ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaze

G EY1 Z   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaze-, *gaze*
Possible hiragana form: がぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaze[VI] เพ่ง, See also: เพ่งมอง, จ้องมอง, Syn. stare, gape, Ant. glance
gaze[N] การเพ่งมอง, See also: การจ้อง, Syn. stare, gape
gazebo[N] อาคารขนาดเล็ก
gaze at[PHRV] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze on[PHRV] จ้องมอง, See also: มองดู, Syn. gaze upon
gazelle[N] ละมั่ง, Syn. antelope
gazette[N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, publication
gazette[N] ราชกิจจานุเบกษา
gaze out[PHRV] จ้องมองออกไป
gaze upon[PHRV] จ้องมอง, See also: มองดู, Syn. gaze on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
gazebo(กะซี'โบ) n. สถานที่สังเกตการณ์ -pl. gazebos,gazeboes
gazeboundn. สุนัขที่ล่าเหยื่อด้วยสายตา (แทนที่จะด้วยกลิ่น)
gazelle(กะเซล') n. ละมั่งหรือเนื้อ
gazette(กะเซท') n. หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบิกษาของรัฐบาล, Syn. journal,newspaper,periodical
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary
agaze(อะเกซ') adj. จ้องเขม็ง, Syn. gazing)
stargaze(สทาร์'เกซ) vi. จ้องมอง,ดูดาว,ฝันกลางวัน,ใจลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gazetteหนังสือข่าวสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteประกาศทางราชการ, กิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gazette, Government; Government Gazetteราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gazeการมอง [การแพทย์]
Gaze Center, Downwardศูนย์ควบคุมการมองล่าง [การแพทย์]
Gaze Paralysisความผิดปกติของการมอง [การแพทย์]
Gaze Paresisการเคลื่อนไหวผิดปกติของตา [การแพทย์]
Gaze, Downwardการมองลง [การแพทย์]
Gaze, Lateralมองไปด้านข้าง [การแพทย์]
Gaze, Upwardการมองขึ้นบน, [การแพทย์]
Gaze, Verticalการมองขึ้นลง [การแพทย์]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จัดเป็น หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) ประเภทหนึ่ง นอกเหนือจาก หนังสือนำเที่ยว (Guide Books) และ หนังสือแผนที่ (Atlases)

ตัวอย่างหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์

Copley, Gordon John. English place-names and their origins. Nweton Abbot : David & Charles, [c1968].

Gazetteer of Burma. Delhi : Cultural Publishing House, 1983.

Munro, David, editor. Chambers world gazetteer : an A-Z of geographical information. 5th ed. Cambridge : Chambers/Cambridge, 1988.

The U.S. Geological Survey in cooperation with the U.S. Board on Geographic Names. The National gazetteer of the United States of America : United States concise 1990. Washington : U.S. G.P.O., 1990. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html

ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507-2509.

สงวน อั้นคง. สารานุกรมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม. พระนคร : กรมศิลปากร, 2482.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ระยอง. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2482.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed March 27, 2011).

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1346

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. การรู้สารสนเทศ. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/inf040661.html (สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gazetteersอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gazebo (n) ศาลาพักผ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Where we can gaze into the starsมีที่ไหนเหมาะแก่การที่เราจะดูดาว The Nightmare Before Christmas (1993)
Mary looks over and gazes adoringly at Paddie.แมรี่ก็มองแพดดี้อย่างชื่นชมหลงไหล แล้วพูดว่า Good Will Hunting (1997)
His gaze pierces cloud, shadow, earth and flesh.จ้องทะลุเมฆเงา ทะลุดินเเละเนื้อหนัง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'd gaze at the pictures and dream of the day I'd meet my prince.ฉันจ้องมองไปที่รูปภาพ และก็ฝันถึง วันที่ฉันจะได้พบกับเจ้าชาย. Millennium Actress (2001)
You gaze at the sea alone...เธอจ้องมองไปที่ทะเลเพียงลำพัง My Girl and I (2005)
Now please gaze directly into my eyes.โปรดมองตาผม The Illusionist (2006)
"Are we human because we gaze at the stars,"เราเป็นมนุษย์ เพราะเรามองดูฟ้าและดาว, Stardust (2007)
"or do we gaze at them because we are human?""หรือว่าที่เรามองดูดาวเพราะเราเป็นมนุษย์?" Stardust (2007)
Do the stars gaze back?ดาวมองเรากลับเหรอ? Stardust (2007)
"And to gaze at you forever"และมองแต่เธอตลอดไป Namastey London (2007)
"And to gaze at you forever"และมองแต่เธอตลอดไป Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gazeAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
gazeCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
gazeHe gazed at the ceiling for a long time.
gazeHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
gazeHer cool gaze made my heart skip a beat.
gazeI gazed out of the window at the landscape.
gazeI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
gazeI stopped and gazed at them.
gazeMary gazed at George in admiration.
gazeMy mother gazed at me fondly.
gazeShe gazed at me for a long time.
gazeShe gazed with wide eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจ้อง[V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
จ้องเขม็ง[V] stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
เพ่ง[V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. พิศ, จ้องดู, เพ่งพิศ, เพ่งพินิศ, Example: ฉันพยายามเพ่งเข้าไปในห้องมืดว่ามีอะไรอยู่, Thai definition: ใช้ตาจ้องดู เล็งดู
เพ่งพิศ[V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. เพ่งพินิศ, พิศดู, Example: ผมเริ่มเพ่งพิศตำรวจคนนั้นเป็นพิเศษเพราะตำรวจนายนั้นวางตัวไม่เหมาะสม, Thai definition: เพ่งดู, แลดูโดยเจาะจง
ขึงตา[V] stare, See also: gaze, scowl, glare, Syn. จ้องเขม็ง, ตาเขียว, ถลึงตา, Example: เขาขึงตาใส่เธอ เพื่อให้เธอหยุดพูด, Thai definition: จ้องดูอย่างเขม็งด้วยอาการโกรธ หรือด้วยประสงค์จะห้าม
เขม้น[V] gaze at, See also: aim at, stare at, Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง, Example: เขาเขม้นมองป้ายโฆษณาอย่างสนใจมาก, Thai definition: จ้องมองดูโดยมุ่งเฉพาะ
พิศ[V] examine, See also: gaze, stare, scrutinize, Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ, Example: เถ้าแก่พิศดูองค์พระที่อยู่ในมืออย่างสนใจ, Thai definition: เพ่งดูอย่างตั้งใจ, แลดูโดยเจาะจง
พิศดู[V] examine, See also: gaze, stare, scrutinize, Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ, Example: หล่อนพิศดูน้ำเปี่ยมฝั่งระรอกน้อยๆ ไล่เรียงเป็นฟองคลื่นขาว, Thai definition: เพ่งดูอย่างตั้งใจ, แลดูโดยเจาะจง
เพ่งดู[V] gaze at, See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one's attention to, Syn. เพ่ง, เพ่งมอง, Example: ในโทรทัศน์เขาเตือนว่าอย่าเพ่งดูพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่า, Thai definition: จ้องมองดูด้วยตา
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[N] gazetteer, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อทางภูมิศาสตร์เรียงลำดับตามตัวอักษร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner

CMU English Pronouncing Dictionary
GAZE G EY1 Z
GAZES G EY1 Z IH0 Z
GAZES G EY1 Z AH0 Z
GAZED G EY1 Z D
GAZETA G AH0 Z EY1 T AH0
GAZETA G AH0 Z EH1 T AH0
GAZELLE G AH0 Z EH1 L
GAZELLA G AH0 Z EH1 L AH0
GAZETTE G AH0 Z EH1 T
GAZELLES G AH0 Z EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaze (v) gˈɛɪz (g ei1 z)
gazed (v) gˈɛɪzd (g ei1 z d)
gazes (v) gˈɛɪzɪz (g ei1 z i z)
Gazeta (n) gəzˈɛtə (g @ z e1 t @)
gazelle (n) gˈəzˈɛl (g @1 z e1 l)
gazette (v) gˈəzˈɛt (g @1 z e1 t)
gazelles (n) gˈəzˈɛlz (g @1 z e1 l z)
gazetted (v) gˈəzˈɛtɪd (g @1 z e1 t i d)
gazettes (v) gˈəzˈɛts (g @1 z e1 t s)
gazetteer (n) gˌæzətˈɪəʳr (g a2 z @ t i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝视[níng shì, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] gaze, #14,629 [Add to Longdo]
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, ] gaze afar, #48,708 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] gaze intently, #53,549 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] gaze; stare, #62,247 [Add to Longdo]
凝视时间[níng shì shí jiān, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]
小羚羊[xiǎo líng yáng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] gazelle [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] gaze in terror; lonely [Add to Longdo]
纵停留时间[zòng tíng liú shí jiān, ㄗㄨㄥˋ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]
驻留时间[zhù liú shí jiān, ㄓㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blickverfolgung {f}; Blickregistrierung {f}gaze tracking [Add to Longdo]
Gaze {f}gauze [Add to Longdo]
Gazelle {f} [zool.]gazelle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じっと見返す[じっとみかえす, jittomikaesu] (v5s) to gaze back at [Add to Longdo]
オリックス[, orikkusu] (n) oryx (esp. the gemsbok, Oryx gazella) [Add to Longdo]
ガゼット[, gazetto] (n) gadget [Add to Longdo]
ガゼットバック[, gazettobakku] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ガゼットバッグ[, gazettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ガゼル[, gazeru] (n) gazelle [Add to Longdo]
トムソンガゼル[, tomusongazeru] (n) Thomson's gazelle [Add to Longdo]
俄然[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly [Add to Longdo]
学報[がくほう, gakuhou] (n) academic bulletin; school gazette [Add to Longdo]
瓦全[がぜん, gazen] (n) meaningless existence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaze \Gaze\ (g[=a]z), v. i. [imp. & p. p. {Gazed} (g[=a]zd); p.
   pr. & vb. n. {Gazing}.] [OE. gasen, akin to dial. Sw. gasa,
   cf. Goth. us-gaisjan to terrify, us-geisnan to be terrified.
   Cf. {Aghast}, {Ghastly}, {Ghost}, {Hesitate}.]
   To fix the eyes in a steady and earnest look; to look with
   eagerness or curiosity, as in admiration, astonishment, or
   with studious attention.
   [1913 Webster]
 
      Why stand ye gazing up into heaven?   --Acts i. 11.
 
   Syn: To gape; stare; look.
 
   Usage: To {Gaze}, {Gape}, {Stare}. To gaze is to look with
      fixed and prolonged attention, awakened by excited
      interest or elevated emotion; to gape is to look
      fixedly, with open mouth and feelings of ignorant
      wonder; to stare is to look with the fixedness of
      insolence or of idiocy. The lover of nature gazes with
      delight on the beauties of the landscape; the rustic
      gapes with wonder at the strange sights of a large
      city; the idiot stares on those around with a vacant
      look.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaze \Gaze\, v. t.
   To view with attention; to gaze on . [R.]
   [1913 Webster]
 
      And gazed a while the ample sky.     --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaze \Gaze\, n.
   1. A fixed look; a look of eagerness, wonder, or admiration;
    a continued look of attention.
    [1913 Webster]
 
       With secret gaze
       Or open admiration him behold.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The object gazed on.
    [1913 Webster]
 
       Made of my enemies the scorn and gaze. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {At gaze}
    (a) (Her.) With the face turned directly to the front; --
      said of the figures of the stag, hart, buck, or hind,
      when borne, in this position, upon an escutcheon.
    (b) In a position expressing sudden fear or surprise; -- a
      term used in stag hunting to describe the manner of a
      stag when he first hears the hounds and gazes round in
      apprehension of some hidden danger; hence, standing
      agape; idly or stupidly gazing.
      [1913 Webster]
 
         I that rather held it better men should perish
         one by one,
         Than that earth should stand at gaze like
         Joshua's moon in Ajalon!     --Tennyson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaze
   n 1: a long fixed look; "he fixed his paternal gaze on me" [syn:
      {gaze}, {regard}]
   v 1: look at with fixed eyes; "The students stared at the
      teacher with amazement" [syn: {gaze}, {stare}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gaze /gaːzə/ 
  gauze

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top