ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verabschieden

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verabschieden-, *verabschieden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verabschieden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verabschieden*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And until next week we say goodbye to Bobo Brannigansky, your friendly Jungle Man and star of the first adult monkey-series, brought to you by Flake-Off, the friendly skin-peel.Bis nächste Woche verabschieden wir uns von Bobo Brannigansky, dem freundlichen Urwaldmensch und Star der ersten Affenserie für Erwachsene. Präsentiert von Flake-Off, dem hautfreundlichen Peeling. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Well, say goodbye to me.Verabschieden Sie sich von mir. L'étrange Monsieur Steve (1957)
You know I couldn't leave without saying goodbye.Ich könnte niemals gehen, ohne mich zu verabschiedenDisappearing Trick (1958)
I wanted to say goodbye.Ich wollte mich verabschiedenAnother Time, Another Place (1958)
I don't know why you thought you had to come say goodbye.Ich weiss jedoch nicht, warum Sie sich eigens von mir verabschiedenThe Big Country (1958)
All I can say, McKay is you take a hell of a long time to say goodbye.Ich kann nur sagen, McKay,... ..Sie brauchen verdammt lange, um sich zu verabschiedenThe Big Country (1958)
I just came to say goodbye to you!Ich wollte mich nur verabschiedenThe Buccaneer (1958)
WHY DID YOU SAY,wir wollten uns von Ihnen verabschiedenHow to Make a Monster (1958)
I must say good-bye to an old friend.- Ich muss einen Freund verabschiedenThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
I will remain only long enough to embrace my wife and daughter. - How to tell Isabelle?Ich will mich noch von meiner Familie verabschiedenLe Bossu (1959)
I came to say goodbye.Ich komme, um mich zu verabschiedenThe Human Condition I: No Greater Love (1959)
We can't walk out on her without a goodbye.Wir müssen uns doch verabschiedenSome Like It Hot (1959)
I see you walking through the rooms, closing the doors, telling your wife good night, and going to bed.Ich sah dich durch die Räume laufen, Türen schließen, dich von deiner Frau verabschieden, dich in euer Bett legen. Schweig. Leda (1959)
I have come to see the last of you, Mr. Wormold.Ich kam, um mich zu verabschieden, Mr. Wormold. Our Man in Havana (1959)
And now I must beon my way home.Ich möchte mich nun verabschiedenThe Red Circle (1960)
I do not take personal affront, Colonel Travis, else I should be forced to act other than to simply bid you good day.Sonst würde ich mich nicht von Ihnen verabschieden. Guten Tag! Adios, Juan. The Alamo (1960)
- Say good night, George.- Verabschieden Sie sich. Elmer Gantry (1960)
You know, you might be throwing Away the next king of Persia.Es sieht so aus, als ob du ihn verabschieden wolltest, den nächsten König der Perser. Esther and the King (1960)
I have to get to Jerusalem.Ich wollte mich verabschiedenExodus (1960)
Make some excuse and say goodbye.Verabschieden Sie sich unter irgendeinem Vorwand. The Grass Is Greener (1960)
Well, you don't give me much choice except to hang on to my pride and say goodbye.Nun... du lässt mir keine große Wahl. Außer meinen Stolz zu wahren und mich zu verabschiedenHome from the Hill (1960)
I just wanted to say goodbye.Ich wollte mich nur verabschiedenHouse of Usher (1960)
Now I have to go and leave me forever from the world.Ich werde mich nun endgültig von dieser Welt verabschieden. Es ist beinahe Mitternacht. The Millionairess (1960)
Watch them say good-bye. One by one.Sieh, wie sie sich verabschiedenPeeping Tom (1960)
I came to say good-bye.Ich bin hier, um mich zu verabschiedenPurple Noon (1960)
The whole city is turning out to see us off.Die ganze Stadt kommt uns verabschiedenSpartacus (1960)
I'm going to say goodbye to Mrs. Firth.Ich werde mich von ihr verabschiedenThe Sundowners (1960)
Mustn't interfere with the process of the law, must we?Ich muss mich verabschieden, das werden Sie verstehen. Two Way Stretch (1960)
Please, Fred . I'll tell him you're coming to see us off.Bitte, Fred. ich sage, du willst uns verabschiedenBreakfast at Tiffany's (1961)
And to say good-bye to its victims.Und um seine Gefallenen zu verabschiedenDon Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Don Camillo, are you going away without even saying good-bye?Don Camillo, willst du dich nicht verabschiedenDon Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
- Bidding farewell, she is leaving us.- Sich verabschieden, sie verlässt uns. The Devil's Daffodil (1961)
IT'S JUST ONE THING MORE FOR US TO TALK ABOUT WHEN WE'RE ALONE.Ich möchte mich von ihm verabschieden. Das wird leider nicht möglich sein, er ist spazieren gegangen. The Innocents (1961)
I just want to say good-bye.Ich möchte mich verabschiedenLéon Morin, Priest (1961)
I was coming up to see you, you know, before leaving.- Ich wollte mich verabschiedenMurder She Said (1961)
- I came to say goodbye.- Ich wollte mich verabschiedenSaint-Tropez Blues (1961)
- Let's say goodbye.- Um uns zu verabschiedenSaint-Tropez Blues (1961)
I've come to say goodbye.Ich wollte mich verabschiedenSaint-Tropez Blues (1961)
Tonight's thesis, to be taken as you will, in the twilight zone.Mit dieser These verabschieden wir Sie heute Abend, aus der Twilight Zone. Back There (1961)
tommy dorsey and his orchestra bid you all a very pleasant good night direct from the princeton campus in a broadcast of the summer swing festival and listen to that applause.Wir verabschieden uns aus Princeton und dem Summer Swing Festival. Hören Sie sich diesen Applaus an. Static (1961)
I come to say good-bye and to thank you.Ich wollte mich verabschieden und mich für die Gastfreundschaft bedanken. The Passersby (1961)
When the police arrest you, we can say goodbye to the government's goods orders.Wenn die Polizei dich einsperrt, können wir uns von den Bestellungen der Regierung verabschiedenLe combat dans l'île (1962)
I mean, we'll have plenty of time to say goodbye.Das heißt, wir werden noch Gelegeneit haben, uns zu verabschiedenNine Days of One Year (1962)
What do you mean, to say goodbye?Was heißt verabschiedenNine Days of One Year (1962)
- All right, let's say goodbye.- Na gut, verabschieden wir uns! Nine Days of One Year (1962)
I still have a few farewells to say."Ich muss mich noch von einigen Leuten verabschieden." Jules and Jim (1962)
"A few farewells."Von einigen Leuten verabschieden... Jules and Jim (1962)
"L ran into Thérése, now married and a writer. I still have a few farewells to say.""Ich habe Thérèse gesehen...", "ich muss mich noch verabschieden..." Jules and Jim (1962)
Now you can say goodbye to him, Doctor.Herr Doktor, gleich können Sie sich von ihm verabschiedenAmphibian Man (1962)
Now that all our troubles are mostly behind us, I have to say goodbye to you.Nun steht uns niemand im Wege, aber ich muß mich verabschiedenAmphibian Man (1962)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verabschiedento say good bye [Add to Longdo]
verabschiedendsaying good bye [Add to Longdo]
Hiermit möchte ich mich verabschieden.And that's all from me (for today). [Add to Longdo]
Jetzt muss ich mich verabschieden.I've got to leave now. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verabschieden /fɛrapʃiːdən/
   to say good bye

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top