ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cryptography

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cryptography-, *cryptography*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cryptography[N] การศึกษาเกี่ยวกับรหัสสัญญาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryptographyการเข้ารหัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's important because it can, in theory, be used to "break" the widely used public-key cryptography scheme known as RSA.มันสำคัญเพราะว่า มันสามารถเป็นได้ในทฤษฏี ที่จะทำการปลดล็อก พับลิคคีย์ แบบของการเข้ารหัส Human (2010)
Cryptography inhabits our every waking moment.ที่นายไม่ได้ใส่ใจ การอ่านรหัสอยู่กับเราตลอดเวลาที่เราตื่นอยู่ The Blind Banker (2010)
I'll run cryptography and let you know what I find.ฉันจะใช้โปรแกรมถอดรหัส แล้วบอกว่าเจออะไรบ้าง Mea Makamae (2011)
- Are you familiar with cryptography? - Yeah.- คุณคุ้นเคยกับพวกรหัสลับมั้ย? Safety Not Guaranteed (2012)
You're asking me to spy on a notorious spy killer while pretending to be an expert in cryptography, which I know nothing about.คุณกำลังขอให้ฉันไปสืบ เรื่องของนักฆ่าสายลับที่มีชื่อเสียง โดยการปลอมตัว เป็นผู้เชี่ยวชาญการถอดรหัส ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉัีนไม่รู้อะไรเลย Wujing (No. 84) (2013)
It's about cryptography.มันเกี่ยวกับการเข้ารหัส The Imitation Game (2014)
Cryptography, to pass the time. The class is too simple.รหัสลับ ฆ่าเวลา เวลาเจอคลาสน่าเบื่อ The Imitation Game (2014)
I always wanted to learn cryptography. What's this one?ผมอยากเรียนการเข้ารหัส Snowden (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密码学[mì mǎ xué, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] cryptography, #102,557 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリプトグラフィー[, kuriputogurafi-] (n) cryptography [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] (n) cryptography [Add to Longdo]
暗号学[あんごうがく, angougaku] (n) cryptography; cryptology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] (n) {comp} cryptography; encryption technology [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] (n) cryptography; cryptographic technique [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cryptography \Cryp*tog"ra*phy\ (-f?), n. [Cf. F. cryptographie.]
   1. The act or art of writing in code or secret characters;
    also, secret characters, codes or ciphers, or messages
    written in a secret code.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The science which studies methods for encoding messages so
    that they can be read only by a person who knows the
    secret information required for decoding, called the key;
    it includes {cryptanalysis}, the science of decoding
    encrypted messages without possessing the proper key, and
    has several other branches; see for example
    {steganography}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cryptography
   n 1: the science of analyzing and deciphering codes and ciphers
      and cryptograms [syn: {cryptanalysis}, {cryptanalytics},
      {cryptography}, {cryptology}]
   2: act of writing in code or cipher [syn: {cryptography},
     {coding}, {secret writing}, {steganography}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top