ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bibliography

B IH2 B L IY0 AA1 G R AH0 F IY0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bibliography-, *bibliography*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bibliography[N] บรรณานุกรม, See also: รายชื่อหนังสือโดยสังเขป, Syn. bibliog.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม

English-Thai: Nontri Dictionary
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographyบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographyบรรณานุกรม
หรือ เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ บทความจากวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ) ที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายชื่อที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม อาจอยู่ท้ายเล่มหรือท้ายบทแต่ละบทก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographyบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Bibliographyบรรณานุกรม [การแพทย์]
Bibliography of bibliographiesบรรณานุกรมของบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliography of bibliographiesบรรณานุกรมของบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Bibliography, Annotatedบรรณานุกรมพร้อมทั้งบรรณนิทัศน์สังเขป [การแพทย์]
Bibliography, Descriptiveบรรณานุกรมเชิงพรรณา;บรรณานุกรม,การลงรายการ [การแพทย์]
Bibliography, Nationalบรรณานุกรมแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Bibliography, Nationalบรรณานุกรมแห่งชาติ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารอ้างอิง[N] bibliography, Example: ผู้สนใจสามารถศึกษาพื้นฐานเรื่องอัลกอริทึมและการคำนวณได้จากเอกสารอ้างอิงที่อยู่ในท้ายเล่ม, Thai definition: เอกสารของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการเขียนหนังสือหรืองานวิจัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณานุกรม[n.] (bannānukrom) EN: bibliography   FR: bibliographie [f]
เอกสารอ้างอิง[n.] (ēkkasān āng-ing) EN: reference ; bibliography   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIBLIOGRAPHY    B IH2 B L IY0 AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bibliography    (n) bˌɪblɪˈɒgrəfiː (b i2 b l i o1 g r @ f ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目录学[mù lù xué, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] bibliography, #97,300 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliografie {f}; Bibliographie {f} | Bibliografien {pl}; Bibliographien {pl} | abgeschlossene Bibliographiebibliography | bibliographies | closed bibliography [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビブリオグラフィー[, biburiogurafi-] (n) bibliography [Add to Longdo]
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] (n) international bibliography [Add to Longdo]
参考書目[さんこうしょもく, sankoushomoku] (n) bibliography [Add to Longdo]
参考文献一覧[さんこうぶんけんいちらん, sankoubunken'ichiran] (n) bibliography [Add to Longdo]
書誌[しょし, shoshi] (n,adj-no) bibliography [Add to Longdo]
書誌学[しょしがく, shoshigaku] (n) (1) bibliography (i.e. the study of books); (2) bibliology (i.e. the study of books, booklore and bibliography); (P) [Add to Longdo]
書誌作成技術[しょしさくせいぎじゅつ, shoshisakuseigijutsu] (n) (technique of) bibliography [Add to Longdo]
新刊書誌[しんかんしょし, shinkanshoshi] (n) current bibliography [Add to Longdo]
推奨文献目録[すいしょうぶんけんもくろく, suishoubunkenmokuroku] (n) selected bibliography [Add to Longdo]
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] (n) national bibliography [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
書誌[しょし, shoshi] bibliography [Add to Longdo]
書誌学[しょしがく, shoshigaku] bibliology, bibliography [Add to Longdo]
書誌作成技術[しょしさくせいぎじゅつ, shoshisakuseigijutsu] bibliography [Add to Longdo]
新刊書誌[しんかんしょし, shinkanshoshi] current bibliography [Add to Longdo]
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] national bibliography [Add to Longdo]
遡及書誌[そきゅうしょし, sokyuushoshi] retrospective bibliography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bibliography \Bib`li*og"ra*phy\ (b[i^]b`l[i^]*[o^]g"r[.a]*f[y^])
   n.; pl. {Bibliographies}. [Gr. bibliografi`a: cf. F.
   bibliographie.]
   1. a history or description of books and manuscripts, with
    notices of the different editions, the times when they
    were printed, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. a list of books or other printed works having some common
    theme, such as topic, period, author, or publisher.
    [PJC]
 
   3. a list of the published (and sometimes unpublished)
    sources of information referred to in a scholarly
    discourse or other text, or used as reference materials
    for its preparation.
    [PJC]
 
   4. the branch of library science dealing with the history and
    classification of books and other published materials.
    [PJC] Bibliolater

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bibliography
   n 1: a list of writings with time and place of publication (such
      as the writings of a single author or the works referred to
      in preparing a document etc.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top