ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epigraph

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epigraph-, *epigraph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epigraph[N] คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, บท, ตอน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแก่นของเรื่อง
epigraph[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้บนรูปปั้นอนุเสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้าง, Syn. inscription
epigraphy[N] การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
epigraphy[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้, See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, Syn. inscription

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epigraph๑. คำจารึก๒. บุพวาทะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจารึก[N] epigraph, See also: inscription

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIGRAPHIC    EH2 P IH0 G R AE1 F IH0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピグラフ[, epigurafu] (n) epigraph [Add to Longdo]
金石[きんせき, kinseki] (n) (1) minerals and rocks; metal and stone utensils; (2) epigraph; (P) [Add to Longdo]
金石学[きんせきがく, kinsekigaku] (n) epigraphy [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
石刻文[せっこくぶん, sekkokubun] (n) stone inscription; epigraphy [Add to Longdo]
題言[だいげん, daigen] (n) prefatory words; epigraph [Add to Longdo]
題辞[だいじ, daiji] (n) prefatory words; epigraph [Add to Longdo]
碑文[ひぶん, hibun] (n,adj-no) inscription; epitaph; epigraph; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epigraph \Ep"i*graph\, n. [Gr. ?, fr. ?: cf. F. ['e]pigraphe.
   See {Epigram}.]
   1. Any inscription set upon a building; especially, one which
    has to do with the building itself, its founding or
    dedication.
    [1913 Webster]
 
   2. (Literature) A citation from some author, or a sentence
    framed for the purpose, placed at the beginning of a work
    or of its separate divisions; a motto. Epigraphic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epigraph
   n 1: a quotation at the beginning of some piece of writing
   2: an engraved inscription

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top