ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standard of living

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standard of living-, *standard of living*, standard of liv
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standard of living(n) มาตรฐานการครองชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard of living; standard, livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standard of Livingมาตรฐานการครองชีพ, Example: ความพอเหมาะที่สุดทางเศรษฐกิจ การวัดจะใช้ค่าประมาณของรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน (real national income per capita) คือผลรวมของสินค้า และบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรรวมในเวลาเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standard of livingAs for the standard of living, the republic has caught up with the West.
standard of livingAs for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
standard of livingIn an affluent society most people have a high standard of living.
standard of livingWe take our high standard of living for granted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensstandard { m } | Lebensstandards { pl }standard of living | standards of living [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人並み(P);人並[ひとなみ, hitonami] (adj-na, n, adj-no) being average (capacity, looks, standard of living); ordinary; (P) [Add to Longdo]
生活水準[せいかつすいじゅん, seikatsusuijun] (n) standard of living [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 standard of living
   n 1: a level of material comfort in terms of goods and services
      available to someone or some group; "they enjoyed the
      highest standard of living in the country"; "the lower the
      standard of living the easier it is to introduce an
      autocratic production system" [syn: {standard of living},
      {standard of life}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top