ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

process

P R AA1 S EH2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -process-, *process*, proces
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
process(n) แนวทางปฏิบัติ, See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน, Syn. means, rule, method
process(n) การพัฒนาต่อเนื่อง, See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
process(n) ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)
process(vt) ดำเนินการ, See also: ลงมือปฏิบัติ
processor(n) ผู้ดำเนินการ
processor(n) หน่วยประมวลผลกลาง
processor(n) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
processing(n) การดำเนินการ, See also: การจัดการ
processing(n) การดำเนินการ, See also: ช่วงดำเนินการ
procession(n) การดำเนินการ, See also: กระบวนการ, ขบวนการ, ขบวนที่เคลื่อนไป, Syn. method, procedure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
process(โพร'เซส, พรอส'เซส) n. ขบวนการ, ขบวนแห่กระบวนการ, ระบบ, การดำเนินการ, แนวทาง, กรรมวิธี, วิธีปฏิบัติ, ขั้นตอนการปฏิบัติ, หมายศาล, ปุ่ม, ส่วนยื่น, สิ่งงอก, เนื้องอก, การทำแม่พิมพ์, การเปลี่ยนแปลง, การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ, ปฏิบัติการ, จัดการ, ทำแม่พิมพ์สอดสี, ล้างรูป,
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน, ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า, แถวขบวน, การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า, เดินขบวน, ดำเนินไป, See also: processional adj., Syn. line, parade
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ, ผู้แปรรูป, เครื่องจัด, ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ

English-Thai: Nontri Dictionary
process(n) การดำเนินการ, การปฏิบัติ, แนวทาง, กระบวนการ, กรรมวิธี
procession(n) ขบวน, แถว, ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน, เป็นแถว, เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process๑. ส่วนยื่น, ปุ่ม๒. กระบวนการ, กรรมวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processส่วนยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process chartแผนภูมิประมวลผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process controlการควบคุมกรรมวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process democratผู้ยึดมั่นกระบวนการประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processกระบวนการ [การจัดการความรู้]
Processกระบวนการ, Example: การทำงานที่เรียงต่อกันเป็นชุด โดยผู้ใช้จะต้องทำกิจกรรมที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ [Assistive Technology]
processกระบวนการ, กรรมวิธี, การกระทำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันโดยมีการพิจารณาวางแผนกำหนดไว้ล่วงหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Process (Law)กระบวนการทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Process controlการควบคุมกระบวนการผลิต [TU Subject Heading]
Process costing[การบัญชี]
Process of Risk Assessmentกระบวนการประเมินความเสี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Process philosophyปรัชญากระบวนการ [TU Subject Heading]
Process Wasteของเสียจากกระบวนการผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Process Waterน้ำใช้ในกระบวนการผลิต [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
process[โพรเซส] (computer) งานที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
process(n) หมายเรียก
processing of personal data(phrase) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Sicily he has plants to process them into heroin.ในซิซิลีเขามีพืชที่จะดำเนินการให้เป็นเฮโรอีน The Godfather (1972)
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs. The Thing (1982)
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We have seen the process of life take place.เราได้เห็นขั้นตอนของชีวิต เกิดขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น The Shawshank Redemption (1994)
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
So began the process of becoming Jerome.แล้วก็ถึงขั้นตอนสวมเป็นเจอโรม Gattaca (1997)
We just got to go through a little process of elimination.เราต้องสอดส่องไปทีละแห่ง Titanic (1997)
The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution. Anna and the King (1999)
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
processAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
processAny orders you place with us will be processed promptly.
processCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
processCould you tell me how to operate this word processor?
processDo you know how to use a word processor?
processDo you use a word processor?
processEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
processFather bought me a word processor.
processFinding a solution that worked was a process of trial and error.
processHe craned his neck to see the procession.
processHe explained the process of building a boat.
processHe explained the process of putting them together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประมวลผล(n) processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น
ขบวนรถ(n) procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai Definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ประมวลผลข้อมูล(v) process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai Definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ล้างรูป(v) process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ
แห่(n) parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count Unit: ขบวน, Thai Definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ขบวนแห่(n) procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
พยุหยาตรา(n) procession of troops, See also: unit, troops, Syn. กระบวนทัพ, Example: ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ, Count Unit: ขบวน
พยุหะ(n) procession, See also: troops, army, legion, hordes, Syn. พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
ฟ้องศาล(v) sue, See also: process, Example: ทนายความยื่นฟ้องศาลดำเนินคดีกับน้องชายต่างบิดาแล้วในข้อหานิติกรรมอำพราง, Thai Definition: ยื่นข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดต่อศาล
แปรรูป(v) process, See also: transmute, transform, transfigure, Syn. เปลี่ยนรูป, Ant. คงรูป, Example: เศษกระดาษ 1 ตันนำมาแปรรูปเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษทิชชูใหม่ได้ 1 ตัน, Thai Definition: กระทำด้วยประการอื่นใดให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากวัตถุดิบเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิป[chip] (n) EN: chip  FR: microprocesseur [ m ] ; circuit intégré [ m ]
ดั้ง[dang] (n) EN: boat used in procession
ฟ้องศาล[føng sān] (v, exp) EN: sue ; take a legal action ; process  FR: intenter un procès
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [ f ] ; parade [ f ] ; cavalcade [ f ]
อีดีพี[Ī.Dī.Phī.] (abv) EN: EDP (Electronic Data Processing)
จัดการข้อมูล[jatkān khømūn] (v, exp) EN: process data
กำลัง...[kamlang ...] (v) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just  FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[kamlang ... yū] (v, exp) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of  FR: être en train de ... ; être occupé à ...
กรรมวิธี[kammawithī] (n) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[kān damnoēn krabūankān dōi michøp] (n, exp) EN: abuse of process  FR: abus de procédure [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROCESS P R AA1 S EH2 S
PROCESS P R AO1 S EH2 S
PROCESSOR P R AA1 S EH2 S ER0
PROCESSES P R AA1 S EH0 S AH0 Z
PROCESSED P R AA1 S EH0 S T
PROCESSING P R AA1 S EH0 S IH0 NG
PROCESSION P R OW0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSORS P R AA1 S EH2 S ER0 Z
PROCESSION P R AH0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSOR'S P R AA1 S EH2 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
process (v) prˈousɛs (p r ou1 s e s)
process (v) prˈəsˈɛs (p r @1 s e1 s)
processed (v) prˈousɛst (p r ou1 s e s t)
processed (v) prˈəsˈɛst (p r @1 s e1 s t)
processes (v) prˈousɛsɪz (p r ou1 s e s i z)
processes (v) prˈəsˈɛsɪz (p r @1 s e1 s i z)
processor (n) prˈousɛsər (p r ou1 s e s @ r)
processing (v) prˈousɛsɪŋ (p r ou1 s e s i ng)
processing (v) prˈəsˈɛsɪŋ (p r @1 s e1 s i ng)
procession (n) prˈəsˈɛʃən (p r @1 s e1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进程[jìn chéng, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] process; course #2,976 [Add to Longdo]
处理器[chǔ lǐ qì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] processor #5,076 [Add to Longdo]
行列[háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, ] procession #7,340 [Add to Longdo]
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant #14,320 [Add to Longdo]
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, ] processor register #60,517 [Add to Longdo]
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] process lens (working by color separation) [Add to Longdo]
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] processing efficiency [Add to Longdo]
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] process trade; trade involving assembly [Add to Longdo]
处理能力[chǔ lǐ néng lì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] processing capability; throughput [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] TH: ดำเนินการไป  EN: process

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauforganisation { f }process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Fertigungssteuerung { f }process control; manufacturing control; progressing [Add to Longdo]
Gärungsprozess { m } | Gärungsprozesse { pl }process of fermentation | processes of fermentation [Add to Longdo]
Medien { pl }; Prozessmedien { pl }process media; process liquids and gases; process utilities [Add to Longdo]
Messprozess { m }process of measuring [Add to Longdo]
Prozess { m }; Vorgang { m }; Verfahren { n } | Prozesse { pl }; Vorgänge { pl } | technischer Prozess; technisches Verfahrenprocess | processes | technical process [Add to Longdo]
Prozess-Absaugesystem { n } [ techn. ]process exhaust system [Add to Longdo]
Prozessabluft { f }process exhaust air [Add to Longdo]
Prozessausrüstung { f }process equipment [Add to Longdo]
Prozessautomatisierung { f }process automation [Add to Longdo]
Prozessfließbild { n }process flow chart [Add to Longdo]
Prozessfortluft { f }process exhaust air [Add to Longdo]
Prozessgas { n }process gas [Add to Longdo]
Prozesskern { m }process core [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
方法[ほうほう, houhou] (n) method; process; manner; way; means; technique; (P) #316 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
処理[しょり, shori] (n, vs) processing; dealing with; treatment; disposition; disposal; (P) #1,423 [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P) #1,644 [Add to Longdo]
過程[かてい, katei] (n) process; course; mechanism; (P) #3,285 [Add to Longdo]
加工[かこう, kakou] (n, vs) manufacturing; processing; treatment; machining; (P) #3,685 [Add to Longdo]
経路(P);径路;逕路[けいろ, keiro] (n) (1) course; route; path; channel; (2) process; means; (P) #4,492 [Add to Longdo]
プロセス[purosesu] (n) process; (P) #5,609 [Add to Longdo]
手順[てじゅん, tejun] (n) process; procedure; sequence; protocol; instruction; (P) #5,831 [Add to Longdo]
行列[ぎょうれつ, gyouretsu] (n, vs) (1) line; procession; (n) (2) { math } matrix; (P) #5,838 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Service \Serv"ice\, n. [OE. servise, OF. servise, service, F.
   service, from L. servitium. See {Serve}.]
   1. The act of serving; the occupation of a servant; the
    performance of labor for the benefit of another, or at
    another's command; attendance of an inferior, hired
    helper, slave, etc., on a superior, employer, master, or
    the like; also, spiritual obedience and love. "O God . . .
    whose service is perfect freedom." --Bk. of Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Madam, I entreat true peace of you,
       Which I will purchase with my duteous service.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God requires no man's service upon hard and
       unreasonable terms.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. The deed of one who serves; labor performed for another;
    duty done or required; office.
    [1913 Webster]
 
       I have served him from the hour of my nativity, . .
       . and have nothing at his hands for my service but
       blows.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This poem was the last piece of service I did for my
       master, King Charles.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To go on the forlorn hope is a service of peril; who
       will understake it if it be not also a service of
       honor?                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Office of devotion; official religious duty performed;
    religious rites appropriate to any event or ceremonial;
    as, a burial service.
    [1913 Webster]
 
       The outward service of ancient religion, the rites,
       ceremonies, and ceremonial vestments of the old law.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a musical composition for use in churches.
    [1913 Webster]
 
   5. Duty performed in, or appropriate to, any office or
    charge; official function; hence, specifically, military
    or naval duty; performance of the duties of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       When he cometh to experience of service abroad . . .
       ne maketh a worthy soldier.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Useful office; advantage conferred; that which promotes
    interest or happiness; benefit; avail.
    [1913 Webster]
 
       The stork's plea, when taken in a net, was the
       service she did in picking up venomous creatures.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   7. Profession of respect; acknowledgment of duty owed. "Pray,
    do my service to his majesty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. The act and manner of bringing food to the persons who eat
    it; order of dishes at table; also, a set or number of
    vessels ordinarily used at table; as, the service was
    tardy and awkward; a service of plate or glass.
    [1913 Webster]
 
       There was no extraordinary service seen on the
       board.                --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law) The act of bringing to notice, either actually or
    constructively, in such manner as is prescribed by law;
    as, the service of a subp[oe]na or an attachment.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) The materials used for serving a rope, etc., as
     spun yarn, small lines, etc.
     [1913 Webster]
 
   11. (Tennis) The act of serving the ball.
     [1913 Webster]
 
   12. Act of serving or covering. See {Serve}, v. t., 13.
     [1913 Webster]
 
   {Service book}, a prayer book or missal.
 
   {Service line} (Tennis), a line parallel to the net, and at a
    distance of 21 feet from it.
 
   {Service of a writ}, {process}, etc. (Law), personal delivery
    or communication of the writ or process, etc., to the
    party to be affected by it, so as to subject him to its
    operation; the reading of it to the person to whom notice
    is intended to be given, or the leaving of an attested
    copy with the person or his attorney, or at his usual
    place of abode.
 
   {Service of an attachment} (Law), the seizing of the person
    or goods according to the direction.
 
   {Service of an execution} (Law), the levying of it upon the
    goods, estate, or person of the defendant.
 
   {Service pipe}, a pipe connecting mains with a dwelling, as
    in gas pipes, and the like. --Tomlinson.
 
   {To accept service}. (Law) See under {Accept}.
 
   {To see service} (Mil.), to do duty in the presence of the
    enemy, or in actual war.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Process \Proc"ess\, n. [F. proc[`e]s, L. processus. See
   {Proceed}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proceeding; continued forward movement;
    procedure; progress; advance. "Long process of time."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The thoughts of men are widened with the process of
       the suns.               --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of actions, motions, or occurrences; progressive
    act or transaction; continuous operation; normal or actual
    course or procedure; regular proceeding; as, the process
    of vegetation or decomposition; a chemical process;
    processes of nature.
    [1913 Webster]
 
       Tell her the process of Antonio's end. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A statement of events; a narrative. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat. & Zool.) Any marked prominence or projecting part,
    especially of a bone; anapophysis.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) The whole course of proceedings in a cause real or
    personal, civil or criminal, from the beginning to the end
    of the suit; strictly, the means used for bringing the
    defendant into court to answer to the action; -- a generic
    term for writs of the class called judicial.
    [1913 Webster]
 
   {Deacon's process} [from H. Deacon, who introduced it]
    (Chem.), a method of obtaining chlorine gas by passing
    hydrochloric acid gas over heated slag which has been
    previously saturated with a solution of some metallic
    salt, as sulphate of copper.
 
   {Final process} (Practice), a writ of execution in an action
    at law. --Burrill.
 
   {In process}, in the condition of advance, accomplishment,
    transaction, or the like; begun, and not completed.
 
   {Jury process} (Law), the process by which a jury is summoned
    in a cause, and by which their attendance is enforced.
    --Burrill.
 
   {Leblanc's process} (Chem.), the process of manufacturing
    soda by treating salt with sulphuric acid, reducing the
    sodium sulphate so formed to sodium sulphide by roasting
    with charcoal, and converting the sodium sulphide to
    sodium carbonate by roasting with lime.
 
   {Mesne process}. See under {Mesne}.
 
   {Process milling}, the process of high milling for grinding
    flour. See under {Milling}.
 
   {Reversible process} (Thermodynamics), any process consisting
    of a cycle of operations such that the different
    operations of the cycle can be performed in reverse order
    with a reversal of their effects.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 process
   n 1: a particular course of action intended to achieve a result;
      "the procedure of obtaining a driver's license"; "it was a
      process of trial and error" [syn: {procedure}, {process}]
   2: (psychology) the performance of some composite cognitive
     activity; an operation that affects mental contents; "the
     process of thinking"; "the cognitive operation of
     remembering" [syn: {process}, {cognitive process}, {mental
     process}, {operation}, {cognitive operation}]
   3: a writ issued by authority of law; usually compels the
     defendant's attendance in a civil suit; failure to appear
     results in a default judgment against the defendant [syn:
     {summons}, {process}]
   4: a mental process that you are not directly aware of; "the
     process of denial" [syn: {process}, {unconscious process}]
   5: a natural prolongation or projection from a part of an
     organism either animal or plant; "a bony process" [syn:
     {process}, {outgrowth}, {appendage}]
   6: a sustained phenomenon or one marked by gradual changes
     through a series of states; "events now in process"; "the
     process of calcification begins later for boys than for
     girls" [syn: {process}, {physical process}]
   v 1: subject to a process or treatment, with the aim of readying
      for some purpose, improving, or remedying a condition;
      "process cheese"; "process hair"; "treat the water so it
      can be drunk"; "treat the lawn with chemicals" ; "treat an
      oil spill" [syn: {process}, {treat}]
   2: deal with in a routine way; "I'll handle that one"; "process
     a loan"; "process the applicants"
   3: perform mathematical and logical operations on (data)
     according to programmed instructions in order to obtain the
     required information; "The results of the elections were
     still being processed when he gave his acceptance speech"
   4: institute legal proceedings against; file a suit against; "He
     was warned that the district attorney would process him";
     "She actioned the company for discrimination" [syn: {action},
     {sue}, {litigate}, {process}]
   5: march in a procession; "They processed into the dining room"
     [syn: {march}, {process}]
   6: shape, form, or improve a material; "work stone into tools";
     "process iron"; "work the metal" [syn: {work}, {work on},
     {process}]
   7: deliver a warrant or summons to someone; "He was processed by
     the sheriff" [syn: {serve}, {process}, {swear out}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 process
  process

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top