ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biographer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biographer-, *biographer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biographer(n) ผู้เขียนชีวประวัติของผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biographer(ไบออก'กระเฟอะ) n. ผู้เขียนชีวประวัติ'

English-Thai: Nontri Dictionary
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Years from now, my biographer might ask you about this event.หลายปีจากนี้ไป นักเขียนอัตชีวประวัติของฉัน อาจถามนายถึงวันนี้ The Plimpton Stimulation (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
biographer
biographers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biographer
biographers

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biograph { m } | Biographen { pl }biographer | biographers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝記作者[でんきさくしゃ, denkisakusha] (n) biographer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biographer \Bi*og"ra*pher\, n.
   One who writes an account or history of the life of a
   particular person; a writer of lives, as Plutarch.
   [1913 Webster] Biographic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biographer
   n 1: someone who writes an account of a person's life

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top