ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand up-, *stand up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand up(phrv) ยืนขึ้น
stand up(phrv) ตั้งอยู่, See also: ตั้งขึ้น, Syn. stand up
stand up(phrv) ทนต่อสภาพ (บางอย่าง), Syn. stand up to
stand up(phrv) น่าเชื่อ, See also: เป็นจริง, ยืนยัน
stand up to(phrv) โต้แย้ง, See also: ขัดแย้ง, แข็งขืน, Syn. stand against, stand up against
stand up to(phrv) ผ่านการทดสอบ, See also: ทดสอบผ่าน
stand up for(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, Syn. stick up for
stand up for(phrv) ปกป้อง (สิทธิ), Syn. stick up for
stand up for(phrv) พึ่งตัวเอง, See also: เป็นตัวของตัวเอง
stand up with(phrv) เข้าร่วมงานแต่งงานของ, Syn. stand up for

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
I want you to stand up there and put your head in that noose.ฉันอยากให้นายขึ้นไปยืนบนนั้น แล้วก็เอามันพันคอไว้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Would you stand up and walk out on me?คุณจะยืนขึ้นและเดินออกไปกับฉัน? Yellow Submarine (1968)
Look, just stand up against the wall, will you?ดูเพียงแค่ยืนขึ้นกับผนัง คุณจะ? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Baby, stand up straight.เบบี้ อย่ายืนหลังค่อม Dirty Dancing (1987)
So I'm gonna do my kind of dancin' with a great partner... who's not only a terrific dancer... but somebody who's taught me that there are people... willing to stand up for other people no matter what it costs them.ดังนั้น ผมจึงจะเต้นในแบบของผม กับคู่เต้นที่แสนวิเศษ... เธอไม่เพียงแค่เป็นนักเต้นที่ดี... แต่เธอคือผู้ที่สอนผมให้รู้ว่าว่า ยังมีคนอีกหลายคน... Dirty Dancing (1987)
Who thinks we have to stand up to the kind of censorship ... they had under Stalin?ใครคิดว่าเราควรลุกขึ้นยืน ต่อต้านระบบการเซ็นเซอร์ ที่เผด็จการสตาลินชอบใช้ Field of Dreams (1989)
It's completely dark in the cave. You can't stand up Or move.รามานาในถ้ำนั้นมืดนะ ยืนหรือขยับตัวไม่ได้เลย Rapa Nui (1994)
Balls will be absolutely prohibited, unless you stand up with one of your sisters!งานเต้นรำเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างที่สุด นอกจากว่าลูกต้องยืนอยู่กับหนึ่งในพี่หรือน้องของลูก Episode #1.5 (1995)
- Now shoulders back and stand up tall- เหยียดไหล่ตรงและยืดตัวขึ้น Anastasia (1997)
Stand up and make yourselves clean. Praise Jesus.ลุกขึ้นมา แล้วทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะ สรรเสริญพระเยซู The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stand upAmy made an effort to stand up.
stand upAn empty bag can't stand up right.
stand upDon't stand up.
stand upHe motioned me to stand up.
stand upHe ordered me to stand up.
stand upHe tried to stand up.
stand upHe wasn't able to stand up at once.
stand upHe was told to stand up, and he did so.
stand upHe was told to stand up, and he did so slowly.
stand upI can't stand up.
stand upI get dizzy spells when I stand up.
stand upI'll stand up for what I believe in and won't yield to any threats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกขึ้น(v) stand up, Syn. ยืนขึ้น, ลุกขึ้นยืน, Ant. นั่งลง, Example: เขาทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นออกไปข้างนอก, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นมาจากท่านั่งหรือท่านอน
ตั้งตรง(v) stand upright, Syn. ตั้งชัน, Example: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป, Thai Definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม
ผุดลุกผุดนั่ง(v) rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai Definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่[dō] (v) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly
ลุก[luk] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed  FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้น[lukkheun] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; arise  FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้นยืน[lukkheun yeūn] (v) EN: stand up  FR: se relever
สนับสนุน[sanapsanun] (v, exp) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate  FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
สนับสนุนประชาธิปไตย[sanapsanun prachāthippatai] (v, exp) EN: stand up for democracy  FR: défendre la démocratie ; soutenie la démocratie
ตั้งตรง[tang trong] (v, exp) EN: stand upright
ยืน[yeūn] (v) EN: stand ; stand up ; be on one's feet   FR: se tenir debout ; être debout

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stehkragen {m}stand up collar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決起(P);蹶起[けっき, kekki] (n,vs) jump to one's feet; stand up against; rising to action; (P) [Add to Longdo]
腰を抜かす[こしをぬかす, koshiwonukasu] (exp,v5s) (1) (See 腰抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise [Add to Longdo]
腰抜かす[こしぬかす, koshinukasu] (v5s) (1) (See 腰を抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise; to lose one's legs [Add to Longdo]
尻をあげる;尻を上げる[しりをあげる, shiriwoageru] (exp,v1) (1) to stand up; (2) to leave [Add to Longdo]
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice [Add to Longdo]
突っ立つ[つったつ, tsuttatsu] (v5t) to stand up [Add to Longdo]
背筋を伸ばす[せすじをのばす, sesujiwonobasu] (exp,v5s) to straighten up one's back (e.g. stand up straight, sit up straight); to hold one's head high [Add to Longdo]
弥立つ[よだつ;いよだつ, yodatsu ; iyodatsu] (v5t) (See 身の毛が弥立つ) to stand up straight; to stand on end (e.g. of hair); to have the creeps [Add to Longdo]
立ち上がる(P);立上がる;起ち上がる;立ちあがる[たちあがる, tachiagaru] (v5r,vi) (1) to stand up; to get up; (2) to rise; (3) to recover; (4) to take action; to start; (5) to make the initial charge (in sumo); (6) {comp} to start up; to boot up; (P) [Add to Longdo]
立ち並ぶ;建ち並ぶ;立並ぶ[たちならぶ, tachinarabu] (v5b) (1) to stand up; to line in a row; (2) to be equal to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stand up
   v 1: rise to one's feet; "The audience got up and applauded"
      [syn: {arise}, {rise}, {uprise}, {get up}, {stand up}]
      [ant: {lie}, {lie down}, {sit}, {sit down}]
   2: refuse to back down; remain solid under criticism or attack
   3: put into an upright position; "Can you stand the bookshelf
     up?" [syn: {stand}, {stand up}, {place upright}]
   4: be standing; be upright; "We had to stand for the entire
     performance!" [syn: {stand}, {stand up}] [ant: {lie}, {sit},
     {sit down}]
   5: defend against attack or criticism; "He stood up for his
     friend"; "She stuck up for the teacher who was accused of
     harassing the student" [syn: {stand up}, {stick up}]
   6: resist or withstand wear, criticism, etc.; "Her shoes won't
     hold up"; "This theory won't hold water" [syn: {stand up},
     {hold up}, {hold water}]
   7: rise up as in fear; "The dog's fur bristled"; "It was a sight
     to make one's hair uprise!" [syn: {bristle}, {uprise}, {stand
     up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top