ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autobiographic

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autobiographic-, *autobiographic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTOBIOGRAPHICAL    AO2 T AH0 B AY2 AH0 G R AE1 F IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
autobiographic    (j) ˌɔːtəbaɪəgrˈæfɪk (oo2 t @ b ai @ g r a1 f i k)
autobiographical    (j) ˌɔːtəbˌaɪəgrˈæfɪkl (oo2 t @ b ai2 @ g r a1 f i k l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autobiographic \Au`to*bi`o*graph"ic\, Autobiographical
 \Au`to*bi`o*graph"ic*al\, a.
   Pertaining to, or containing, autobiography; as, an
   autobiographical sketch. "Such traits of the autobiographic
   sort." --Carlyle. -- {Au`to*bi`o*graph"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autobiographic
   adj 1: of or relating to or characteristic of an autobiographer;
       "he seldom suppressed his autobiographical tendencies"
       [syn: {autobiographical}, {autobiographic}]
   2: relating to or in the style of an autobiography; "they
     compiled an autobiographical history of the movement" [syn:
     {autobiographical}, {autobiographic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top