Search result for

airway

(59 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airway-, *airway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airway[N] เส้นทางบิน, Syn. air lane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stairwayn. บันได,ทางบันได

English-Thai: Nontri Dictionary
airway(n) สายการบิน,บริษัทการบิน
stairway(n) บันได

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airway๑. ทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ passage, air; tract, respiratory]๒. ท่อหายใจทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airwayทางเดินหายใจ, ทางหายใจ, ทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
Airway Diseases, Obstructive, Chronicโรคทางเดินอากาศหายใจอุดกั้นเรื้อรัง [การแพทย์]
Airway Managementการปฏิบัติรักษาทางหายใจ [การแพทย์]
Airway Obstructionทางเดินอากาศหายใจอุดตัน, ทางเดินหายใจอุดตัน, อุดทางเดินหายใจ [การแพทย์]
Airway Obstruction, Acuteการอุดกั้นทางหายใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Airway Obstruction, Completeการอุดกั้นทางหายใจถึงตัน [การแพทย์]
Airway Obstruction, Lowerการอุดกั้นทางเดินการหายใจส่วนล่าง [การแพทย์]
Airway Obstruction, Partialการอุดกั้นทางหายใจไม่ถึงตัน [การแพทย์]
Airway Obstruction, Upperการอุดกั้นทางเดินการหายใจส่วนบน, ทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น [การแพทย์]
Airway Pressureความดันในท่อทางเดินหายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If her lungs are fine, maybe the problem's in the supply line, airway collapse.ถ้าปอดเธอปกติดี อาจมีปัญหาที่ท่อส่ง ทางเดินหายใจล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
There's only way to find out if her airway failed.มีทางเดียวที่จะตรวจได้ ถ้าทางเดินหายใจล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
The treadmill test isn't gonna close her airway, it'll make her lungs explode.เครื่องปั่นไม่ได้ปิดทางเดินหายใจเธอ มันทำให้ปอดเธอแตก Lucky Thirteen (2008)
We made her airway collapse, but it's not collapsed.เราทำให้ทางเดินหายใจล้มเหลว แต่ว่ามันไม่ล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
Seen one of these before? This is going to clear your airways, okay?นี้จะทำให้คุณโล่งขึ้น Some Kinda Love (2009)
Ajira airways flight 3-1-6.อาจิราห์ 316 Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Ajira Airways departing today:เช้าวันต่อมา เบนเตรียมการที่จะจัดการทำให้แต้มเท่ากับกับวิดมอร์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Her airway was completely closed off.ทางเดิอากาศเธอปิดหมด I Saw What I Saw (2009)
there's too much swelling in the airway.หลอดลมมันบวมมากเกินไป I Saw What I Saw (2009)
there's too much swelling in the airway.หลอดมมันบวมมากเกินไป I Saw What I Saw (2009)
Well,her airway was too swollen.They couldn't get-- but what would cause that kind of inflammation in her throat?นั่นก็เพราะ หลอดลมเธอตีบ และ มันไม่มีทางที่จะสอดท่อเข้าไปทางปากได้เลย I Saw What I Saw (2009)
So april missed an airway,huh?เอพริล พลาดตรงหลอดลมหรอ? I Saw What I Saw (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airwayIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายการบิน[N] airline, See also: airway, Example: ปัจจุบันผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางของสายการบินได้ทางคอมพิวเตอร์, Count unit: สายการบิน, สาย, Thai definition: บริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบินไทย[TM] (Kānbin Thai ) EN: Thai Airways International ; Thai   FR: Thaï Airways International ; Thaï [f]
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Bāngkøk Aēwēs) EN: Bangkok Airways   FR: Bangkok Airways [f]
สายการบินบริติช แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Britich Aēwēs) EN: British Airways   FR: British Airways [f]
สายการบินเอเอ็นเอ[TM] (Sāikānbin Ē-Ēn-Ē) EN: ANA ; All Nippon Airways   FR: ANA [f] ; All Nippon Airways [f]
สายการบินเอทิฮัด[TM] (Sāikānbin Ēthihat) EN: Etihad Airways   FR: Etihad Airways [f]
สายการบินเจ็ตแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Jet Aēwēs) EN: Jet Airways   FR: Jet Airways
สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Kātā Aēwēs) EN: Qatar Airways   FR: Qatar Airways [f]
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค[TM] (Sāikānbin Khāthe Paēsifik) EN: Cathay Pacific ; Cathay Pacific Airways   FR: Cathay Pacific [f] ; Cathay Pacific Airways [f]
สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Khēnyā Aēwēs) EN: Kenya Airways   FR: Kenya Airways
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin Øl Nippøn Aēwēs) EN: All Nippon Airways (ANA)   FR: All Nippon Airways (ANA)

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRWAY    EH1 R W EY2
AIRWAYS    EH1 R W EY2 Z
AIRWAY'S    EH1 R W EY2 Z
AIRWAYS'    EH1 R W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airway    (n) (e@1 w ei)
airways    (n) (e@1 w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugkurskreuzung {f}airway crossing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
エアウェー[, eaue-] (n) airway [Add to Longdo]
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
フェアウェイ(P);フェアウエー;フェアウェー;フェヤウェイ(ik);フェヤウエイ(ik)[, feauei (P); feaue-; feaue-; feyauei (ik); feyauei (ik)] (n) fairway; (P) [Add to Longdo]
ブリティッシュエアウェイズ[, buriteisshueaueizu] (n) British Airways; (P) [Add to Longdo]
英国航空[えいこくこうくう, eikokukoukuu] (n) British Airways [Add to Longdo]
階段[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P) [Add to Longdo]
上気道[じょうきどう, joukidou] (n) upper respiratory tract; upper airway [Add to Longdo]
全日空[ぜんにっくう, zennikkuu] (n) (abbr) All Nippon Airways; ANA; (P) [Add to Longdo]
大韓航空[たいかんこうくう, taikankoukuu] (n) Korean Airways [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airway \airway\ n.
   1. a duct that provides ventilation, as in mines.
 
   Syn: air passage, air duct.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airway
   n 1: a duct that provides ventilation (as in mines) [syn: {air
      passage}, {air duct}, {airway}]
   2: a designated route followed by airplanes in flying from one
     airport to another [syn: {air lane}, {flight path}, {airway},
     {skyway}]
   3: the passages through which air enters and leaves the body
     [syn: {respiratory tract}, {airway}]
   4: a commercial enterprise that provides scheduled flights for
     passengers [syn: {airline}, {airline business}, {airway}]

From Arabic-English FreeDict Dictionary [fd-ara-eng]:

 Airway
  Airway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top