ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standoff

S T AE1 N D AO2 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standoff-, *standoff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standoff(n) การปลีกตัว
standoffish(adj) ใจเย็น, See also: สุขุม, เยือกเย็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
standoff(n) สถานการณ์ที่ไม่มีทางออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now well into its second day, the standoff at the sepatarian sect ranch has now been taken over by the F. B. I.มันเข้าสู่วันที่สองแล้ว ในการแยกตัวที่ไร่ลัทธิแห่งนี้ ซึ่งขณะนี้ถูกเข้าคุมสถานการณ์โดยเอฟบีไอ Minimal Loss (2008)
Just heard on the scanner, some kind of police standoff at Empire University.ได้ยินจาก วิทยุสื่อสาร มีตำรวจ \ ยกกำลังไปล้อมที่ มหาวิทยาลัย Empire Superhero Movie (2008)
A little Mexican standoff we got here.เหมือนหนังแม็คซิกันเลยวะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Percy will want to know why an 11 -minute wolf-pack strike turned into a public standoff with the N.Y.P.D.เพอร์ซี่จะต้องอยากรู้ว่าทำไมภารกิจบุก 11 นาที ถึงกลายเป็นการต่อสู้กับตำรวจนิวยอร์ค Coup de Grace (2011)
and the bitter standoff between the United States and Russia.ถึงข้อสรุประหว่างสหรัฐกับรัสเซีย Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
A six-hour standoff with police...การเผชิญหน้านาน 6 ชั่วโมง กับตำรวจ Dawn of the Planet of the Apes (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึน[meun] (v) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms
มึนตึง[meunteung] (v) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look  FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STANDOFF S T AE1 N D AO2 F
STANDOFFS S T AE1 N D AO2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standoffish (j) stˈændˈɒfɪʃ (s t a1 n d o1 f i sh)
standoffishly (a) stˈændˈɒfɪʃliː (s t a1 n d o1 f i sh l ii)
standoffishness (n) stˈændˈɒfɪʃnəs (s t a1 n d o1 f i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんと[tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
カシメ[kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
スタンドオフ[sutandoofu] (n) standoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 standoff \stand"off\ a.
   Serving to keep two objects or parts of a machine separated;
   as, a standoff insulator.
   [PJC] standoffish

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 standoff \stand"off\ n.
   1. A situation in a contest in which the winner is undecided;
    a draw or stalemate.
 
   Syn: draw; tie; stalemate; deadlock
     [WordNet 1.5]
 
   2. A successful stand.
 
   Syn: repulsion, repelling
     [WordNet 1.5]
 
   3. Something that serves to keep one object at a distance
    from another, such as a prop attached to the top of a
    ladder to keep it from leaning directly against the
    vertical surface which suports it.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 standoff
   n 1: the finish of a contest in which the score is tied and the
      winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their
      record was 3 wins, 6 losses and a tie" [syn: {draw},
      {standoff}, {tie}]
   2: the act of repulsing or repelling an attack; a successful
     defensive stand [syn: {repulsion}, {standoff}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top