Search result for

geology

(44 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geology-, *geology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geology[N] ธรณีวิทยา, Syn. geography

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geology(จีออล'โลจี) n. ธรณีวิทยา, See also: geologic,geological adj.
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
paleogeologyเพลิโอจีออล'ละจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก, See also: paleogeologic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
geology(n) ธรณีวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geologyธรณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geologyธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
geologygeology, ธรณีวิทยา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
geologyธรณีวิทยา, วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยส่วนประกอบ โครงสร้าง ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Geologyธรณีวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me guess, national geology crisis?ถ้าให้ฉันเดา คงเป็นวิกฤติทางธรณีวิทยาระดับชาติ 2012 (2009)
What I got are multiple degrees in botany, geology and entomology which allow me to discern vital clues...อะไรที่ผมได้นั่นรึ หลากหลายระดับ ของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และกีฎวิทยา ที่ให้ผม เข้าไปทำความกระจ่าง... Harbingers in a Fountain (2009)
No. Isotopic analysis of his bone matches the geology of the Mid-Atlantic states.ไม่ การวิเคราะห์ไอโซโทปพบว่า กระดูกตรงกับสภาพธรณีวิทยา The Plain in the Prodigy (2009)
I set myself a course of reading on geology just this morning.ฉันกำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือธรณีวิทยา ในเช้านี้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
She was looking for geology and misread the sign.ที่จริงเขาจะลงธรณีวิทยาน่ะ แต่ดันดูชื่อผิด Communication Studies (2010)
Dr. Randall from the geology department only man who's happy when they take his work for granite.ดร.แรนดอลจากภาควิชาธรณีวิทยา The Pants Alternative (2010)
Everything from the architecture through the color of the soil, the kind of rock geology that we see exposed through the earth.ทุกอย่างทั้งสิ่งก่อสร้าง สีของดิน ชนิดทางธรณีวิทยาของหิน ที่เราสัมผัสได้ในพื้นที่ The Pacific (2010)
If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department.เงินบริจาคของปีนี้จะตกเป็นของ แผนกธรณีวิทยา The Benefactor Factor (2011)
This is us here. To the south is Professor Loomis and the Geology Department.พวกเราอยู่ตรงนี้ ทิศใต้ คือ ศาสตราจารย์ลูมีส The Skank Reflex Analysis (2011)
Geology isn't a real science!ธรณีวิทยาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง! The Skank Reflex Analysis (2011)
A geology project.โครงงานธรณีวิทยาน่ะ Crystal (2012)
A geology project emergency?โครงงานธรณีวิทยาแบบเร่งด่วน Crystal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิวิทยา[N] geology, Syn. ธรณีวิทยา, วิชาภูมิวิทยา, Example: วิชาแร่เป็นแขนงหนึ่งของภูมิวิทยา, Thai definition: วิชาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง และสภาพของโลก
ธรณีวิทยา[N] geology, Example: ตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิมีหน่วยหินจำนวนมากและมีธรณีวิทยาสลับซับซ้อน, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง และสภาพของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิวิทยา[n.] (phūmiwitthayā) EN: geology   FR: géologie [f]
ธรณีวิทยา[n.] (thøranīwitthayā) EN: geology   FR: géologie [f]
วิชาภูมิวิทยา[n. exp.] (wichā phūmiwitthayā) EN: geology   FR: géologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOLOGY    JH IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geology    (n) (jh i1 o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジオロジー[, jioroji-] (n) geology [Add to Longdo]
プルーム[, puru-mu] (n) plume (in geology) [Add to Longdo]
応用地質学[おうようちしつがく, ouyouchishitsugaku] (n) applied geology [Add to Longdo]
海洋地質学[かいようちしつがく, kaiyouchishitsugaku] (n) submarine geology [Add to Longdo]
活褶曲[かつしゅうきょく, katsushuukyoku] (n) active fold (geology) [Add to Longdo]
鉱床学[こうしょうがく, koushougaku] (n) study of mineral deposits; economic geology [Add to Longdo]
節理[せつり, setsuri] (n) (1) joint (geology); (2) reason; sense; logic [Add to Longdo]
壮年期[そうねんき, sounenki] (n) (1) prime of one's life; (2) stage of maturity (geology) [Add to Longdo]
地塊運動[ちかいうんどう, chikaiundou] (n) block movement (geology) [Add to Longdo]
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地质[dì zhì, ㄉㄧˋ ㄓˋ, / ] geology, #5,589 [Add to Longdo]
地质学[dì zhì xué, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] geology, #49,573 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geology \Ge*ol"o*gy\, n.; pl. {Geologies}. [Gr. ge`a, gh^, the
   earth + -logy: cf. F. g['e]ologie.]
   [1913 Webster]
   1. The science which treats:
    (a) Of the structure and mineral constitution of the
      globe; structural geology.
    (b) Of its history as regards rocks, minerals, rivers,
      valleys, mountains, climates, life, etc.; historical
      geology.
    (c) Of the causes and methods by which its structure,
      features, changes, and conditions have been produced;
      dynamical geology. See Chart of {The Geological
      Series}.
      [1913 Webster]
 
   2. A treatise on the science.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natural \Nat"u*ral\ (?; 135), a. [OE. naturel, F. naturel, fr.
   L. naturalis, fr. natura. See {Nature}.]
   1. Fixed or determined by nature; pertaining to the
    constitution of a thing; belonging to native character;
    according to nature; essential; characteristic; innate;
    not artificial, foreign, assumed, put on, or acquired; as,
    the natural growth of animals or plants; the natural
    motion of a gravitating body; natural strength or
    disposition; the natural heat of the body; natural color.
    [1913 Webster]
 
       With strong natural sense, and rare force of will.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to the order, laws, or actual facts, of nature;
    consonant to the methods of nature; according to the
    stated course of things, or in accordance with the laws
    which govern events, feelings, etc.; not exceptional or
    violent; legitimate; normal; regular; as, the natural
    consequence of crime; a natural death; anger is a natural
    response to insult.
    [1913 Webster]
 
       What can be more natural than the circumstances in
       the behavior of those women who had lost their
       husbands on this fatal day?      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Having to do with existing system to things; dealing with,
    or derived from, the creation, or the world of matter and
    mind, as known by man; within the scope of human reason or
    experience; not supernatural; as, a natural law; natural
    science; history, theology.
    [1913 Webster]
 
       I call that natural religion which men might know .
       . . by the mere principles of reason, improved by
       consideration and experience, without the help of
       revelation.              --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformed to truth or reality; as:
    (a) Springing from true sentiment; not artificial or
      exaggerated; -- said of action, delivery, etc.; as, a
      natural gesture, tone, etc.
    (b) Resembling the object imitated; true to nature;
      according to the life; -- said of anything copied or
      imitated; as, a portrait is natural.
      [1913 Webster]
 
   5. Having the character or sentiments properly belonging to
    one's position; not unnatural in feelings.
    [1913 Webster]
 
       To leave his wife, to leave his babes, . . .
       He wants the natural touch.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Connected by the ties of consanguinity. especially,
    Related by birth rather than by adoption; as, one's
    natural mother. "Natural friends." --J. H. Newman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Hence: Begotten without the sanction of law; born out of
    wedlock; illegitimate; bastard; as, a natural child.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to the lower or animal nature, as
    contrasted with the higher or moral powers, or that which
    is spiritual; being in a state of nature; unregenerate.
    [1913 Webster]
 
       The natural man receiveth not the things of the
       Spirit of God.            --1 Cor. ii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) Belonging to, to be taken in, or referred to, some
    system, in which the base is 1; -- said of certain
    functions or numbers; as, natural numbers, those
    commencing at 1; natural sines, cosines, etc., those taken
    in arcs whose radii are 1.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) Produced by natural organs, as those of the human
       throat, in distinction from instrumental music.
     (b) Of or pertaining to a key which has neither a flat
       nor a sharp for its signature, as the key of C major.
     (c) Applied to an air or modulation of harmony which
       moves by easy and smooth transitions, digressing but
       little from the original key.
     (d) Neither flat nor sharp; -- of a tone.
     (e) Changed to the pitch which is neither flat nor sharp,
       by appending the sign [natural]; as, A natural.
       --Moore (Encyc. of Music).
       [1913 Webster +PJC]
 
   11. Existing in nature or created by the forces of nature, in
     contrast to production by man; not made, manufactured, or
     processed by humans; as, a natural ruby; a natural
     bridge; natural fibers; a deposit of natural calcium
     sulfate. Opposed to {artificial}, {man-made},
     {manufactured}, {processed} and {synthetic}. [WordNet
     sense 2]
     [PJC]
 
   12. Hence: Not processed or refined; in the same statre as
     that existing in nature; as, natural wood; natural foods.
     [PJC]
 
   {Natural day}, the space of twenty-four hours. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Natural fats}, {Natural gas}, etc. See under {Fat}, {Gas}.
    etc.
 
   {Natural Harmony} (Mus.), the harmony of the triad or common
    chord.
 
   {Natural history}, in its broadest sense, a history or
    description of nature as a whole, including the sciences
    of {botany}, {Zoology}, {geology}, {mineralogy},
    {paleontology}, {chemistry}, and {physics}. In recent
    usage the term is often restricted to the sciences of
    botany and Zoology collectively, and sometimes to the
    science of zoology alone.
 
   {Natural law}, that instinctive sense of justice and of right
    and wrong, which is native in mankind, as distinguished
    from specifically revealed divine law, and formulated
    human law.
 
   {Natural modulation} (Mus.), transition from one key to its
    relative keys.
 
   {Natural order}. (Nat. Hist.) See under {order}.
 
   {Natural person}. (Law) See under {person}, n.
 
   {Natural philosophy}, originally, the study of nature in
    general; the natural sciences; in modern usage, that
    branch of physical science, commonly called {physics},
    which treats of the phenomena and laws of matter and
    considers those effects only which are unaccompanied by
    any change of a chemical nature; -- contrasted with
    {mental philosophy} and {moral philosophy}.
 
   {Natural scale} (Mus.), a scale which is written without
    flats or sharps.
 
   Note: Model would be a preferable term, as less likely to
      mislead, the so-called artificial scales (scales
      represented by the use of flats and sharps) being
      equally natural with the so-called natural scale.
 
   {Natural science}, the study of objects and phenomena
    existing in nature, especially biology, chemistry, physics
    and their interdisciplinary related sciences; {natural
    history}, in its broadest sense; -- used especially in
    contradistinction to {social science}, {mathematics},
    {philosophy}, {mental science} or {moral science}.
 
   {Natural selection} (Biol.), the operation of natural laws
    analogous, in their operation and results, to designed
    selection in breeding plants and animals, and resulting in
    the survival of the fittest; the elimination over time of
    species unable to compete in specific environments with
    other species more adapted to survival; -- the essential
    mechanism of evolution. The principle of natural selection
    is neutral with respect to the mechanism by which
    inheritable changes occur in organisms (most commonly
    thought to be due to mutation of genes and reorganization
    of genomes), but proposes that those forms which have
    become so modified as to be better adapted to the existing
    environment have tended to survive and leave similarly
    adapted descendants, while those less perfectly adapted
    have tended to die out through lack of fitness for the
    environment, thus resulting in the survival of the
    fittest. See {Darwinism}.
 
   {Natural system} (Bot. & Zool.), a classification based upon
    real affinities, as shown in the structure of all parts of
    the organisms, and by their embryology.
 
       It should be borne in mind that the natural system
       of botany is natural only in the constitution of its
       genera, tribes, orders, etc., and in its grand
       divisions.              --Gray.
    
 
   {Natural theology}, or {Natural religion}, that part of
    theological science which treats of those evidences of the
    existence and attributes of the Supreme Being which are
    exhibited in nature; -- distinguished from {revealed
    religion}. See Quotation under {Natural}, a., 3.
 
   {Natural vowel}, the vowel sound heard in urn, furl, sir,
    her, etc.; -- so called as being uttered in the easiest
    open position of the mouth organs. See {Neutral vowel},
    under {Neutral} and Guide to Pronunciation, [sect] 17.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Native}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geology
   n 1: a science that deals with the history of the earth as
      recorded in rocks

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top