ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convention

K AH0 N V EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convention-, *convention*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convention(n) การชุมนุม, Syn. gathering, meeting
convention(n) การประชุม, Syn. assembly
convention(n) ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, Syn. agreement
conventional(adj) เกี่ยวกับประเพณีนิยม, See also: เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. customary
conventional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุม
conventional(adj) ธรรมดา, See also: สามัญ
conventioneer(n) ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียม
conventionalise(vt) ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalize
conventionality(n) การปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติ
conventionalize(vt) ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม, การประชุมพรรคการเมือง, สัญญา, สนธิสัญญา, อนุสัญญา, ระเบียบแบบแผน, จารีตประเพณี, ธรรมเนียมปฎิบัติ, การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting, custom
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม, ธรรมดา, สามัญ, เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual, Ant. unusual
conventional memoryหน่วยความจำปกติใช้เรียก 640 กิโลไบต์แรกของหน่วยความจำ (RAM) ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม และเครื่องเลียนแบบไอบีเอ็ม (IBM compatibles) ที่กำหนดว่าต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 640 เค (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นานแล้ว)
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ, การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ, เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
conventioneer(คันเวน'?ะเนียร์') n. ผู้ปฎิบัติตามประเพณีนิยม
conventionlise(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ, เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
unconventional(อันคอนเวน'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป

English-Thai: Nontri Dictionary
convention(n) การประชุม, สนธิสัญญา, การตกลง, จารีตประเพณี, ประเพณีนิยม, แบบแผน
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม, ตามแบบแผน, ตามธรรมเนียม
conventionality(n) ประเพณีนิยม, การถือแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convention๑. การประชุมใหญ่ (ก. ปกครอง)๒. อนุสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conventionสัญนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conventionสัญนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convention๑. การประชุมใหญ่๒. อนุสัญญา๓. ขนบธรรมเนียม, สัญนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conventionสัญนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
convention, constitutionalสภาร่างรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convention, constitutionalสภาร่างรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convention, nationalการประชุมระดับชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convention, nationalการประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convention, socialสัญนิยมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conventionอนุสัญญา โดยมากแล้ว อนุสัญญามักเป็นหนังสือสัญญาทำกันระหว่างหลายประเทศที่มาประชุมกัน และจัดวางบทบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายขึ้น [การทูต]
Conventionในภาษาไทยแปลว่า อนุสัญญา แต่คำนี้ใช้แทนคำว่า สนธิสัญญา (Treaty) บ่อย ๆ ผู้เขียนหลายท่านเห็นว่า ทั้งสองคำนี้ไม่ค่อยจะมีความหมายแตกต่างกันมากนัก แม้ว่าคำ Convention มักจะใช้กันเป็นประจำ โดยหมายถึงความตกลงที่กระทำกันในการประชุมระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งได้รับการรับรองจากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่กระทำกัน ณ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ถึง 14 เมษายน ค.ศ. 1961 (The Vienna Convention on Diplomatic Relations) [การทูต]
Conventionอนุสัญญา [การค้าระหว่างประเทศ]
Conventionการประชุมที่มีกำหนดการ [การแพทย์]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Convention against Transnational Organized Crimeอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ [การทูต]
Convention Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (1948)อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง (ค.ศ. 1948) [TU Subject Heading]
Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (ค.ศ. 1999) [TU Subject Heading]
Convention facilitiesสถานบริการการประชุม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
convention center(n) ศูนย์ประชุม , ศูนย์การประชุม
conventional medicine(n) การแพทย์แผนปัจจุบัน, ยาแผนปัจจุบัน, See also: A. alternative medicine, non-conventional medicince, Syn. modern medicine

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the convention centre.ที่ศูนย์ประชุม. โอเค. Suspiria (1977)
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช Gandhi (1982)
Now when convention and science offer us no answers, might we not finally turn to the fantastic as a plausibility?ที่ตาย จากเหตุลึกลับแบบนี้ ตอนนี้ เมื่อเรารวมข้อมูลที่มี และ วิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ Deep Throat (1993)
I'm gonna meet with their C.E.O. at the convention in San Francisco next month.เดือนหน้าฉันต้องไปพบกับซีอีโอพวกเขาที่ซานฟรานซิสโก Junior (1994)
- The convention is tonight?- มีงานคืนนี้เหรอ Junior (1994)
To the pharmaceutical convention at the Hyatt. I'm meeting the Lyndon guys.มีงานเลี้ยงที่โรงแรมไฮแอท ฉันต้องไปพบคนของลินดอน Junior (1994)
Besides, we have a maple syrup convention comin' at three, so...นอกจากนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะมีการประชุม เกี่ยวกับน้ำเชื่อมเมเปิ้ล ตอนบ่าย 3 โมง Hope Springs (2003)
Handover of Hong Kong Yesterday's convention centerพิธีส่งมอบฮ่องกง การประชุมเมื่อวาน Oldboy (2003)
My dad sponsored comic book conventions when I was a kid.ตอนฉันเด็กๆ พ่อฉันเป็นสปอนเซอร์ งานนิทรรศการหนังสือการ์ตูน The Perfect Man (2005)
Six weeks from now. Westside Convention Center.อีก 6 อาทิตย์ ที่ศูนย์ประชุมเวสต์ ไซด์ The Perfect Man (2005)
Some sort of Village People convention in town?มีชุมนุมแฟนเพลง วงวิลเลจ พีเพิล กันเหรอ The Perfect Man (2005)
He was headed to a convention in Denver.เขากำลังจะบินไปประชุมที่เดนเวอร์ Phantom Traveler (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conventionEither he or I have to attend the convention.
conventionEven if there is a convention, I shouldn't ask them for so much money.
conventionHe made a few conventional remarks about the event.
conventionHis invention is superior to conventional equipment.
conventionI just followed convention.
conventionModern art has broken away from nineteenth century conventions.
conventionMr White said that because of the convention, there were no rooms available.
conventionOne weekend all of the hotels in the city were full because there was a large convention.
conventionPlastics have taken the place of many conventional materials.
conventionPlease let me know if you need help in reserving a room closer to the Convention Center.
conventionProgress in science was often barred by convention.
conventionThat's one of the conventions of our daily life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสัญญา(n) convention, See also: subcontract, Example: ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้, Thai Definition: ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นตราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา
การประชุม(n) meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ
รัฐนิยม(n) state convention, See also: conventions of state, Example: ในสมัยท่านจอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการปริวรรตภาษา และอักษรไทยตามแบบรัฐนิยมของท่านผู้นำ, Thai Definition: ระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติของคนในประเทศ
กระบวน(n) convention, See also: procedure, course, process, method, Syn. ขบวน, แบบแผน, Example: เขียนตามกระบวนหนังสือไทย
กรอบ(n) convention, See also: pattern, set of rules, set pattern, Syn. ระเบียบ, แบบแผน, Example: กรอบประเพณีเป็นสิ่งผูกมัดให้คนปฏิบัติตามค่านิยมที่สืบทอดกันมา
ขนบ(n) custom, See also: convention, manner, tradition, practice, pattern, system, order, Syn. แบบอย่าง, แผน, ระเบียบ, ขนบธรรมเนียม, Example: การเคารพผู้ใหญ่ถือเป็นขนบในสังคมไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสัญญา[anusanya] (n) EN: convention  FR: convention [ f ]
อนุสัญญาแรมซาร์[Anusanya Raēmsā] (n, prop) EN: Ramsar Convention
แบบดั้งเดิม[baēp dangdoēm] (x) EN: conventional
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm] (n, exp) EN: conventional marketing channels
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
แหกคอก[haēkkhøk] (adj) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric
จรรยาบรรณ[janyāban] (n, exp) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct  FR: code de bonne conduite [ m ] ; conventions [ fpl ]
จารีต[jārīt] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice  FR: coutume [ f ] ; tradition [ f ] ; usage [ m ]
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [ f ] ; assemblée [ f ] ; conférence [ f ] ; meeting [ m ] ; session [ f ] ; forum [ m ] ; sommet [ m ] ; rassemblement [ m ] ; convention [ f ] ; comices [ mpl ] (hist.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONVENTION K AH0 N V EH1 N SH AH0 N
CONVENTIONS K AH0 N V EH1 N SH AH0 N Z
CONVENTION'S K AH0 N V EH1 N SH AH0 N Z
CONVENTIONAL K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L
CONVENTIONEER K AH0 N V EH2 N SH AH0 N IH1 R
CONVENTIONALLY K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0
CONVENTIONEERS K AH0 N V EH2 N SH AH0 N IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convention (n) kˈənvˈɛnʃən (k @1 n v e1 n sh @ n)
conventions (n) kˈənvˈɛnʃənz (k @1 n v e1 n sh @ n z)
conventional (j) kˈənvˈɛnʃənl (k @1 n v e1 n sh @ n l)
conventionally (a) kˈənvˈɛnʃənəliː (k @1 n v e1 n sh @ n @ l ii)
conventionality (n) kˈənvˌɛnʃənˈælɪtiː (k @1 n v e2 n sh @ n a1 l i t ii)
conventionalitie (n) kˈənvˌɛnʃənˈælɪtɪz (k @1 n v e2 n sh @ n a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常规[cháng guī, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ, / ] conventional (weapons); conventional; common; routine #3,626 [Add to Longdo]
公约[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] convention (i.e. international agreement) #7,649 [Add to Longdo]
惯例[guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] conventional #8,029 [Add to Longdo]
常规武器[cháng guī wǔ qì, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] conventional weapon #53,440 [Add to Longdo]
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [Add to Longdo]
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / 貿] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
迂拘[yū jū, ㄩ ㄐㄩ, ] conventional; conservative [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenschutzabkommen { n }Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Add to Longdo]
Brauch { m } | es ist Brauch, etw. zu tunconvention | it is the convention to do sth. [Add to Longdo]
Kongress { m } | Kongresse { pl }convention | conventions [Add to Longdo]
Konvention { f } | Konventionen { f } | sich über die Konventionen hinwegsetzenconvention | conventions | to break with conventions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大会[たいかい, taikai] (n, adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P) #206 [Add to Longdo]
会議[かいぎ, kaigi] (n, vs, adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P) #926 [Add to Longdo]
伝統[でんとう, dentou] (n, adj-no) tradition; convention; (P) #2,163 [Add to Longdo]
規則[きそく, kisoku] (n) rules; regulations; conventions; (P) #2,983 [Add to Longdo]
約束[やくそく, yakusoku] (n, vs) (1) arrangement; promise; appointment; pact; engagement; (2) convention; rule; (P) #3,422 [Add to Longdo]
[き, ki] (adj-na, n) strange; unconventional #6,385 [Add to Longdo]
集会[しゅうかい, shuukai] (n, vs) meeting; assembly; gathering; congregation; convention; rally; (P) #6,537 [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] (n) agreement; rules; code; protocol; convention; (P) #7,780 [Add to Longdo]
在来[ざいらい, zairai] (n, adj-no) pre-existing; already there; conventional; (P) #9,681 [Add to Longdo]
慣例[かんれい, kanrei] (n, adj-no) custom; precedent; of convention; (P) #10,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク規則[マークきそく, ma-ku kisoku] markup convention [Add to Longdo]
応用規則[おうようきそく, ouyoukisoku] application convention [Add to Longdo]
規則[きそく, kisoku] rule, convention [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention [Add to Longdo]
内容規則[ないようきそく, naiyoukisoku] content convention [Add to Longdo]
コンベンショナルメモリ[こんべんしょなるめもり, konbenshonarumemori] conventional memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convention \Con*ven"tion\, n. [L. conventio: cf. F. convention.
   See {Convene}, v. i.]
   1. The act of coming together; the state of being together;
    union; coalition.
    [1913 Webster]
 
       The conventions or associations of several particles
       of matter into bodies of any certain denomination.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. General agreement or concurrence; arbitrary custom; usage;
    conventionality.
    [1913 Webster]
 
       There are thousands now
       Such women, but convention beats them down.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. A meeting or an assembly of persons, esp. of delegates or
    representatives, to accomplish some specific object, --
    civil, social, political, or ecclesiastical.
    [1913 Webster]
 
       He set himself to the making of good laws in a grand
       convention of his nobles.       --Sir R.
                          Baker.
    [1913 Webster]
 
       A convention of delegates from all the States, to
       meet in Philadelphia, for the sole and express
       purpose of reserving the federal system, and
       correcting its defects.        --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Hist) An extraordinary assembly of the parkiament or
    estates of the realm, held without the king's writ, -- as
    the assembly which restored Charles II. to the throne, and
    that which declared the throne to be abdicated by James
    II.
    [1913 Webster]
 
       Our gratitude is due . . . to the Long Parliament,
       to the Convention, and to William of Orange.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. An agreement or contract less formal than, or preliminary
    to, a treaty; an informal compact, as between commanders
    of armies in respect to suspension of hostilities, or
    between states; also, a formal agreement between
    governments or sovereign powers; as, a postal convention
    between two governments.
    [1913 Webster]
 
       This convention, I think from my soul, is nothing
       but a stipulation for national ignominy; a truce
       without a suspension of hostilities. --Ld. Chatham.
    [1913 Webster]
 
       The convention with the State of Georgia has been
       ratified by their Legislature.    --T.
                          Jefferson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convention
   n 1: a large formal assembly; "political convention"
   2: something regarded as a normative example; "the convention of
     not naming the main character"; "violence is the rule not the
     exception"; "his formula for impressing visitors" [syn:
     {convention}, {normal}, {pattern}, {rule}, {formula}]
   3: (diplomacy) an international agreement
   4: orthodoxy as a consequence of being conventional [syn:
     {conventionality}, {convention}, {conventionalism}] [ant:
     {unconventionality}]
   5: the act of convening [syn: {convention}, {convening}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 convention /kɔ̃vɑ̃tjɔ̃/ 
  accord; accordance; agreement; concurrence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top