ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biography

B AY0 AA1 G R AH0 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biography-, *biography*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biography(n) อัตชีวประวัติ, See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ, Syn. autobiography, profile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง, อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
biography(n) ชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographyชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Biographyชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ [การแพทย์]
Biography as a literary formการเขียนชีวประวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
well, if you'II excuse us. Georgey, Iet's go watch that biography on Francis Drake.ขอตัวนะคะ จอร์จี้ไปดูหนังชีวประวัติ ฟรานซิส เดร็คกันเถอะ Bringing Down the House (2003)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
I picked the Stephen Sondheim biography section for our clandestine meeting place... because only he would be able to express my melancholia.ผมเลือก ประวัติซอนด์ไฮม์ เป็นที่นัดพบ เพราะสื่อถึง ความหดหู่ของผม The Power of Madonna (2010)
The Unauthorized Biography of Britney Spears to stay calm.หนังสือชีวประวัติว่าบริทนี่ย์ ใจเย็นต่อปาปารัซซี่ได้ไง Britney/Brittany (2010)
You should read her biography next.ลูกควรอ่านประวัติเธอต่อ To Kill a Mocking Girl (2010)
Hey, maybe I'll check out That biography at school. What's it called?หนังสือประวัติ ชื่ออะไรนะคะ? To Kill a Mocking Girl (2010)
Miss Blair say she busy, but reading Grace Kelly biography all day is not busy.คุณหนูแบร์บอกว่าเธอยุ่งอยู่ แต่กลับอ่านชีวะประวัติของ เกรซ เคลลี่ ทั้งวัน The Jewel of Denial (2011)
I would have edited it out of my biography had it not already been posted for posterity.ฉันน่าจะลบมันออกไปจากชีวประวัติของฉัน มันไม่ควรจะออกมาให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน The Return of the Ring (2012)
Tell him you want to hire him to write your biography and take him somewhere out of the way.บอกเขาว่าคุณอยากจ้าง เขาให้เขียนอัตชีวประวัติคุณ แล้วพาเขาไปที่ไหนสักแห่งที่ไกลๆ Infamy (2012)
I was just rocking out to Einstein's biography this morning.อือ ออดิโอบุ๊ค เรื่อง Fall of the Roman Empire อ้า ผมพึ่งดูประวัติชีวิตไอสไตน์ She Knows (2012)
I want to write the authorized biography of Hannah McKay.I want to write the authorized biography of Hannah McKay. Chemistry (2012)
I'm looking for a biography of Joe Biden. I just need to be sure.ฉันกำลังหาหนังสือ ชีวประวัติของ โจ ไบเด็น ผมแค่ต้องการแน่ใจ Soul Train (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biographyA good biography is interesting and instructive.
biographyHe wrote a biography of a famous poet.
biographyHis biography is quite true to life.
biographyI illustrated his biography with some pictures.
biographyThe difficulty with biography is that it is partly record and partly art.
biographyThe history of the world is but the biography of great men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระประวัติ(n) biography, Syn. ประวัติ, พระราชประวัติ, Example: พระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนมาจากโรงเรียน, Notes: (ราชา)
พุทธประวัติ(n) biography of Lord Buddha, Example: วัดไชยวัฒนารามมีประติมากรรมผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติรอบพระวิหาร, Thai Definition: เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ชีวประวัติ(n) biography, See also: life history, Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: ข้าพเจ้าชอบศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ, Thai Definition: ประวัติชีวิตบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตชีวประวัติ[attachīwaprawat] (n) EN: autobiography
ชีวประวัติ[chīwaprawat] (n) EN: biography ; life story  FR: biographie [ f ]
เกียรติประวัติ[kīettiprawat] (n) EN: glorious biography
ประวัติ[prawat] (n) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [ m ] ; chronique [ f ] ; histoire [ f ] ; historique [ m ] ; chronologie [ f ] ; monographie [ f ]
สารคดีชีวประวัติ[sārakhadī chīwaprawat] (n, exp) EN: biography

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BIOGRAPHY B AY0 AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biography (n) bˈaɪˈɒgrəfiː (b ai1 o1 g r @ f ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] biography, #1,254 [Add to Longdo]
传记[zhuàn jì, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biography, #18,759 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biographie { f }; Lebensbeschreibung { f } | Biographien { pl }; Lebensbeschreibungen { pl }biography | biographies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートバイオグラフィー[o-tobaiogurafi-] (n) autobiography [Add to Longdo]
バイオグラフィー[baiogurafi-] (n) biography [Add to Longdo]
一代記[いちだいき, ichidaiki] (n) biography [Add to Longdo]
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material [Add to Longdo]
自叙[じじょ, jijo] (n, vs) autobiography [Add to Longdo]
自叙伝[じじょでん, jijoden] (n) autobiography; (P) [Add to Longdo]
自伝[じでん, jiden] (n) autobiography; (P) [Add to Longdo]
詳伝[しょうでん, shouden] (n) detailed biography [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] biography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biography \Bi*og"ra*phy\, n.; pl. {Biographies}. [Gr. ?; bi`os
   life + ? to write: cf. F. biographie. See {Graphic}.]
   1. The written history of a person's life.
    [1913 Webster]
 
   2. Biographical writings in general.
    [1913 Webster] Biologic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biography
   n 1: an account of the series of events making up a person's
      life [syn: {biography}, {life}, {life story}, {life
      history}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top