ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิธีการ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิธีการ-, *วิธีการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
plastination(n) วิธีการกำซาบเนื้อเยื่อด้วยพลาสติก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิธีการสื่อสาร(n) communication, Syn. กระบวนการสื่อสาร, Example: ปัจจุบันนี้มีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น วิทยุติดตามตัว, โทรศัพท์ไร้สาย, อีเมล์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์(n) scientific approach, Syn. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์, Example: เกษตรกรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการเก็บรักษาพืชผัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิธีการน. วิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ เช่น วิธีการที่รัฐให้สวัสดิการแก่ประชาชน วิธีการสอนวิทยาศาสตร์มีหลายวิธี.
วิธีการเพื่อความปลอดภัยน. มาตรการตามกฎหมายอาญาเพื่อป้องกันมิให้บุคคลกระทำความผิดหรือกระทำความผิดอีก อันได้แก่ วิธีการกักกัน ห้ามเข้าเขตกำหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล หรือห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง.
กบิล ๒วิธีการ เช่น ลงโทษตามกบิลเมือง
กระบวนวิธีการ เช่น จัดกระบวนพิจารณาอรรถคดีในโรงศาล, ใช้เข้าคู่กับคำ กระบิด เป็น กระบิดกระบวน.
ทาง ๑วิธีการ เช่น ส่งเงินทางธนาณัติ
ฝังเข็มวิธีการรักษาโรคแบบหนึ่งตามตำราแพทย์จีนโดยใช้เข็มปักลงตามตำแหน่งจุดต่าง ๆ เพื่อรักษาโรคหรือไม่ให้รู้สึกเจ็บเวลาผ่าตัด.
มาตรการวิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลสำเร็จ เช่น วางมาตรการในการดำเนินงาน.
เสน่ห์วิธีการทางไสยศาสตร์ที่ทำให้คนอื่นรัก เช่น เขาถูกเสน่ห์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meansวิธีการ, วิถีทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
measure of damagesวิธีการกำหนดค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lease systemวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, leaseวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interim relief; interlocutory reliefวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlocutory relief; interim reliefวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optimisation methodologyวิธีการทำให้เหมาะที่สุด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
governanceวิธีการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
good governanceวิธีการปกครองที่ดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modus operandi (L.)วิธีการปฏิบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iterative method (Mathematics)วิธีการคำนวณซ้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acidizingวิธีการกระตุ้นการผลิตด้วยกรด, Example: วิธีการกระตุ้นการผลิต (Stimulation) โดยใช้กรด คือ ใช้วิธีปั๊มกรดไฮโดรคลอริคลงไปในหลุมเจาะ เพื่อขยายช่องว่างของหินให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำมันไหลได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Enhanced Oil Recoveryวิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติ, วิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว ได้แก่ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และ การผลิตขั้นตติยภูมิ (ดูคำ Secondary Recovery และ Tertiary Recovery) [ปิโตรเลี่ยม]
Grievance procedureวิธีการร้องทุกข์ [เศรษฐศาสตร์]
Best practicesวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ [การจัดการความรู้]
Visual Strategiesกลวิธีผ่านการมอง, วิธีการที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารของบุคคลออธิซึมหรือผู้ที่มีปัญหาการรับรู้ภาษาพูด โดยช่วยให้เด็กเข้าใจการสื่อสารจากภาษาพูดเป็นสื่อการรับรู้ด้วยภาพ เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้ [Assistive Technology]
Assembly-line methodsวิธีการสายการผลิต [TU Subject Heading]
Boundary element methodsวิธีการบาวน์ดะรีเอลิเมนต์ [TU Subject Heading]
Budget processวิธีการงบประมาณ [TU Subject Heading]
Business methodsวิธีการทางธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-How hard do ya scrub?วิธีการที่ยากไม่ขัด ya? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But how will I know?แต่ วิธีการที่เราจะรู้หรือไม่? Pinocchio (1940)
- How will he know.วิธีการที่เขาจะได้รู้ว่า Pinocchio (1940)
How about sitting out the next one, babe, huh?วิธีการเกี่ยวกับนั่งออกถัดหนึ่งที่ รักฮะ? โห่! Pinocchio (1940)
- How did you escape?วิธีการที่คุณไม่หนี? Pinocchio (1940)
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว? Pinocchio (1940)
Well, how would you blokes like to make some real money?ด้วยวิธีการที่คุณจะคน ชอบที่จะทำให้บางเงินจริง? Pinocchio (1940)
Well, how is the great actor?ด้วยวิธีการที่เป็นนักแสดงที่ดี? Pinocchio (1940)
Hey, which way you going?เฮย วิธีการที่คุณจะไปไหม รอ ฉันด้วย! Pinocchio (1940)
- And how. Hot-weather colds can kill you.- และวิธีการที่ โรคหวัดร้อนสภาพอากาศที่สามารถฆ่าคุณ 12 Angry Men (1957)
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิธีการ[withīkān] (n) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique  FR: procédure [ f ] ; façon [ f ] ; méthode [ f ] ; procédé [ m ] ; processus [ m ] ; méthodologie [ f ] ; approche [ f ] ; manière [ f ] ; mode [ m ]
วิธีการชำระเงิน[withīkān chamra ngoen] (n, exp) EN: mode of payment  FR: mode de paiement [ m ]
วิธีการดั้งเดิม[withīkān dangdoēm] (n, exp) EN: traditional methods
วิธีการทักทาย[withīkān thakthāi] (n, exp) FR: formule de politesse [ f ]
วิธีการทางชีวภาพ[withīkān thāng chīwaphāp] (n, exp) EN: biological control
วิธีการทางบัญชี[withīkān thāng banchī] (n, exp) EN: accounting methods
วิธีการทางวิทยาศาสตร์[withīkān thāng witthayāsāt] (n, exp) EN: scientific method ; scientific approach  FR: méthode scientifique [ f ] ; approche scientifique [ f ]
วิธีการทำงาน[withīkān thamngān] (n, exp) EN: method of work  FR: méthode de travail [ f ]
วิธีการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ[withīkān thamngān thī mai mī prasitthiphāp] (n, exp) EN: inefficient method of work
วิธีการปฏิบัติ[withīkān patibat] (n, exp) EN: procedure

English-Thai: Longdo Dictionary
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
MLM(n, abbrev) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, See also: Network Marketing
means(n) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, See also: instrument, method, course of action, Syn. agency
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allopathy(n) วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา
ammunition(n) วิธีการโต้ตอบ
approach(n) วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, Syn. method, program, procedure
avenue(n) วิธีการ, See also: ลู่ทาง, Syn. way, method, mode
back door(n) วิธีการที่ผิดกฎหมาย, See also: วิธีลับ, Ant. underhand
bag of tricks(idm) วิธีการต่างๆ นาๆ (คำไม่เป็นทางการ)
coloring(n) กระบวนการเปลี่ยนสี, See also: วิธีการใส่สี
communication(n) วิธีการติดต่อสื่อสาร
draw(n) วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง
electrophoresis(n) การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น, See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance, admittance
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง, วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้, วิธีการเข้าไป
aviation(n) การบิน, วิชาการบิน, วิธีการบิน
cookery(n) การปรุงอาหาร, การทำกับข้าว, การหุงต้ม, วิธีการปรุงอาหาร
destruction(n) การทำลาย, วิธีการทำลาย, การล้างผลาญ, สิ่งที่ถูกทำลาย
implement(n) อุปกรณ์, เครื่องใช้, เครื่องมือ, วิธีการ
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่, การปรับปรุง, นวัตกรรม, วิธีการใหม่
instrument(n) เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์, วิธีการ, เอกสารสิทธิ
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ, เครื่องช่วย
mechanism(n) กลไก, เครื่องจักร, ตัวจักร, กลวิธาน, วิธีการ
method(n) ระเบียบ, วิธี, แบบแผน, วิธีการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
手順[てじゅん, tejun] วิธีการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
教え方[おしえかた, oshiekata] TH: วิธีการสอน  EN: method of teaching
方法[ほうほう, houhou] TH: วิธีการ  EN: method

German-Thai: Longdo Dictionary
Mittel(n) |das, pl. Mittel| วิธีการ, เครื่องมือ
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
durch(präp) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
Datum(n) |das, pl. Daten| วันที่ เช่น Welches Datum haben wir heute? - Heute ist der 27. Oktober 2001. (วิธีการบอกวันที่เป็นภาษาเยอรมันโดยทั่วไป - Das Sommersemester fängt am 15.04 an., การบอกวันที่ในจดหมาย - den 12 Oktober 2003)
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, Syn. die Eichung
Bautechnik(n) |die, pl. Bautechniken| เทคนิค หรือวิธีการสร้างตึกอาคาร
Methode(n) |die, pl. Methoden| วิธีการ, See also: Related: Verfahren
Stil(n) |der, pl. Stile| สไตล์หรือลักษณะวิธีการพูดหรือเขียนเฉพาะบุคคล เช่น Sie hat einen lebendigen Stil beim Sprechen. เธอคนนี้มีวิธีการพูดที่มีชีวิตชีวา
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, Syn. Vorsichtsmaßregel
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top