Search result for

อำเภอใจ

(34 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อำเภอใจ-, *อำเภอใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำเภอใจ[ADV] at will, Example: ถ้าปล่อยให้คนทำอะไรโดยอำเภอใจโดยไม่มีใครขัดขวาง บ้านเมืองก็คงจะเกิดความพินาศล่มจม, Thai definition: การกระทำโดยเอาแต่ใจตัว ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำเภอใจน. ความคิดเห็นโดยเอาแต่ใจตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Magic is not a toy for you to use or abuse as you see fit.เวทยืมนต์ของเธอไม่ใช่ของเล่นที่เธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะ หรือเอาไปใช้ตามอำเภอใจ Lancelot (2008)
Can he dare slay one of the chieftains as he pleases?เขากล้าฆ่าหัวหน้าเผ่าตามอำเภอใจ The Kingdom of the Winds (2008)
On a whim.ตามอำเภอใจ The Other Boleyn Girl (2008)
What, it's just arbitrary with you?- นี่ คุณแค่ทำตามอำเภอใจรึไง? The Love Guru (2008)
Yes, it is arbitrary! Fight anyone for any reason!ใช่เลย ตามอำเภอใจ\ อัดใครก็ได้ เพราะอะไรก็ได้ The Love Guru (2008)
He always wants everything his way.ทำอะไรตามอำเภอใจ Episode #1.9 (2009)
So I've spent the last 18 years of my life listening to you whine about the things you could've done without me, and I have no right?ฉันถึงอยู่มาตั้ง สิบแปดปี เพื่อคอยฟังว่า คุณทำนั่นนี่ไม่ได้ตามอำเภอใจ เพราะฉันไม่มีสิทธิ์? 17 Again (2009)
A jumped-up jackeroo from the outback.แล้วกษัตริย์ทรงเลือกทำตามอำเภอใจ The King's Speech (2010)
What I did was not on a whim.สิ่งที่ฉันทำลงไปมันไม่ตามอำเภอใจ Tell It to the Frogs (2010)
Oh, please, this whole direction thing is totally arbitrary!- โอ้ ขอร้องล่ะ ทิศทั้งหมดที่คุณชี้ คุณกำหนดไป ตามอำเภอใจทั้งนั้น! The Couple in the Cave (2010)
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ Shrek Forever After (2010)
♪ And you played it ♪ ♪ Tears are gonna fall ♪*แต่เธอกลับใช้มันตามอำเภอใจ* [น้ำตาจะต้องตกใน]* Prom Queen (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic
facultative(แฟค' คัลเททิฟว) adj. ตามอำเภอใจ,เกี่ยวกับสิทธิ,เกี่ยวกับอำนาจ,
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
whim(n) ความคิดชั่วแล่น,ความเพ้อฝัน,อำเภอใจ
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top