ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principles

P R IH1 N S AH0 P AH0 L Z   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principles-, *principles*, principle
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Principles of accountingหลักการบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Only for my principles.มันขัดอุดมการณ์ของฉันนี่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
All right. For your principles and mine.รู้ละ เป็นอุดมการณ์ของคุณกับผม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I might just have to put an end to you on general principles, Childs.You're gonna have to sleep The Thing (1982)
As a child I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit.ตอนเป็นเด็กผมก็ได้รับการสั่งสอนที่ดี แต่ก็ทิ้งมันไปเพราะความทะนงตนและความอวดดี Episode #1.6 (1995)
- And keep your principles.- แล้วเอาเรื่องสำคัญนายเก็บไว้ซะ Seven Years in Tibet (1997)
There are principles at stake. Having a proper British household with some privacy is one.นี่หรือคือหลักพันธะสัญญา.ของความถูกต้องเหมาะสมในส่วนหนึ่ง ของสัญญาแห่งราชอาณาจักร Anna and the King (1999)
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ The Corporation (2003)
- Say you're Christians living by Jesus' principles.- ใช่น่ะสิ - อะไร I Heart Huckabees (2004)
It was against his mighty principles. Dr. Crab was opposed my the Baron, my Baron.ด็อกเตอร์แครปแข่งกับบารอน ท่านบารอนของฉัน อยากรู้ความจริงไหม ซายูริ? Memoirs of a Geisha (2005)
Three hundred families that bleed for our rights and for the very principles this room was built upon.เราต้องส่งทัพสปาร์เทิน ทั้งมวลเพื่อช่วยเหลือองค์ราชัน ใช้เพียงเพื่อปกปักษ์ชีวิตตนเอง แต่เพื่อทารกของเรา 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
principlesHe has strong principles.
principlesHe remained steadfast to his principles.
principlesHe remains loyal to his principles.
principlesHe sold his principles for money.
principlesHe sticks to his principles.
principlesHis daily behavior is not consistent with his principles.
principlesI acted up to my principles.
principlesIs it difficult to act according to Buddhist principles?
principlesIt is against my principles to borrow money.
principlesIt is against my principles to tell a lie.
principlesLive up to one's principles.
principlesOf all the principles he once stood fast on.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริย[n.] (jariya) EN: ethics ; moral principles   FR: éthique [f] ; principe moral [m]
เข้ากับหลักการ[v. exp.] (khao kap lakkān) EN: be in accordance with the principles   
คติประจำตัว[n. exp.] (khati prajamtūa) EN: motto ; ways ; principles   
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beūangton) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge   FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย[n. exp.] (khwāmrū beūangton kīokap kotmāi) EN: principles of jurisprudence   
หลักการบัญชี[n. exp.] (lakkān banchī) EN: accounting principles   FR: principes comptables [mpl]
หลักเกณฑ์[n.] (lakken) EN: principles ; rules ; criterion   FR: principes [mpl] ; règles [fpl]
หลักปฏิบัติ[n. exp.] (lak patibat) EN: principles of conduct   
หลักทั่วไป[n. exp.] (lak thūapai) EN: general principles   FR: principes généraux [mpl]
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย[n. exp.] (lak wichāchīp nakkotmāi) EN: principles of legal profession   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCIPLES    P R IH1 N S AH0 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principles    (n) prˈɪnsəplz (p r i1 n s @ p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundlagen {pl} der Elektrotechnikprinciples of electrical engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
王道[おうどう, oudou] (n) (1) principles of royalty; rule of right; (2) (See 学問に王道なし) royal road (i.e. easy method); short-cut [Add to Longdo]
概則[がいそく, gaisoku] (n) general rules or principles [Add to Longdo]
企業会計原則[きぎょうかいけいげんそく, kigyoukaikeigensoku] (n) corporate accounting principles [Add to Longdo]
経済原論[けいざいげんろん, keizaigenron] (n) principles of economics [Add to Longdo]
原理とパラメータのアプローチ[げんりとパラメータのアプローチ, genrito parame-ta no apuro-chi] (n) principles and parameters approach [Add to Longdo]
原論[げんろん, genron] (n) theory; principles [Add to Longdo]
綱常[こうじょう, koujou] (n) code of morals; moral principles [Add to Longdo]
国の本[くにのもと, kuninomoto] (n) national principles; foundation of the country [Add to Longdo]
根本原理[こんぽんげんり, konpongenri] (n) fundamental (basic) principles; fundamentals; ground rules [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top