Search result for

attention

(92 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attention-, *attention*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ

English-Thai: Longdo Dictionary
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attention[N] การคำนึงถึง, See also: การพิจารณาอย่างสนใจ
attention[N] การรักษาที่เหมาะสม, See also: การปฏิบัติที่สมควร, การดูแล
attention[N] การเอาอกเอาใจ, See also: การกระทำอย่างรักใคร่
attention[N] ความสนใจ, See also: ความตั้งใจ, Syn. concentration, heed, Ant. inatention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
inattention(อินอะเทน' เชิน) n. การไม่สนใจ, การขาดความสนใจ, Syn. negligence

English-Thai: Nontri Dictionary
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
inattention(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attentionความใส่ใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attentionความใส่ใจ [TU Subject Heading]
Attentionความตั้งใจ, สมาธิ, ความสนใจ, การตั้งใจ, ความสนใจ, ความใส่ใจ [การแพทย์]
Attention Deficit Disorderสมาธิสั้น [การแพทย์]
Attention deficit disorder with hyperactivityโรคสมาธิสั้น [TU Subject Heading]
Attention of Selected Agesความสนใจในเด็กอายุแตกต่างกัน [การแพทย์]
Attention Spanช่วงของความสนใจ [การแพทย์]
Attention Span, Shortความสนใจในระยะสั้น, ความสนใจช่วงสั้น [การแพทย์]
Attention, Holdเกิดความสนใจ [การแพทย์]
Attention-deficit-disordered childrenเด็กสมาธิสั้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน The Great Dictator (1940)
Don't pay any attention to him.ไม่ต้องสนใจที่เขาพูด The Great Dictator (1940)
Attention!แถว... ตรง The Great Dictator (1940)
Call no attention to yourself. Make no sign to the gods.อย่าทำตัวเด่น อย่าเรียกหาพระเจ้า Night and Fog (1956)
OK, if I can have your attention. You fellas can handle this thing any way you want.ตกลงถ้าผมสามารถมีความสนใจของคุณ Fellas คุณสามารถจัดการกับสิ่งนี้ในแบบที่คุณต้องการใด ๆ 12 Angry Men (1957)
- Attention, maybe.- ข้อควรระวังอาจจะ 12 Angry Men (1957)
I better pay attention to my work.ฉันก็ให้ความสนใจกับการ ทำงานของฉัน The Old Man and the Sea (1958)
- You trying to attract attention again?เธอคือ เธอดึงมัน Help! (1965)
Don't pay no attention to that alky.อย่าไปสนมัน Blazing Saddles (1974)
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Pay attention, Suzy.ตั้งใจ, ซูซี่! Suspiria (1977)
Pay attention, Suzy.ตั้งใจหน่อย, ซูซี่! Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attentionA child is spoiled by too much attention.
attentionA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
attentionA little more I should have paid attention.
attentionAs is often the case with young men, he does not pay much attention to his health.
attentionA stimulating new book attracts attention.
attentionA sudden noise abstracted their attention from the game.
attentionAt first the boy didn't pay much attention to my advice.
attentionAttention centered on the singer.
attentionAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
attentionAttention please!
attentionAttention should be paid to even the smallest detail of the report.
attentionBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใส่ใจ[N] attention, See also: care, heedfulness, Syn. ความเอาใจใส่, ความตั้งใจ, Example: นายกรัฐมนตรีให้ความใส่ใจกับการแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ, Thai definition: การเอาใจใส่จดจ่อ, การให้ความสนใจ
มนสิการ[N] attention, See also: intention, determination, Thai definition: การกำหนดไว้ในใจ, การทำในใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเฝ้าดู[N] care, See also: attention, mindfulness, taking care of, responsibility, solicitude, Syn. การดูแล, การเอาใจใส่
การเฝ้าดู[N] observation, See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness, Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต, การสังเกตการณ์, Example: เราควบคุมการแก้ปัญหาโดยการเฝ้าดูว่าสถานะการณ์อะไรจะเกิดขึ้น
ความสนใจ[N] interest, See also: attention, Example: ความสนใจของพี่น้องคู่นี้ต่างกันมาก
จุดสนใจ[N] attention, See also: interesting point, interesting remark, Example: อเมริกาทุ่มเทจุดสนใจมาให้เมืองไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in   
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; attract attention ; attract interest ; be of interest   
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch   FR: fixer avec attention ; observer
จงระวัง[v. exp.] (jong rawang) EN: beware of   FR: prendre garde ; prêter attention

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENTION    AH0 T EH1 N SH AH0 N
ATTENTIONS    AH0 T EH1 N SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attention    (n) (@1 t e1 n sh @ n)
attentions    (n) (@1 t e1 n sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注意力[zhù yì lì, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ, ] attention, #7,128 [Add to Longdo]
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, ] attention; to stare at; to fix attention on sth, #20,311 [Add to Longdo]
多动症[duō dòng zhèng, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), #42,607 [Add to Longdo]
注意力缺陷过动症[zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Achtung {f}; Aufmerksamkeit {f} | Achtung!attention | Attention! [Add to Longdo]
Anrufanforderung {f}attention request [Add to Longdo]
Augenmerk {m} | sein Augenmerk richten (auf) | sein Augenmerk richten (auf)attention | to direct one's attention (to) | to turn one's attention (to) [Add to Longdo]
Bereitschaftssignal {n}attention interrupt [Add to Longdo]
Blickfang {m}attention getter [Add to Longdo]
Maschinenüberwachungszeit {f}attention time [Add to Longdo]
Unterbrechungstaste {f}; Abruftaste {f}attention key [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
これ[, kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) [Add to Longdo]
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point [Add to Longdo]
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attention \At*ten"tion\, n. [L. attentio: cf. F. attention.]
   1. The act or state of attending or heeding; the application
    of the mind to any object of sense, representation, or
    thought; notice; exclusive or special consideration;
    earnest consideration, thought, or regard; obedient or
    affectionate heed; the supposed power or faculty of
    attending.
    [1913 Webster]
 
       They say the tongues of dying men
       Enforce attention like deep harmony. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Attention is consciousness and something more. It is
      consciousness voluntarily applied, under its law of
      limitations, to some determinate object; it is
      consciousness concentrated. --Sir W. Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   2. An act of civility or courtesy; care for the comfort and
    pleasure of others; as, attentions paid to a stranger.
    [1913 Webster]
 
   {To pay attention to}, {To pay one's attentions to}, to be
    courteous or attentive to; to wait upon as a lover; to
    court.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Care; heed; study; consideration; application;
     advertence; respect; regard.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attention
   n 1: the process whereby a person concentrates on some features
      of the environment to the (relative) exclusion of others
      [syn: {attention}, {attending}] [ant: {inattention}]
   2: the work of providing treatment for or attending to someone
     or something; "no medical care was required"; "the old car
     needs constant attention" [syn: {care}, {attention}, {aid},
     {tending}]
   3: a general interest that leads people to want to know more;
     "She was the center of attention"
   4: a courteous act indicating affection; "she tried to win his
     heart with her many attentions"
   5: the faculty or power of mental concentration; "keeping track
     of all the details requires your complete attention"
   6: a motionless erect stance with arms at the sides and feet
     together; assumed by military personnel during drill or
     review; "the troops stood at attention"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 attention /atɑ̃tjɔ̃/ 
  acuity; advertence; advertency; attention

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top