ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

custom

K AH1 S T AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -custom-, *custom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
custom(n) ภาษีศุลกากร

English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
custom(n) กิจวัตร, Syn. habit, practice, routine
custom(n) ขนบธรรมเนียม, See also: ประเพณี, Syn. tradition, folkways
custom(adj) ซึ่งทำตามสั่ง
custom(adj) ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสม
customs(n) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก, See also: ภาษีศุลกากร, Syn. duties, imposts
customer(n) ลูกค้า, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer, client, consumer
customary(adj) เป็นธรรมเนียม
customary(adj) เป็นปรกติวิสัย, Syn. usual, habitual
custom-made(adj) ซึ่งสร้างตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าคนเดียว
customarily(adv) โดยปรกติวิสัย, Syn. commonly, usually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จารีตประเพณี, กิจวัตร, ความเคยชิน, การอุดหนุน, ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร, ลูกค้า, ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด, ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit, tariff, duty
custom-builtadj. สร้างหรือทำตามที่สั่งของลูกค้า
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี, เป็นขนบธรรมเนียม, ตามปกติ, เคยชิน, เป็นกิจวัตร, Syn. normal
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้จ่ายตลาด, คนเข้าร้าน, ผู้ว่าจ้าง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
customhouseด่านศุลกากร, โรงภาษี, ขนอน
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional

English-Thai: Nontri Dictionary
custom(n) จารีตประเพณี, ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, การอุดหนุน,  กิจวัตร,  ภาษี
customary(adj) เป็นประจำ, เป็นกิจวัตร, เป็นนิสัย, เป็นปกติ, เกี่ยวกับประเพณี
customer(n) ผู้บริโภค, ลูกค้า, ผู้ซื้อ
customhouse(n) โรงภาษี, ขนอน, ด่านศุลกากร
accustom(vt) ชิน, คุ้นเคย, เคยชิน
accustomed(adj) ชิน, คุ้นเคย, เคยชิน
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย, แปลก, ผิดวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
customจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Custom(s) House (E.); customhouse (A.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Custom(s) House (E.); customhouse (A.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary marriageการสมรสตามประเพณี [ ดู common law marriage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
customary strandingsการเกยตื้นที่แหล่งประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer๑. ลูกค้าประจำ๒. ผู้เคยค้า (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer information control system (CICS)ระบบควบคุมสารสนเทศลูกค้า (ซีไอซีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [TU Subject Heading]
Customary law, Internationalกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer loyalty programsโปรแกรมความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer relationsความสัมพันธ์กับลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer servicesการบริการลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer typeการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน, Example: การแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งแยกตามประเภทผู้ลงทุน 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันในประเทศ (Local Institution) ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investor) และผู้ลงทุนในประเทศ (Local Investors) [ตลาดทุน]
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]
Customsศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Customs administrationการบริหารศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
customary documentaryเอกสารประกอบ
customary law(n) กฎหมายจารีตประเพณี
customer service(n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
customer service(n) บริการลูกค้า
customize(vt) ทำตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้ซื้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is our custom before a long journey first to sit down.มันเป็นของเราเองก่อนที่จะเดินทางที่ยาวนานก่อนที่จะนั่งลง The Russia House (1990)
Who was the customs supervisor on duty that night?ใครเป็นหัวหน้าดูแลศุลกากรในคืนนั้น? Brokedown Palace (1999)
Well, like I told the gentleman from customs it wasn't my bag.ก็เหมือนที่ฉันบอกชายคนนึงจากกงสุลไป... Brokedown Palace (1999)
Nick Parks tipped off customs to create a diversion.ได้สิ แล้วชายที่ชื่อนิค พาร์คสนี้ก็แจ้งเตือนกงสุล... ...เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ Brokedown Palace (1999)
The cops and customs guys get paid extra money when they make a dope bust?แล้วพวกตำรวจกับกงสุล ก็ได้เงินเพิ่ม... ...จากการจับกุมใช่ไหม? Brokedown Palace (1999)
In Siam, sir, it is custom to first ask questions of personal nature to be polite.ในกรุงสยาม, นายท่าน, มันเป็นเพียงธรรมเนียม เป็นคำถามตามธรรมชาติของมนุษย์ เราถือว่ามันเป็นมารยาท Anna and the King (1999)
I do not recall anyone being given the right to judge whose culture or customs are superior.I do not recall anyone being given the right to judge whose culture or customs are superior. Anna and the King (1999)
And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner.And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner. Anna and the King (1999)
It is custom to bestow favors for those who... who please king.It is custom to bestow favors for those who... who please king. Anna and the King (1999)
It's a custom job. My guess is, it's out of Eastern Europe.มันเป็นงานที่กำหนดเอง ฉันเดาว่ามันออกมาจากยุโรปตะวันออก Showtime (2002)
It's a custom over there, where Colin comes from.มันเป็นประเพณีของที่โน่น ที่ที่คอลินจากมาน่ะ Hope Springs (2003)
Then General Electric and Doctor Chakrabarty appealed to the U.S. Customs Court of Appeal.บริษัทเจเนรัลอิเล็กทริคกับศาสตราจารย์จักราบาร์ตี จึงไปอุทธรณ์ต่อศาล The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
customA custom developed in which they would kiss each other.
customA customer came and so tea was brewed.
customA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
customA customer wanted to know who the head honcho was.
customA customs declaration is required.
customAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
customAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
customA good salesman will not encroach on his customer's time.
customAll people can become friends, even if their languages and customs are different.
customAll you have to do is wait on any customers that come that come to this shop.
customAncient customs are dying out quickly today.
customAn increase in customer complaints could signal a decline in business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีศุลกากร(n) tariff, See also: customs duty, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ภาษีนำเข้า(n) import duty, See also: customs duty, Ant. ภาษีส่งออก, Example: ศรีลังกายกเว้นและลดหย่อนภาษีนำเข้าให้แก่สินค้านำเข้าจากอินเดีย จำนวน 1, 208 รายการ, Thai Definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลที่นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ
มีแบบแผน(adv) customarily, See also: traditionally, Ant. ไร้แบบแผน, Example: ท่านทำการค้าอย่างมีแบบแผน สมควรที่ผู้อื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง, Thai Definition: อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
ศก.(n) customs house; customs post, Syn. ด่านศุลกากร
พนักงานขาย(n) customer assistant
ผู้ใช้บริการ(n) user, See also: customer, Syn. ผู้รับบริการ, Ant. ผู้ให้บริการ, Example: ศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่หลัก คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้บริการและฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ศุลกากร(n) Customs, See also: Customs and Excise (Bre), US Customs Service, Syn. กรมศุลกากร, Example: เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศุลกากรสามารถจับกุมเรือขนน้ำมันเถื่อนได้กลางทะเลอันดามัน, Thai Definition: หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้านำเข้า และสินค้าส่งออก
ลูกค้า(n) customer, See also: client, shopper, purchaser, regular, Syn. ผู้ซื้อ, Ant. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย, Example: อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ
ผู้บริโภค(n) consumer, See also: customer, buyer, purchaser, shopper, Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้, Ant. ผู้ผลิต, Example: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
พิธี(n) custom, See also: ritual, Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม, Example: โบราณมีพิธีสาบานตัวและการให้สัญญาณด้วยมือที่เป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ, Thai Definition: การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตามแบบอย่างหรือตามธรรมเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราอากร[attrā ākøn] (n, exp) EN: customs tariff ; tariff
อัตราภาษีศุลกากร[attrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs tariff  FR: tarif douanier [ m ]
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[baēpføm kān sīa phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs declaration form
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
ใบกำกับสินค้าของศุลกากร[bai kamkap sinkhā khøng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs invoice
บัญชีลูกค้า[banchī lūkkhā] (n, exp) EN: customers' accounts
บริการหลังการขาย[børikān lang kān khāi] (n, exp) EN: after-sales service ; customer service  FR: service après-vente [ m ]
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (v, exp) EN: serve customers
ชักพระ[chakphra] (n) EN: name of an important custom in southern Thailand

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CUSTOM K AH1 S T AH0 M
CUSTOMS K AH1 S T AH0 M Z
CUSTOMER K AH1 S T AH0 M ER0
CUSTOMIZE K AH1 S T AH0 M AY2 Z
CUSTOMERS K AH1 S T AH0 M ER0 Z
CUSTOMARY K AH1 S T AH0 M EH2 R IY0
CUSTOMER'S K AH1 S T AH0 M ER0 Z
CUSTOMERS' K AH1 S T AH0 M ER0 Z
CUSTOMIZED K AH1 S T AH0 M AY2 Z D
CUSTOMIZES K AH1 S T AH0 M AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
custom (n) kˈʌstəm (k uh1 s t @ m)
customs (n) kˈʌstəmz (k uh1 s t @ m z)
customer (n) kˈʌstəmər (k uh1 s t @ m @ r)
customary (j) kˈʌstəməriː (k uh1 s t @ m @ r ii)
customers (n) kˈʌstəməz (k uh1 s t @ m @ z)
custom-made (j) kˌʌstəm-mˈɛɪd (k uh2 s t @ m - m ei1 d)
customarily (a) kˈʌstəmərəliː (k uh1 s t @ m @ r @ l ii)
custom-built (j) kˌʌstəm-bˈɪlt (k uh2 s t @ m - b i1 l t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, ] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost #455 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words #1,154 [Add to Longdo]
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ,   /  ] customs (i.e. border crossing inspection) #7,635 [Add to Longdo]
[sú, ㄙㄨˊ, ] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular #8,299 [Add to Longdo]
定制[dìng zhì, ㄉㄧㄥˋ ㄓˋ,   /  ] custom made; made to order; to have something custom made #9,049 [Add to Longdo]
习俗[xí sú, ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ,   /  ] custom; tradition; local tradition; convention #11,714 [Add to Longdo]
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] customary #15,147 [Add to Longdo]
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ,   /  ] customs post; tax or road safety inspection station; outpost #20,899 [Add to Longdo]
买主[mǎi zhǔ, ㄇㄞˇ ㄓㄨˇ,   /  ] customer #21,422 [Add to Longdo]
订制[dìng zhì, ㄉㄧㄥˋ ㄓˋ,   /  ] custom made; made to order; to have something custom made; also written 定製 定制 #31,328 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maßschneider { m }custom tailor; bespoke tailor [Add to Longdo]
Sitte { f }; Gewohnheit { f }; Brauch { m }; Gepflogenheit { f }; Usus { m } | Sitten { pl }; Gewohnheiten { pl }; Bräuche { pl }; Gepflogenheiten { pl } | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]
Zollgesetz { n } | Zollgesetze { pl }custom law | custom laws [Add to Longdo]
Zollhaus { n } | Zollhäuser { pl }custom house | custom houses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
新規[しんき, shinki] (adj-na, adj-no) (1) new; fresh; (2) new customer; (3) new rules or regulations; (P) #464 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) #2,456 [Add to Longdo]
検査[けんさ, kensa] (n, vs) inspection (e.g. customs, factory); examination; scan (e.g. MRI, PET, etc.); (P) #2,736 [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
民俗[みんぞく, minzoku] (n) folk customs; folkways; ethnic customs; (P) #4,586 [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) #4,989 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマ[かすたま, kasutama] customer [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カスタム[かすたむ, kasutamu] custom (a-no) [Add to Longdo]
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, v. t. [Cf. OF. costumer. Cf. {Accustom}.]
   [1913 Webster]
   1. To make familiar; to accustom. [Obs.] --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with customers. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, v. i.
   To have a custom. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      On a bridge he custometh to fight.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, n. [OF. coustume, F. coutume, tax, i. e., the
   usual tax. See 1st {Custom}.]
   1. The customary toll, tax, or tribute.
    [1913 Webster]
 
       Render, therefore, to all their dues: tribute to
       whom tribute is due; custom to whom custom. --Rom.
                          xiii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Duties or tolls imposed by law on commodities,
    imported or exported.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\ (k[u^]s"t[u^]m), n. [OF. custume, costume,
   Anglo-Norman coustome, F. coutume, fr. (assumed) LL.
   consuetumen custom, habit, fr. L. consuetudo, -dinis, fr.
   consuescere to accustom, verb inchoative fr. consuere to be
   accustomed; con- + suere to be accustomed, prob. originally,
   to make one's own, fr. the root of suus one's own; akin to E.
   so, adv. Cf. {Consuetude}, {Costume}.]
   [1913 Webster]
   1. Frequent repetition of the same act; way of acting common
    to many; ordinary manner; habitual practice; usage; method
    of doing or living.
    [1913 Webster]
 
       And teach customs which are not lawful. --Acts xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       Moved beyond his custom, Gama said.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A custom
       More honored in the breach than the observance.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Habitual buying of goods; practice of frequenting, as a
    shop, manufactory, etc., for making purchases or giving
    orders; business support.
    [1913 Webster]
 
       Let him have your custom, but not your votes.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Long-established practice, considered as unwritten
    law, and resting for authority on long consent; usage. See
    {Usage}, and {Prescription}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Usage is a fact. Custom is a law. There can be no
      custom without usage, though there may be usage without
      custom. --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   4. Familiar aquaintance; familiarity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Age can not wither her, nor custom stale
       Her infinite variety.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Custom of merchants}, a system or code of customs by which
    affairs of commerce are regulated.
 
   {General customs}, those which extend over a state or
    kingdom.
 
   {Particular customs}, those which are limited to a city or
    district; as, the customs of London.
 
   Syn: Practice; fashion. See {Habit}, and {Usage}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, v. t.
   To pay the customs of. [Obs.] --Marlowe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 custom
   adj 1: made according to the specifications of an individual
       [syn: {custom-made}, {custom}] [ant: {ready-made}]
   n 1: accepted or habitual practice [syn: {custom}, {usage},
      {usance}]
   2: a specific practice of long standing [syn: {custom},
     {tradition}]
   3: money collected under a tariff [syn: {customs}, {customs
     duty}, {custom}, {impost}]
   4: habitual patronage; "I have given this tailor my custom for
     many years"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top