ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watch

W AA1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watch-, *watch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watch(n) นาฬิกาข้อมือ
watch(n) การเฝ้าดู, See also: การเฝ้าระวัง, Syn. guard, lookout, surveillance
watch(vi) ดู, See also: คอยดู, เฝ้าดู
watch(vt) ดู, See also: คอยดู, เฝ้าดู
watcher(n) องครักษ์, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guard, guardian, protector
watchdog(n) สุนัขเฝ้าบ้าน, Syn. dog, guard
watchdog(vt) เฝ้าบ้าน, See also: เป็นยามรักษาการณ์
watcheye(n) ตาที่เป็นโรคตาขาวโปน, See also: เป็นความผิดปกติที่จัดอยู่ในจำพวกตาเหล่ ทางจักษุวิทยา, Syn. walleye
watchful(adj) ซึ่งเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, See also: ซึ่งเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง, ซึ่งเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด, Syn. alert, vigilant, wary, Ant. careless, unguarded, unvigilant
watchman(n) ยาม, See also: ผู้เฝ้าดู, ยามรักษาการณ์, Syn. guard, patrol, sentinel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watch(วอทชฺ) vt. vi., n. (การ) เฝ้า, ดู, ชม, จ้องมอง, รอคอย, ระมัดระวัง, เฝ้ายาม , นาฬิกาข้อมือ, การเฝ้ายาม, การดูแล, เวลาอยู่เวรในเรือ, คนยาม, กะเวลา, ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard, sentry, sentinel, look, observe
watch and wardn. การระมัดระวังทั้งกลางวันและกลางคืน, การเฝ้ายามตลอดเวลา
watch fireแคมป์ไฟให้ความอบอุ่นและความสว่างในเวลากลางคืน
watchband(-'แบนดฺ) n. สายนาฬิกาข้อมือ
watchdog(วอทชฺ'ดอก) n. สุนัขเฝ้าบ้าน, ยามรักษา vt. เฝ้ายาม, คอยดูแล, ควบคุม
watcher(วอท'เชอะ) n. ยาม, ยามรักษาการณ์
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, คอยเฝ้าดู, เพ่งเล็ง, ตื่นตัว, รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert
watchmaker(วอทชฺ'เมคเคอะ) n. ช่างนาฬิกา, ช่างทำหรือซ่อมนาฬิกา, ผู้ผลิตนาฬิกา
watchman(วอทชฺ'เมิน) n. ยาม, ยามรักษาการณ์, ผู้เฝ้าดู, See also: watchmanly adj. pl. watchmen
watchout(วอทชฺ'เอาทฺ) n. ความระมัดระวัง, การมองดูไปข้างนอก, Syn. lookout

English-Thai: Nontri Dictionary
watch(n) การอยู่ยาม, การเฝ้าดู, นาฬิกาพก, การระวังระไว
watch(vt) อยู่ยาม, คอย, เฝ้าดู, รอ, ระวังระไว, ตื่น
watcher(n) ผู้เฝ้าดู, กะลาสี, ยามรักษาการณ์
watchful(adj) คอยระวัง, คอยเฝ้าดู, ตื่นตัว
watchmaker(n) ช่างทำนาฬิกา, ช่างซ่อมนาฬิกา
watchman(n) ยาม, ภารโรง, คนเฝ้าบ้าน
watchtower(n) หอคอยยืนยาม, หอสังเกตการณ์
watchword(n) คำสัญญาณ, หลักสำคัญ, คำรหัส, คำขวัญ, คติพจน์
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
watchdog functionหน้าที่ควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
watching and besettingการลอบเฝ้าดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
watchwordคำเตือนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Watch it!ดูมัน! Sex Trek: Charly XXX (2007)
Watch out.ระวัง Snow Buddies (2008)
Watch out.ระวัง! A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
- Watch it!- ระวัง! The Road Not Taken (2012)
Watch out.ระวัง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And be sure to watch out... To wa... To wa...และให้แน่ใจว่าจะดูออกไปเพื่อ วาวา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Watch out.ระวัง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
- A watch of gold with a diamond chain - There he goes. - Oh, what'll I do?ที่นั่นเขาได้ไป โอ้สิ่งที่ฉันจะทำ อย่างไร Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
Do you think the dead come back and watch the living?คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watchA big crowd of people collected to watch the festival.
watchAbove all, watch your diet.
watchA crowd collected to watch the fight.
watchAdam was furious with me when I broke his watch.
watchA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
watchAfter he had done his homework, he watched TV.
watchAfter I watched TV, I went to bed.
watchAll she could do was watch him walk away.
watchAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
watchA mere 529 spectators watched the game.
watchAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
watchAn expensive watch alien to my lifestyle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจ้อง(v) watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
ดูโทรทัศน์(v) watch television, See also: watch TV, Syn. ดูทีวี, Example: เด็กๆ ยังทำการบ้านกันไม่เสร็จจึงอดดูโทรทัศน์
ผู้พบเห็น(n) watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count Unit: คน
มองดู(v) watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณา
ช่างนาฬิกา(n) watchmaker, See also: clockmaker, Syn. ช่างซ่อมนาฬิกา
นาฬิกาข้อมือ(n) watch
จ้องจับผิด(v) watch attentively for a mistake, See also: be a watchdog, Syn. คอยจับผิด, จับผิด, Example: ทั้งหูและตาของเถ้าแก่นั้น เหมือนจะคอยจ้องจับผิดเด็กลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: คอยสังเกตเพื่อจับความผิดของผู้อื่น
คุมแจ(v) watch over closely, See also: keep a close control, Example: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่, Thai Definition: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
ภารโรง(n) janitor, See also: watchman, caretaker, Syn. นักการภารโรง, นักการ, Example: แม้ภารโรงจะเป็นเพียงลูกจ้าง แต่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ภารโรงและครอบครัวได้นั้น ไม่แตกต่างจากข้าราชการประจำเท่าไร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่
สังเกตการณ์(v) observe, See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor, Example: ด้วยความสนใจ ผมจึงได้แวะไปสังเกตการณ์และเข้าชมโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้, Thai Definition: เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแก้นาฬิกา[chang kaē nālikā] (n) EN: watchmaker  FR: horloger [ m ] ; horlogère [ f ] ; réparateur de montres [ m ]
ช่างนาฬิกา[chang nālikā] (n) EN: watchmaker  FR: horloger [ m ] ; réparateur de montres [ m ]
ช่างซ่อมนาฬิกา[chang sǿm nālikā] (n, exp) EN: watchmaker  FR: réparateur de montres [ m ]
ดู[dū] (v) EN: look ; watch ; see  FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
ดูนก[dū nok] (v, exp) EN: watch birds  FR: observer les oiseaux
ดูทีวี[dū thīwī] (v, exp) EN: watch TV  FR: regarder la télévision
ดูโทรทัศน์[dū thōrathat] (v, exp) EN: watching television  FR: regarder la télévision
เฝ้า[fao] (v) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on  FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
เฝ้าบ้าน[fao bān] (v, exp) EN: watch over the house ; take care of the house  FR: surveiller la maison ; garder la maison
เฝ้าดู[faodū] (v) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view  FR: observer ; surveiller ; guetter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WATCH W AA1 CH
WATCH W AO1 CH
WATCHES W AA1 CH IH0 Z
WATCHES W AA1 CH AH0 Z
WATCHER W AA1 CH ER0
WATCHED W AO1 CH T
WATCHED W AA1 CH T
WATCHERS W AA1 CH ER0 Z
WATCHDOG W AA1 CH D AO2 G
WATCHFUL W AA1 CH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watch (v) wˈɒtʃ (w o1 ch)
watched (v) wˈɒtʃt (w o1 ch t)
watcher (n) wˈɒtʃər (w o1 ch @ r)
watches (v) wˈɒtʃɪz (w o1 ch i z)
watchdog (n) wˈɒtʃdɒg (w o1 ch d o g)
watchers (n) wˈɒtʃəz (w o1 ch @ z)
watchful (j) wˈɒtʃfəl (w o1 ch f @ l)
watching (v) wˈɒtʃɪŋ (w o1 ch i ng)
watchman (n) wˈɒtʃmən (w o1 ch m @ n)
watchmen (n) wˈɒtʃmən (w o1 ch m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注视[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ,   /  ] watch attentively #9,138 [Add to Longdo]
值勤[zhí qín, ㄓˊ ㄑㄧㄣˊ,  ] watch (i.e. military guard) #22,418 [Add to Longdo]
哨所[shào suǒ, ㄕㄠˋ ㄙㄨㄛˇ,  ] watchhouse; sentry post #30,289 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, ] watchman's rattle #39,893 [Add to Longdo]
梆子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙,  ] watchman's clapper; wooden clappers with bars of unequal length #65,337 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] watchman's rattle #146,067 [Add to Longdo]
看守者[kàn shǒu zhě, ㄎㄢˋ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ,   ] watchman #171,042 [Add to Longdo]
表蒙子[biǎo méng zi, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄥˊ ㄗ˙,    /   ] watch glass; crystal #741,403 [Add to Longdo]
更楼[gēng lóu, ㄍㄥ ㄌㄡˊ,   /  ] watch tower; drum tower marking night watches [Add to Longdo]
楼橹[lóu lǔ, ㄌㄡˊ ㄌㄨˇ,   /  ] watch tower; movable battlefield turret [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettenhund { m } | Kettenhunde { pl }watch dog; watchdog | watch dogs [Add to Longdo]
Uhr { f }; Taschenuhr { f } | Uhren { pl } | eine Uhr aufziehen | eine Uhr stellenwatch | watches | to wind up a watch | to set a watch [Add to Longdo]
Uhrarmband { n } | Uhrarmbänder { pl }watch band | watch bands [Add to Longdo]
Uhrglas { n }watch glass [Add to Longdo]
Uhrkette { f } | Uhrketten { n }watch chain | watch chains [Add to Longdo]
Uhrzeiger { m } | Uhrzeiger { pl }watch hand; clock hand | watch hands; clock hands [Add to Longdo]
Vorsicht, Stufe!Watch your step! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばん, ban] (n) (1) number (in a series); (2) (one's) turn; (3) watch; guard; lookout; (4) bout, match (sumo) #456 [Add to Longdo]
[がわ(P);かわ, gawa (P); kawa] (n, suf) (1) side (of something, or taking someone's side); part; (2) (watch) case; (P) #561 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
時計(P);土圭[とけい(P);ときはかり(時計)(ok), tokei (P); tokihakari ( tokei )(ok)] (n) watch; clock; timepiece; (P) #4,506 [Add to Longdo]
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) #4,977 [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n, adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) #6,296 [Add to Longdo]
観戦[かんせん, kansen] (n, vs) watching a (sports) game; spectating; observing (military operations); (P) #10,210 [Add to Longdo]
高見[たかみ, takami] (n) watching with detachment; (P) #12,580 [Add to Longdo]
定番[ていばん, teiban] (n, vs) (1) standing guard; watchman; (n) (2) watchman at the shogun's palaces (Edo period) #12,595 [Add to Longdo]
櫓;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse #13,964 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watch \Watch\ (w[o^]ch), n. [OE. wacche, AS. w[ae]cce, fr.
   wacian to wake; akin to D. wacht, waak, G. wacht, wache.
   [root]134. See {Wake}, v. i. ]
   [1913 Webster]
   1. The act of watching; forbearance of sleep; vigil; wakeful,
    vigilant, or constantly observant attention; close
    observation; guard; preservative or preventive vigilance;
    formerly, a watching or guarding by night.
    [1913 Webster]
 
       Shepherds keeping watch by night.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the long night their mournful watch they keep.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: Watch was formerly distinguished from ward, the former
      signifying a watching or guarding by night, and the
      latter a watching, guarding, or protecting by day
      Hence, they were not unfrequently used together,
      especially in the phrase to keep watch and ward, to
      denote continuous and uninterrupted vigilance or
      protection, or both watching and guarding. This
      distinction is now rarely recognized, watch being used
      to signify a watching or guarding both by night and by
      day, and ward, which is now rarely used, having simply
      the meaning of guard, or protection, without reference
      to time.
      [1913 Webster]
 
         Still, when she slept, he kept both watch and
         ward.               --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Ward, guard, or custodia, is chiefly applied to
         the daytime, in order to apprehend rioters, and
         robbers on the highway . . . Watch, is properly
         applicable to the night only, . . . and it begins
         when ward ends, and ends when that begins.
                          --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   2. One who watches, or those who watch; a watchman, or a body
    of watchmen; a sentry; a guard.
    [1913 Webster]
 
       Pilate said unto them, Ye have a watch; go your way,
       make it as sure as ye can.      --Matt. xxvii.
                          65.
    [1913 Webster]
 
   3. The post or office of a watchman; also, the place where a
    watchman is posted, or where a guard is kept.
    [1913 Webster]
 
       He upbraids Iago, that he made him
       Brave me upon the watch.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The period of the night during which a person does duty as
    a sentinel, or guard; the time from the placing of a
    sentinel till his relief; hence, a division of the night.
    [1913 Webster]
 
       I did stand my watch upon the hill.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Might we but hear . . .
       Or whistle from the lodge, or village cock
       Count the night watches to his feathery dames.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A small timepiece, or chronometer, to be carried about the
    person, the machinery of which is moved by a spring.
    [1913 Webster]
 
   Note: Watches are often distinguished by the kind of
      escapement used, as an {anchor watch}, a {lever watch},
      a {chronometer watch}, etc. (see the Note under
      {Escapement}, n., 3); also, by the kind of case, as a
      {gold} or {silver watch}, an {open-faced watch}, a
      {hunting watch}, or {hunter}, etc.
      [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) An allotted portion of time, usually four hour for
      standing watch, or being on deck ready for duty. Cf.
      {Dogwatch}.
    (b) That part, usually one half, of the officers and crew,
      who together attend to the working of a vessel for an
      allotted time, usually four hours. The watches are
      designated as the {port watch}, and the {starboard
      watch}.
      [1913 Webster]
 
   {Anchor watch} (Naut.), a detail of one or more men who keep
    watch on deck when a vessel is at anchor.
 
   {To be on the watch}, to be looking steadily for some event.
    
 
   {Watch and ward} (Law), the charge or care of certain
    officers to keep a watch by night and a guard by day in
    towns, cities, and other districts, for the preservation
    of the public peace. --Wharton. --Burrill.
 
   {Watch and watch} (Naut.), the regular alternation in being
    on watch and off watch of the two watches into which a
    ship's crew is commonly divided.
 
   {Watch barrel}, the brass box in a watch, containing the
    mainspring.
 
   {Watch bell} (Naut.), a bell struck when the half-hour glass
    is run out, or at the end of each half hour. --Craig.
 
   {Watch bill} (Naut.), a list of the officers and crew of a
    ship as divided into watches, with their stations.
    --Totten.
 
   {Watch case}, the case, or outside covering, of a watch;
    also, a case for holding a watch, or in which it is kept.
    
 
   {Watch chain}. Same as {watch guard}, below.
 
   {Watch clock}, a watchman's clock; see under {Watchman}.
 
   {Watch fire}, a fire lighted at night, as a signal, or for
    the use of a watch or guard.
 
   {Watch glass}.
    (a) A concavo-convex glass for covering the face, or dial,
      of a watch; -- also called {watch crystal}.
    (b) (Naut.) A half-hour glass used to measure the time of
      a watch on deck.
 
   {Watch guard}, a chain or cord by which a watch is attached
    to the person.
 
   {Watch gun} (Naut.), a gun sometimes fired on shipboard at 8
    p. m., when the night watch begins.
 
   {Watch light}, a low-burning lamp used by watchers at night;
    formerly, a candle having a rush wick.
 
   {Watch night}, The last night of the year; -- so called by
    the Methodists, Moravians, and others, who observe it by
    holding religious meetings lasting until after midnight.
    
 
   {Watch paper}, an old-fashioned ornament for the inside of a
    watch case, made of paper cut in some fanciful design, as
    a vase with flowers, etc.
 
   {Watch tackle} (Naut.), a small, handy purchase, consisting
    of a tailed double block, and a single block with a hook.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watch \Watch\, v. t. [imp. & p. p. {Watched}; p. pr. & vb. n.
   {Watching}.]
   [1913 Webster]
   1. To give heed to; to observe the actions or motions of, for
    any purpose; to keep in view; not to lose from sight and
    observation; as, to watch the progress of a bill in the
    legislature.
    [1913 Webster]
 
       Saul also sent messengers unto David's house to
       watch him, and to slay him.      --1 Sam. xix.
                          11
    [1913 Webster]
 
       I must cool a little, and watch my opportunity.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
       In lazy mood I watched the little circles die.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To tend; to guard; to have in keeping.
    [1913 Webster]
 
       And flaming ministers, to watch and tend
       Their earthy charge.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Paris watched the flocks in the groves of Ida.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watch \Watch\, v. i. [Cf. AS. w[oe]ccan, wacian. [root]134. See
   {Watch}, n., {Wake}, v. i. ]
   [1913 Webster]
   1. To be awake; to be or continue without sleep; to wake; to
    keep vigil.
    [1913 Webster]
 
       I have two nights watched with you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Couldest thou not watch one hour ?  --Mark xiv.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   2. To be attentive or vigilant; to give heed; to be on the
    lookout; to keep guard; to act as sentinel.
    [1913 Webster]
 
       Take ye heed, watch and pray.     --Mark xiii.
                          33.
    [1913 Webster]
 
       The Son gave signal high
       To the bright minister that watched. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be expectant; to look with expectation; to wait; to
    seek opportunity.
    [1913 Webster]
 
       My soul waiteth for the Lord more than they that
       watch for the morning.        --Ps. cxxx. 6.
    [1913 Webster]
 
   4. To remain awake with any one as nurse or attendant; to
    attend on the sick during the night; as, to watch with a
    man in a fever.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To serve the purpose of a watchman by floating
    properly in its place; -- said of a buoy.
    [1913 Webster]
 
   {To watch over}, to be cautiously observant of; to inspect,
    superintend, and guard.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alarm \A*larm"\ ([.a]*l[aum]rm"), n. [F. alarme, It. all' arme
   to arms ! fr. L. arma, pl., arms. See {Arms}, and cf.
   {Alarum}.]
   1. A summons to arms, as on the approach of an enemy.
    [1913 Webster]
 
       Arming to answer in a night alarm.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sound or information intended to give notice of
    approaching danger; a warning sound to arouse attention; a
    warning of danger.
    [1913 Webster]
 
       Sound an alarm in my holy mountain.  --Joel ii. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. A sudden attack; disturbance; broil. [R.] "These home
    alarms." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy palace fill with insults and alarms. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Sudden surprise with fear or terror excited by
    apprehension of danger; in the military use, commonly,
    sudden apprehension of being attacked by surprise.
    [1913 Webster]
 
       Alarm and resentment spread throughout the camp.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. A mechanical contrivance for awaking persons from sleep,
    or rousing their attention; an alarum.
    [1913 Webster]
 
   {Alarm bell}, a bell that gives notice on danger.
 
   {Alarm clock} or {watch}, a clock or watch which can be so
    set as to ring or strike loudly at a prearranged hour, to
    wake from sleep, or excite attention.
 
   {Alarm gauge}, a contrivance attached to a steam boiler for
    showing when the pressure of steam is too high, or the
    water in the boiler too low.
 
   {Alarm post}, a place to which troops are to repair in case
    of an alarm.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fright; affright; terror; trepidation; apprehension;
     consternation; dismay; agitation; disquiet; disquietude.
 
   Usage: {Alarm}, {Fright}, {Terror}, {Consternation}. These
      words express different degrees of fear at the
      approach of danger. Fright is fear suddenly excited,
      producing confusion of the senses, and hence it is
      unreflecting. Alarm is the hurried agitation of
      feeling which springs from a sense of immediate and
      extreme exposure. Terror is agitating and excessive
      fear, which usually benumbs the faculties.
      Consternation is overwhelming fear, and carries a
      notion of powerlessness and amazement. Alarm agitates
      the feelings; terror disorders the understanding and
      affects the will; fright seizes on and confuses the
      sense; consternation takes possession of the soul, and
      subdues its faculties. See {Apprehension}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watch
   n 1: a small portable timepiece [syn: {watch}, {ticker}]
   2: a period of time (4 or 2 hours) during which some of a ship's
     crew are on duty
   3: a purposeful surveillance to guard or observe [syn: {watch},
     {vigil}]
   4: the period during which someone (especially a guard) is on
     duty
   5: a person employed to keep watch for some anticipated event
     [syn: {lookout}, {lookout man}, {sentinel}, {sentry},
     {watch}, {spotter}, {scout}, {picket}]
   6: the rite of staying awake for devotional purposes (especially
     on the eve of a religious festival) [syn: {vigil}, {watch}]
   v 1: look attentively; "watch a basketball game"
   2: follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby,
     please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the
     men with the binoculars" [syn: {watch}, {observe}, {follow},
     {watch over}, {keep an eye on}]
   3: see or watch; "view a show on television"; "This program will
     be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a
     show on Broadway"; "see a movie" [syn: {watch}, {view},
     {see}, {catch}, {take in}]
   4: observe with attention; "They watched as the murderer was
     executed" [syn: {watch}, {look on}]
   5: be vigilant, be on the lookout or be careful; "Watch out for
     pickpockets!" [syn: {watch}, {look out}, {watch out}]
   6: observe or determine by looking; "Watch how the dog chases
     the cats away"
   7: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top