ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immer-, *immer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immerge(vi) จุ่ม, See also: แช่, Syn. immerse
immerse(vt) จุ่ม, See also: แช่, Syn. soak, steep, submerge
immerse(vt) จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์, Syn. baptise
immerse(vt) หมกมุ่น, See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb, engross
immersion(n) การจุ่ม, See also: การแช่, Syn. dip, bath, subergence
immersion(n) การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์, Syn. Christian rite
immersion(n) การหมกมุ่น, See also: การมีใจจดจ่อ, การง่วนอยู่กับบางสิ่ง
immerse in(phrv) แช่, See also: จุ่มทิ้งไว้, Syn. soak in, steep in, submerge in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง, ใส่ลงในของเหลว, แช่, ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
immersion(อิเมอ'เชิน, -เชิน) n. การจุ่ม, การแช่, การหมกมุ่น, การมีใจจดใจจ่อ
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
brimmern. ถ้วย (จาน, ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
crimmer(คริม'เมอะ) n. หนังแกะไครเมีย., Syn. krimmer
dimmern. เครื่องหรี่, ไฟหรี่, สวิตช์ไฟ
glimmer(กลิม'เมอะ) n., v. (ส่อง) แสงสลัว, แสงริบหรี่, จำนวนเล็กน้อย, ความรู้สึกที่เลอะเลือน, ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker, glow
shimmer(ชิม'เมอะ) n., v. (ส่อง) แสงแวววาว, แสงระยิบระยับ, แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.
shimmery(ชิม'เมอรี) adj. แวววาว, ระยิบระยับ, แวววับ, Syn. shimmering
simmer(ซิม'เมอะ) vt., vi., n. (การ) เคี่ยว, ตุ๋น, ต้ม, เดือดกรุ่น ๆ , ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ, สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe

English-Thai: Nontri Dictionary
immerse(vt) จุ่ม, ท่วม, จมมิด, ฝัง, หมก, แช่, รด(น้ำมนตร์)
immersed(adj) ท่วม, ซึ่งถูกฝังอยู่, ซึ่งแช่อยู่
immersion(n) การจุ่ม, การฝัง, การจม, การท่วม, การแช่, ความหมกมุ่น
glimmer(n) แสงระยิบ, แสงวับๆ, แสงริบหรี่, แสงสลัว
glimmer(vi) ส่องแสงระยิบ, ส่องแสงวับๆ, ส่องแสงริบหรี่, ส่องแสงสลัว
shimmer(n) แสงระยิบระยับ, แสงแวววาว
shimmer(vi) ส่งแสงระยิบระยับ, ส่องแสงแวววาว
simmer(vi, vt) กรุ่นๆ, เคี่ยวให้เดือด, หัวเราะคิกๆ
skimmer(n) ช้อน, ทัพพี, พาย, คนอ่านหนังสือลวกๆ
swimmer(n) นักว่ายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immersedจมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immersionการจุ่ม, การจมน้ำ [การแพทย์]
Immersion, Hotการแช่น้ำอุ่น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
immersiveดื่มด่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immerHe is totally immersed in family life and has no wish to work.
immerI was immersed in the happy atmosphere of the place.
immerThe audience was immersed in an aftertaste of the concert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น(v) immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
น้ำชุบ(n) immersing water for quenching, See also: immersing fluid for plating, solution used for tempering steel, Example: พี่ชายไปซื้อน้ำชุบเพื่อนำมาชุบขันทองเหลืองให้แม่, Thai Definition: น้ำที่เจือด้วยธาตุเงิน ธาตุทองแดง หรือธาตุทองคำ สำหรับชุบของต่างๆ มีทองเหลืองเป็นต้นให้เป็นสีเงินหรือสีทอง, น้ำที่เอาเหล็กเผาไฟให้แดงแล้วชุบลงเพื่อให้เหล็กกล้า
คร่ำเคร่ง(v) be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai Definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ
จุ้ม(v) steep, See also: immerse, soak, dip, douse, Syn. ชุบ, จุ่ม, Example: หากคุณนำผ้าจุ้มในน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนตากจะทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมมากขึ้น, Thai Definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือชุบลงไปในของเหลว
มุ่งมั่น(v) be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ, Example: ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้, Thai Definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบ[āp] (v) EN: take a bath ; bath  FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
แช่[chaē] (v) EN: steep ; soak ; immerse ; dip  FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[chaē nām] (v, exp) EN: soak in water ; be immersed in water  FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชุบ[chup] (v) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse  FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[dam] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[damnām] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; immerger
ดอง[døng] (v) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep  FR: mariner ; infuser ; macérer
จม[jom] (v) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed  FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมหายไป[jom hāi pai] (v, exp) FR: immerger
จมอยู่ในความคิด[jom yū nai khwām khit] (v, exp) EN: be immersed in meditation  FR: être plongé dans les pensées

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
immerse
immerman
immersed
immersion

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immerse
immersed
immerses
immersing
immersion
immersions

WordNet (3.0)
immerse(v) thrust or throw into, Syn. plunge
immerse(v) enclose or envelop completely, as if by swallowing, Syn. eat up, swallow, bury, swallow up
immersion(n) a form of baptism in which part or all of a person's body is submerged

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Immerge

v. t. [ imp. & p. p. Immerged p. pr. & vb. n. Immerging ] [ L. immergere; pref. im- in + mergere to dip, plunge: cf. F. immerger. See Merge, and cf. Immerse. ] To plungel into, under, or within anything especially a fuid; to dip; to immerse. See Immerse. [ 1913 Webster ]

We took . . . lukewarm water, and in it immerged a quantity of the leaves of senna. Boyle. [ 1913 Webster ]

Their souls are immerged in matter. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

Immerge

v. i. To dissapear by entering into any medium, as a star into the light of the sun. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Immerit

n. Lack of worth; demerit. [ R. ] Suckling. [ 1913 Webster ]

Immerited

a. Unmerited. [ Obs. ] Charles I. [ 1913 Webster ]

Immeritous

a. [ L. immeritus; pref. im- not + meritus, p. p. of merere, mereri, to deserve. ] Undeserving. [ Obs. ] Milton. [ 1913 Webster ]

Immersable

a. See Immersible. [ 1913 Webster ]

Immerse

a. [ L. immersus, p. p. of immergere. See Immerge. ] Immersed; buried; hid; sunk. [ Obs. ] “Things immerse in matter.” Bacon. [ 1913 Webster ]

Immerse

v. t. [ imp. & p. p. Immersed p. pr. & vb. n. Immersing. ] 1. To plunge into anything that surrounds or covers, especially into a fluid; to dip; to sink; to bury; to immerge. [ 1913 Webster ]

Deep immersed beneath its whirling wave. J Warton. [ 1913 Webster ]

More than a mile immersed within the wood. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To baptize by immersion. [ 1913 Webster ]

3. To engage deeply; to engross the attention of; to involve; to overhelm. [ 1913 Webster ]

The queen immersed in such a trance. Tennyson. [ 1913 Webster ]

It is impossible to have a lively hope in another life, and yet be deeply immersed inn the enjoyments of this. Atterbury. [ 1913 Webster ]

Immersed

p. p. & a. 1. Deeply plunged into anything, especially a fluid. [ 1913 Webster ]

2. Deeply occupied; engrossed; entangled. [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) Growing wholly under water. Gray. [ 1913 Webster ]

Immersible

a. [ From Immerse. ] Capable of being immersed. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浸没[jìn mò, ㄐㄧㄣˋ ㄇㄛˋ,   /  ] immersion #72,112 [Add to Longdo]
热得快[rè de kuài, ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ,    /   ] immersion heater; electric heater for liquid #89,585 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] immerse; soak #448,803 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, Syn. schließlich
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้อง, See also: Raum
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม
Schlafzimmer(n) |das, pl. Schlafzimmer| ห้องนอน
Wohnzimmer(n) |das, pl. Wohnzimmer| ห้องนั่งเล่น
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Arbeitszimmer(n) |das, pl. Arbeitszimmer| ห้องทำงาน, See also: das Büro

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immersionsverfahren { n }immersion test method [Add to Longdo]
immer zu Hause hockento hug the fire [Add to Longdo]
immer; stets; allzeit { adv }always [Add to Longdo]
immerforever [Add to Longdo]
immerthroughout [Add to Longdo]
immer mehrmore and more [Add to Longdo]
immer schlechterfrom bad to worse [Add to Longdo]
immer wiederover and over [Add to Longdo]
immer wiederover and over again [Add to Longdo]
immer wiedertime and again [Add to Longdo]
immer wiederkehrend; immer während; ewigperennial [Add to Longdo]
immer zur Handalways at your fingertips [Add to Longdo]
immer; wennwhensoever [Add to Longdo]
immer nochstill [Add to Longdo]
immerfortevermore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水着[みずぎ, mizugi] (n) bathing suit; swimsuit; swimmers; (P) #9,655 [Add to Longdo]
陽炎[かげろう;ようえん, kagerou ; youen] (n) heat haze; shimmer of hot air #13,807 [Add to Longdo]
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber #18,323 [Add to Longdo]
くつくつ[kutsukutsu] (adv) (on-mim) simmering [Add to Longdo]
ぐつぐつ[gutsugutsu] (n, adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv, adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
しもつかれ[shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
とろとろ[torotoro] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ, とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
どっぷり[doppuri] (adj-na, adv, adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
始終[しじゅう, shijuu] immer, staendig, die_ganze_Zeit [Add to Longdo]
[こう, kou] IMMER(WAEHREND), (BE)STAENDIG [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top