ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inscription

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inscription-, *inscription*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inscription(n) สิ่งที่จารึก, See also: ข้อความที่จารึก, Syn. engraving, epitaph

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก, สิ่งที่จารึกไว้, คำอุทิศ, เอกสารหลักทรัพย์, ใบหุ้น, การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving

English-Thai: Nontri Dictionary
inscription(n) การจารึก, คำจารึก, คำอุทิศ, ใบหุ้น, การลงทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inscription๑. รอยจารึก๒. การจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inscriptionเนื้อเรื่อง [การแพทย์]
Inscriptionsจารึก [TU Subject Heading]
Inscriptions, Khmerจารึกภาษาเขมร [TU Subject Heading]
Inscriptions, Thaiจารึกภาษาไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And his shield... the inscription on Sir Richard's shield?และโล่ของเขา.. สิ่งที่จารึกบนโล่ของเซอร์ริชชาร์ด? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
What does that inscription mean?คำจารึกนั่น แปลว่าอะไรน่ะ Wuthering Heights (1992)
- OK... 1876 was on the inscription on the statue in Paris.- เอาละ... 1876 เป็นปีที่สลัก... National Treasure: Book of Secrets (2007)
Inscription on the statue in Paris said, "These twins stand resolute."มันสลักไว้บนรูปปั้นที่ปารีส ว่า " พี่น้องฝาแฝดยืนหยัด " National Treasure: Book of Secrets (2007)
The inscription on the back says, พระเจ้าดูแลลูกหลานเขาจริงๆ Sparks Fly Out (2008)
This is a trace of His Majesty's inscription on the sword.นี่เป็นลายพิมพ์ของจารึกบนดาบของพระราชาของเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The inscription says that only a drop of blood from a person of pure heart can open the Eye.จึงจะสามารถเปิดประตูแห่งดวงตา สามีคุณทายถูก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I found this inscription on the sceptre.ข้าเจอคำจารึกนี่บนคทา The Curse of Cornelius Sigan (2009)
That inscription is lame.ข้อความเชยมาก Mercury Retrograde (2010)
What about the one who made Inscriptions on your ancestor's headstones?อะไรที่ทำแล้วจะถูกจารึกไว้ ไปยังบรรพบุรุษของคุณ Natalie (2010)
Read the inscription first.อ่านคำแนะนำก่อน Masks (2011)
These inscriptions are confusing, sometimes contradictory, but they are consistent about one thing.เนื้อความในหบุ้งลือมันตูลั้บสน บางทืก็ซัดกันเอง เเตํมึลิ่งหนี่งทิ่ตอกย์าคงเดิม Evil Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inscriptionIn the second place, if we do not go, someone else will read the inscription on the stone and find happiness, and we shall have lost it all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจารึก(n) epigraph, See also: inscription

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใบสมัคร[baēp bai samak] (n, exp) EN: application form  FR: formulaire d'inscription [ m ]
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [ m ] ; formulaire d'inscription [ m ] ; demande d'adhésion [ f ]
จารึกหิน[jāreuk hin] (x) EN: stone inscription
กรอกใบสมัคร[krøk bai samak] (v, exp) EN: fill out an application form  FR: compléter un formulaire d'inscription
ศิลาจารึก[silājāreuk] (n) EN: stone inscription ; stone tablet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inscription
inscriptions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inscription
inscriptions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
题词[tí cí, ㄊㄧˊ ㄘˊ,   /  ] inscription; dedication #20,289 [Add to Longdo]
题字[tí zì, ㄊㄧˊ ㄗˋ,   /  ] inscription; autograph #41,288 [Add to Longdo]
铭文[míng wén, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ,   /  ] inscription #42,175 [Add to Longdo]
碑刻[bēi kè, ㄅㄟ ㄎㄜˋ,  ] inscription on stone tablet #55,960 [Add to Longdo]
碑铭[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] inscription on stone tablet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inschrift { f } | Inschriften { pl }inscription | epigraphs; inscriptions [Add to Longdo]
Widmung { f }; Eintragung { f }; Eintrag { m } | Widmungen { pl }; Eintragungen { pl }inscription | inscriptions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
碑(P);石文[いしぶみ, ishibumi] (n) stone monument bearing an inscription; (P) #3,524 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) inscription #6,779 [Add to Longdo]
碑文[ひぶん, hibun] (n, adj-no) inscription; epitaph; epigraph; (P) #13,546 [Add to Longdo]
賛(P);讃[さん, san] (n) (1) praise; tribute; (2) inscription (on a painting); (P) #19,630 [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
為書き;為書[ためがき, tamegaki] (n) dedication (e.g. in books); inscription [Add to Longdo]
歌碑[かひ, kahi] (n) tanka inscription [Add to Longdo]
画讃;画賛;画讚(oK)[がさん, gasan] (n) legend over a picture; inscription (legend, writing) on a painting [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
金文[きんぶん, kinbun] (n) Chinese bronze inscriptions; type of lettering used on metal objects, especially in China during the Yin and Zhou dynasties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inscription \In*scrip"tion\, n. [L. inscriptio, fr. inscribere,
   inscriptum, to inscribe: cf. F. inscription. See {Inscribe}.]
   1. The act or process of inscribing.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is inscribed; something written or engraved;
    especially, a word or words written or engraved on a solid
    substance for preservation or public inspection; as,
    inscriptions on monuments, pillars, coins, medals, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) A line of division or intersection; as, the
    tendinous inscriptions, or intersections, of a muscle.
    [1913 Webster]
 
   4. An address, consignment, or informal dedication, as of a
    book to a person, as a mark of respect or an invitation of
    patronage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inscription
   n 1: letters inscribed (especially words engraved or carved) on
      something [syn: {inscription}, {lettering}]
   2: a short message (as in a book or musical work or on a
     photograph) dedicating it to someone or something [syn:
     {dedication}, {inscription}]
   3: the activity of inscribing (especially carving or engraving)
     letters or words

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 inscription /ɛ̃skʀipsjɔ̃/ 
  accession; entry; superscription

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top