ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autograph

AO1 T AH0 G R AE2 F   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autograph-, *autograph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autograph[N] ลายเซ็น, Syn. signature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.

English-Thai: Nontri Dictionary
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
autograph(vt) ลงชื่อ,เซ็นชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autographอัตเลขน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autographsลายมือเขียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can I have your autograph?ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะ The Bodyguard (1992)
He sent me a dozen roses and an autographed picture with the band!เขาส่งช่อกุหลาบและรูปถ่ายวงมาให้ฉันด้วย Junior (1994)
should I ask for your autograph?ฉันขอลายเซ็นนายได้มั้ยวะ? Blues Harp (1998)
Your autograph here.ลายเซ็นของเํธอที่นี่. Platonic Sex (2001)
- Can I get your autograph?-Can l get your autographMaid in Manhattan (2002)
Would you autograph this for me, please?ขอลายเซ็นหน่อยนะ.. เมียผมสั่งมา Around the World in 80 Days (2004)
Shaquille O'Neal, Jim Carrey. He's an autograph hound. Kind of guy likes to get...ภาพประเภทที่เอาไปให้คนดังเซ็นชื่อน่ะ I Heart Huckabees (2004)
Why are autographs so important to you? It is a pastime with this family which they have taught me.มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวนี้ พ่อเขาสอนฉัน I Heart Huckabees (2004)
Can I get your autograph, please?แต่นี่ยังเป็นรูปเก่า I Heart Huckabees (2004)
I told him I'll get Harry's autograph for himฉันบอกเขาว่าจะขอลายเซ็นของแฮรี่ให้น่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Who was it who wanted his autograph?ใครนะทีจะให้ฉันของลายเซ็นของเขาน่ะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
They'll all be asking for your autograph soon.อีกหน่อยจะมีคนแห่มาขอลายเซ็นคุณ Goal! The Dream Begins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
autographCould I have your autograph on this book?
autographIf I had noticed her, I would have got her autograph.
autographI got a famous singer's autograph.
autographI'm going to ask him for an autograph. Do you have anything to write with?
autographOn encountering the celebrity, the fans asked for his autograph.
autographOn encountering the celebrity, they asked for his autograph.
autographStar baseball players are often asked for autographs.
autographThe fan asked for his autograph.
autographThis is a precious chance to get Sammy's autograph.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงชื่อ[V] sign, See also: autograph, put down one's name, Syn. ลงนาม, เซ็นชื่อ, เซ็น, เขียนชื่อ, ลงลายมือชื่อ, Example: ชาวบ้านลงชื่อผ่านกำนันว่า จะเข้ามานั่งรับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน
ลงนาม[V] sign, See also: autograph, put down one's name, Syn. ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, Example: ประธานาธิบดีลงนามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงชื่อ [v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name   FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[v.] (longnām) EN: sign ; autograph ; put down one's name   FR: signer ; apposer sa signature

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTOGRAPH    AO1 T AH0 G R AE2 F
AUTOGRAPHS    AO1 T AH0 G R AE2 F S
AUTOGRAPHED    AO1 T AH0 G R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
autograph    (v) ˈɔːtəgraːf (oo1 t @ g r aa f)
autographs    (v) ˈɔːtəgraːfs (oo1 t @ g r aa f s)
autographed    (v) ˈɔːtəgraːft (oo1 t @ g r aa f t)
autographing    (v) ˈɔːtəgraːfɪŋ (oo1 t @ g r aa f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
题名[tí míng, ㄊㄧˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] autograph; to sign one's name, #49,371 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autogramm {n} | Autogramme {pl}autograph | autographs [Add to Longdo]
Autogrammjäger {m}autograph hunter [Add to Longdo]
Autograph {m} | Autographen {pl} | das Originalautograph | autographs | the original autograph [Add to Longdo]
autographierendautographing [Add to Longdo]
autographierteautographed [Add to Longdo]
autographischautographic [Add to Longdo]
autographischenautographical [Add to Longdo]
autographisch {adv}autographically [Add to Longdo]
eigenhändiger Briefautograph letter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
サイン[, sain] (n,vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P) [Add to Longdo]
サインブック[, sainbukku] (n) autograph album (wasei [Add to Longdo]
サイン会[サインかい, sain kai] (n) signing; autograph session; (P) [Add to Longdo]
サイン入り[サインいり, sain iri] (n,adj-no) autographed; signed; (P) [Add to Longdo]
遺芳[いほう, ihou] (n) memory or autograph of deceased [Add to Longdo]
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person [Add to Longdo]
寄せ書き;寄書き[よせがき, yosegaki] (n,vs) (1) write jointly; (2) collection of autographs [Add to Longdo]
自署[じしょ, jisho] (n,vs) autograph; signature [Add to Longdo]
色紙[しきし, shikishi] (n) square fancy cardboard, used for autographs, poetry, etc.; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autograph \Au"to*graph\, n. [F. autographe, fr. Gr. ?
   autographic; ? self + ? to write.]
   That which is written with one's own hand; an original
   manuscript; a person's own signature or handwriting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autograph \Au"to*graph\, a.
   In one's own handwriting; as, an autograph letter; an
   autograph will.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autograph
   n 1: something written by one's own hand
   2: a person's own signature [syn: {autograph}, {John Hancock}]
   v 1: mark with one's signature; "The author autographed his
      book" [syn: {autograph}, {inscribe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top