ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tradition

T R AH0 D IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tradition-, *tradition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tradition(n) ประเพณี, See also: ขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรม, ธรรมเนียม, ขนบธรรมเนียมประเพณี
tradition(n) สิ่งที่ทำสืบต่อกันมา
traditional(adj) โบราณ, See also: ดั้งเดิม, เก่าแก่
traditional(adj) แบบดั้งเดิม, See also: เป็นประเพณี
traditionalism(n) ความเชื่อเรื่องจารีตประเพณี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tradition(ทระดิช'เชิน) n. ธรรมเนียม, จารีต, ประเพณี, จารีตนิยม, , See also: traditional adj., Syn. custom, usage
traditionalism(ทระดิช'เชินเนิลลิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม, ลัทธิอนุรักษนิยม.
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

English-Thai: Nontri Dictionary
tradition(n) ธรรมเนียม, ประเพณี, จารีต
traditional(adj) ตามจารีตประเพณี, ตามธรรมเนียม, เก่าแก่
extradition(n) การคืนเชลยศึก, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traditionแบบแผนประเพณี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tradition๑. การส่งมอบ๒. ประเพณีนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traditional approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
traditional artศิลปะแบบประเพณี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traditional sectorภาคดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
traditionalismประเพณีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traditional ecological knowledgeความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม [TU Subject Heading]
Traditional medicineการแพทย์แผนโบราณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
traditional security issuesประเด็นความมั่นคงในลักษณะเดิม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Today you become part of a tradition that began hundreds of years ago.วันนี้คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี ... ... ที่เริ่มต้นขึ้นหลายร้อยปีที่ผ่านมา Bloodsport (1988)
It's a tradition we hand down.มันเป็นประเพณีสืบต่อกัน The Time Machine (2002)
Don't disregard our traditions just because you're subversive.อย่าลบหลู่ประเพณีเพราะว่าคุณหัวแข็ง Mona Lisa Smile (2003)
While our mothers were called to work for Lady Liberty it is our duty, nay, obligation to reclaim our place in the home bearing the children that will carry our traditions into the future.ขณะที่แม่ของพวกเรา ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน มันเป็นหน้าที่ของเรา ไม่สิ เป็นพันธะ ในการเอาตำแหน่งในบ้านคืนมา นั่นคือการมีลูก ซึ่งจะสืบทอดประเพณีของเราต่อไป Mona Lisa Smile (2003)
Especially not those who seek truth beyond tradition beyond definition beyond the image.โดยเฉพาะคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับแบบแผน ไม่ยึดติดกับกรอบ และภาพลักษณ์ Mona Lisa Smile (2003)
You all know the proud tradition of our Kang High, right?พวกเธอคงรู้ประเพณีที่สุดแสนจะน่าภูมิใจ ของพวกเราโรงเรียนคังแล้วใช่มั้ย Crazy First Love (2003)
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต The Corporation (2003)
Disney brand speaks of reassurance it speaks of tradition it speaks of quality.เครื่องหมายการค้าดิสนีย์บอกถึงความมั่นใจ บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บอกถึงคุณภาพ The Corporation (2003)
As usual, Fogg, your contempt for tradition is appalling.คุณลบหลู่ประเพณีเก่าแก่ ทำตัวสังคมรังเกียจ Around the World in 80 Days (2004)
There's an old tradition in Shanghaiที่เซี่ยงไฮ้ มีประเพณีเก่าแก่ Saving Face (2004)
The U Ball has been a tradition of the Triwizaed Tournament..งานเต้นรำเป็นธรรมเนียมของการประลองเวทไตรภาคี Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traditionAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
traditionAs a writer, she does not fit into any of the traditional categories.
traditionA society's values are reflected in its traditions.
traditionBy tradition, people play practical jokes on 1 April.
traditionCountry people are traditionally suspicious of strangers.
traditionFashion designers are breaking with tradition.
traditionFlower arrangement is a traditional art in Japan.
traditionGood traditions should be preserved.
traditionHe turned his back on the old tradition.
traditionIn a past-oriented society, people dwell on the past and on tradition.
traditionIn the "Mafia" tradition of organized crime, any member who discloses its operation is sure to be rubbed out.
traditionIt is regrettable that young Japanese today should show little interest in the traditional culture of their country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเพณีพื้นบ้าน(n) folk custom, See also: tradition, local custom, Example: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน, Thai Definition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น
มีแบบแผน(adv) customarily, See also: traditionally, Ant. ไร้แบบแผน, Example: ท่านทำการค้าอย่างมีแบบแผน สมควรที่ผู้อื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง, Thai Definition: อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
แพทย์แผนโบราณ(n) traditional doctor, Syn. แพทย์กลางบ้าน, หมอแผนโบราณ, Ant. แพทย์แผนปัจจุบัน, Example: ผมเคยเห็นลุงของผม 3 คนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณทำการรักษาคนไข้ด้วยการใช้มีดหมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรม
เพลงไทยเดิม(n) old-style Thai song, See also: traditional Thai song, Example: หากรู้จักเพลงไทยเดิม จะร้องเพลงสุนทราภรณ์ได้ดี, Count Unit: เพลง
คตินิยม(n) tradition, See also: ideology, Syn. แบบอย่าง, ความเชื่อ, Example: ยุ้งข้าวของชาวโซ่งยังมีรูปแบบและโครงสร้างที่แสดงให้เห็นคตินิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรมประจำกลุ่มของชาวโซ่งได้ดี, Thai Definition: แบบอย่างความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เป็นลักษณะของกลุ่มชน
สมาจาร(n) tradition, See also: custom, Syn. ธรรมเนียม, แบบแผน, แบบอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตามเนื้อผ้า(adv) traditionally, See also: customarily, as the circumstances allow, Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก, Example: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้, Thai Definition: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
รีต(n) custom, See also: tradition, ritual, convention, Syn. ประเพณี, จารีต, เยี่ยงอย่าง, แบบแผน
ประเพณี(n) tradition, See also: custom, convention, code of conduct, common practice, Syn. ระเบียบแบบแผน, ขนบธรรมเนียม, จารีต, ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี, Example: การตักบาตรทำบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย, Count Unit: อย่าง, แบบ, Thai Definition: สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี
ประเพณีนิยม(n) tradition, See also: custom, Syn. ขนมธรรมเนียม, วัฒนธรรม, จารีต, พิธีกรรม, ธรรมเนียมปฏิบัติ, ธรรมเนียม, Example: การแห่ขันหมากเป็นประเพณีนิยมที่มีมานาน, Thai Definition: ประเพณีของสังคมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ชาตรี[chātrī] (n) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)  FR: chatri [ m ] (danse traditionnelle du sud)
ชุดไทย[chut Thai] (n, exp) FR: costume traditionnel thaï [ m ]
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
ดนตรีไทย[dontrī Thai] (n, exp) EN: traditional Thai music
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
จารีต[jārīt] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice  FR: coutume [ f ] ; tradition [ f ] ; usage [ m ]
จารีตนิยม[jārītniyom] (n) EN: conservative ; conservatism  FR: conservatisme [ m ] ; traditionalisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRADITION T R AH0 D IH1 SH AH0 N
TRADITIONS T R AH0 D IH1 SH AH0 N Z
TRADITIONAL T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L
TRADITIONALLY T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
TRADITIONALLY T R AH0 D IH1 SH N AH0 L IY0
TRADITIONALIST T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L IH0 S T
TRADITIONALISTS T R AH0 D IH1 SH N AH0 L AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tradition (n) trˈədˈɪʃən (t r @1 d i1 sh @ n)
traditions (n) trˈədˈɪʃənz (t r @1 d i1 sh @ n z)
traditional (j) trˈədˈɪʃənl (t r @1 d i1 sh @ n l)
traditionally (a) trˈədˈɪʃənəliː (t r @1 d i1 sh @ n @ l ii)
traditionalism (n) trˈədˈɪʃənəlɪzəm (t r @1 d i1 sh @ n @ l i z @ m)
traditionalist (n) trˈədˈɪʃənəlɪst (t r @1 d i1 sh @ n @ l i s t)
traditionalists (n) trˈədˈɪʃənəlɪsts (t r @1 d i1 sh @ n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传统[chuán tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, / ] tradition; convention, #725 [Add to Longdo]
中医[Zhōng yī, ㄓㄨㄥ ㄧ, / ] traditional Chinese medical science, #3,894 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] traditionally used as phonetic for ga; also pronounced ga1, #18,264 [Add to Longdo]
中医学[Zhōng yī xué, ㄓㄨㄥ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] traditional Chinese medicine, #26,894 [Add to Longdo]
繁体字[fán tǐ zì, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] traditional Chinese character, #39,563 [Add to Longdo]
琴书[qín shū, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄨ, / ] traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment, #83,661 [Add to Longdo]
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone, #96,240 [Add to Longdo]
传统词类[chuán tǒng cí lèi, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄘˊ ㄌㄟˋ, / ] traditional parts of speech (grammar) [Add to Longdo]
清红帮[qīng hóng bāng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ, / ] traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons [Add to Longdo]
繁体中文[fán tǐ Zhōng wén, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ, / ] traditional character Chinese [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tradition { f } | Traditionen { pl }tradition | traditions [Add to Longdo]
Traditionalismus { m }traditionalism [Add to Longdo]
traditionell { adj } | traditioneller | am traditionellstentraditional | more traditional | most traditional [Add to Longdo]
traditionell { adv }traditionally [Add to Longdo]
traditionsbewusst { adj }tradition-conscious; conscious in tradition [Add to Longdo]
traditionsbewusst { adv }in a tradition-conscious way [Add to Longdo]
traditionsreich { adj }rich in tradition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
おけさ[okesa] (n) type of traditional vocal music [Add to Longdo]
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
かっぽれ[kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
ちゃんこ[chanko] (n) traditional sumo stew [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几, 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝統[でんとう, dentou] Tradition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tradition \Tra*di"tion\, v. t.
   To transmit by way of tradition; to hand down. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The following story is . . . traditioned with very much
      credit amongst our English Catholics.  --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tradition \Tra*di"tion\, n. [OE. tradicioun, L. traditio, from
   tradere to give up, transmit. See {Treason}, {Traitor}.]
   1. The act of delivering into the hands of another; delivery.
    "A deed takes effect only from the tradition or delivery."
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. The unwritten or oral delivery of information, opinions,
    doctrines, practices, rites, and customs, from father to
    son, or from ancestors to posterity; the transmission of
    any knowledge, opinions, or practice, from forefathers to
    descendants by oral communication, without written
    memorials.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, that which is transmitted orally from father to
    son, or from ancestors to posterity; knowledge or belief
    transmitted without the aid of written memorials; custom
    or practice long observed.
    [1913 Webster]
 
       Will you mock at an ancient tradition begun upon an
       honorable respect?          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Naught but tradition remains of the beautiful
       village of Grand-Pr['e].       --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.)
    (a) An unwritten code of law represented to have been
      given by God to Moses on Sinai.
      [1913 Webster]
 
         Making the word of God of none effect through
         your tradition, which ye have delivered. --Mark
                          vii. 13.
      [1913 Webster]
    (b) That body of doctrine and discipline, or any article
      thereof, supposed to have been put forth by Christ or
      his apostles, and not committed to writing.
      [1913 Webster]
 
         Stand fast, and hold the traditions which ye
         have been taught, whether by word or our
         epistle.             --2 Thess. ii.
                          15.
      [1913 Webster]
 
   {Tradition Sunday} (Eccl.), Palm Sunday; -- so called because
    the creed was then taught to candidates for baptism at
    Easter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tradition
   n 1: an inherited pattern of thought or action
   2: a specific practice of long standing [syn: {custom},
     {tradition}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tradition /tʀadisjɔ̃/ 
  tradition

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 tradition
  tradition

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tradition /tradiːtsiːoːn/ 
  tradition

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tradition
  tradition

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top