ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autobiography

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autobiography-, *autobiography*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autobiography(n) อัตชีวประวัติ, See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง, Syn. personal history, life, self-portrayal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง, อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
autobiography(n) อัตชีวประวัติ, อัตประวัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autobiographyอัตชีวประวัติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Autobiographyอัตชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ, Example: Autobiography หมายถึง อัตชีวประวัติ เป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่เขียนขึ้นโดยบุคคลคนนั้นเอง เนื้อหาของอัตชีวประวัติ อาจเล่าถึงชีวิตส่วนตัวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน หรือ ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยทั่วไปอยู่ในรูปของการเล่าเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญหรือน่าสนใจมากที่สุดที่คัดเลือกจากผู้ที่เต็มใจจะเปิดเผย คำว่า “อัตชีวประวัติ” ใช้เป็นครั้งแรกโดย โรเบิร์ต ซัทธีย์ (Robert Southey) ในปี ค.ศ. 1809 ส่วนอัตชีวประวัติที่เขียนอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 มีชื่อว่า The Confessions เขียนโดยเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine) อัตชีวประวัติบางเรื่องเจ้าของชีวประวัติเขียนให้เป็นนวนิยาย เช่น เรื่อง David Copperfield ของ ชาร์ลส์ ดิคเกนส์ (Charles Dickens) ในปัจจุบันอัตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียงมักเขียนโดยเจ้าของชีวประวัติร่วมกับนักประพันธ์อาชีพในลักษณะบอกให้เขียน ซึ่งลักษณะการเขียนแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้นักเขียนชีวประวัติมักจะเขียนชีวประวัติจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ และจากความคิดเห็นของตนเอง แต่นักเขียนอัตชีวประวัติเขียนชีวประวัติจากความทรงจำของตนเองทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับบันทึกความทรงจำ (Memoir) ที่บางครั้งแยกออกจากกันได้ยาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Autobiographyการเขียนอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was both my prison journal and autobiography of my evil deedsคุกคือบันทึกประจำวันของฉัน ฉันจดบันทึกเรื่องราวที่ฉันทำเลวกับใครต่อใคร Oldboy (2003)
This is the only autobiography that I will ever write and, God I'm writing it on toilet paper.มันเป็นเพียงแค่อัตตชีวประวัติ ที่ฉันอยากจะบันทึก พระเจ้า... ...ฉันกำลังเขียนมันบนกระดาษชำระ. V for Vendetta (2005)
What do you want your autobiography to be called?หนังสือประวัติชีวิตนายคืออะไร The Green Hornet (2011)
We were at last ready to read the autobiography of the Earth.อัตชีวประวัติของโลก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The autobiography of the Earth is still being written.อัตชีวประวัติของ โลกยังคงถูกเขียน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk a writer's claim that he's written an authorized autobiography of Hughes, and that Hughes is in a permanent state of dementia.เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งจะแก้ข้อกล่าวอ้างของนักเขียน ซึ่งอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เขียนอัตชีวประวัติของฮิวส์ Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
autobiographyHe devoted the last years of his life to writing his autobiography.
autobiographyHis autobiography was released today and was sold out by noon.
autobiographyIn his autobiography he repeatedly refers to his unhappy school days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตชีวประวัติ(n) autobiography, Example: นายไอเอค็อกกาได้เขียนอัตชีวประวัติไว้เล่มหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก, Thai Definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง, Notes: (บาลี)
อัตประวัติ(n) autobiography, Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: จากอัตประวัติของท่านทำให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่ตั้งบ้านเรือนของท่าน เมื่อท่านยังเด็ก, Thai Definition: ประวัติชีวิตที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตชีวประวัติ[attachīwaprawat] (n) EN: autobiography

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
autobiography

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
autobiography

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ,   /  ] autobiography #19,066 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobiografie { f }; Autobiographie { f } [ alt ] | Autobiographien { pl }autobiography | autobiographies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] (n) autobiography; (P) #9,752 [Add to Longdo]
オートバイオグラフィー[o-tobaiogurafi-] (n) autobiography [Add to Longdo]
自叙[じじょ, jijo] (n, vs) autobiography [Add to Longdo]
自叙伝[じじょでん, jijoden] (n) autobiography; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autobiography \Au`to*bi*og"ra*phy\, n.; pl. {Autobiographies}.
   [Auto- + biography.]
   A biography written by the subject of it; memoirs of one's
   life written by one's self.
   [1913 Webster] Autocarpous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autobiography
   n 1: a biography of yourself

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top