Search result for

careful

(65 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -careful-, *careful*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
careful    [ADJ] ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, Ant. careless, lax, negligent
carefully    [ADV] อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously, watchfully, Ant. carelessly, heedlessly
carefulness    [N] ความระมัดระวัง, Syn. care, watchfulness, Ant. carelessness, heedlessness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careful Monitoringการเฝ้าระวัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
careful"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
carefulI wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.
carefulPlease be careful not to forget to lock the door when you go out.
carefulAfter what you have said, I shall be careful.
carefulListen to me carefully with your book closed.
carefulYou should be more careful with your money.
carefulYou are far from a careful driver.
carefulYou should have been more careful.
carefulYou must do it much more carefully.
carefulYou need to be more careful.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive

English-Thai: Nontri Dictionary
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ    [ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
อย่างระมัดระวัง    [ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
สุขุม    [ADJ] prudent, See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: เขาอาศัยนิสัยใจคออันสุขุมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จนกระทั่งสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่, Thai definition: เกี่ยวกับการคิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม    [ADV] prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างพิถีพิถัน    [ADV] carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ความละเอียดอ่อน    [N] meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ความสำรวม    [N] carefulness, See also: caution, Syn. การระมัดระวัง, Example: ภิกษุมีความสำรวมและมีวัตรจริยาอันน่าเสื่อมใส
ค่อย    [AUX] slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ความเอาใจใส่    [N] carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
ระมัดระวัง    [ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
หูผึ่ง[v.] (hūpheung) EN: listen carefully   
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully   FR: considérer avec attention
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: slowly ; softly ; carefully   
ความเอาใจใส่[n.] (khwām aojaisai) EN: carefulness ; concern   
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramatrawang) EN: carefulness ; attention   FR: attention [f]
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous   FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré

CMU English Pronouncing Dictionary
CAREFUL    K EH1 R F AH0 L
CAREFULLY    K EH1 R F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
careful    (j) (k e@1 f u l)
carefully    (a) (k e@1 f @ l ii)
carefulness    (n) (k e@1 f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reiflich; sorgfältig {adj} | reiflicher | am reiflichstencareful | more careful | most careful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
一分別[ひとふんべつ, hitofunbetsu] (n) careful consideration [Add to Longdo]
一粒選り[ひとつぶえり;ひとつぶより, hitotsubueri ; hitotsubuyori] (n) careful selection [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire [Add to Longdo]
勘審[かんしん, kanshin] (n) careful investigation [Add to Longdo]
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation [Add to Longdo]
含味[がんみ, ganmi] (n,vs) taste; thinking over carefully [Add to Longdo]
気を付けて;気をつけて[きをつけて, kiwotsukete] (exp) take care; be careful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, / ] careful; attentive; cautious [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] carefully; moderately [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] careful; diligent; firm [Add to Longdo]
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, ] careful; thorough [Add to Longdo]
严饬[yán chì, ㄧㄢˊ ㄔˋ, / ] careful; precise [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] careful; hut [Add to Longdo]
心细[xīn xì, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ, / ] careful; scrupulous [Add to Longdo]
恪慎[kè shèn, ㄎㄜˋ ㄕㄣˋ, ] careful; reverently [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] careful; prevent [Add to Longdo]
熟虑[shú lǜ, ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, / ] careful thought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Careful \Care"ful\ (k[^a]r"f[.u]l), a. [AS. cearful.]
   1. Full of care; anxious; solicitous. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Be careful [Rev. Ver. "anxious"] for nothing.
                          --Phil. iv. 6.
    [1913 Webster]
 
       The careful plowman doubting stands. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Filling with care or solicitude; exposing to concern,
    anxiety, or trouble; painful.
    [1913 Webster]
 
       The careful cold beginneth for to creep. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       By Him that raised me to this careful height.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Taking care; giving good heed; watchful; cautious;
    provident; not indifferent, heedless, or reckless; --
    often followed by of, for, or the infinitive; as, careful
    of money; careful to do right.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast been careful for us with all this care.
                          --2. Kings iv,
                          13.
    [1913 Webster]
 
       What could a careful father more have done?
                          --Dryden.
 
   Syn: Anxious; solicitous; provident; thoughtful; cautious;
     circumspect; heedful; watchful; vigilant.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 careful
   adj 1: exercising caution or showing care or attention; "they
       were careful when crossing the busy street"; "be careful
       to keep her shoes clean"; "did very careful research";
       "careful art restorers"; "careful of the rights of
       others"; "careful about one's behavior" [ant: {careless}]
   2: cautiously attentive; "careful of her feelings"; "heedful of
     his father's advice" [syn: {careful}, {heedful}]
   3: unhurried and with care and dignity; "walking at the same
     measured pace"; "with all deliberate speed" [syn: {careful},
     {deliberate}, {measured}]
   4: full of cares or anxiety; "Thou art careful and troubled
     about many things"-Luke 10.41
   5: mindful of the future in spending money; "careful with money"
     [syn: {careful}, {thrifty}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top