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, / ] chartered plane; to charter a plane, #10,715 [Add to Longdo]
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] chart; diagram, #13,660 [Add to Longdo]
宪章[xiàn zhāng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, / ] charter, #20,886 [Add to Longdo]
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] chartering charge, #136,328 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes), #143,878 [Add to Longdo]
包乘制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, ] chartering system [Add to Longdo]
特许状[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] charter [Add to Longdo]
航图[háng tú, ㄏㄤˊ ㄊㄨˊ, / ] chart [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charta { f }charter [Add to Longdo]
Charterflug { m }charter flight [Add to Longdo]
Charterflugzeug { n }charter plane [Add to Longdo]
Chartergesellschaft { f }charter party [Add to Longdo]
Chartermaschine { f }charter plane [Add to Longdo]
Chartreuse { f }chartreuse [Add to Longdo]
Diagrammpapier { n }chart paper [Add to Longdo]
Kartenhaus { n }chart house [Add to Longdo]
Kontenplan { m } | Kontenpläne { pl }chart of accounts | charts of accounts [Add to Longdo]
Schaubild { n }; Diagramm { n }; Tabelle { f } | Schaubilder { pl }; Diagramme { pl }; Tabellen { pl }chart | charts [Add to Longdo]
chartern; verfrachten | charternd; verfrachtend | gechartert; verfrachtet | charterte; verfrachtete | gechartertto charter | chartering | chartered | chartered | on charter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
インメガチャート[inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart [Add to Longdo]
オリンピック憲章[オリンピックけんしょう, orinpikku kenshou] (n) Olympic Charter [Add to Longdo]
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
カラーチャート[kara-cha-to] (n) { comp } color chart [Add to Longdo]
カラムチャート[karamucha-to] (n) { comp } column chart [Add to Longdo]
カルテ[karute] (n) patient's chart (ger [Add to Longdo]
ガントチャート[gantocha-to] (n) Gantt chart [Add to Longdo]
グラフエリア[gurafueria] (n) { comp } chart area [Add to Longdo]
グラフスライド[gurafusuraido] (n) { comp } chart slide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart [Add to Longdo]
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
ネットワーク図[ネットワークず, nettowa-ku zu] network chart [Add to Longdo]
フローチャート[ふろーちゃーと, furo-cha-to] flow chart [Add to Longdo]
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart [Add to Longdo]
線グラフ[せんグラフ, sen gurafu] line graph, line chart [Add to Longdo]
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憲章[けんしょう, kenshou] Charta, Verfassungsurkunde [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chart \Chart\ (ch[aum]rt; k[aum]rt Obs.), n. [A doublet of card:
   cf. F. charte charter, carte card. See {Card}, and cf.
   {Charter}.]
   1. A sheet of paper, pasteboard, or the like, on which
    information is exhibited, esp. when the information is
    arranged in tabular form; as, an historical chart.
    [1913 Webster]
 
   2. A map; esp., a hydrographic or marine map; a map on which
    is projected a portion of water and the land which it
    surrounds, or by which it is surrounded, intended
    especially for the use of seamen; as, the United States
    Coast Survey charts; the English Admiralty charts.
    [1913 Webster]
 
   3. A written deed; a charter.
    [1913 Webster]
 
   {Globular chart}, a chart constructed on a globular
    projection. See under {Globular}.
 
   {Heliographic chart}, a map of the sun with its spots.
 
   {Mercator's chart}, a chart constructed on the principle of
    Mercator's projection. See {Projection}.
 
   {Plane chart}, a representation of some part of the
    superficies of the globe, in which its spherical form is
    disregarded, the meridians being drawn parallel to each
    other, and the parallels of latitude at equal distances.
    
 
   {Selenographic chart}, a map representing the surface of the
    moon.
 
   {Topographic chart}, a minute delineation of a limited place
    or region.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chart \Chart\, v. t. [imp. & p. p. {Charted}.]
   To lay down in a chart; to map; to delineate; as, to chart a
   coast.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chart
   n 1: a visual display of information
   2: a map designed to assist navigation by air or sea
   v 1: make a chart of; "chart the territory"
   2: plan in detail; "Bush is charting a course to destroy Saddam
     Hussein"
   3: represent by means of a graph; "chart the data" [syn:
     {graph}, {chart}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top