Search result for

ได้ส่วน

(33 entries)
(0.0843 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้ส่วน-, *ได้ส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ส่วน[V] be proportionate, See also: be proportional, be balanced, Example: รูปปั้นนี้ได้ส่วน ดูสวยงามลงตัวเหมือนของจริงมาก, Thai definition: ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดี
ได้ส่วนสัด[V] be proportioned, See also: be well fit, Syn. ได้ส่วน, สมส่วน, ได้ขนาด, ถูกส่วน, Ant. ผิดส่วน, Example: รูปร่างของเธอได้ส่วนสัด, Thai definition: ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ส่วน, ได้ส่วนสัดก. ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We give him the photos and everything else in that box and we get to keep the rest and we're free and clear.เราให้รูปถ่ายเขากับของทุกอย่างในตู้นั้น เราก็จะได้ส่วนที่เหลือแล้วเราก็อิสระ ไร้มลทิน The Bank Job (2008)
Two guys on the roof. Every guy gets a share. Five shares is plenty.อีกสองคนบนหลังคา ทุกคนได้ส่วนแบ่ง หารห้าก็แย่แล้ว The Dark Knight (2008)
He thinks he can sit it out and still take a slice.มันคิดว่ามันนั่งเฉย ๆ แล้วจะได้ส่วนแบ่งไปรึ The Dark Knight (2008)
I can't make commission on this.ผมไม่ได้ส่วนแบ่งเลยนะเนี่ย New York, I Love You (2008)
We are friends, you will get a discount.ว่าเราเป็นเพื่อนกัน คุณจะได้ส่วนลดทันที The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You'll get your cut.นายจะได้ส่วนของนาย The Price (2008)
Is Scofield and his crew earning?สกอฟิลด์และพวกจะได้ส่วนแบ่งด้วยหรือเปล่า The Price (2008)
Alette gets an incredible discount.เอเล็ตได้ส่วนลดมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
But if we once the seven dragon balls have... how soon will I see results?ถ้าหาดราก้อนบอลได้ครบทั้งเจ็ดลูก ต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะได้ส่วนแบ่ง ? Dragonball: Evolution (2009)
What he's paying his people to dust that Tancredi chicken bitch pop, my woman are good for a cut rate.เงินที่เขาจ่ายให้คนในคุกหญิงเพื่อฆ่าเทนเครดี้ เมียผมอยากได้ส่วนแบ่งด้วย Prison Break: The Final Break (2009)
If I find out this is because you don't have the formula and you think maybe I do, I'm gonna be seriously disappointed.ถ้ารู้ตอนหลังว่าเพราะอยากได้ส่วนผสมนั่น เลยแกล้งทำผมเคลิ้ม รับรองผมฉีกอกคุณแน่ Duplicity (2009)
He was dealing Blue Sky. -That's right.ตอนนี้ ยาไอซ์ชนิดที่มีบริสุทธิ์ล้วนๆ ระดับมืออาชีพเป็นผู้ผลิตได้ส่วนใหญ่ ABQ (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ส่วน[v.] (dāisuan) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right   
ได้ส่วน[X] (dāisuan) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of   
ได้ส่วนสัด[v.] (dāisuansat) EN: be proportioned ; be well fit   

English-Thai: Longdo Dictionary
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrate[VT] ได้ส่วนแบ่งตลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr

English-Thai: Nontri Dictionary
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
incommensurable(adj) เปรียบเทียบกันไม่ได้,ไม่ได้ส่วน
incommensurate(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่ได้ส่วน,ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
relative(adj) สัมพันธ์,เกี่ยวข้องกัน,ได้ส่วน,โดยอนุโลม,โดยอุปมา
symmetrical(adj) สมมาตร,ได้ส่วนกัน
symmetry(n) ส่วนสัด,ความสมดุลย์,ความได้ส่วนกัน,ความสมมาตร
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top