ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

careful

K EH1 R F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -careful-, *careful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
careful(adj) ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, Ant. careless, lax, negligent
carefully(adv) อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously, watchfully, Ant. carelessly, heedlessly
carefulness(n) ความระมัดระวัง, Syn. care, watchfulness, Ant. carelessness, heedlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต, Syn. attentive

English-Thai: Nontri Dictionary
careful(adj) ระมัดระวัง, ระวังรักษา, ดูแล, เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง, การระวังรักษา, การดูแล, ความเอาใจใส่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careful Monitoringการเฝ้าระวัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Careful next time. - Here's another one.- ครั้งต่อไประวังหน่อยนะ The Great Dictator (1940)
Be careful now, Figaro.โปรดใช้ความระมัดระวังใน ขณะนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)
- Yes, certainly, certainly, certainly. You can't be too careful with children.- ใส่สิครับ ไม่ประมาทไว้ก่อน Rebecca (1940)
Yes. We must be careful not to shock Cinderella, mustn't we?- ใช่สิ ต้องไม่ทำให้ซินเดอเรลล่าตื่นตกใจ Rebecca (1940)
Careful on the beach.ระวังทางหาดให้ดีล่ะ Jaws (1975)
Tryin' to make people lose their mind Now, be careful you don't lose yoursพยายามที่จะทำให้คนสูญเสียจิตใจ ระวังอย่าสูญเสียของคุณ The Blues Brothers (1980)
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ Bloodsport (1988)
"Be careful how you choose your friends.""ให้ระวังในการเลือกเพื่อนไว้." Cinema Paradiso (1988)
Because we might die in the next second maybe we gotta be extra careful what we do.เราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ในพริบตา ทำอะไรน่าจะคิดให้รอบคอบก่อน Casualties of War (1989)
And I have given you Shakespeare's Sonnets for Careful Drivers.และผมได้ให้คุณเช็คสเปียร์บทกวีไดรเวอร์ระวัง The Russia House (1990)
We've just gotta be really careful while we do it.ระหว่างนี้เธอทำอะไรต้องรอบคอบให้มาก Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carefulAbove all, be careful about what you eat and drink.
carefulA careful observation will show you the difference.
carefulA careful reader would have noticed the mistake.
carefulA fowl flying up from water is careful not to make it turbid.
carefulAfter careful thought, I elected to stay at home.
carefulAfter what you have said, I shall be careful.
carefulAnswer my question carefully.
carefulAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
carefulA successful business is built on careful financial management.
carefulBe careful handling matches!
carefulBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
carefulBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
อย่างระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
สุขุม(adj) prudent, See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: เขาอาศัยนิสัยใจคออันสุขุมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จนกระทั่งสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่, Thai Definition: เกี่ยวกับการคิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม(adv) prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai Definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างพิถีพิถัน(adv) carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ความละเอียดอ่อน(n) meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai Definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ความสำรวม(n) carefulness, See also: caution, Syn. การระมัดระวัง, Example: ภิกษุมีความสำรวมและมีวัตรจริยาอันน่าเสื่อมใส
ค่อย(aux) slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ความเอาใจใส่(n) carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
ระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[banjong] (v) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate  FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรจง[banjong] (adj) EN: careful ; delicate ; fine ; regular  FR: soigneux ; délicat
เบาความ[baokhwām] (v) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully
หูผึ่ง[hūpheung] (v) EN: listen carefully
คิดดู[khīt dū] (v, exp) EN: think about something well ; consider something carefully  FR: considérer avec attention
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: slowly ; softly ; carefully
ความเอาใจใส่[khwām aojaisai] (n) EN: carefulness ; concern
ความละเอียด[khwām la-īet] (n) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities
ความระมัดระวัง[khwām ramatrawang] (n) EN: carefulness ; attention  FR: attention [ f ]
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAREFUL K EH1 R F AH0 L
CAREFULLY K EH1 R F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
careful (j) kˈɛəʳful (k e@1 f u l)
carefully (a) kˈɛəʳfəliː (k e@1 f @ l ii)
carefulness (n) kˈɛəʳfəlnəs (k e@1 f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ,   /  ] careful; attentive; cautious #2,939 [Add to Longdo]
细心[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ,   /  ] careful; attentive #7,963 [Add to Longdo]
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ,   /  ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow #8,517 [Add to Longdo]
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ,  ] careful; thorough #14,426 [Add to Longdo]
心细[xīn xì, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ,   /  ] careful; scrupulous #49,617 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] careful; prevent #51,915 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] carefully; kick; tread on; stamp #54,844 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] careful; diligent; firm #71,064 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] carefully; moderately #124,682 [Add to Longdo]
熟虑[shú lǜ, ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ,   /  ] careful thought #131,893 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reiflich; sorgfältig { adj } | reiflicher | am reiflichstencareful | more careful | most careful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] (n, vs) (See ご注意) caution; being careful; attention (heed); warning; advice; (P) #174 [Add to Longdo]
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na, n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P) #7,653 [Add to Longdo]
熟読[じゅくどく, jukudoku] (n, vs) perusal; careful reading #8,334 [Add to Longdo]
精査[せいさ, seisa] (n, vs) close investigation; careful examination; scrutiny #13,045 [Add to Longdo]
自重[じちょう, jichou] (n, vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health #13,511 [Add to Longdo]
吟味[ぎんみ, ginmi] (n, vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P) #19,127 [Add to Longdo]
じっくり[jikkuri] (adv, adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) #19,465 [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
一分別[ひとふんべつ, hitofunbetsu] (n) careful consideration [Add to Longdo]
一粒選り[ひとつぶえり;ひとつぶより, hitotsubueri ; hitotsubuyori] (n) careful selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Careful \Care"ful\ (k[^a]r"f[.u]l), a. [AS. cearful.]
   1. Full of care; anxious; solicitous. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Be careful [Rev. Ver. "anxious"] for nothing.
                          --Phil. iv. 6.
    [1913 Webster]
 
       The careful plowman doubting stands. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Filling with care or solicitude; exposing to concern,
    anxiety, or trouble; painful.
    [1913 Webster]
 
       The careful cold beginneth for to creep. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       By Him that raised me to this careful height.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Taking care; giving good heed; watchful; cautious;
    provident; not indifferent, heedless, or reckless; --
    often followed by of, for, or the infinitive; as, careful
    of money; careful to do right.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast been careful for us with all this care.
                          --2. Kings iv,
                          13.
    [1913 Webster]
 
       What could a careful father more have done?
                          --Dryden.
 
   Syn: Anxious; solicitous; provident; thoughtful; cautious;
     circumspect; heedful; watchful; vigilant.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 careful
   adj 1: exercising caution or showing care or attention; "they
       were careful when crossing the busy street"; "be careful
       to keep her shoes clean"; "did very careful research";
       "careful art restorers"; "careful of the rights of
       others"; "careful about one's behavior" [ant: {careless}]
   2: cautiously attentive; "careful of her feelings"; "heedful of
     his father's advice" [syn: {careful}, {heedful}]
   3: unhurried and with care and dignity; "walking at the same
     measured pace"; "with all deliberate speed" [syn: {careful},
     {deliberate}, {measured}]
   4: full of cares or anxiety; "Thou art careful and troubled
     about many things"-Luke 10.41
   5: mindful of the future in spending money; "careful with money"
     [syn: {careful}, {thrifty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top