ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

立場

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -立場-, *立場*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立场[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] position; standpoint, #4,530 [Add to Longdo]
转变立场[zhuǎn biàn lì chǎng, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] to change positions; to shift one's ground [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
立場[たちば, tachiba] (n) standpoint; position; situation; (P) [Add to Longdo]
立場に立つ;立場にたつ[たちばにたつ, tachibanitatsu] (exp,v5t) (See 立場) to stand in (someone's) place; to be in a (certain) position [Add to Longdo]
立場を取る[たちばをとる, tachibawotoru] (exp,v5r) (See 立場) to take a position; to adopt a stance (e.g. on an issue) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What would you do, if you were in my place?あなたが私の立場にいたら、何をしますか。
Your father will lose face if you don't keep your promise.あなたが約束を守らないとお父さんの立場がなくなりますよ。
I can understand your position perfectly.あなたの立場は十分に理解しています。
I'm not in a position to answer.お答えできる立場にありません。
In this paper I address the question, what is difficult about the intermediary's position in a negotiation?この論文では交渉における仲介者の立場に関する困難点は何かという問題をとりあげる。
I'm not in a position to say anything about that.その件に関しては発言する立場にないものですから。
The senator remained neutral in the furious controversy.その上院議員は激しい論争において中立の立場を守った。
We should do justice to both sides on that issue.その問題に関して両方の立場を公平に扱うべきだ。
This revision of Darwin's ideas came under fire from academic positions.ダーウィンの考えをこのように改訂したことは学問的立場からの攻撃対象となった。
How about giving me a promotion from just-a-friend to boyfriend?ただの男友達っていう立場から彼氏に昇格させてくれるかい?
All you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.ただ相手の立場にたって考え感じることができる能力を養いさえすればよいのです。
Why don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.もう少しやさしく意見してあげたらどうなの。一刀両断のもと切り捨てられた彼の立場も考えてよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it even weakens my position.[CN] -我甚至覺得這削弱了我的立場 La Poison (1951)
I'll backtrack satellite from your position.[JA] 私は衛星を後退させます あなたの立場から 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Surely it isn't his fault that Spain changed sides in the war.[CN] 這當然不是他的錯 是西班牙在戰爭中改了立場 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I know that I would if I were in his position.[JA] もし私が 私は彼の立場にいました。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
You didn't stand your ground. You didn't fight.[JA] あなたは立場を堅持することも 争うこともなかった Wonder Woman (2017)
I may even change sides and join their little team.[CN] 我也許會改變立場加入他們的小組 The Chairman (1969)
I... I think I've made my position very clear.[JA] 立場は明確に したつもりだ Rock in the Road (2017)
But nominations for commissioners are, and we cannot proceed without clarifying the moral stance of certain individuals whose presence here dishonours the entire assembly.[CN] 但是提名委員是議題之一 不弄清被提名者的道德立場 就無法進行下去 Hands Over the City (1963)
We need to use enhanced interrogation.[JA] 私の人々はすでに ヘンリーを迎える立場 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
- But you must understand me. I understand... believe me, I always said...[CN] 我也很清楚大尉的立場 A Slave of Love (1976)
My dear boys, we'll have to determine your standing in the eyes of the law.[CN] 夥計們,我們必須確定你們在 法律上的立場 Salvatore Giuliano (1962)
Unleash the Agency, even in a supporting role, and you've abandoned your policy before you've even begun.[JA] 局を放し飼いとか 支援する立場でも 任期が始まる前に 政策を放棄することになる The Man in the Basement (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
立場[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top