Search result for

ประหลาด

(52 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประหลาด-, *ประหลาด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประหลาด    [ADJ] strange, See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary, Syn. แปลก, ผิดธรรมดา, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร, Example: สัตว์ตัวนี้รูปร่างประหลาด, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
ประหลาดตา    [ADJ] strange-looking, See also: strange, unusual, surprising, extraordinary, Syn. แปลกตา, แปลกประหลาด, Example: ภูเขามีหินรูปร่างประหลาดตานี้มีริ้วรอยเหมือนเปลวเพลิงจริงๆ
ประหลาดตา    [ADJ] strange-looking, See also: strange, unusual, surprising, extraordinary, Syn. แปลกตา, แปลกประหลาด, Example: ภูเขามีหินรูปร่างประหลาดตานี้มีริ้วรอยเหมือนเปลวเพลิงจริงๆ
ประหลาดใจ    [V] be surprised, See also: wonder, be astonished, Syn. งงงวย, แปลกใจ, งง, พิศวง, สงสัย, กังขา, Example: คุณแม่ประหลาดใจว่าตำรวจมาทำอะไรที่บ้าน, Thai definition: ไม่คาดคิดมาก่อน, แปลกใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประหลาดว. แปลกผิดปรกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้, น่าพิศวง.
ตระการประหลาด, แปลก, เช่น ข้าเห็นร่มชมพู ตรูรัตนพิสาล ตรงตระการกว่าชื่นแล (ม. คำหลวง ทศพร), เสียงแตรสังขแลพาทยเภริยนุดนตรี อึงเองบพักตี ตระการ (อนิรุทธ์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประหลาด[X] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish   FR: étrange ; bizarre
ประหลาดตา[adj.] (pralāt tā) EN: strange-looking   
ประหลาดใจ[v.] (pralātjai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished   FR: être surpris ; être étonné

English-Thai: Longdo Dictionary
dork(n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, S. jerk, R. freak,
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astound    [VT] ประหลาดใจ, Syn. surprise, ameze
blink at    [PHRV] ประหลาดใจกับ (คำไม่เป็นทางการ)
boggle at    [PHRV] ประหลาดใจกับ
bowl out    [PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl over
bowl over    [PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl out, knock back, knock down, knock down
fall off one's chair    [IDM] ประหลาดใจมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลกใจมาก
fall off one's chair    [IDM] ประหลาดใจมาก (คำไม่เป็นทางการ)
fall through the floor    [IDM] ประหลาดใจมาก, See also: แปลกใจมาก
funny peculiar    [IDM] แปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ประหลาด, พิลึก
eldritch    [ADJ] ประหลาด, See also: แปลก, พิลึก, น่ากลัว, ซึ่งผิดธรรมชาติ, Syn. weird, uncanny, unearthly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
奇想天外[きそうてんがい, kisoutengai] ประหลาด มหัศจรรย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
kurios(adj) ประหลาด, แปลกประหลาด , See also: S. seltsam, Related: Kuriosität
sprachlos(adj) อึ้งจนพูดไม่ออก หรือ ดีใจ,ประหลาดใจจนพูดไม่ออก (vor Freude; Schreck; Überraschung; Erstaunen sprachlos sein), See also: Related: die Sprachlosigkeit
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
Jaเป็นคำที่เติมลงในประโยคบ่งความประหลาดใจ เช่น Du bist ja ganz groß geworden. Ich habe dich lange nicht gesehen. เธอสูงใหญ่จริงเชียว ฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วสินี่
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

Are you satisfied with the result?

Go to Top