ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculiar

P AH0 K Y UW1 L Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculiar-, *peculiar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiar(adj) ประหลาด, See also: แปลกประหลาด, Syn. strange, singular, unique, Ant. normal, average
peculiar(n) ลักษณะเฉพาะ
peculiarly(adv) อย่างแปลกประหลาด, See also: อย่างประหลาด, Syn. particularly
peculiarity(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
peculiarity(n) พฤติกรรมประหลาด, See also: นิสัยประหลาด, Syn. idiosyncrasy
peculiarity(n) สิ่งประหลาด, Syn. irregularity
peculiarity(n) ความมหัศจรรย์, See also: ความแปลกประหลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peculiar(พิคิว'เลีย) adj. ประหลาด
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ, นิสัยประหลาด, สิ่งที่แปลกประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
peculiar(adj) แปลก, พิกล, ประหลาด, เป็นพิเศษ, เฉพาะ, อย่างยิ่ง
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด, ความพิกล, ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, oh, yes, I remember she said something that struck me as being very peculiar at the time.อ้อ ผมจำได้ว่าหล่อนพูดบางอย่าง ที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆ Rebecca (1940)
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง 12 Angry Men (1957)
There were objects so peculiar they were not to be believedที่นั่นมี่ของแปลกๆ ที่ไม่น่าเชื่ออยู่มากมาย The Nightmare Before Christmas (1993)
Your body goes peculiar with your period and doesn't stop until menopause.ร่างกายเป็นประจำเดือน และไม่ยอมหยุดจนเข้าวัยทอง Junior (1994)
The engagement between them is of a peculiar kind.การหมั้นหมายระหว่างพวกเขาเป็นสิ่งพิเศษ Episode #1.6 (1995)
Very peculiar handwriting...ลายมือแปลกมาก Blues Harp (1998)
But unlike someone under a banyan tree all publicly traded corporations has been structured through a series of legal decisions to have a peculiar and disturbing characteristic.แต่สิ่งที่แตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็คือทุกบรรษัทที่ดำเนินงานในสังคม มีโครงสร้างที่เกิดจาก The Corporation (2003)
You're doing all these peculiar things.เธอกำลังทำเรื่องบ้าๆอยู่นะ Episode #1.3 (2006)
The peculiar thing is that after I got so many hits, it felt greatสิ่งประหลาดคือหลังจากนั้น บล๊อกฉันฮิตมาก แล้วฉันก็ดีใจ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
He's a peculiar man. Might even say he has principles.มันเป็นคนประหลาด หรือ จะว่าไปมันก็มีหลักการของมัน No Country for Old Men (2007)
She had a very peculiar attitude.เธอมีทัศนคติที่ประหลาด The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peculiarCan you name any plants peculiar to Japan?
peculiarDressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.
peculiarEvery nation has its peculiar character.
peculiarFeathers are peculiar to birds.
peculiarFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
peculiarHe is very peculiar in his behavior.
peculiarLanguage is peculiar to man.
peculiarSending year-end gifts is one of the customs peculiar to Japan.
peculiarSuch a custom is not peculiar to the Americans.
peculiarThat way of speaking is peculiar to people in this part of the country.
peculiarThe custom of bowing is peculiar to the islanders.
peculiarThe humor of his speech is derived from his peculiar local accent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักษณะเฉพาะ(n) particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count Unit: ลักษณะ
แผลง(adv) peculiarly, See also: eccentrically, differently, queerly, strangely, Example: นักเรียนบางคนชอบขัดจังหวะครู ก่อความวุ่นวายหรือทำอะไรแผลงๆ ผิดปกติอยู่เสมอ, Thai Definition: อย่างแตกต่างไปจากปกติ
ชอบกล(adj) strange, See also: peculiar, queer, odd, Syn. แปลก, Ant. ธรรมดา, Example: งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก, Thai Definition: แปลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบพิเศษ[baēp phisēt] (n, exp) EN: peculiar style ; singular style  FR: style particulier [ m ] ; genre particulier [ m ]
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[chaphǿ] (adj) EN: specific ; particular ; peculiar  FR: spécifique ; particulier ; exclusif
ชอบกล[chøpkon] (adj) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd  FR: original ; curieux ; particulier
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [ f ]
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [ f ] ; particularité [ f ] ; caractéristique particulière [ f ]
ไม่ปกติ[mai pakati = mai pokkati] (adj) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular  FR: anormal
ไม่ธรรมดา[mai thammadā] (adj) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar  FR: inhabituel
เป็นการเฉพาะ[pen kān chaphǿ] (adv) EN: peculiarly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PECULIAR P AH0 K Y UW1 L Y ER0
PECULIAR P IH0 K Y UW1 L Y ER0
PECULIARLY P IH0 K Y UW1 L Y ER0 L IY0
PECULIARITY P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0
PECULIARITIES P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculiar (j) pˈɪkjˈuːlɪəʳr (p i1 k y uu1 l i@ r)
peculiarly (a) pˈɪkjˈuːlɪəʳliː (p i1 k y uu1 l i@ l ii)
peculiarity (n) pˈɪkjˌuːlɪˈærɪtiː (p i1 k y uu2 l i a1 r i t ii)
peculiarities (n) pˈɪkjˌuːlɪˈærɪtɪz (p i1 k y uu2 l i a1 r i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇特[qí tè, ㄑㄧˊ ㄊㄜˋ,  ] peculiar; queer; strange #11,345 [Add to Longdo]
怪僻[guài pì, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˋ,  ] peculiarity #89,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eigentümlich; besonders; eigenartig; eigen { adj } | eigentümlicher; eigenartiger | am eigentümlichsten; am eigenartigstenpeculiar | more peculiar | most peculiar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
独自[どくじ, dokuji] (adj-na, adj-no, n) original; peculiar; characteristic; proprietary; (P) #882 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P) #4,613 [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no, adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) #4,820 [Add to Longdo]
独特[どくとく, dokutoku] (n, adj-no, adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P) #5,954 [Add to Longdo]
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P) #9,269 [Add to Longdo]
特有[とくゆう, tokuyuu] (adj-na, n, adj-no) characteristic (of); peculiar (to); (P) #10,025 [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no, n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) #11,584 [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv, n) unique or peculiar flavor (flavour) #13,879 [Add to Longdo]
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiar \Pe*cul"iar\, a. [L. peculiaris, fr. peculium private
   property, akin to pecunia money: cf. OF. peculier. See
   {Pecuniary}.]
   1. One's own; belonging solely or especially to an
    individual; not possessed by others; of private, personal,
    or characteristic possession and use; not owned in common
    or in participation.
    [1913 Webster]
 
       And purify unto himself a peculiar people. --Titus
                          ii. 14.
    [1913 Webster]
 
       Hymns . . . that Christianity hath peculiar unto
       itself.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Particular; individual; special; appropriate.
    [1913 Webster]
 
       While each peculiar power forgoes his wonted seat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       My fate is Juno's most peculiar care. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Unusual; singular; rare; strange; as, the sky had a
    peculiar appearance.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Peculiar}, {Special}, {Especial}.
 
   Usage: Peculiar is from the Roman peculium, which was a thing
      emphatically and distinctively one's own, and hence
      was dear. The former sense always belongs to peculiar
      (as, a peculiar style, peculiar manners, etc.), and
      usually so much of the latter as to involve feelings
      of interest; as, peculiar care, watchfulness,
      satisfaction, etc. Nothing of this kind belongs to
      special and especial. They mark simply the relation of
      species to genus, and denote that there is something
      in this case more than ordinary; as, a special act of
      Congress; especial pains, etc.
      [1913 Webster]
 
         Beauty, which, either walking or asleep,
         Shot forth peculiar graces.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         For naught so vile that on the earth doth live,
         But to the earth some special good doth give.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiar \Pe*cul"iar\, n.
   1. That which is peculiar; a sole or exclusive property; a
    prerogative; a characteristic.
    [1913 Webster]
 
       Revenge is . . . the peculiar of Heaven. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Canon Law) A particular parish or church which is
    exempt from the jurisdiction of the ordinary.
    [1913 Webster]
 
   {Court of Peculiars} (Eng. Law), a branch of the Court of
    Arches having cognizance of the affairs of peculiars.
    --Blackstone.
 
   {Dean of peculiars}. See under {Dean}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculiar
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   2: unique or specific to a person or thing or category; "the
     particular demands of the job"; "has a particular preference
     for Chinese art"; "a peculiar bond of sympathy between them";
     "an expression peculiar to Canadians"; "rights peculiar to
     the rich"; "the special features of a computer"; "my own
     special chair" [syn: {particular(a)}, {peculiar(a)},
     {special(a)}]
   3: markedly different from the usual; "a peculiar hobby of
     stuffing and mounting bats"; "a man...feels it a peculiar
     insult to be taunted with cowardice by a woman"-Virginia
     Woolf
   4: characteristic of one only; distinctive or special; "the
     peculiar character of the Government of the U.S."- R.B.Taney

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 peculiar
  1. apart; particular; separate; special
  2. own; personal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top